Gmina Stare Miasto

advertisement
Gimnazjum w Liścu Wielkim
Gmina Stare Miasto 30.05.2010r.
Przeszłość daleka i bliska
•
•
•
•
Na przełomie XII/XIII wieku w miejscu obecnej siedziby gminy - Starego Miasta istniała osada targowa, którą uważa się za miejscowość związaną genezą z
początkowym etapem kształtowania się Konina. Po lokacji Konina (1265-84) na
obecnym miejscu, osada utraciła swoją funkcję gospodarczą.
Wówczas pojawiła się nazwa
Stare Miasto, która w
dokumentach historycznych po raz
pierwszy zaistniała w 1359 r.
(świadcząca również o istnieniu
kościoła parafialnego). Gmina Stare
Miasto istnieje od 1864 roku.
Kościół pw. Św. Ap. Piotra i Pawła
Przeszłość daleka i bliska
•
•
•
Świadectwem historii miejscowości jest kościół romański z XIII wieku, który
obecnie stanowi kaplicę kościoła neogotyckiego wybudowanego na początku XX
wieku. Na jego południowej ścianie zachowały się ślady po, jak się wydaje,
najstarszym zegarze słonecznym w Wielkopolsce.
Ciekawą grupę zabytków stanowią klasycystyczny kościół kalwiński
powstały w latach 1821-22 oraz z tego samego okresu
zabytkowy pałac i park w Żychlinie, w którym znajduje
się kopiec po dawnym dworze. Warto dodać, że powstała
w Żychlinie na początku XVII wieku gmina kościoła
ewangelicko-reformowanego, przetrwała do dnia
dzisiejszego. Jej wiernymi byli liczni przedstawiciele
ludności szkockiej osiadłej w Koninie w połowie XVI
wieku oraz reprezentanci tzw. drugiej fali emigracyjnej z
początku XVII wieku.
Gmina Stare Miasto ma mapie Polski
Gmina leży w bezpośrednim sąsiedztwie Konina. Obszar gminy wynosi 98 km2
i jest zamieszkały przez 10 tys. mieszkańców. W skład gminy wchodzi 16 sołectw i 29
miejscowości. W jej granicach leżą między
innymi wsie: Barczygłów, Główiew, Janowice,
Karsy, Krągola, Lisiec Mały, Lisiec Wielki, Modła
Królewska, Rumin, Żychlin, Żdżary.
Przez teren gminy przebiegają ważne szlaki
komunikacyjne.
•
Z zachodu na wschód autostrada A-2, z
północy na południe droga krajowa nr 25
Ostrów Wielkopolski - Bydgoszcz. Przez gminę
przebiega również droga biegnąca z Konina
przez Turek do Łodzi.
Gmina Stare Miasto ma mapie Polski
•
•
Gmina znajduje się w obrębie trzech jednostek morfologicznych: Pradoliny
Warszawsko-Berlińskiej, Równiny Rychwalskiej oraz Pagórków Złotogórskich.
Powierzchnia terenu Gminy jest urozmaicona; różnica wysokości między
najniższym punktem terenu (79 m n.p.m. w dolinie Warty) a najwyższym (155 m
n.p.m. we wschodniej części Gminy) wynosi 76 metrów.
Dzień dzisiejszy Gminy Stare Miasto
•
W ostatnich latach zauważalny jest szybki przyrost przedsiębiorstw produkcyjnych i
usługowych. Jest to efektem zarówno korzystnego położenia przy ważnym węźle
drogowym, jak również zapobiegliwości i gospodarności władz gminy.
Skrzyżowanie autostrady A-2 i drogi nr 25 stało się
podstawową przesłanką również dla planowanej budowy
Wielkopolskiego Centrum Logistycznego. Ogółem poza
rolnictwem funkcjonują około 472 podmioty
gospodarcze, które zatrudniają około 800 osób.
Dzień dzisiejszy Gminy Stare Miasto
Dogodne położenie na skrzyżowaniach nowoczesnych dróg o znaczeniu
międzynarodowym i energiczne działania ze strony władz gminy dały
pożądane efekty w postaci wielu inwestycji w naszej gminie:
Dzień dzisiejszy Gminy Stare Miasto
Centrum Handlowe Ferio - to nowoczesne i dogodnie położone miejsce zakupów,
spotkań i spędzania wolnego
czasu dla mieszkańców gminy
Stare Miasto i miasta Konina
Kilka danych statystycznych
• Budżet Gminy
w ostatnich latach, to:
rosnące dochody
i inwestycje oraz
wzrost liczby podmiotów
gospodarczych
Dzień dzisiejszy Gminy Stare Miasto
•
W całości gospodarka gminy zdominowana jest jednak przez rolnictwo 78,4% jej
powierzchni stanowią użytki rolne, które zajmują 7,1 tys. ha, w tym 5,4 tys. ha są to
grunty orne, a 1,6 tys. ha łąki i pastwiska.
W działalności rolniczej
dominuje uprawa zbóż oraz
hodowla bydła i trzody
Nieużytki i
Grunty
inne tereny
chlewnej. Działalność
zurbanizowane i
4,7%
prowadzi ponad 1,4 tys.
zabudowane
Użytki leśne
Wody
4,4%
Użytki rolne:
gospodarstw.
oraz grunty
0,3%
zadrzewione
14,3%
•
Rodzaje gruntów w gminie Stare Miasto
76,3%
Iznwestycje w szkolnictwo
Rok 2006
1. Rozbudowa Szkół Podstawowych w miejscowościach:
• Żdżary, Barczygłów.
2. Budowa boisk wielofunkcyjnych w nawierzchni
syntetycznej poliuretanowej w miejscowościach:
• Żychlin, Lisiec Wielki.
3. Remont Szkoły Podstawowej w miejscowości
Lisiec Wielki.
4. Kontynuacja budowy sali do ćwiczeń w
Szkole Podstawowej w miejscowości Barczygłów.
Inwestycje w szkolnictwo
Rok 2007
1. Kontynuacja rozbudowy Szkoły Podstawowej
w miejscowości Żdżary.
2. Kontynuacja remontu Szkół Podstawowych
w miejscowościach: Barczygłów, Lisiec Wielki.
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Żdżary
Rok 2008
1. Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w m. Modła Królewska
oraz przy Zespole Szkół w m. Żychlin.
2. Zakupiono autobus za kwotę 364.658,00 zł dofinansowanego z PFRON w kwocie
248.658,00 zł
3. Na bieżąco prowadzone były remonty szkół: w roku 2008 dokonano m.in. remontu
dachów Szkoły Filialnej w Kazimierowie oraz Szkoły Podstawowej w Krągoli.
Stare Miasto – doceniana gmina
Ryszard Nawrocki
wójt gminy Stare Miasto
Działalność na rzecz rozwoju
inwestycyjnego i gospodarczego,
kultury i sportu, oświaty, integracji
wiele razy w ostatnich latach
została zauważona i doceniona.
Oto kilka przykładów:
Laureat Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” – Najlepsza Gmina Wiejska 2006
Certyfikat Promotora Ekologii nadany przez Prezydenta RP - 2006
Certyfikat Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. – 2008
Krajowa Izba Gospodarcza – Gmina Fair Play 2008
Najbardziej Podziwiany Wójt 2008 i Europejczyk Roku 2008 – Ryszard Nawrocki
Współpraca regionalna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gminy partnerskie:
Gmina Komsomolskie, obwód Winnicki na Ukrainie – Umowa o partnerstwie i
współpracy z dnia 5 kwietnia 2004 roku.
Miasto Mittenwalde, powiat Dahme–Spreewald, Niemcy – Umowa o partnerstwie
z dnia 15 września 2005 roku.
Gmina Pietropawłowska Boroszczagowka na Ukrainie – Rejon Kijewo –
Światoszczyński, Obwód Kijowski – Umowa o współpracy partnerskiej z dnia 11
września 2007 r.
Gmina Godów, Polska – Umowa o współpracy partnerskiej z dnia 20 listopada
2009r.
Listy intencyjne o współpracy:
- Litwa – Rejon Soleczniki – z dnia 2 kwietnia 2008 r.
- Polska – Gmina Godów – z dnia 25 maja 2007 r. (Umowa o współpracy
partnerskiej podpisana w dniu 20 listopada 2009r.),
- Czechy – Starostwo Petrovice – z dnia 20 listopada 2009r.
W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Lidia Lewandowska
1994 IIIA
Marlena Walczak
1994 IIIA
Patrycja Janiak
1994 III A
Gimnazjum w Liścu Wielkim
ul.Długa 1
Opiekun-Wioletta Ratajczyk
Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą
w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20
lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz.
926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a
także ewentualnego usunięcia.
Download