Ćwiczenia z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.

advertisement
Ćwiczenia z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.
1. Dokończ zdania.
A. Stosunek pracy nawiązuje się na podstawie mianowania, powołania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę i
…………………………….
B. Na podstawie mianowania nawiązuje pracę …………………………………
C. Na podstawie wyboru zatrudnia się…………………………………..
D. Źródłem prawa pracy jest kodeks………………………
E. Stronami stosunku pracy są pracodawca i……………………………………………………………
F. Młodocianym jest osoba od 16 lat do…………………….
G. Pracownikiem jest………………………………………..
2.
Podkreśl rodzaje umów o pracę.
A. umowa na czas określony
B. umowa na czas nie określony
C. umowa na zastępstwo
D. umowa zlecenie
E. umowa na czas wykonywania określonej pracy
F. umowa na okres próbny
G. umowa o dzieło
3.
Określ, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.
L.p.
Zdanie
4.
A.
Kodeks pracy przewiduje 4 rodzaje umów o pracę.
B.
Umową o pracę nie jest umowa zlecenie.
C.
Umowa na okres próbny może być zawarta maksymalnie na 3 miesiące.
D.
Pracownikiem może być osoba prawna.
E.
Młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat.
F.
Głównym źródłem prawa pracy jest kodeks cywilny.
G.
Pracodawca musi pracownikowi zapewnić minimalne wynagrodzenie.
H.
Zasadą prawa pracy jest wolność pracy.
Prawda/Fałsz
Określ, jak można rozwiązać stosunek pracy na czas określony.
Policz, kiedy upływa okres wypowiedzenia na dzień dzisiejszy:
A. Jan K. zatrudniony 1 stycznia 2010 roku, na umowę na czas nie określony.
B. Janina L. zatrudniona 1 kwietnia 2013 roku na czas określony.
C. Janusz O. zatrudniony 1 października 2012 na umowę na czas nie określony
D. Joanna W. zatrudniona 1 maj 2013 roku, na umowę na czas nie określony
E. Jakub G. zatrudniony na umowę na okres próbny 1 stycznia 2014 roku .
7.
Wyjaśnij, czy można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, na jakiej podstawie.
Projekt edukacyjny realizowany pod kierunkiem Aneta Nartowicz
Strona
6.
1
5. Uzupełnij tekst.
A. Okres wypowiedzenia umowy na czas nie określony jest zależny od czasu zatrudnienie.
Jeśli pracownik był zatrudniony do 6 miesięcy to okres wypowiedzenia………………
Jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy to okres wypowiedzenia trwa………………
Jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata to okres wypowiedzenia trwa…………………….
B. Umowa na czas określony dłuższa niż 6 miesięcy może przewidywać okres wypowiedzenia …………..tyg.
C. Umowa na okres próbny trwająca 1 miesiąc ma okres wypowiedzenia……………..
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
8.
sędzia podejrzany o korupcję,
zawiniona utrata przez kierowcę prawa jazdy
urzędnik państwowy skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ujawnienie tajemnicy państwowej
spożywanie alkoholu w miejscu pracy
księgowy został oskarżony prawomocnym wyrokiem sądu za fałszowanie dokumentacji księgowej,
nauczyciel nieumyślnie spowodował wypadek drogowy,
pracownik dokonał kradzieży mienia pracodawcy,
pracodawca nie wypłacił pracownikowi dwukrotnie na czas wynagrodzenia za pracę
Przeczytaj fragment KP i odpowiedź na pytanie. Ilość dni zwolnienia na poszukiwanie pracy zależą od: (0-1p)
Art. 37. § 1. W okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracodawcę pracownikowi
przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
§ 2. Wymiar zwolnienia wynosi:
1) 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia,
2) 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 361 § 1.
A. od długości zatrudnienia u danego pracodawcy
B. od rodzaju umowy o pracę
C. od długości okresu wypowiedzenia
D. od długości okresu zatrudnienia
Ćwiczenia z urlopu i odpowiedzialności porządkowej.
1.
A.
B.
C.
D.
2.
Określ, ile urlopu przysługuje danej osobie:
Jan Kowalski ukończył zasadniczą szkołę zawodową, pracuje od 4 lat.
Anna Korbut, ma licencjat z pedagogiki, pracuje od 3 lat,
Kamil absolwent techniku ekonomicznego, pracuje od roku.
Joachim ukończył LO, pracuje już 8 lat.
Urlop w wymiarze……….
Urlop w wymiarze………
Urlop w wymiarze………
Urlop w wymiarze………
Określ z jakiego urlopu korzystają poszczególne osoby:
A. Pani Y. urodziła miesiąc temu bliźniaki, urlop……………………………….
B. Pani D. umarł wczoraj dziadek………………………………………………
C. Pan C. został ojcem Kubusia, który urodził się dwa miesiące temu…………………………………………………
D. Pan D, pracownik polskiej firmy, wyjechał na trzy miesiące do Niemiec w celach zarobkowych…………………
E. Pan B. po wczorajszych imieninach ma kaca………………………………………………
F. Pan V. ma 3 letnie dziecko pod opieką…………………………………………
3. Dokończ zdania.
A. Pracownik ponosi odpowiedzialność porządkową, dyscyplinarną i …………………………
B. Za nieprzestrzeganie zasad organizacji czasu pracy pracownik może ponieść odpowiedzialność…………………..
C. KP wyróżnia trzy rodzaje kar od ww. odpowiedzialności: upomnienie, naganę i …………………………………
D. Ostatnią z kar może pracodawca nałożyć, gdy pracownik spożywa alkohol w pracy, nie przestrzegania przepisów
bhp i popż., ………………………………………………oraz………………………………………………………..
E. Przed nałożeniem kary pracodawca ma obowiązek…………………………………………………………………
F. Odpowiedzialność materialną ponosi pracownik gdy………………………………………………………………
G. Mieniem powierzonym może być………………………………………….
4.
5.
Jest wykonywana przez pracownika.
Reguła zachowania się.
Przed rozpoczęciem pracy pracownik musi je
wykonać.
Zawiera ją pracownik z pracodawcą.
Główne źródło prawa pracy.
6.
7.
Jest nim Karta Nauczyciela.
Odpowiada za przestrzegania przepisów BHP w zakładzie
pracy.
8. Akt prawny uchwalany przez Sejm.
9. Procedura prawna obowiązująca w prawie pracy.
10. Kara nałożona na pracownika za nieprzestrzeganie przepisów
BHP.
Projekt edukacyjny realizowany pod kierunkiem Aneta Nartowicz
2
1.
2.
3.
Rozwiąż krzyżówkę i wyjaśnij znaczenie hasła. (0-12p)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Strona
4.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards