Teaser Zakład Medycyny Regeneracyjnej

advertisement
Zakład Medycyny Regeneracyjnej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
„Medycyna składa się z trzech rzeczy:
przesądów, empirii i nauki.”
Simon Flexner
Zakład Medycyny Regeneracyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Najambitniejsze
projekty naukowe
Zaawansowane
standardy usług B+R
Izolacja i ekspansja wczesnych rozwojowo komórek macierzystych izolowanych z tkanek dojrzałych osobników.
Wykorzystanie diagnostyczne i kliniczne mikrofragmentów
błonowych/eksosomów.
Izolacja rzadkich populacji komórek macierzystych, w tym
komórek VSELs, dla badań podstawowych i zastosowań
klinicznych.
Otrzymywanie modyfikowanych mikrofragmentów błonowych
dla celów klinicznych.
Testowanie wpływu leków na przedział najwcześniejszych
komórek macierzystych.
Nowa jakość w biomedycynie
i biotechnologii
Najnowocześniejsza
aparatura naukowo-badawcza*
Wdrożenie protokołów poprawiających wszczepianie się
komórek macierzystych stosowanych w terapii.
Badania przedkliniczne oraz kliniczne dotyczące ekspansji
ex vivo wczesnych rozwojowo komórek macierzystych.
Kompleksowa izolacja oraz analiza komórek macierzystych
w oparciu o najnowsze zdobycze genomiki, proteomiki
oraz obrazowania.
Rozwój platformy technologicznej oceniającej skuteczność/
toksyczność nowo syntetyzowanych leków wobec komórek
macierzystych przy wykorzystaniu hybrydowego spektrometru FT-MS/MS oraz MALDI-TOF/TOF.
Rozwój farmakologii komórek macierzystych oraz leków
oddziałujących z sygnałowaniem insulino/somatotropowym.
Rozwój leków pochodzenia roślinnego zwiększających witalność
komórek macierzystych i procesy regeneracji narządów
i tkanek.
Wprowadzenie do protokołów klinicznych aktywnych
biologicznie mikrofragmentów błonowych (ang. extracellular
microvesicles, ExMVs).
Mikrofragmeny błonowe jako nośniki leków w medycynie
klinicznej i kosmetologii.
Cytometr CytoFlex (3 lasery, 13 kolorów).
Sorter komórkowy MoFlo Astrios.
Mikroskop konfokalny FluoView 3000: 3 detektory konfokalne,
4 linie laserowe z możliwością max 6, wyposażony w inkubatory
Cell Vivo ( jedyny w Polsce).
Wysokoprzepustowy sekwenator następnej generacji MiniSeq
oraz NextSeq 550.
System spektrometrii mas dedykowany do analiz
proteomicznych nano-HPLC-ESI-Q-TOF oraz FT-MS/MS (unikalny
sprzęt w skali europejskiej).
* Sprzęt dostępny będzie od I-II kwartału 2018 r.
Kontakt:
prof. dr hab. Mariusz Ratajczak, email: [email protected]
dr hab. Magdalena Kucia, email: [email protected]
Zakład Medycyny Regeneracyjnej WUM zajmuje się
opracowaniem metod optymalizacji namnażania i wykorzystania
w praktyce klinicznej wczesnych rozwojowo komórek
macierzystych izolowanych z dorosłych tkanek ( jako komórek
odtwarzających uszkodzone tkanki), przy jednoczesnym
opracowaniu protokołów mających na celu wykorzystanie
efektów parakrynnych komórek macierzystych.
Kierownikiem Zakładu Medycyny Regeneracyjnej WUM jest
prof. dr hab. Mariusz Ratajczak.
Oferta Zakładu Medycyny Regeneracyjnej skierowana jest do:
krajowych i zagranicznych wyższych uczelni medycznych,
wydziałów biologii, biotechnologii i chemii,
podmiotów z obszaru przemysłu farmaceutycznego,
przedsiębiorstw biotechnologicznych.
Zakres działalności
Badania dotyczące wykorzystania w terapii komórek
macierzystych izolowanych z dorosłych tkanek w leczeniu
uszkodzeń narządowych.
Badania profilaktyczne zwiększające potencjał regeneracyjny komórek macierzystych (poprawa jakości i długości
życia osobniczego).
Opracowanie nowych metod izolacji komórek macierzystych,
ich ekspansji ex vivo, testowanie sposobów ich infuzji (podawania
pacjentom z wykorzystaniem tzw. nośników biologicznych).
Ocena toksykologiczna wpływu substancji biologicznie
aktywnych na przedział komórek macierzystych.
Badania nad wykorzystaniem w medycynie regeneracyjnej
mikrofragmentów błonowych oraz eksosomów.
Kontakt:
prof. dr hab. Mariusz Ratajczak, email: [email protected]
dr hab. Magdalena Kucia, email: [email protected]
Doświadczenie Centrum
Kadra z wieloletnim doświadczeniem we współpracy
z przemysłem i realizacją sponsorowanych przez przemysł badań
(np. Neostem Inc, Polyphor LTd, Noxxon Lit).
Transfer technologii
Współpraca z Centrum Transferu Technologii CePT
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:
obsługa procesu zarządzania własnością intelektualną,
ochrona prawno-patentowa wyników badań,
komercjalizacja wyników prac B+R,
obsługa świadczenia usług na rzecz podmiotów zewnętrznych,
w tym przedsiębiorców.
Modele współpracy
Udzielenie licencji na wyniki prac badawczych i rozwojowych.
Wniesienie wyników prac badawczych i rozwojowych do spółki.
Sprzedaż wyników prac badawczych i rozwojowych.
Utworzenie konsorcjum.
Usługa naukowa (analizy na zlecenie, kompleksowe usługi
badawcze, ekspertyzy, konsultacje naukowe).
Kontakt:
Zakład Medycyny Regeneracyjnej WUM
ul. S. Banacha 1B, 02-097 Warszawa, tel. 22 116 61 09
www.medycynaregeneracyjna.wum.edu.pl
prof. dr hab. Mariusz Ratajczak, email: [email protected]
dr hab. Magdalena Kucia, email: [email protected]
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards