Wykład Sztuczna inteligencja i systemy ewolucyjne Konspekt

advertisement
Wykład Sztuczna inteligencja i systemy ewolucyjne
Konspekt
Literatura
S.J. Russell, P.Norvig, Artificial Intelligence. A Modern Approach, Prentice-Hall, New Jersey, 1995
G. Luger, Artificial intelligence, Addison-Wesley, 2008
N.L.Nilsson, Principles of Artificial Intelligence, Tioga Publ.,1980
Z. Michalewicz, D.Fogel, Jak to rozwiązać, czyli nowoczesna heurystyka, Wydawnictwa NaukowoTechniczne, Warszawa 2006
L.Bolc, J.Cytowski, Metody przeszukiwania heurystycznego, PWN, 1989
J.Arabas, P.Cichosz, Sztuczna inteligencja (materiały dydaktyczne MIMUW na studia
informatyczne)
J. Arabas, Wykłady z algorytmów ewolucyjnych, WNT, Warszawa 2001
1: Wstęp
Inteligentne techniki obliczeniowe
Inteligencja – definicje, badania
Sztuczna inteligencja – definicje
myśleć jak ludzie, działać jak ludzie, myśleć racjonalnie, działać racjonalnie
Zakres badań nad sztuczną inteligencją
Nauki „bazowe”
filozofia, matematyka, psychologia, lingwistyka, informatyka, teoria sterowania, ekonomia
Ograniczenia dotyczące systemów AI
Krótka historia AI
Zadania sztucznej inteligencji
przeszukiwanie, wnioskowanie, uczenie się, planowanie
Obszary zastosowań sztucznej inteligencji
gry, automatyczne wnioskowanie i dowodzenie twierdzeń, systemy ekspertowe,
przetwarzanie języka naturalnego, rozpoznawanie obrazów, planowanie działań i robotyka,
automatyczne (maszynowe) uczenie się
2: Przeszukiwanie przestrzeni stanów. Algorytmy ślepe
Przeszukiwanie
rozwiązywanie innych zadań AI jako przeszukiwanie: wnioskowanie, uczenie się,
planowanie
problemy trudne dla przeszukiwania
Zadanie przeszukiwania
sformułowanie celu, zdefiniowanie problemu, poszukiwanie, realizacja
Poszukiwanie rozwiązania przez przeszukiwanie drzewa
Algorytmy przeszukiwania drzewa
implementacja: ogólny algorytm przeszukiwania drzewa
miary efektywności algorytmów: zupełność, optymalność, złożoność czasowa, złożoność
pamięciowa
algorytm przeszukiwania zbioru węzłów do odwiedzenia
Ślepe strategie przeszukiwania
strategia „w głąb”, strategia „wszerz”, własności strategii, porównanie
metoda równomiernego kosztu
3: Przeszukiwanie przestrzeni stanów. Algorytmy heurystyczne
Podstawowe pojęcia teorii grafów przeszukiwania
Funkcja oceny
Strategie heurystyczne
strategie pierwszy najlepszy, poprawianie iteracyjne
Przeszukiwanie zachłanne
Przeszukiwanie A*
wybór heurystyk, heurystyki dopuszczalne, heurystyki spójne, heurystyki dominujące
Przeszukiwanie lokalne
przeszukiwanie lokalne zachłanne (hill-climbing), unikanie optimów lokalnych, symulowane
wyżarzanie, poszukiwanie z tabu
4: Algorytmy ewolucyjne
Modele ewolucji
ewolucja darwinowska, ewolucja jako inspiracja dla rozwiązywania problemów
optymalizacyjnych, terminologia biologiczna, podstawowe pojęcia obliczeń ewolucyjnych
Ogólny schemat metody ewolucyjnej
inicjalizacja, ocena przystosowania, selekcja osobników, operacje genetyczne, warunki
zatrzymania
Podstawowe typy algorytmów ewolucyjnych
klasyczny algorytm genetyczny (SGA), strategie ewolucyjne, programowanie ewolucyjne
Sposoby kodowania
kodowanie binarne, logarytmiczne, rzeczywistoliczbowe, całkowitoliczbowe, permutacyjne
Selekcja
proporcjonalna, rankingowa, progowa, turniejowa, elitarna
Rekombinacja
krzyżowanie jedno- i wielopunktowe, równomierne, rekombinacja arytmetyczna,
uśredniająca
Mutacja
dla kodowania binarnego i rzeczywistoliczbowego
Dynamika adaptacji lokalnej i globalnej
krajobraz adaptacyjny funkcji przystosowania, typowe krajobrazy, nacisk selektywny,
dynamika lokalna i globalna, eksploracja i eksploatacja
5: Algorytmy heurystyczne inspirowane naturą
Inteligencja grupowa/rojowa – algorytmy mrówkowe, optymalizacja wielocząsteczkowa
Systemy immunologiczne - naturalne i sztuczne systemy immunologiczne, algorytm selekcji
klonalnej, algorytm selekcji negatywnej
Ewolucja różnicowa
6: Przeszukiwanie przestrzeni stanów. Gry
Etykietowanie węzłów drzewa
Strategia minimax
Strategia cięć alpha-betha
7. Wnioskowanie formalne.
Elementy rachunku zdań: syntaktyka i semantyka
Interpretacja
Wnioskowanie - reguły
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards