Document

advertisement
•
Informacja o wynikach kontroli legalności zatrudnienia w województwie podlaskim
w roku 2006
Zgodnie z art. 116 Ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (
Dz. U z 2004 r, Nr. 99, poz.1001 z późn. zmianami ) Wojewoda sprawuje kontrolę przestrzegania:
- legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności oraz wykonywania pracy przez
cudzoziemców;
- obowiązku informowania powiatowych urzędów pracy o zatrudnianiu bezrobotnego lub powierzeniu mu
wykonywania innej pracy zarobkowej;
- obowiązku informowania powiatowych urzędów pracy przez bezrobotnych o podjęciu zatrudnienia, inne pracy
zarobkowej lub działalności;
- obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy;
- obowiązku dokonania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia w przypadku prowadzenia działalności, której
prowadzenie jest uzależnione od uzyskania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia;
- obowiązku prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.
Kontrolą mogą być objęci pracodawcy, przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników, inne instytucje oraz
osoby fizyczne. Przeprowadzający kontrole są uprawnieni do przeprowadzenia kontroli bez uprzedzenia.
Kontrolujący , w zakresie określonym w ustawie, współdziałają ze związkami zawodowymi, organizacjami
pracodawców, Państwową Inspekcją Pracy, Policją, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych , Strażą Graniczną oraz
urzędami kontroli skarbowej.
W roku 2006 inspektorzy Oddziału Kontroli Legalności Pracy w Wydziale Polityki Społecznej
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego skontrolowali 929 jednostek gospodarczych na terenie województwa
podlaskiego. W 617 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości i naruszenie przepisów w zakresie objętym
kontrolą.
Do Sądów Rejonowych skierowano169 wniosków o ukaranie osób naruszających przepisy ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 105 wniosków dotyczyło pracodawców – głownie z tytułu
nieopłacenia składek na Fundusz Pracy oraz z tytułu zatrudnienia lub powierzenia wykonywania innej pracy
zarobkowej bezrobotnemu bez zawiadomienia urzędu pracy. 64 wnioski dotyczyły bezrobotnych podejmujących
zatrudnienie bez zawiadomienia powiatowego urzędu pracy.
Grzywny orzeczone przez sądy rejonowe wyniosły ponad 46 tysięcy zł.
Skontrolowano 23 jednostki prowadzące pośrednictwo pracy – do sądów rejonowych skierowano 3
wnioski o ukaranie osób świadczących te usługi bez stosownych zezwoleń.
W trakcie kontroli stwierdzono 1160 przypadków zatrudniania osób bez potwierdzenia na piśmie w
wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunków lub niezgłoszenie do ubezpieczenia społecznego.
Zalegalizowano zatrudnienie 1119 osób poprzez doprowadzenie do zawarcia pisemnej umowy o pracę lub
umowy cywilnoprawnej.
Przy współdziałaniu z funkcjonariuszami Straży Granicznej zatrzymano 273 cudzoziemców
prowadzących nielegalną działalność- głownie handel artykułami tytoniowymi i alkoholem. Wszyscy zatrzymani
cudzoziemcy otrzymali decyzje o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
•
Informacja o wynikach kontroli legalności zatrudnienia w województwie podlaskim
w roku 2005
Wykonując zadania określone w art.116 Ustawy z dnia 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy , pracownicy Oddziału Kontroli Legalności Pracy przeprowadzili w roku 2005 - 1005
kontroli. Kontrolą byli objęci pracodawcy, jednoosobowi przedsiębiorcy i inne instytucje oraz osoby fizyczne.
Kontrolę na terenie Województwa Podlaskiego wykonuje 10 osób: w Białymstoku – 6 osób, w Placówce
Zamiejscowej PUW w Suwałkach – 2 osoby, w Placówce Zamiejscowej w Łomży – 2 osoby. Zarejestrowaną
działalność gospodarczą na terenie województwa prowadzi ponad 90 tysięcy podmiotów gospodarczych.
Kontrolowano przestrzeganie:
- legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności oraz wykonywania pracy przez
cudzoziemców;
- obowiązku informowania powiatowych urzędów pracy o zatrudnieniu bezrobotnego lub powierzeniu mu
wykonywania innej pracy zarobkowej;
- obowiązku informowania powiatowych urzędów pracy przez bezrobotnych o podjęciu zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej lub działalności;
- obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy;
- obowiązku dokonania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia w przypadku prowadzenia działalności, której
prowadzenie
jest
uzależnione
od
uzyskania
wpisu
do
rejestru
agencje
zatrudnienia;
- obowiązku prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.
W trakcie kontroli w 651 kontrolowanych jednostkach stwierdzono naruszanie przepisów w zakresie ustawy o
promocji zatrudnienia, przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego,
przepisów o cudzoziemcach.
Efektywność kontroli wyniosła 64 %. ( W roku 2004 wynosiła 47 % ).
Przeprowadzono 347 wspólnych kontroli, w tym, m.in. ze Strażą Graniczną 300 kontroli,
z Policją – 28 kontroli, z Państwową Inspekcją Pracy – 15 kontroli.
Stwierdzono zatrudnienie 302 osób bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym terminie rodzaju zawartej
umowy i jej warunków lub nie zgłoszenie ich do ubezpieczenia społecznego. Ujawniono również
112 bezrobotnych, którzy podjęli zatrudnienie bez powiadomienia o tym powiatowego urzędu pracy.
Do Sądów Rejonowych skierowano 179 wniosków o ukaranie osób naruszających przepisy ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 115 wniosków dotyczyło pracodawców – głownie za nie
opłacanie składek na Fundusz Pracy oraz za zatrudnianie bezrobotnych bez powiadomienia urzędów pracy. W
stosunku do 63 bezrobotnych, którzy podjęli zatrudnienie bez o tym powiadomienia urzędów pracy również
skierowano wnioski do sądów o ukaranie. Grzywny orzeczone przez Sądy Rejonowe wyniosły około
73 tysięcy zł.
W roku 2005 w wyniku kontroli spowodowano:
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków w wysokości ponad 18 tysięcy zł,
- opłacenie zaległych składek na Fundusz Pracy na sumę ponad 26 tysięcy zł,
- opłacenie zaległych składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości około 52 tysięcy zł.
W trakcie wspólnych kontroli prowadzonych z funkcjonariuszami Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
stwierdzono wykonywanie nielegalnej działalności, niezgodnej z deklarowanym celem pobytu, przez 294
cudzoziemców ( w tym 245 obywateli Republiki Białoruś i 20 obywateli Ukrainy). Działalność cudzoziemców
polegała głównie na handlu wyrobami tytoniowymi i alkoholowymi. Wszyscy cudzoziemcy otrzymali decyzje o
zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP.
Istotnym efektem działań kontrolnych było zalegalizowanie zatrudnienia osób wykonujących pracę bez
potwierdzenia tego faktu na piśmie. Poprzez doprowadzenie do zawarcia pisemnych umów o pracę lub umów
cywilno-prawnych – zalegalizowano zatrudnienie 284 osób.
•
Informacja o wynikach kontroli legalności zatrudnienia w województwie podlaskim
w roku 2004
Zgodnie z art. 116 Ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.
U z 2004 r, Nr. 99, poz. 1001 z późn. zmianami ), inspektorzy Oddziału Kontroli Legalności Pracy kontrolują
przestrzegania:
- legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności oraz wykonywania pracy przez
cudzoziemców;
- obowiązku informowania powiatowych urzędów pracy o zatrudnianiu bezrobotnego lub powierzeniu mu innej
pracy zarobkowej;
- obowiązku informowania powiatowych urzędów pracy przez bezrobotnych o podjęciu zatrudnienia , innej
pracy zarobkowej lub działalności;
- obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy;
- obowiązku dokonania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia w przypadku prowadzenia działalności, której
prowadzenie jest uzależnione od uzyskania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia;
- obowiązku prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.
Czynności kontrolne prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia
2004 roku w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania kontroli przez wojewodów i organy celne oraz
sposobu ich współdziałania z innymi organami ( Dz. U z 2004 roku, Nr. 198, poz. 2037 ).
Na terenie województwa podlaskiego zarejestrowanych jest około 91 tysięcy podmiotów
gospodarczych, z tego w mieście Białystok – ponad 31 tysięcy.
W roku 2004 przeprowadzono ogółem 1242 kontrole, z tego w 627 jednostkach stwierdzono
nieprawidłowości dotyczące naruszania przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Do Sądów Rejonowych skierowano 277 wniosków o ukaranie osób naruszających te przepisy : 160
pracodawców i 117 – pracobiorców.
Wnioski o ukaranie pracodawców dotyczyły głownie – nie opłacania składek na Fundusz Pracy lub opłacanie
nieterminowe (99) oraz zatrudnianie osób bezrobotnych bez zawiadomienia właściwego urzędu pracy ( 58 ).
116 wniosków dotyczyło osób bezrobotnych, którzy podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową bez
powiadomienia urzędu pracy w którym byli zarejestrowani.
Grzywny orzeczone przez sądy rejonowe ogółem wyniosły ponad 121 tysięcy zł.
Stwierdzono 356 przypadków nielegalnego zatrudnienia lub innej nielegalnej pracy zarobkowej – w tym
235 przypadków wykonywania pracy bez zawarcia jakiejkolwiek pisemnej umowy.
W 333 przypadkach powiadomiono instytucje współpracujące tj. powiatowe urzędy pracy, Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, Państwową Inspekcję Pracy, urzędy skarbowe i policję o naruszeniu przepisów Kodeksu Pracy,
przepisów prawa podatkowego lub przepisów o ubezpieczeniach społecznych.
W roku 2004 przeprowadzono 247 wspólnych kontroli; głównie z funkcjonariuszami Podlaskiego Oddziału
Straży Granicznej. W wyniku tych kontroli stwierdzono nielegalne wykonywanie pracy lub działalności przez
176 cudzoziemców. Wszyscy cudzoziemcy otrzymali decyzje o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
W trakcie działań kontrolnych zalegalizowano – poprzez doprowadzenie do zawarcia pisemnych umów
o pracę lub umów cywilno-prawnych – pracę 290 osób.
•
Informacja o wynikach kontroli legalności zatrudnienia w województwie podlaskim
w roku 2003
W roku 2003 kontrolą legalności zatrudnienia, zgodnie z art. 60 ust. 4 Ustawy
z 14.12.1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu ( Dz. U z 2003 r, Nr. 58. poz. 514 ), objęci byli
pracodawcy, jednoosobowi przedsiębiorcy, inne instytucje oraz osoby fizyczne. Kontrole przestrzegania
przepisów ustawy prowadzono we wszystkich obszarach działalności gospodarczej : handlu, budownictwie,
usługach, przemyśle itp.
Zakres kontroli obejmował badanie przestrzegania:
- legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności a także wykonywania pracy przez
cudzoziemca;
- obowiązku informowania powiatowych urzędów pracy o zatrudnianiu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna
lub powierzeniu jej innej pracy zarobkowej;
- obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy;
- warunków zawartych w certyfikatach zezwalających na prowadzenie agencji zatrudnienia.
Kontrolę przestrzegania przepisów Ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu w roku 2003 na
terenie województwa podlaskiego wykonywało 12 osób.
Ogółem
przeprowadzono 1244 kontrole jednostek – efektywność kontroli wyniosła
37 %. (W roku 2002 wskaźnik ten wynosił 9 %).
W wyniku kontroli do Sądów rejonowych skierowano 252 wnioski o ukaranie osób naruszających przepisy
ustawy ( w roku 2002 – 99 wniosków ).Wnioski dotyczyły głównie osób nie opłacających lub opłacających nie
w terminie składki na Fundusz Pracy oraz nie powiadamiających urzędów pracy o zatrudnianiu osób
zarejestrowanych jako bezrobotne. 94 wnioski o ukaranie dotyczyły osób bezrobotnych, które nie powiadomiły
urzędu pracy o podjęciu pracy zarobkowej. Grzywny orzeczone przez Sądy Rejonowe stanowiły kwotę –
114.360 zł.
Z jednostkami współpracującymi, tj. Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Policją, Państwową Inspekcją Pracy,
Strażą Graniczną i Izbą Celną przeprowadzono 183 wspólne kontrole. Przy współdziałaniu ze Strażą Graniczną
ujawniono 133 przypadki nielegalnego wykonywania pracy ( głównie działalność handlowa ) przez
cudzoziemców. Wszyscy cudzoziemcy otrzymali decyzje o opuszczeniu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W trakcie działań kontrolnych – realizując politykę społeczną Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego –
zalegalizowano zatrudnienie 200 osób poprzez doprowadzenie do zawarcia pisemnych umów o pracę i umów
cywilno-prawnych z osobami świadczącymi pracę.
Download