Centrum Praw Kobiet - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki

advertisement
Jak pomagamy
kobietom
doświadczającym
przemocy
Centrum Praw Kobiet
Women's Rights Center1
ul. Wilcza 60 lok.19, 00-679 Warszawa, Polska
tel/fax: (+48 22) 652 01 17; tel. STOP (+ 48 22) 621 35 37
e-mail: [email protected]
Kim jesteśmy
Fundacja Centrum Praw Kobiet
powstała w 1994 r. i jest
organizacją pożytku publicznego.
Od momentu powstania łączy pomoc
indywidualnym kobietom z działalnością
edukacyjną oraz monitorowaniem prawa i
praktyki jego stosowania.
Centrum Praw Kobiet, 2011
MISJA I CELE




przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy
i dyskryminacji ze względu na płeć
działanie na rzecz równego traktowania kobiet
i mężczyzn w prawie, w praktyce jego stosowania oraz
w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym i w
rodzinie;
poszerzanie dostępu do informacji, poradnictwa
i pomocy prawnej dla kobiet oraz edukacji społecznej
w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn;
działanie na rzecz popularyzacji praw kobiet jako
praw człowieka
Centrum Praw Kobiet, 2011



inicjowanie badań, opracowywanie ekspertyz oraz
projektów ustaw dotyczących równouprawnienia płci
oraz kwestii istotnych dla kobiet
prowadzenie działań popularyzatorskich
i edukacyjnych m.in. poprzez działalność
wydawniczą (broszury, poradniki)
programy edukacyjne - seminaria dla organów
ścigania na temat przemocy wobec kobiet, warsztaty
umiejętności wychowawczych, szkolenia WenDo dla
kobiet
Centrum Praw Kobiet, 2011
W co wierzymy
Wierzymy, że każdy człowiek ma
równe prawa i wolności.
Wierzymy, że każdy człowiek ma
prawo do życia wolnego od przemocy i
strachu.
Centrum Praw Kobiet, 2011
Co robimy na co dzień
 Udzielamy porad
prawnych.
 Asystujemy
kobietom w
kontaktach z
organami ścigania i
wymiaru
sprawiedliwości.
Centrum Praw Kobiet, 2011
Co robimy na co dzień
 Udzielamy porad psychologicznych
 Prowadzimy:
grupy wsparcia i terapeutyczne dla kobiet
doznających przemocy,
2. warsztaty rozwojowe dla kobiet
3. arteterapię
1.
Centrum Praw Kobiet, 2011
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia

Ośrodek oferuje mieszkankom:
 bezpieczne schronienie przed dalszą agresją partnera
(adres schroniska jest utajniony)
 pomoc w budowaniu planu bezpieczeństwa, w
rozwiązywaniu problemów, przezwyciężaniu
skutków doznanego pokrzywdzenia;
 pomoc prawną, psychologiczną;
 pomoc w uzyskaniu mieszkania,
 pomoc w uzyskaniu wsparcia
finansowego
Centrum Praw Kobiet, 2011
Telefon STOP
Telefon zaufania
dla kobiet ofiar przemocy
621 - 35 - 37
Telefoniczny dyżur prawnika
Czwartek
w godz. 1000 – 1600
Centrum Praw Kobiet, 2011
Co jeszcze robimy

Prowadzimy Kobiecy Ośrodek Teatralny,
współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

Zrealizowane spektakle terapeutyczne:
„Anuszka znów rozlała olej! Magiczne Variettes”,
„Ballada o Słodkiej Dafne”, „Karmik”, „Pasja”, „Strachy”.
Centrum Praw Kobiet, 2011
Spektakl „Pasja- czyli obrzęd zdjęcia masek
ofiarnych”
Centrum Praw Kobiet, 2011
Spektakle
„Strachy”
„Anuszka znów rozlała olej!”
Centrum Praw Kobiet, 2011
Co jeszcze robimy

Szkolenia WenDo
samoobrony
i asertywności dla
kobiet.
Szkolenia prowadzone były w
ramach kampanii 16 dni
przeciwdziałania przemocy
wobec kobiet.
Centrum Praw Kobiet, 2011
Co jeszcze robimy
 Spotkania edukacyjne
z cyklu „Poznaj swoje prawa”.
podczas spotkań omawiane są m.in. nowe możliwości ochrony prawnej
ofiar wynikające ze znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie oraz szanse i zagrożenia związane ze zmianami ustawowymi
dotyczącymi władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi.
Kobiety mogą zadawać pytania i konsultować swoje problemy z
prawnikiem lub specjalistą - gościem.
Centrum Praw Kobiet, 2011
Co jeszcze robimy
 Szkolenia na temat przemocy w rodzinie dla
różnych służb.
Prowadzimy następujące szkolenia:





dla funkcjonariuszy policji
dla nauczycieli i pedagogów
dla pracowników pomocy społecznej
budowania lokalnych koalicji przeciw przemocy
standardy pracy z ofiarami przemocy
Centrum Praw Kobiet, 2011
Kampanie społeczne


Konkurs – „Wyróżnienie Białej Wstążki”
współpraca z Fundacją J. Kwaśniewskiej
Przedmiotem konkursu był wybór mężczyzny, który w
szczególny sposób zasłużył się pomagając kobietom, reagując
na różne formy przemocy i dyskryminacji wobec nich.
Wśród ambasadorów kampanii Białej Wstążki są m.in.:
były Prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski, Premier
Tadeusz Mazowiecki, Prof. Wiktor Osiatyński, Ks. Arkadiusz
Nowak, Zbigniew Niemczycki, Emilian Kamiński, Marek
Balicki, Andrzej Pągowski, Grzegorz Turnau i Wojciech
Gąsowski.
Centrum Praw Kobiet, 2011
Kampanie społeczne

7 grudnia 2010 roku
w Teatrze Kamienica w
Warszawie odbyła się
pierwszy raz w Polsce
gala
„Wyróżnienie Białej
Wstążki”
podczas, której zostali
nagrodzeni wyróżnieni
mężczyźni.
Centrum Praw Kobiet, 2011
Kampanie społeczne
Centrum Praw Kobiet, 2011
Kampanie społeczne
Centrum Praw Kobiet, 2011
Kampanie społeczne

IX Trybunał
ds. Przemocy
wobec kobiet
30 listopada 2009
w Sądzie Okręgowym
w Warszawie.
Centrum Praw Kobiet, 2011
Monitorowanie prawa i jego
stosowania
Udział w pracach komisji
Parlamentarnych
Udział w Komitecie Monitorującym
Wdrażanie ustawy o
Przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie
Centrum Praw Kobiet, 2011
Monitoring
Spotkanie z
Komisarzem
Spidlą.
Centrum Praw Kobiet, 2011
Monitoring
Spotkanie z
Posłanką do PE
L. Geringer.
Centrum Praw Kobiet, 2011
Kobiety i mężczyźni -ofiary i
sprawcy zabójstw na tle przemocy
Realizujemy projekt badawczo-pomocowy dla kobiet
skazanych za zabójstwo oraz rodzin kobiet
zamordowanych w związku z przemocą w rodzinie.
Celem projektu jest:
 zbadanie wpływu stereotypów związanych z płcią na
orzekanie w sprawach dot. przemocy w rodzinie
 poprawa sytuacji kobiet ofiar przemocy skazanych za
zabójstwa.
Niezależność finansowa i życie
wolne od przemocy
Celem projektu jest podniesienie kompetencji i
umiejętności kobiet i dziewcząt w zakresie zarządzania
finansami i planowania przyszłości finansowej.
Oferujemy następujące formy pomocy:
pogadanki i szkolenia finansowe;
doradztwo prawne i socjalno- finansowe;
 dostęp do informacji (poradnik, ulotka ekonomiczna,
strona internetowa).
Nasze Niezbędniki
„Przemoc wobec kobiet w rodzinie”:
Centrum Praw Kobiet, 2011
Nasze Niezbędniki
„Przemoc wobec kobiet w rodzinie”:
Centrum Praw Kobiet, 2011
Nasze poradniki prawne
Poradniki z serii „Poznaj swoje prawa”:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
„Jeśli jesteś ofiarą przemocy”
„Jeśli jesteś ofiarą gwałtu”
„Jeśli chcesz się rozwieść”
„Majątek wspólny i jego podział”
„Konkubinat i co dalej”
„Rodzice i dzieci”
„O alimentach i świadczeniach rodzinnych”
„Na rynku pracy”
„Wszystko o dziedziczeniu”
„Przed sądem cywilnym”
„Sprawy mieszkaniowe”
„ W urzędzie i sądzie administracyjnym;
Wszystko o rozpoczęciu działalności gospodarczej
Pomoc socjalna
Centrum Praw Kobiet, 2011
Nasze poradniki psychologiczne
Poradniki z serii „Poznaj siebie i swój związek”:
• „Jak dogadać się we dwoje”
• „Jak uwolnić się z krzywdzącego
związku”
• „ Jak wprowadzić równość
w rodzinie”
Centrum Praw Kobiet, 2011
Nasze ulotki
•
•
•
•
•
•
•
•
•
„Przemoc domowa – Masz prawo”
„Przemoc domowa” – Powiedź NIE”
„Przemoc wobec kobiet – Mężczyźni mówią NIE”
„Dyskryminacja”
„Molestowanie w pracy”
„Gwałt – to nie ty jesteś winna”
„Edukacja w Unii Europejskiej”
„Praca w Unii Europejskiej”
„Praca i godne życie dla kobiet
ofiar przemocy”
Centrum Praw Kobiet, 2011
Inne nasze publikacje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
„Prawo
i Płeć” – ( periodyk – 10 numerów);
„Taniec wysokiego ryzyka: historie prawdziwe”
„Wybieram życie” publikacja podsumowująca projekt Praca i Godne Życie dla Kobiet Ofiar Przemocy”
„Równość praw kobiet i mężczyzn: ustawodawstwo i orzecznictwo w EU;
„Zakaz dyskryminacji” – poradnik dla skarżących
„Wygrać starość” – poradnik dla kobiet pełnych życia i werwy”
„Wieś równych szans” – poradnik dla kobiet wiejskich
„Pokonywanie barier” – poradnik dla kobiet niepełnosprawnych i ich bliskich
„Kobiety w Polsce w latach 90.” – raport
„Kobiety w Polsce 2003” – raport;
„ Wpływ prywatyzacji na sytuację kobiet- raport z badań;
„Przemoc w rodzinie wobec kobiet i dzieci”- raport
„Kobiety rozmawiają z kobietami” – przewodnik dla doradczyń
„Razem w Europie - informatorka równościowa”- poradnik
„Zrozumieć przemoc na tle seksualnym”- przewodnik szkoleniowy
„Teatr psychoterapii. O praktykowaniu teatru obrzędowego”- książka autorstwa Dagny Ślepowrońskiej o
teatrze w psychoterapii w oparciu o działania w ramach projektu Kobiecego Ośrodka Teatralnego.
Centrum Praw Kobiet, 2011
Zapraszamy
CPK w Warszawie
ul. Wilcza 60 lok. 19
00 - 679 Warszawa
tel./ fax (022) 652 01 17
e-mail: [email protected]
Oddział CPK we Wrocławiu
ul. Krakowska 19
31-062 Wrocław
tel./fax (071) 431 19 94
Oddział CPK w Łódzi
ul. Piotrkowska 115
90 - 430 Łódź
tel. (042) 633 34 11
Oddział CPK w Gdańsku
gen. de Gaulle'a 1B lok. 15
80-261 Gdańsk
tel. (0-58) 341-79-15
Centrum Praw Kobiet, 2011
Download