Państwo wielu naródów

advertisement
Temat: Państwo wielu narodów.
W 1385 r. Polska i Litwa miały wspólnego wroga – Krzyżaków. Postanowiły się połączyć
aby z nimi walczyć. Połączenie to nastąpiło na mocy unii personalnej. Królowa Polski
Jadwiga poślubiła Księcia Litewskiego Jagiełłę. Akt unii podpisano w 1385 r. w Krewie.
Jagiełło przyjął z rąk Polski chrzest i imię Władysław. Od tej pory Litwa stała się krajem
chrześcijańskim, a Polska znalazła się pod rządami władców z dynastii Jagiellonów. Tak
powstało Państwo polsko – litewskie.
+
Królowa Polski
Jadwiga
=
Książe Litewski
Państwo polsko-litewskie
Jagiełło https://www.google.pl/search?q=pa%C5%84stwo+polsko+
https://www.google.pl/search?q=pa%C5%84stwo+polsko+litewskie&bi
w=1280&bih=855&tbm=isch&imgil=
W XVI wieku podjęto działania zmierzające do podpisania kolejnego porozumienia, które
jeszcze bardziej związałoby Polskę i Litwę. Było to za panowania Zygmunta Augusta, który
nie miał męskiego potomka i bał się, ze po jego śmierci unia Polski i Litwy się rozpadnie.
Dlatego doprowadził do zawarcia unii lubelskiej w 1569 r. , na mocy której Polska i Litwa
utworzyły jedno państwo Rzeczpospolitą Obojga Narodów.
Pogoń
Litewska
Biały
orzeł
Herb
Rzeczpospolitej
Obojga Narodów
Po zawarciu unii lubelskiej wspólne dla Polski i Litwy były : władca, sejm, polityka
zagraniczna i moneta. Oddzielne w obu krajach pozostawały: urzędy, sądownictwo,
wojsko i skarb
http://learningapps.org/852173
Zygmunt August
Akt unii lubelskiej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczpospolita_Obojga_Narod%C3%B3w
Rzeczpospolita Obojga Narodów była jednym z największych
państw Europy i zamieszkiwało ją około 8 milionów osób.
Litwini
katolicy
Rusini
prawosławie
Żydzi
wyznawcy
judaizmu
Polacy
Kozacy
bardzo waleczni
katolicy
Tatarzy
wyznawcy islamu
https://www.google.pl/search?q=pa%C5%84stwo+polsko+litewskie
Ćwiczenie.
Połącz każdą nazwę grupy narodowościowej z właściwym opisem.
Żydzi
Modlili się w meczetach. Wyznawali islam.
Tatarzy
Wyznawali prawosławie. Ich potomkami są współcześni Białorusini,
Ukraińcy i Rosjanie.
Niemcy
Posługiwali się językiem jidysz. Modlili się w synagogach
Rusini
Mieszkali głównie w miastach Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego.
W większości byli protestantami.
Kozacy
Polacy
i Litwini
Wyznawali głównie katolicyzm.
W większości byli chłopami zamieszkującymi teren Ukrainy. Wyznawali
prawosławie. Słynęli z waleczności.
Na przełomie XV i XI wieku część wiernych zaczęła się z niechęcią odnosić do Kościoła
katolickiego. Sprzeciw budził styl życia duchownych ( gromadzili majątki i zaniedbywali
wiernych). Sprzeciwił się temu niemiecki zakonnik Marcin Luter i w 1517 roku przybił do
drzwi katedry w Wittenberdze program poprawy sytuacji w Kościele. Ruch ten nazwano
reformacją. Doprowadziła ona do rozłamu w kościele katolickim i powstały liczne
wyznania protestanckie: luteranizm , kalwinizm, anglikanizm.
http://www.google.pl/imgres?imgurl=h
ttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/c
ommons/thumb/f/f8/Martin_Luther,_1
529
Marcin Luter
Protestanci i katolicy w Europie prowadzili ze sobą w XVI w. krwawe wojny religijne,
które przynosiły ogromne zniszczenia i śmierć wielu ludzi. Powszechną karą było
spalenie na stosie. W Polsce w tym czasie panował pokój między wyznawcami różnych
religii ponieważ został on zagwarantowany w akcie konfederacji warszawskiej,
podpisanym w 1573 r. Dokument ten wprowadził tolerancję religijną polegającą na
zachowaniu szacunku wobec zwolenników innych wyznań. Dzięki podpisaniu tej
konfederacji Polska uniknęła wojen religijnych i była nazywana państwem bez stosów.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards