document wzór umowy POŚ

advertisement
Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego nr OR.272.3.7.2016.NM
Wzór UMOWY Nr …./OR/2016
zawarta w dniu
…………
pomiędzy:
Powiatem Elbląskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Elblągu w imieniu którego
działają:
1. Maciej Romanowski – Starosta Elbląski
2. Zbigniew Lichuszewski – Wicestarosta Elbląski
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Edwardy Mazurkiewicz
zwanym dalej Zamawiającym
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………………………….
zwanym dalej "Wykonawcą".
Umowa zawarta zgodnie z §2 ust. 2 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych przez Powiat
Elbląski o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro.
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:
1) Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu elbląskiego
obejmujący lata 2014-2015 r.
§2.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi dotyczącymi
zagadnień ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych,
w tym w szczególności z.:
1) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 z późn. zm.),
2) ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn.
zm.).
2. Dokument, o których mowa w § 1 powinien być zgodny z zakresem monitoringu
określonym w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Elbląskiego
na lata 2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018-2021, tj. powinny w szczególności
zawierać:
1) określenie stopnia wykonania przedsięwzięć/działań,
2) określenie stopnia realizacji przyjętych celów,
3) ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich
wykonaniem,
4) analizę przyczyn tych rozbieżności.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zreferowania wraz z pracownikiem Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Elblągu, przedmiotowych
dokumentów na posiedzeniach: Komisji Rady Powiatu ds. Rolnictwa i Leśnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zarządu Powiatu i sesjach Rady Powiatu,
które odbywać się będą w Starostwie Powiatowym w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82300 Elbląg.
§3
1. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ustala się na 01.05.2016 r.
2. Odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 nastąpi na podstawie protokołu
końcowego odbioru prac dokonanego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację w siedzibie
Zamawiającego wraz z pisemnym oświadczeniem, iż przedmiot umowy został wykonany
zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, normami i obowiązującymi
przepisami i że zostanie wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu
ma służyć.
4. Przy odbiorze dokumentacji Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia
jakości dokumentacji. O zauważonych wadach dokumentacji Zamawiający powinien
zawiadomić Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.
5. Zamawiający, jeżeli otrzyma wadliwą dokumentację ma prawo żądać bezpłatnego
usunięcia wad w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy bez względu na
wysokość związanych z tym kosztów oraz czas jaki upłynął od przekazania dokumentacji
Zamawiającemu.
§4
Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy w 2 egz. w wersji papierowej
oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.
§5
1. Wynagrodzenie za wykonanie prac określonych w § 1 ust. 1-3 ustala się na kwotę
…………….. zł brutto (słownie: …………………………………………………..).
2. Podstawą wypłacenia wynagrodzenia Wykonawcy jest podpisany protokół, o którym
mowa w § 3 ust. 2.
3. Zleceniodawca zapłaci wynagrodzenie w terminie 30 dni od złożenia faktur VAT
z zastrzeżeniem ust. 2.
4. Fakturę należy wystawić na:
Starostwo Powiatowe w Elblągu
ul. Saperów 14A
82-300 Elbląg
Powiat Elbląski
NIP 578-305-55-79.
§6
Zamawiający wyznacza jako osobę do kontaktu Panią Karinę Socha– podinspektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 55 239-49-31, e-mail:
[email protected] .
§7
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
a) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,5% łącznego
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc
od upływu umownego terminu wykonania przedmiotu umowy.
b) za przekroczenie terminu na usunięcie wad w wysokości 0,5% łącznego
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc
od dnia, o którym mowa w § 3 ust. 1.
c) za odstąpienie od umowy lub jej części z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5
ust. 1
2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych:
a) za odstąpienie od umowy lub jej części z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5
ust. 1, za wyjątkiem wystąpienia okoliczności określonych w art. 145 ustawy Prawo
zamówień publicznych.
3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
§8
W razie przerwania prac na skutek odwołania zlecenia, wstrzymania prac lub z innych
przyczyn zależnych od Zamawiającego, jak również w razie rozwiązania umowy z przyczyn,
za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający jest zobowiązany do
pokrycia kosztów przerwanych prac.
§9
Zmiany postanowień niniejszej umowy będą następowały w postaci aneksu sporządzonego w
formie papierowej pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§12
Niniejszą umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.
....................................
Zamawiający
...............................
Wykonawca
Download