Do obowiązków pracownika mgr Anny BIAŁAS z Biura Rektora należy:

advertisement
………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko pracownika)
KARTA STANOWISKA PRACY
……………………………………………………………
(nazwa stanowiska pracy)
Stanowisko -
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
wchodzi w skład …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
a pracownik zatrudniony na tym stanowisku bezpośrednio podlega ………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. Do obowiązków pracownika zatrudnionego na wyżej wymienionym stanowisku
należy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Zakres odpowiedzialności:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Zakres uprawnień:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1
4. Każdy pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego jest zobowiązany:













rzetelnie wykonywać pracę zgodnie z niniejszym zakresem obowiązków;
dokładnie i sumiennie wykonywać polecenia przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie
są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę;
informować bezpośredniego przełożonego o stanie załatwianych spraw i trudnościach
napotykanych w toku wykonywania obowiązków służbowych;
przestrzegać czasu pracy ustalonego w Uniwersytecie i wykorzystywać go w pełni na
wykonanie powierzonych zadań;
przestrzegać Regulaminu Pracy i ustalonego w Uniwersytecie porządku;
przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów
przeciwpożarowych;
dbać o dobro Uniwersytetu;
chronić jego mienie;
zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić Uczelnię na
szkodę;
przestrzegać tajemnicy określonej odrębnymi przepisami;
należycie zabezpieczyć, po zakończeniu pracy, narzędzia, urządzenia i pomieszczenia
pracy;
przestrzegać zakazu picia alkoholu w czasie pracy i miejscu pracy;
przestrzegać zasad współżycia społecznego.
Niniejszym kwituję odbiór jednego egzemplarza karty stanowiska pracy.
Przyjmuję do wiadomości i stosowania wyżej wymieniony zakres czynności
służbowych na powierzonym mi stanowisku i zobowiązuję się sumiennie wykonywać
obowiązki służbowe:
Wrocław, dnia
podpis pracownika
Sporządzono w trzech egzemplarzach
podpis kierownika
Nazwisko i imię pracownika:
Data urodzenia:
Wykształcenie:
2
Download