Objawy foniatryczno-laryngologiczne w chorobie neuronu ruchowego

advertisement
KAZUISTYKA / CASE REPORTS
171
Objawy foniatryczno-laryngologiczne
w chorobie neuronu ruchowego (Motor Neuron Disease)
Phoniatric and laryngologic symptoms in motor neuron disease (MND)
Beata Miśkiewicz, Agata Szkiełkowska, Joanna Ratyńska, Anna Skoczylas, Henryk Skarżyński
SUMMARY
Introduction: Motor neuron disease is a progressive neurologic disorder
characterized by degeneration of motor neurons in the cerebral cortex, brain
stem and spinal cord.
The aim of this study: was to present methods of therapy and rehabilitation
in patients with MND and the role of phoniatrician and otolaryngologist in
diagnostic and therapeutic process.
Material and method, results: The material of present study consists of
3 patients in the age of 48 to 55 who were admitted to The Institute of
Physiology and Pathology of Hearing in Warsaw, Poland. Patients underwent laryngological, phoniatric and neurologopedics examinations. They
were treated with phoniatric and logopedics rehabilitation strategy applying
manual therapy of voice, speech exercises and courses of physiotherapy.
As a result of therapeutical management, quality of speech and voice were
improved.
Conclusions: 1. Disorders of voice and speech may be early symptoms of
motor neuron disease; 2. Patients with motor neuron disease require multidisciplinary therapy, including otolaryngologists and phoniatricians; 3. Acoustic
analysis of voice (MDVP) presents more often disorders in frequency range
than amplitude changes; 4. Intensive and regular excercises are crucial for
the improvement in speech communication.
©by Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
– Chirurgów Głowy i Szyi
Otrzymano/Received:
02.11.2009
Zaakceptowano do druku/Accepted:
10.04.2010
Klinika Audiologii i Foniatrii, Instytut Fizjologii
i Patologii Słuchu w Warszawie
Kierownik: H.Skarżyński
Wkład pracy autorów/Authors contribution:
Według kolejności
Konflikt interesu/Conflicts of interest:
Autorzy pracy nie zgłaszają konfliktu interesów.
Adres do korespondencji/
Address for correspondence:
imię i nazwisko: Beata Miśkiewicz
adres pocztowy:
ul. Mokra 17
05-830 Kajetany K/Nadarzyna
tel. 22 356 03 21
e-mail [email protected]
Hasła indeksowe: choroba motoneuronu, stwardnienie zanikowe boczne, dyzartria, dysfonia, analiza akustyczna głosu
Key words: motor neuron disease, amyotrophic lateral sclerosis, dysarthria,
dysphonia, acoustic analysis
Wstęp
Choroba neuronu ruchowego (Motor Neuron Disease)
jest grupą zaburzeń neurologicznych charakteryzujących się postępującą degeneracją i zanikiem neuronów
ruchowych w korze mózgowej, pniu mózgu i komórkach
rogów przednich rdzenia kręgowego, co daje objawy selektywnego uszkodzenia górnego i/lub dolnego neuronu
ruchowego. Zmiany degeneracyjne w MND nie obejmują
jąder ruchowych nerwów okoruchowych, jak również
nie prowadzą do zaburzeń czucia [5, 9, 11, 12].
W literaturze wyróżnia się cztery podtypy MND:
1. Klasyczne stwardnienie zanikowe boczne (Amyotrophic Lateral Sclerosis), dające objawy ze strony
górnego i dolnego neuronu ruchowego (50% przypadków MND).
2. Postępujący zanik mięśni (Progressive Muscle
Atrophy) – izolowane objawy uszkodzenia dolnego
motoneuronu.
3. Postępujące porażenie opuszki (Progressive
Bulbar Pulsy) – objawy ze strony górnego i dolnego
motoneuronu.
Otolar yngologia Polska tom 6 4, nr 3, maj-c zer wiec 2010
4. Pierwotne stwardnienie zanikowe boczne (Primary Lateral Sclerosis) – izolowane objawy uszkodzenia
górnego neuronu ruchowego [5, 9].
MND występuje jako postać sporadyczna (90-95%)
i rodzinna (5-10%). Początek zachorowania przypada
zazwyczaj na 5-7. dekadę życia, nieco częściej u mężczyzn niż kobiet (1,5:1). Etiologia choroby nie jest jak
dotąd ustalona. Współczesne badania nad patogenezą
MND skupiają się na roli stresu oksydacyjnego, reakcji
autoimmunologicznych oraz czynników związanych
z leczeniem, jak: modulatorów glutaminy, czynnika
neurotroficznego i antyoksydantów. W literaturze spotyka się również doniesienia o znaczeniu zaburzeń
szkieletu komórki związanych z nadmiernym wewnątrzkomórkowym gromadzeniem neurofilamentow.
W ostatnich latach pojawiły się doniesienia o mutacji
genu kodującego Cu/Zn nadtlenkową dysmutazę 1
(SOD1) u osób z postacią rodzinną MND. Przeważa
jednak opinia o wieloczynnikowym mechanizmie powstawania choroby. [5, 9].
Otolaryngol Pol 2010;
64 (3): 171-176
172
KAZU ISTYKA / CASE REPORTS
Brak specyficznych testów diagnostycznych i różnorodność objawów klinicznych powodują, że diagnostyka
choroby jest trudna, opiera się na korelacji stanu klinicznego pacjenta, badań elektrofizjologicznych (EMG)
oraz radiologicznych (MRI).
Celem pracy było przedstawienie foniatrycznych
zasad postępowania rehabilitacyjno-terapeutycznego
u pacjentów z chorobą motoneuronu i roli lekarza foniatry i laryngologa w diagnostyce i terapii zaburzeń
mowy i głosu u tych chorych.
Materiał i Metoda
Materiał badań stanowiło 3 chorych w wieku od 38 do
55 lat, którzy zgłosili się do Kliniki Audiologii i Foniatrii IFPS z powodu zaburzeń głosu, mowy i połykania,
w przebiegu wcześniej rozpoznanej choroby neuronu
ruchowego. U pacjentów przeprowadzono badanie laryngologiczno-foniatryczne oraz neurologopedyczne.
Oceny krtani dokonano przy użyciu videolaryngoskopu
ze sztywną optyką lub videofiberoskopu firmy Atmos.
Do subiektywnej odsłuchowej oceny głosu zastosowano
opisaną przez Hirano w 1981 roku skalę Japońskiego
Towarzystwa Logopedów i Foniatrów – GRBAS. W metodzie tej oceniany jest stopień chrypki G (Grade),
szorstkość głosu (Roughness), głos o charakterze chuchającym (Breathiness), głos słaby (Asthenic) oraz głos
napięty (Strained). Każdy z tych parametrów określany
jest w czterostopniowej skali natężenia zaburzeń od
0 do 3. W celu obiektywnej oceny akustycznej głosu
zastosowano wieloparametryczną analizę tonu krtaniowego – MDVP (Multidimensional Voice Program),
którą przeprowadzono przy użyciu aparatury firmy KAY
CSL. Do analizy wykorzystano samogłoskę „a” w przedłużonej fonacji, którą zarejestrowano przy użyciu
mikrofonu pojemnościowego AKG cechowanego przez
firmę KAY. Do oceny stopnia chrypki wykorzystano
skalę wg Yanagihary. W tym celu w spektrogramie
(SPG) oceniano strukturę akustyczną samoglosek „a”,
„e” „i” tworzonych w izolacji, zwracając uwagę na składowe harmoniczne, obecność głównych formantów tych
samogłosek oraz komponentów szumowych. Według
Yanagihary I stopień odpowiada chrypce lekkiej, II
i III stopień chrypce umiarkowanej, a stopień IV ciężkiej. Ocenę akustyczną stopnia nosowania otwartego
przeprowadzono w oparciu o oprogramowanie i interfejs pomiarowy firmy KAY CSL, szybką transformatę
Fourier’a, która jest badaniem ilościowym (ocena stopnia nosowania), oraz badanie sonograficzne (SPG), które
jest pomiarem jakościowym. Badanie przeprowadzono
dla samogłoski „i”, którą pacjent 3-krotnie wypowiadał
do mikrofonu umieszczonego 15 cm od ust. W określaniu stopnia nosowania oceniano zmiany w strukturze
harmonicznej występujące w paśmie 450-1500 Hz.
W przedstawionej skali akustycznej stopnia nosowania
0 stopień odpowiada energii akustycznej do 11 dB SPL,
I stopień – 12-19 dB SPL, II stopień – 20-25dB SPL i III
stopień – powyżej 25 dB SPL.
U każdego z pacjentów wdrożono zaplanowany
indywidualnie, w zależności od stopnia zaawansowania choroby, program rehabilitacyjno-terapeutyczny.
Obejmował on ćwiczenia usprawniające motorykę obwodowego aparatu artykulacyjnego (przede wszystkim
języka, podniebienia i warg) przeprowadzane w ścisłej
współpracy z neurologopedą, ćwiczenia koordynacji
oddechowo-fonacyjnej, relaksacyjne, psychoterapię,
terapię manualną głosu, fizykoterapię obejmującą inhalacje nawilżające oraz elektrostymulację mięśni krtani
i obwodowego narządu mowy urządzeniem VocastimMaster. Vocastim daje możliwość przeprowadzenia indywidualnej terapii w oparciu o zdiagnozowany stopień
uszkodzenia nerwowo-mięśniowego, który określa się
na podstawie wartości współczynnika akomodacji.
U chorych zastosowano program dla dyzartrii i dysfagii, w którym stymulacja prądami jest połączona
z ćwiczeniami artykulacyjnymi zapisanymi na płycie
CD. Omówiony schemat postępowania był początkowo
wdrażany podczas 5-dniowej hospitalizacji, a następnie
ćwiczenia indywidualne były systematycznie kontynuowane w cyklu 1 raz w tygodniu po 30 min przez
okres 3 miesięcy. Elektrostymulację z zastosowaniem
urządzenia Vocastim przeprowadzano ambulatoryjnie
w cyklach 2-tygodniowych.
Wyniki
W Klinice Audiologii i Foniatrii IFPS w latach 20082009 hospitalizowano troje chorych z powodu zaburzeń mowy i głosu, które były jednymi z wczesnych
objawów rozpoznanej ostatecznie choroby neuronu
ruchowego (MND).
Przypadek 1.
38-letni mężczyzna (nr historii choroby 8848/2008),
został przyjęty z powodu narastających zaburzeń mowy
oraz chrypki o zmiennym nasileniu, męczliwości
głosu, zaburzeń połykania i nadmiernego ślinienia.
Zgłaszanym dolegliwościom towarzyszyła chwiejność
emocjonalna.
Objawy pojawiły się 1,5 roku wcześniej. Pacjent
był kilkakrotnie hospitalizowany w Klinice Neurologii
SPCSK AM w Warszawie, gdzie ostatecznie rozpoznano
chorobę neuronu ruchowego z objawami wielopoziomowego uszkodzenia komórek rogów przednich rdzenia
kręgowego (C5-C6, C8-Th1, L2-L4, L5-S1). W badaniu
neurologicznym stwierdzono wyraźny odruch żuchwowy, obustronnie objaw Marinnesco-Radovici, niepokój
języka, żywe odruchy w kończynach górnych, żywe
odruchy kolanowe i ze ścięgna Achillesa, brak odruchów podeszwowych oraz pojedyncze fascikulacje.
Badanie EMG wykazało uogólnione, aktywne uszkodzenie dolnego neuronu ruchowego o umiarkowanym
zaawansowaniu.
Otolar yngologia Polska tom 6 4, nr 3, maj-c zer wiec 2010
KAZUISTYKA / CASE REPORTS
W badaniu laryngologiczno-foniatrycznym stwierdzono obniżoną ruchomość języka, jego zbaczanie
w lewo podczas wysuwania z jamy ustnej, zaniki mięśni
języka oraz drżenia pęczkowe. Podniebienie miękkie
było nieruchome podczas artykulacji, natomiast wykazywało prawidłową kurczliwość podczas połykania
(porażenie rozszczepienne). Odruch gardłowy był zachowany. W wideostroboskopii obserwowano obustronnie
blade i gładkie fałdy głosowe, z widocznymi drżeniami.
Lewy fałd głosowy nieco cieńszy niż prawy, częściowo
przykryty przez przerośnięty fałd rzekomy. Zwarcie
fonacyjne oraz ruchomość oddechowa pełne. Zaleganie
obfitej treści śluzowej w zachyłkach gruszkowatych.
Średnia częstotliwość podstawowa Fo wynosiła 121 Hz.
Drgania fałdów głosowych były nieregularne, o nieco
zwiększonej amplitudzie i prawidłowym przesunięciu
brzeżnym.
W ocenie subiektywnej mowa spowolniała, monotonna, tworzona z wysiłkiem, z cechami nosowania otwartego, o spłaszczonej linii intonacyjnej, ale
z zachowaniem akcentu zdaniowego i wyrazowego.
Obserwowano zaburzenia koordynacji oddechowofonacyjno-artykulacyjnej oraz wygasanie napędu
artykulacyjnego.
Głos oceniono jako nieco ochrypły, tworzony z nadmiernym napięciem mięśni szyi, ze słabym uczynnianiem rezonatorów nasady. Zakres głosu wahał się od 102
do 122 Hz, czas fonacji wynosił 14 sek. W skali odsłuchowej GRBAS głos oceniono jako G2 R1 B0 A1 S2.
W analizie akustycznej tonu krtaniowego (MDVP)
stwierdzono umiarkowane odchylenia od normy w zakresie parametrów opisujących zaburzenia częstotliwości (Jitt – 1,45%, Jita – 131,3us, RAP – 0,82%, PPQ
– 0,89%, sPPQ – 1,15%, vFo – 2,57%) oraz niewielkie
zmiany wartości parametrów określających zmiany
amplitudy (vAm – 10,51%, Shim – 4,03%, APQ – 3,23%)
i SPI – 25,22. W sonogramie obserwowano średnio
zaznaczoną strukturę harmoniczną oraz obecność
komponentów szumowych w analizowanej próbce głosu.
Stwierdzono chrypkę II stopnia wg Yanagihary oraz
cechy nosowania otwartego o III stopniu nasilenia
(31dB SPL).
W wyniku postępowania leczniczo-rehabilitacyjnego
uzyskano nieznaczą poprawę jakości głosu. W skali percepcyjnej głos oceniono jako G1 R1 B0 A1 S1.
W badaniu obiektywnym (MDVP) nieznacznie uległa
poprawie struktura akustyczna głosu. Nadal obserwowano nieprawidłowości w zakresie parametrów vFo
– 1,29%, sPPQ – 5,01% i SPI – 38,22. Stwierdzono niewielką poprawę w zapisie spektrograficznym wg skali
Yanagihary (zmniejszenie stopnia chrypki na I/II) oraz
minimalne zmniejszenie stopnia nasilenia nosowania
otwartego (na II/III stopień – 26dB).
Przypadek 2.
59–letnia kobieta (nr historii choroby 54/2009)
przyjęta na hospitalizację z powodu utrzymujących
Otolar yngologia Polska tom 6 4, nr 3, maj-c zer wiec 2010
się od 2-3 lat zaburzeń mowy i połykania oraz chrypki
o zmiennym nasileniu.
W celach diagnostycznych była kilkakrotnie hospitalizowana w Klinice Neurologii SPCSK AM w Warszawie, gdzie rozpoznano chorobę neuronu ruchowego.
W badaniu neurologicznym oprócz dyzartrii i dysfagii
o zmiennym nasileniu, stwierdzono nadmiernie żywe
odruchy gardłowe i podniebienne, wzmożenie odruchów
w kończynach górnych, obustronnie objaw Jacobsena. W badaniu EMG obserwowano dyskretne cechy
neurogenne, w języku w spoczynku ciszę elektryczną.
Przeprowadzone badanie stymulacji magnetycznej
wskazywało na cechy umiarkowanego uszkodzenia
górnego neuronu ruchowego.
W badaniu laryngologiczno-foniatrycznym stwierdzono nadmierne napięcie mięśni podniebienia i języka,
niewielkie zbaczanie języka w lewo podczas wysuwania
z jamy ustnej, żywe odruchy gardłowe i podniebienne,
prawidłową ruchomość podniebienia miękkiego podczas artykulacji i połykania.
W badaniu wideofiberoskopowym krtani stwierdzono obustronnie blade, gładkie fałdy głosowe, pełne zwarcie fonacyjne, w fazie oddechowej odwodzenie fałdów
głosowych tylko do pozycji intermedialnej. Zaleganie
obfitej treści śluzowej w zachyłkach gruszkowatych.
W badaniu stroboskopowym obserwowano zwiększenie amplitudy drgań, średnia częstotliwość podstawowa wyniosła 162 Hz.
W ocenie subiektywnej mowa spowolniała, monotonna, tworzona z wysiłkiem, z zaburzeniami rytmu,
spłaszczeniem linii intonacyjnej. Obserwowano również
zaburzenia koordynacji oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnej oraz wygasanie napędu artykulacyjnego.
Głos był ochrypły, matowy, chwilami zanikający,
tworzony w sposób party, z nadmiernym napięciem
mięśni szyi, z miernym uczynnianiem rezonatorów
nasady. W skali percepcyjnej GRBAS głos oceniono
jako G2 R2 B0 A1 S1.
W analizie akustycznej tonu krtaniowego (MDVP)
stwierdzono znaczne odchylenia od normy w zakresie
parametrów opisujących zaburzenia częstotliwości (Jitt
– 5,93%, Jita – 282,46us, RAP – 3,59%, PPQ – 3,25%,
sPPQ – 2,74%, vFo – 6,44%) i parametrów określających
zmiany amplitudy (vAm – 24,01%, Shim – 15,82%, ShdB
– 1,39dB, APQ – 8,87%, sAPQ – 9,81%) oraz obecność
komponentów subharmonicznych (DSH – 36,84%)
i przerw w głosie (DUV – 5%). W sonogramie obserwowano średnio zaznaczoną strukturę akustyczną oraz
obecność komponentów szumowych w analizowanej
próbce głosu. Stwierdzono chrypkę II/III stopnia wg
Yanagihary oraz oraz cechy nosowania otwartego o I/II
stopniu nasilenia (21dB SPL).
W wyniku zastosowanego postępowania leczniczorehabilitacyjnego uzyskano poprawę jakości głosu
obserwowaną w badaniach subiektywnych i obiektywnych. W skali odsłuchowej głos oceniono jako G1
173
174
KAZU ISTYKA / CASE REPORTS
R1 B0 A1 S1. W badaniu MDVP obserwowano nieprawidłowości tylko w zakresie parametrów Jitt – 1,29%,
vFo – 2,49%, APQ – 3,83% i vAm – 9,23%. Stwierdzono
poprawę struktury harmonicznej głosu w badaniu
spektrograficznym wg skali Yanagihary (zmniejszenie
stopnia chrypki na I) oraz zmniejszenie stopnia nasilenia nosowania otwartego (I stopień – 12 dB).
Przypadek 3.
55 –letnia kobieta (nr historii choroby 143221/2009)
została przyjęta z powodu narastających zaburzeń
mowy, trudności w „wydobyciu” i przerywania głosu,
zaburzeń w połykaniu oraz nadmiernego ślinienia
się. Pacjentka wykazywała również znaczne obniżenie
nastroju. Objawy pojawiły się około 1,5 roku wcześniej.
Diagnozowana neurologicznie w Oddziale Neurologicznym Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie oraz
w Klinice Neurologii SPCSK AM w Warszawie, gdzie
rozpoznano chorobę neuronu ruchowego.
W badaniu neurologicznym stwierdzono zespół
opuszkowo-rzekomoopuszkowy z objawami dyzartrii
oraz dysfagii średniego stopnia, obustronnie obecność
objawu Marinesco-Radovici, wygórowany odruch żuchwowy, obustronny brak odruchów podeszwowych,
tendencję do objawu Babińskiego po stronie lewej.
W badaniu EMG języka zwracała uwagę obecność pojedynczych potencjałów o podwyższonej amplitudzie.
W badaniu laryngologiczno-foniatrycznym stwierdzono niedowład języka z ograniczeniem ruchów na
boki, do góry oraz upośledzeniem wysuwania języka
z jamy ustnej, zaniki mięśni języka oraz drżenia pęczkowe, znaczne obniżenie ruchomości podniebienia
miękkiego podczas artykulacji przy zachowanej podczas połykania, zachowany odruch gardłowy, obniżenie ruchomości warg, żuchwy, nadmierne ślinienie
się. W wideostroboskopii obserwowano obustronnie
blade i gładkie fałdy głosowe, okresowo paradoksalne
ruchy fałdów głosowych zwierających się podczas fazy
wdechowej (dźwięczny wdech) lub niepełne rozwarcie
podczas wdechu (do pozycji intermedialnej), pełne
zwarcie fonacyjne. Zaleganie obfitej treści śluzowej
w zachyłkach gruszkowatych. Średnia częstotliwość
podstawowa Fo wynosiła 210 Hz. Drgania fałdów głosowych były nieregularne, o nieco obniżonej amplitudzie
i słabo widocznym przesunięciu brzeżnym.
W ocenie subiektywnej mowa tworzona z bardzo
dużym wysiłkiem i napięciem mięśni, zamazana, bardzo słabo zrozumiała, płaska linia intonacyjna, cechy
nosowania otwartego. Pacjentka unika komunikowania
się werbalnego, posługuje się gestem i tekstem pisanym
ręcznie. Obserwowano również zaburzenia koordynacji oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnej. Głos był
ochrypły, drżący, matowy, tworzony w sposób party,
z nadmiernym napięciem mięśni szyi. Zakres głosu
wahał się od 171 do 216 Hz, czas fonacji wynosił 10
sek. W skali percepcyjnej GRBAS głos oceniono jako
G3 R2 B1 A1 S3.
W analizie akustycznej tonu krtaniowego (MDVP)
stwierdzono odchylenia od normy w zakresie parametru opisującego zaburzenia częstotliwości vFo – 4,22%
i niewielkie zaburzenia parametrów określających
zmiany amplitudy (vAm – 13,86%, Shim – 4,31%, ShdB
– 0,39dB, APQ – 3,52%, sAPQ – 5,62%) oraz parametru
DUV – 20,16%. W sonogramie obserwowano średnio
zaznaczoną strukturę akustyczną oraz obecność komponentów szumowych w analizowanej próbce głosu.
Stwierdzono chrypkę III stopnia wg Yanagihary oraz
cechy nosowania otwartego o III stopniu nasilenia
(41dB SPL).
Po zakończeniu postępowania leczniczo-rehabilitacyjnego nie odnotowano istotnej poprawy zarówno
w zakresie artykulacji oraz jakości głosu. W skali odsłuchowej GRBAS głos subiektywnie oceniono jako G2
R2 B1 A1 S1. W badaniach obiektywnych (MDVP) nieznacznie uległa poprawie struktura akustyczna głosu.
Obserwowano nieprawidłowości w zakresie parametrów
Jitt – 1,61%, vFo – 4,53%, vAm – 17,65%. Stwierdzono
minimalną poprawę w zapisie spektrograficznym wg
skali Yanagihary (zmniejszenie stopnia chrypki na
II/III). Nie odnotowano poprawy w zakresie stopnia
nasilenia nosowania u w/w pacjentki. Po zakończeniu
leczenia stwierdzono nieznaczne zmniejszenie energii
akustycznej w III przedziale skali nosowania – 36dB,
nadal jednak utrzymywał się III stopień, tak jak przed
rozpoczęciem leczenia.
Omówienie
Niezależnie od miejsca pierwotnej lokalizacji zmian
degeneracyjnych, u około 80% pacjentów w przebiegu
MND pojawiają się objawy opuszkowe, a w około 1725% przypadków choroba rozpoczyna się od objawów
opuszkowych (zespół opuszkowy lub pseudoopuszkowy) z zaburzeniami mowy (dyzartria), połykania (dysfagia) oraz nadmiernym ślinieniem się [5]. Zaburzenia
procesu komunikatywnego związane są ze zmniejszeniem pojemności życiowej płuc i niewystarczającą objętością oddechową podczas wypowiadania dłuższych
fraz oraz porażeniem lub nadmierną spastyką mięśni
artykulacyjnych. Prowadzi to do nieprecyzyjnej artykulacji spółgłosek, nosowania otwartego, szorstkiego
głosu oraz zwolnienia tempa wypowiedzi i poprzez
to wpływa na stopniowe pogarszanie zrozumiałości
mowy [3, 4, 7, 9, 13].
Zdarza się, że wczesnym objawem u chorych z MND
są zaburzenia głosu o charakterze chrypki a czasem
afonii związanej z porażeniem nerwów błędnych [1,
6, 11], co obserwowano w prezentowanych przez nas
przypadkach. Uszkodzenie neuronu górnego charakteryzuje się nadmiernym zwarciem fałdów głosowych
(hyperaddukcja), co daje objawy dysfonii spastycznej.
Natomiast w uszkodzeniu neuronów opuszkowych (dolny neuron ruchowy) występuje brak pełnego zwarcia
Otolar yngologia Polska tom 6 4, nr 3, maj-c zer wiec 2010
KAZUISTYKA / CASE REPORTS
fonacyjnego (hypoaddukcja). Około 30% pacjentów
z MND wykazuje zaburzenia odwodzenia fałdów głosowych w fazie oddechowej [5], co stwierdziliśmy w dwóch
przedstawionych przypadkach.
W analizowanej grupie 79 przypadków z MND,
Carrow i wsp. [2] stwierdzili u 80% chorych chrypkę,
u 75% nosowanie otwarte, w 63% drżenia głosu, w 38%
podwyższenie a w 8% obniżenie średniego położenia
głosu.
Nieliczne doniesienia w literaturze wskazują, że
zaburzenia akustyczne głosu u chorych z MND dotyczą głównie parametrów określających zaburzenia
częstotliwości, rzadziej amplitudy i mają charakter
czynnościowy [8, 10, 12]. Podobne zmiany obserwowaliśmy w przedstawianych przypadkach.
Wojnowski i wsp. [12] zauważają, że objawem krtaniowym dość charakterystycznym dla MND jest rowek
głośni, jednak u naszych pacjentów nie stwierdziliśmy
takiej zmiany.
Diagnostyka radiologiczna (MRI) jest zasadniczo
badaniem uzupełniającym w procesie diagnostycznym
choroby neuronu ruchowego, a jej głównym zadaniem
jest wykluczenie innych zmian w mózgu i rdzeniu kręgowym, które mogą być przyczyną zgłaszanych przez
chorych dolegliwości i objawów [5]. Niektóre źródła
literaturowe podają jednak występowanie u chorych
z klasycznym stwardnieniem zanikowym bocznym
określonych zmian w badaniach MRI, które mogą sugerować rozpoznanie MND. Należą do nich obszary
hyperintensywne w obrazach z długim czasem powtórzeń (obrazy PD, T2-zależne, FLAIR) wzdłuż szlaków
korowo-rdzeniowych, szczególnie w tylnej odnodze
torebek wewnętrznych i w konarach mózgu. Ostatecznie dochodzi do zmian zanikowych i zwyrodnień
Wallerowskich wzdłuż dróg piramidowych. Nie są to
jednak zmiany specyficzne i mogą być również obecne
w innych schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego
[9]. Również w prezentowanych przez nas przypadkach
nie stwierdzono badaniach MRI istotnych zmian w drogach piramidowych i pozapiramidowych.
Pomimo że choroba neuronu ruchowego jest jak dotąd nieuleczalna, to dane statystyczne podają niewielki
wzrost nielicznej grupy chorych przeżywających 10 lat
i dłużej, nawet bez używania urządzeń wspomagających
oddychanie. Dla tych pacjentów, jak również i grupy
o gorszym rokowaniu, starannie zaplanowany program
opieki klinicznej może zoptymalizować leczenie i poprawić współczynnik przeżycia oraz jakość życia tych
chorych. Z uwagi na wieloczynnikową naturę choroby,
niezbędna jest kooperacja całego zespołu specjalistów
obejmującego neurologów, rehabilitantów, pulmonologów, foniatrów, fizykoterapeutów, psychologów [5].
Wczesne ćwiczenia zwolnienia i rytmizacji tempa
mowy, przesadnej artykulacji, poprawy koordynacji oddechowo-artykulacyjno-fonacyjnej, wydolności
oddechowej podczas frazowania mogą spowolnić proOtolar yngologia Polska tom 6 4, nr 3, maj-c zer wiec 2010
gresję zaburzeń mowy, a nawet przynieść przejściową poprawę, co zauważyliśmy u naszych pacjentów.
Niektórzy autorzy zalecają ćwiczenia wzmacniające
mięśnie języka oraz mięśnie przepony, co wg innych
jest kontrowersyjną metodą w zaburzeniach nerwowo-mięśniowych [5]. W celu poprawy komunikacji
językowej, w wybranych przypadkach z nasilonymi
objawami nosowania otwartego, proponuje się unoszenie podniebienia miękkiego, np. poprzez stosowanie
protez podniebiennych [5, 12].
Opieka nad chorymi z MND jest w zasadzie opieką
paliatywną, która powinna się rozpocząć z chwilą
wdrożenia procesów diagnostycznych. Takie postępowanie może przyczynić się do poprawy jakości życia
chorego.
Wnioski
1. Zaburzenia głosu i mowy mogą być wczesnym objawem choroby neuronu ruchowego.
2. Pacjenci z MND wymagają wielospecjalistycznego
postępowania diagnostycznego i leczniczego również
z udziałem laryngologa i foniatry.
3. Zaburzenia akustyczne głosu w analizie MDVP
dotyczą głównie odchyleń w zakresie parametrów
opisujących zaburzenia częstotliwości, rzadziej
amplitudy.
4. Starannie zaplanowany, indywidualny i systematycznie realizowany program rehabilitacji foniatryczno-logopedycznej może poprawić zrozumiałość
mowy oraz jakość głosu u chorych z MND.
PIŚMIENNICTWO
1.
Francis K., Bach J., DeLisa J. Evaluation and rehabilitation of patients with adult motor neuron disease. Arch
Phys Med Rehabil. 1999, 80: 951-963.
2.
Rocha J., Reis C., Simoes F., Fonesca J., Mendes Riberio
J. Diagnostic investigation and multidisciplinary management in motor neuron disease. J Neurol. 2005, 252: 14351447.
3.
Tomik J., Tomik B. Znaczenie badań laryngologiczno-foniatrycznych w początkowym stadium stwardnienia bocznego zanikowego. Neurologia i Neurochirurgia Polska.
2004; 38(5): 423-426.
4.
Wojnowski W., Obrębowski A., Walczak M., WiskirskaWoźnica B. Zaburzenia procesu komunikatywnego w chorobie neuronu ruchowego. Otolaryngologia Polska. 2003,
LVII, 5: 719-723.
5.
DePaul R., Brooks B. Multiple orofacial indices in amyotrophic lateral sclerosis. J. Speech and Hearing Reaserch.
1993; 36: 1158-1167.
6.
Dworkin J., Hartmann D. Progressive speech deterioration
and dysphagia in amyotrophic lateral sclerosis: case report. Arch Phys Med Rehabil. 1979; 60:423-425.
7.
Mulligan M., Carpenter J., Riddel J., Delaney M., Badgar
G., Krusinski P. i wsp. Intelligibility and the acoustic cha-
175
176
KAZU ISTYKA / CASE REPORTS
racteristics of speech in amyotrophic lateral sclerosis. J
Speech Hearing Research. 1994; 37: 496-503.
8.
9.
Yunusova Y., Weismer G., Westbury J., Lindstrom M. Ar-
11. Carrow E., Rivera V., Mauldin M., Shamblin L. Deviant
speech characteristics in motor neuron disease. Arch Otolaryngol. 1974; 100: 212-218.
ticulatory movements during vowels in speakers with dy-
12. Ramig L.O., Scherer R.C., Tietze I.R., Horh Y. Acoustic
sarthria and healthy controls. J. Speech, Language and
analysis of voice in amyotrophic lateral sclerosis: a longi-
Hearing Reaserch. 2008; 51: 596-611.
tudinal case study. J Speech Hearing Disorders. 1990, 55:
Aronson A.E., Ramig I.O., Winholtz W.S. Rapid voice tremor or “flutter” in amyotrophic lateral sclerosis. Ann Otol
Rhinol Laryngol. 1992; 101: 511-518.
10. Janzen V.D., Rae R.E., Hudson A.J. Otolaryngologic manifestation of amyotrophic lateral sclerosis. J.Otolaryngol.
2-14.
13. Silbergleit A.K., Johnson A.F., Jacobson B.H. Acoustic
analysis of voice in individuals with amiotrophic lateral
sclerosis and perceptually normal voice quality. J.Voice.
1997; 11(2): 222-231.
1988; 17: 41-42.
Otolar yngologia Polska tom 6 4, nr 3, maj-c zer wiec 2010
Download