Web Service – implementacja aplikacji klienta

advertisement
Web Service – implementacja aplikacji klienta usługi
Marek Lewandowski, Paweł Kędziora
Politechnika Poznańska
[email protected], [email protected]
Spis treści:
1
2
3
4
5
Technologia Web Service ........................................................................................... 3
1.1
Definicja Web Service ........................................................................................ 3
1.2
Architektura Web Service................................................................................... 3
1.3
Protokół SOAP ................................................................................................... 4
1.4
Język WSDL ....................................................................................................... 6
1.5
Rejestr UDDI ...................................................................................................... 7
Przykładowa aplikacja ................................................................................................ 8
2.1
Aplikacja standardowa........................................................................................ 8
2.2
Aplikacja – klient Web Service .......................................................................... 9
Klient Web Service ................................................................................................... 11
3.1
Środowiska wspierające tworzenie aplikacji klienta usług sieciowych............ 11
3.1.1
Schemat postępowania.............................................................................. 11
3.1.2
Java ........................................................................................................... 12
3.1.3
Microsoft .NET ......................................................................................... 17
3.1.4
Borland Delphi.......................................................................................... 20
3.1.5
Oracle Forms............................................................................................. 23
3.1.6
Lotus Designer .......................................................................................... 28
3.1.7
Borland C++ Builder ................................................................................ 31
3.1.8
Php ............................................................................................................ 32
3.1.9
C/C++........................................................................................................ 33
3.1.10
Ada............................................................................................................ 34
3.2
Środowiska nie zapewniające wsparcia w procesie tworzenia aplikacji klienta
usług sieciowych........................................................................................................... 35
3.2.1
Rozwiązanie manualne ............................................................................. 35
3.2.2
Rozwiązanie półautomatyczne.................................................................. 38
Podsumowanie .......................................................................................................... 39
Literatura:.................................................................................................................. 40
2
1 Technologia Web Service
1.1 Definicja Web Service
Web Service to zwarty, samodokumentujący się komponent programowy niezależny od
platformy i implementacji dostarczający określonej funkcjonalności. Komponent ten
może zostać opublikowany w sieci komputerowej przez swego autora, a następnie
odnaleziony i wywołany w trybie zdalnego wykonania przez twórcę aplikacji
konsumenckiej. Technologia Web Service wykorzystuje szereg rozwiązań
informatycznych, m.in.:
-
SOAP – służący do przekazywania zdalnych wywołań,
WSDL – służący do dystrybucji parametrów połączeń sieciowych,
UDDI – służący do rejestracji udostępnianych komponentów usługowych.
1.2 Architektura Web Service
Idea działania usługi Web Service została przedstawiona na rysunku 1.2.1. Zarówno
aplikacja (Service Requester), żądająca wywołania kodu zdalnego modułu, jak
i komponent Web Service (Service Provider) go udostępniający, pobierą interfejs kodu
z określonego miejsca w sieci Internet (Service Broker).
Zarówno żądanie wywołania zdalnej usługi jak i zwracany rezultat przekazywane są za
pomocą komunikatu SOAP (patrz: 1.3 Protokół SOAP). Interfejs kodu przekazywany jest
stronom z wykorzystaniem dokumentu WSDL (patrz: 1.4 Język WSDL), który
przechowywany jest w bazie danych UDDI (patrz: 1.5 Rejestr UDDI).
Rys. 1: Ogólna idea Web Service
3
1.3 Protokół SOAP
SOAP (Simple Object/Open Access Protocol) jest protokołem opartym o XML (eXtensible
Markup Language), umożliwiającym aplikacjom wymianę komunikatów poprzez
protokół sieciowy - zazwyczaj HTTP (HyperText Transfer Protocol). W ogólności,
aplikacje wykorzystujące SOAP mogą być zaimplementowane w różnych językach
i pracować na różnych platformach.
Komunikacja sieciowa może odbywać się na dwa sposoby:
- w stylu RPC (Remote Procedure Call)
- komunikacji dokumentowej
Powyższe tryby komunikacji różnią się formą przekazywania parametrów: w trybie RPC
komponentowi przekazywana jest lista parametrów wraz z ich bieżącymi wartościami,
a w trybie komunikacji dokumentowej usługa otrzymuje tylko jeden parametr, którym
jest dokument XML. Zazwyczaj tryb RPC korzysta z komunikacji synchronicznej, a tryb
dokumentowy z komunikacji asynchronicznej.
Schemat komunikacji w trybie dokumentowym przedstawiony został na rysunku 1.3.1:
Rys. 2: Komunikacja SOAP w trybie dokumentowym.
Wywołanie metody przez klienta jest konwertowane do dokumentu XML. Argumenty
poddawane są serializacji (konwertowane do ciągu bajtów reprezentowanego
heksadecymalnie). Tak zbudowany dokument XML nazywany komunikatem SOAP
przekazywany jest z wykorzystaniem protokołu sieciowego do zdalnej usługi, która po
deserializacji argumentów uruchamia żądaną metodę i analogicznym algorytmem
przekazuje zwrotnie rezultat jej wykonania.
4
Komunikat SOAP składa się z następujących elementów:
- element obowiązkowy <Envelope> - oznaczający, iż dokument XML jest
komunikatem SOAP,
- element opcjonalny <Header> - zawierający informacje nagłówkowe,
- element obowiązkowy <Body> - zawierający informacje o żądaniu i odpowiedzi,
- element opcjonalny <Fault> - zawierający opis błędów, jakie wystąpiły podczas
przetwarzania komunikatu.
Poniższy rysunek (rys. 1.3.2) zawiera przykładowy komunikat SOAP żądający
wywołania
komponentu
o
nazwie
„demo”,
zawierającego
funkcję
multiply (int val1, int val2). Przykład pokazuje przekazanie do funkcji dwóch parametrów
multiply (val1 := 3, val2 := 2). Usługa zwraca odpowiedź, również w formacie
komunikatu SOAP – wynik iloczynu parametrów val1 i val2.
Rys. 3: Przykładowy komunikat - żądanie SOAP.
Rys. 4: Przykładowy komunikat – odpowiedź SOAP.
5
1.4 Język WSDL
WSDL (Web Service Description Language) jest opisem interfejsu komponentu Web
Service. Klient usługi sieciowej może dokonać automatycznej transformacji tego opisu
do kodu źródłowego obsługującego komunikację sieciową z komponentem Web Service
Proxy w wybranym języku programowania. Opisywana transformacja może mieć
charakter statyczny (dokonywana na etapie kompilacji) lub dynamiczny (dokonywana
podczas wykonywania aplikacji klienta).
WSDL jest językiem znaczników XML służącym do opisu technicznych parametrów
połączenia sieciowego aplikacji klienta i komponentu Web Service.
Strukturę znaczników dokumentu WSDL przedstawia rysunek 1.4.1:
Rys. 5: Struktura znaczników dokumentu WSDL.
Znaczniki w dokumencie WSDL:
- <definitions> - otacza dokument,
- <service>, <port> - definiują adresy punktów dostępowych dla usługi,
- <portType> - deklaracja funkcji biznesowych oferowanych przez usługę,
- <binding> - określają metody kodowania parametrów wywołania i parametrów
zwrotnych usługi.
6
1.5 Rejestr UDDI
UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) jest specyfikacją bazy danych
dostępnych komponentów Web Service. UDDI ma na celu uproszczenie procesu
dystrybucji dokumentów WSDL i semantyki komponentów usługowych. Taka baza
danych przeszukiwana jest przez autorów aplikacji klientów w celu odnalezienia
żądanych komponentów.
Bazy danych UDDI deklarują dostępne usługi posługując się trzema poziomami opisu:
- White Pages – podstawowe dane kontaktowe dostawcy usługi,
- Yellow Pages – lokalizacja usługi w taksonomiach kategoryzacyjnych,
- Green Pages – techniczny opis usługi i jej semantyki, wskaźnik do pliku WSDL.
Rysunek 1.5.1 przedstawia cykl życia usługi Web Service z punktu widzenia jej
deklaracji w UDDI:
Rys. 6: Cykl życia usługi Web Service.
Cykl życia usługi Web Service:
- implementacja komponentu i jego rejestracja w UDDI,
- wyszukanie opisu komponentu i implementacja aplikacji klienta,
- uruchomienie aplikacji klienta i zdalne wywołanie usługi.
7
2 Przykładowa aplikacja
2.1 Aplikacja standardowa
Punktem wyjścia do dalszej analizy jest przykładowa aplikacja (formularz rejestracji
wniosku o przyznanie zaliczki alimentacyjnej), której główną formatkę przedstawia
poniższy rysunek:
Rys. 7: Formularz wprowadzania danych osobowych przykładowej aplikacji.
Użytkownik, chcąc poprawnie wypełnić wniosek, wprowadza wymagane dane dotyczące
wnioskodawcy. Wsparcie ze strony systemu ogranicza się do udostępnienia
użytkownikowi list wyboru z predefiniowanymi wartościami dla pewnych pól
8
(np. obywatelstwo, stan cywilny). Osoba obsługująca program nie ma możliwości
weryfikacji poprawności wprowadzanych danych. Nie jest dostępne również ułatwienie
polegające na przykład na uzupełnianiu brakujących wartości pól formularza, po
wprowadzeniu danych jednoznacznie identyfikujących wnioskodawcę (np. PESEL).
2.2 Aplikacja – klient Web Service
Postanowiono rozszerzyć funkcjonalność przykładowej aplikacji o rozwiązania
ułatwiające pracę użytkownikowi. Zaimplementowano trzy usługi Web Service:
- Weryfikacja danych osobowych bez przekazywania poprawnych danych – celem
jest weryfikacja poprawności danych osobowych przekazanych przez
użytkownika. Usługa wskazuje jedynie, które informacje nie są poprawne.
- Weryfikacja danych osobowych z przekazaniem poprawnych danych - celem jest
weryfikacja poprawności danych osobowych przekazanych przez użytkownika.
Usługa wskazuje, które informacje nie są poprawne oraz podaje poprawne
wartości błędnych danych.
- Uzupełnianie danych osobowych – celem jest dostarczenie nowych, nieznanych
użytkownikowi wartości danych osobowych. Użytkownik przekazuje dane
niezbędne do identyfikacji wnioskodawcy, a usługa wypełnia wszystkie brakujące
pola formularza poprawnymi wartościami. Jeżeli identyfikacja wnioskodawcy nie
będzie pełna (kilka osób spełniających kryteria wyszukiwania), użytkownikowi
zostaną zaprezentowane wszystkie wyniki.
Jako przykładowe rozwiązanie zaimplementowano aplikację udostępniającą formularz do
wprowadzania danych osobowych oraz zawierającą wywołania powyżej opisanych usług
Web Service:
Rys. 8: Formularz wprowadzania danych przykładowej aplikacji wykorzystującej usługi
Web Service.
9
Rys. 9: Weryfikacja poprawności wprowadzanych danych bez przekazywania
poprawnych wartości (pola z błędnymi danymi podświetlone kolorem czerwonym).
Rys. 10: Weryfikacja poprawności wprowadzonych danych z przekazaniem poprawnych
wartości (pola z błędnymi danymi podświetlone kolorem czerwonym, poprawne wartości
wpisane w pola).
Rys. 11: Uzupełnianie danych osobowych (formularz z uzupełnionymi danymi;
weryfikacja niejednoznaczna: kilka osób spełniających wyniki zapytania – aktywny
przycisk następna strona, wciśnięcie którego powoduje prezentację użytkownikowi
danych kolejnej osoby).
10
3 Klient Web Service
3.1 Środowiska wspierające tworzenie aplikacji klienta usług
sieciowych
3.1.1 Schemat postępowania
Wiele środowisk programowania zapewnia programistom wsparcie w procesie tworzenia
klientów usług sieciowych (w postaci kreatorów generujących klasy – pieńki usług
i klasy – proxy odpowiedzialne za komunikację z dostawcą Web Service, lub w postaci
gotowych bibliotek umożliwiających wywoływanie zdalnych usług i prezentację ich
rezultatów). Programista może się więc skoncentrować na tworzeniu interfejsu
użytkownika i logiki biznesowej aplikacji. Złożony proces implementacji komunikacji
z usługą sieciową spoczywa na środowisku programistycznym.
Rys. 12: Kolejne kroki tworzenia i działania klienta Web Service w przypadku
środowiska z kreatorem szkieletu aplikacji.
W poniższych podrozdziałach zaprezentowano kolejne kroki procesów tworzenia
klientów usług sieciowych w różnych środowiskach i językach programowania.
11
3.1.2 Java
Język Java, najpowszechniej używany i intensywnie rozwijany, zapewnia bardzo dobre
wsparcie korzystania z usług Web Service. Aby ułatwić implementację obsługi protokołu
SOAP można skorzystać z biblioteki JAX-RPC (Java API for XML-based RPC).
Biblioteka ta zapewnia narzędzie (wscompile), które znajduje i odczytuje dokument
WSDL, a następnie generuje pieniek (ang. stub) po stronie klienta. Wygenerowane pieńki
są klasami i interfejsami języka JAVA, które będą mogły być wywoływane przez
programistę. Pieniek stanowi interfejs pomiędzy aplikacją klienta a serwerem – jeśli
usługa Web Service znajdująca się na serwerze oferuje metodę filling(), to wygenerowany
pieniek, również będzie zawierał metodę o takiej nazwie. Programista chcąc skorzystać z
metody filling() usługi sieciowej, wywołuje metodę filling() swojego pieńka, który
przejmuje przekazane mu parametry funkcji i zamienia je na żądanie wysyłane do
komponentu Web Service. Żądanie wysyłane jest za pomocą protokołu HTTP z
wykorzystaniem opisanego wcześniej protokołu SOAP.
Tworzenie aplikacji – klientów usług Web Service jest bardzo dobrze wspierane przez
praktycznie wszystkie środowiska stworzone dla języka Java (m.in. Eclipse, JDeveloper,
NetBeans). Każde z tych środowisk wyposażone jest w kreator tworzenia pieńka usługi
Web Service, który krok po kroku przeprowadza programistę przez cały proces: od
znalezienia dokumentu WSDL, poprzez generowanie klas i interfejsów usługi zdalnej, aż
do stworzenia szkieletu aplikacji klienta.
Poniższe ilustracje pokazują przykładowy scenariusz utworzenia klienta usługi Web
Service w środowisku JDeveloper.
Rys. 13: Wybór Business Tier -> Web Services -> Java Web Service Proxy z menu
kontekstowego nowego projektu.
12
Rys. 14: Wskazanie pliku WSDL i pliku mapowań.
Rys. 15: Zakończenie pracy kreatora: lista metod udostępnianych przez komponent.
13
Rys. 16: Ostateczna lista plików i pakietów stworzonych podczas generowania klienta
usługi Web Service z wykorzystaniem dostępnego pliku WSDL.
14
Rys. 17: Przykładowa funkcja wywołująca (za pomocą pieńka web) zdalną metodę.
Wywołanie funkcji filling, wypełniającej dane osobowe w formularzu użytkownika,
znajduje się w linii:
response = (port.filling(request));
Obiekt port jest instancją klasy WSPServicePortClient, która w swoim konstruktorze
(pośrednio – tworząc również kilka innych obiektów) tworzy pieniek usługi sieciowej:
public class WSPServicePortClient {
private project1.WSPService_PortType _port;
public WSPServicePortClient() throws Exception {
ServiceFactory factory = ServiceFactory.newInstance();
_port =
((project1.WSPService_Service)factory.loadService(project1.WSPService_Service.c
lass)).getWSPServicePort();
}
...
}
public interface WSPService_Service extends javax.xml.rpc.Service {
public project1.WSPService_PortType getWSPServicePort() throws
javax.xml.rpc.ServiceException;
}
public class WSPService_Service_Impl extends oracle.j2ee.ws.client.BasicService
implements project1.WSPService_Service {
public project1.WSPService_PortType getWSPServicePort() {
String[] roles = new String[] {};
HandlerChainImpl handlerChain = new
HandlerChainImpl(getHandlerRegistry().getHandlerChain(ns1_WSPServicePort_
QNAME));
handlerChain.setRoles(roles);
project1.proxy.runtime.WSPServiceBinding_Stub stub = new
project1.proxy.runtime.WSPServiceBinding_Stub(handlerChain);
try {
stub._initialize(super.internalTypeRegistry);
15
} catch (JAXRPCException e) {
throw e;
} catch (Exception e) {
throw new JAXRPCException(e.getMessage(), e);
}
return stub;
}
}
Obiekt pieńka zajmuje się wywołaniem funkcji serializujących i deserializujących
(przygotowanie i konsumpcja komunikatów SOAP zawierających rezultat działania
usługi):
{
QName type = new QName("http://wsp/service", "filling");
CombinedSerializer serializer = new
project1.runtime.Filling_LiteralSerializer(type, DONT_ENCODE_TYPE);
registerSerializer(mapping,project1.Filling.class, type, serializer);
}
public Filling_LiteralSerializer(QName type, boolean encodeType) {
super(type, true, encodeType);
setSOAPVersion(SOAPVersion.SOAP_11);
}
Wynik działania przypisywany jest zmiennej response:
response = (port.filling(fill)).getResult();
Przykładowy kod odpowiedzialny za konsumpcję rezultatu działania usługi Web Service
(wypełnienie odpowiednich pól formularza i, jeśli to wskazane, aktywacja przycisków
umożliwiających wyświetlenie danych osobowych większej liczby osób):
response = p.filling();
Consument c = new Consument(this);
c.filling_consume(resp, turn);
…
public void filling_consume(WSPMultiResponseVO response, Integer turn) {
handleMultiStatus(response, turn);
}
…
private void handleMultiStatus (WSPMultiResponseVO response, Integer turn) {
switch (response.getStatus()) {
case 1:
panel.getField("error_field").setText("WSP_FILLING_UNAUTHORIZED"); break;
case 2: panel.getField("error_field").setText("WSP_FILLING_INVALID");
break;
case 3:
panel.getField("error_field").setText("WSP_FILLING_UNAUTHORIZED_ATR"); break;
case 0: getAllAttrValues(response.getAttributes(), turn); break;
default: panel.getField("error_field").setText("UNKNOWN_ERROR:
"+response.getStatus());
}
}
…
16
private void getAllAttrValues(AttrValArrayVO[] attrValArrayVOs, Integer turn) {
try {
if (turn >= attrValArrayVOs.length || turn < 0) {
return;
}
panel.next_page.setEnabled(true);
panel.prev_page.setEnabled(true);
for (int j=0; j<(attrValArrayVOs[turn].getAttributes()).length;
j++) {
String name = new String();
String value = new String();
name =
(attrValArrayVOs[turn].getAttributes())[j].getAttrName();
value =
(attrValArrayVOs[turn].getAttributes())[j].getAttrVal();
JTextField field = panel.getField(name);
field.setText(value);
}
++turn;
if (turn.equals(attrValArrayVOs.length)) {
panel.next_page.setEnabled(false);
}
--turn;
if (turn<=0) {
panel.prev_page.setEnabled(false);
}
}
catch (Exception e) {
System.out.println(e.getMessage());
}
}
3.1.3 Microsoft .NET
Środowisko .NET firmy Microsoft, podobnie jak opisane w punkcie 2.1 środowiska
stworzone do kodowania w języku Java, również bardzo dobrze wspiera programistę
podczas tworzenia aplikacji wykorzystujących usługi Web Service. Ogólna idea
tworzenia aplikacji klienta jest bardzo podobna do rozwiązania znanego z Javy (użycie
kreatora, odnalezienie dokumentu WSDL, oprogramowanie aplikacji klienta, itd).
Środowisko .NET umożliwia tworzenie aplikacji klientów we wszystkich (ponad 20)
wspieranych przez siebie językach (m.in. Visual C#, Visual Basic, Visual C++, Visual
J#).1
Komponent, do którego programista się odwołuje, został napisany w języku Visual Basic.
Udostępniona metoda filling() nie przyjmuje parametrów wejściowych, zwraca typ
złożony DataSet i wygląda następująco:
1
Oprócz wspomnianych również: APL, Fortran, Pascal, Haskell, Scheme, Curriculum, Mondrian, Perl,
Pyton, COBOL, Microsoft JScript®, SmallTalk, Eiffel, Oberon, RPG, Component Pascal, Merkury,
Nemerle, Standard ML, Forth, Oz.
17
Rys. 18: Funkcja filling() komponentu Web Service w języku Visual Basic.
Poniższe rysunki pokazują przykładowy scenariusz tworzenia klienta usługi Web Service
za pomocą języka Visual Basic.
Rys. 19: Utworzenie nowego projektu.
18
Rys. 20: Stworzenie formatki.
Rys. 21: Wybór opcji WebService Proxy Generator z menu Tools w zakładce Code
formatki.
19
Rys. 22: Wskazanie lokalizacji pliku WSDL.
Rys. 23: Zakończenie generowania usługi klienta.
Rys. 24: Kod wywoływany po wciśnięciu przycisku na formatce w aplikacji klienta.
Wywołanie funkcji filling() komponentu Web Service.
3.1.4 Borland Delphi
20
Środowisko Delphi firmy Borland umożliwia, podobnie jak wcześniej omawiane Java
i Microsoft .NET, zarówno manualne jak i automatyczne tworzenie aplikacji – klienta
korzystającej z usług Web Service.
Aby automatycznie wygenerować klienta usługi sieciowej Web Service należy posłużyć
się wbudowanym w środowisko Delphi programem WSDL Importer, który krok po kroku
przeprowadzi programistę przez wszystkie etapy tworzenia aplikacji korzystającej
z komponentu Web Service.
Poniższe rysunki pokazują przykładowy scenariusz tworzenia usługi Web Service za
pomocą programu WSDL Importer:
Rys. 25: Utworzenie nowego projektu typu Web Service (File New Other
zakładka WebServices opcja WSDL Importer).
Rys. 26: Wskazanie pliku WSDL.
21
Rys. 27: Podgląd wygenerowanego kodu.
Po udanym wykonaniu powyższych kroków należy stworzyć klienta, który będzie
korzystał z funkcji komponentu, którego dokument WSDL został zaimportowany.
Należy stworzyć nową aplikację, dodać do niej elementy: memo, button oraz edit box.
Następnie, z zakładki Web Services, należy przeciągnąć na formatkę komponent
HTTPRIO.
Rys. 28: Wygląd formatki.
Komponent HTTPRIO (Remote Invokable Object over an HTTP connection) posiada
cztery własności:
- URL
- Service
- WSDLLocation
22
-
Port
Należy wypełnić tylko pierwszą, bądź pozostałe własności. Poprawne wartości własności
zostaną użytkownikowi podpowiedziane (zostały zapamiętane podczas importu
dokumentu WSDL).
Tak utworzony komponent HTTPRIO zawierać będzie wszystkie metody udostępniane
przez usługę Web Service, można zatem przystąpić do etapu programowania
z wykorzystaniem zdalnych metod.
Zaproponowany scenariusz pokazuje, że automatyczne budowanie klienta usług
sieciowych w środowisku Delphi jest nieco bardziej skomplikowane niż wykonywanie
analogicznego działania w środowiskach języka Java lub za pomocą platformy .NET
firmy Microsoft. Niemniej jednak, jeśli wziąć pod uwagę możliwość manualnego pisania
warstwy importującej dokument WSDL i zapewniającej komunikację z usługa sieciową,
to wykorzystanie załączonego programu (WSDL Importer) nieporównywalnie usprawnia
i ułatwia pracę programisty.
Korzystanie z Web Service możliwe jest tylko od wersji Delphi 6.
3.1.5 Oracle Forms
Środowisko Oracle Forms pozwala na “stosunkowo łatwą” (jak podaje producent)
integrację istniejącej aplikacji Forms z usługą sieciową dzięki użyciu importera Java.
Aby wywoływać metody usług sieciowych z aplikacji Forms należy przeprowadzić
dwuetapowe postępowanie: utworzyć pieniek usługi Web Service, a następnie wywołać
funkcje pieńka z poziomu aplikacji Forms.
Poniższe rysunki pokazują kolejność postępowania podczas tworzenia pieńka usługi Web
Service za pomocą środowiska JDeveloper:
23
Rys. 29: Wybór Business Tier -> Web Services -> Java Web Service Proxy z menu
kontekstowego nowego projektu.
Rys. 30: Wskazanie pliku WSDL i pliku mapowań.
24
Rys. 31: Zakończenie pracy kreatora: lista metod udostępnianych przez komponent.
Rys. 32: Spakowanie plików projektu do archiwum .jar
25
Należy wykorzystać stworzony pieniek w aplikacji Oracle Forms. Poniższe rysunki
wskazują kolejne kroki niezbędne do wykorzystywania usług Web Service w aplikacji
Forms:
Należy dodać do zmiennej systemowej PATH pełną ścieżkę dostępu do archiwum .jar
utworzonego w poprzednim kroku (tworzenie pieńka usługi Web Service za pomocą
środowiska JDeveloper):
Rys. 33: Modyfikacja zmiennej systemowej PATH.
Należy uruchomić środowisko Oracle Forms, stworzyć nowy formularz, oraz wybrać
opcję importu klasy Java i zaimportować niezbędne klasy (wcześniej utworzoną klasę
pieńka usługi Web Service, java.lang.Float oraz Exception). Kolejnym krokiem jest
dodanie przycisku do kanwy i zaprogramowanie wyzwalacza uruchamianego zdarzeniem
wciśnięcia przycisku kodem wywołującym metodę usługi Web Service:
26
Rys. 34: Import klasy Java z Oracle Forms.
Rys. 35: Dodanie przycisku do kanwy i uruchomienie okna edycji procedury wyzwalanej
uruchamianej zdarzeniem wciśnięcia przycisku.
27
Rys. 36: Kod procedury wyzwalanej wywołującej metodę udostępnianą przez usługę
Web Service.
Korzystanie z usług sieciowych możliwe jest w Oracle Forms od wersji 9i wzwyż.
Użytkownik korzystający z Oracle Forms 4.5 oraz Oracle Forms 6i muszą dokonać
migracji do wersji Oracle Forms 9i.
3.1.6 Lotus Designer
W środowisku Lotus Designer firmy IBM aplikacja – klient usługi sieciowej Web Service
może zostać stworzona jako agent oprogramowany w języku Java bądź LotusScript.
Środowisko Lotus Designer (w standardowej wersji) nie posiada wbudowanego
mechanizmu umożliwiającego programiście konsumpcję usług Web Service (tworzenie
i publikacja usług jest jednak możliwa!). Przed stworzeniem klienta komponentu Web
Service należy dodatkowo zainstalować:
- Java Software Development Kit (JDK)
- Apache Axis framework
Po zainstalowaniu powyższych elementów należy odnaleźć interesujący dokument WSDL
i wskazać go Apacze Axis aby wygenerował pieniek (w języku Java) usługi Web Service.
W tym celu należy, w linii poleceń, wpisać następującą komendę:
C:\java\consumer>wsd12java.bat http://dokument_wsdl.wsdl
28
Spowoduje to wygenerowanie plików .java, które następnie należy zaimportować do
projektu w środowisku Lotus Designer. W celu zaimportowania klas, należy stworzyć
bibliotekę Java (Java Library) w sekcji Script Libraries, będącej elementem podrzędnym
w stosunku do elementu Shared Code:
Rys. 37: Umiejscowienie sekcji Script Libraries w menu bazy danych test_ws w Lotus
Domino Designer.
Rys. 38: Przyciski tworzenia nowych bibliotek różnych typów w sekcji Script Libraries.
Rys. 39: Przycisk Edit Project otwierający okno wyboru klas do zaimportowania.
29
Rys. 40: Okno importu klas (w ogólności: plików).
Po udanym imporcie plików należy stworzyć nowego agenta. Nowotworzony agent
powinien wykorzystywać klasy klienta Apache Axis, które wchodzą w skład Apache
framework i stamtąd powinny być zaimportowane. Należy włączyć do projektu cały plik
- archiwum JAR, znajdujący się w katalogu Axis.
Należy ponadto skopiować pliki commons-discovery-0.2.jar, commons-logging-1.0.4.jar
z katalogu .\Axis\lib do katalogu .\jvm\lib\ext w katalogu Lotus. Aby wprowadzone
zmiany zaczęły obowiązywać, należy ponownie uruchomić klienta Lotus.
Ostatnim krokiem jest oprogramowanie agenta, np. w następujący sposób:
30
Rys. 41: Przykładowy kod Java agenta Lotus.
Zaprezentowane powyżej rozwiązanie dostępne jest dla środowiska Lotus od wersji 7.
Użytkownik dysponujący wcześniejszymi wersjami powinien dokonać migracji do
najnowszej wersji. Jeśli tego nie dokona, będzie musiał kodować komunikację
protokołem SOAP manualnie.
3.1.7 Borland C++ Builder
Środowisko C++ Builder firmy Borland dostarcza użytkownikowi program WSDL
Importer, który wygląda i działa dokładnie tak samo jak jego odpowiednik wbudowany
w środowisko Delphi tego samego producenta (patrz: punkt 2.3 Delphi). Program WSDL
Importer dostępny jest od C++ Builder w wersji 6.
31
3.1.8 Php
Php (Hypertext Preprocessor / Personal Home Page) nie dostarcza niestety
wbudowanego mechanizmu obsługi protokołu SOAP, należy więc zainstalować moduł,
który umożliwi aplikacji komunikację za pomocą SOAP. Programista ma do wyboru
następujące moduły:
- PEAR::SOAP,
- NuSOAP,
- PHP-SOAP.
Pierwsze dwa udostępniają więcej możliwości, lecz są całkowicie napisane w php,
a zatem są wolniejsze. PHP-SOAP jest w całości napisany w C, zatem jest najszybsze,
lecz PEAR::SOAP jest najprostsze w instalacji i w zupełności wystarczające dla
zdecydowanej większości zastosowań.
Poniższy przykład prezentuje aplikację korzystającą z dokumentu WSDL udostępnionego
przez internetowy sklep amazon.com i wyszukującą książki spełniające odpowiednie
kryteria:
1. require_once 'SOAP/Client.php';
2. $wsdl_url
= 'http://dokument_wsdl.wsdl';
3. $WSDL
= new SOAP_WSDL($wsdl_url);
4. $client
= $WSDL->getProxy();
5. $params
= array(
6.
'PESEL' => "12345673421",
7.
'IMIE1' => 'Edgar',
8.
...
9.
);
10. $result
= $client->filling($params);
Objaśnienia:
- linia 1 - dołączenie klas z modułu PEAR::SOAP,
- linia 2 – wskazanie adresu dokumentu WSDL,
- linia 3 – inicjalizacja obiektu SOAP_WSDL poprzez przekazanie mu adresu
dokumentu z linii 2,
- linia 4 – funkcja getProxy() zwracająca obiekt klienta,
- linie 5-9 – uzupełnienie parametrów,
- linia 10 – wywołanie funkcji Web Service.
Po wywołaniu funkcji cała inicjatywa przekazywana jest do PEAR::SOAP, który
konwertuje przekazywane atrybuty do komunikatu SOAP zapisanego w XML i wysyła
żądanie do serwera. Zwracana przez komponent wartość konwertowana jest z SOAP do
php i zapisywana w zmiennej $result.
32
3.1.9 C/C++
Pracę z usługami Web Service dla języków C/C++ umożliwia pakiet gSOAP dostępny
w ramach licencji Open Source. Po zainstalowaniu pakietu programista ma do dyspozycji
dwa narzędzia:
- wsdl2h – parser WSDL
- soapcpp2 – kompilator pieńka i szkieletu aplikacji
Parser wsdl2h konwertuje dokument WSDL do pliku nagłówkowego gSOAP
specyfikującego usługę sieciową. Specyfikacja ta daje zrozumiały dla C/C++ widok
funkcjonalności serwera. Plik nagłówkowy jest następnie przetwarzany przez soapcpp2,
który generuje kod pieńka i szkielet aplikacji odwołujących się do usługi Web Service.
Schemat działania pakietu gSOAP dla klienta usługi Web Service przedstawia poniższy
rysunek:
Rys. 42: Schemat działania pakietu gSOAP dla klienta usługi Web Sercive.
Aby uzyskać plik nagłówkowy z dokumentu WSDL, należy wpisać w linii poleceń
poniższą komendę:
wsdl2h -o outfile.h infile.wsdl
gdzie infile.wsdl jest adresem dokumentu WSDL, a output.h to ścieżka do pliku
wynikowego.
Wygenerowanie pieńka i szkieletu aplikacji odbywa się poprzez wpisanie w linii poleceń
poniższej komendy:
33
soapcpp2 -c outfile.h
gdzie outfile.h jest plikiem powstałym w wyniku działania wsdl2h. Użycie
przełącznika „-c” powoduje, że wygenerowany zostanie kod w czystym języku C.
Dalszy rozwój aplikacji nie powinien już nastręczać programiście większych trudności –
chcąc wywołać funkcję zdalnego komponentu Web Service, wywołuje od odpowiednią
metodę wygenerowanego wcześniej pieńka. Wszystkimi trudnościami związanymi
z protokołem SOAP oraz komunikacją z usługą zajmuje się gSOAP.
Pakiet gSOAP może być stosowany zarówno przez użytkowników systemów
operacyjnych z rodziny Windows, jak i Linux.
3.1.10
Ada
W celu implementacji klienta usług Web Service w języku Ada można skorzystać
z biblioteki AWS (Ada Web Server), rozwijanej przez grupę GNAT i udostępnianej
w ramach licencji GNU.
Pierwszym krokiem do utworzenia klienta jest wygenerowanie pieńka zawierającego
interfejs funkcji usługi sieciowej Web Service, za pomocą funkcji wsdl2aws, której
składnia wywołania wygląda następująco:
wsdl2aws [options] <file|URL>
na przykład:
$ wsdl2aws -noskel http://dokument_wsdl.wsdl
Przełącznik –noskel wskazuje, iż ma zostać wygenerowany tylko pieniek, bez szkieletu
aplikacji. Pełna lista przełączników znajduje się w dokumentacji technicznej biblioteki
AWS (patrz: 18 pozycja w rozdziale Literatura).
Funkcja wsdl2aws generuje stosunkowo dużą liczbę plików, wśród których znajduje się,
najbardziej programistę interesujący, plik pieńka usługi Web Service, a w nim:
function filling
(parametry)
return zwracany_typ;
-- Raises SOAP.SOAP_Error if the procedure fails
34
Chcąc wywołać metodę usługi sieciowej, programista wywołuje funkcję pieńka:
with Ada.Text_IO;
with WSPServicePortClient.Client;
procedure filling is
use Ada;
package LFIO is new Text_IO.Float_IO (Long_Float);
begin
Text_IO.Put_Line ("Wynik dzialania funkcji filling: ");
LFIO.Put (WSPServicePortClient.Client.filling (parametry), Aft =>
2, Exp => 0);
end filling;
3.2 Środowiska nie zapewniające wsparcia w procesie
tworzenia aplikacji klienta usług sieciowych
3.2.1 Rozwiązanie manualne
Rys. 43: Kolejność postępowania w procesie tworzenia aplikacji klienta usługi Web
Service w przypadku korzystania ze środowiska bez kreatora szkieletu aplikacji.
35
Manualna implementacja klienta usługi sieciowej, bez żadnego wsparcia ze strony
środowiska programistycznego, jest procesem żmudnym, lecz jak najbardziej
wykonalnym. Programista, korzysta ze zbioru definicji zawartych w dokumencie WSDL.
Usługi zdefiniowane są z użyciem sześciu głównych elementów:
- types – definicja typów danych używanych do opisu wymienianych
komunikatów,
- message – abstrakcyjna definicja wymienianych danych,
- portType – zbiór abstrakcyjnych operacji, z których każda związana jest
z komunikatem wchodzącym i komunikatem (komunikatami) wychodzącymi,
- binding – specyfikuje protokół i format danych dla operacji i komunikatów
poszczególnych elementów portType,
- port – specyfikuje adres wiązania (binding), przez co tworzy pojedynczy punkt
docelowy (endpoint),
- service – scala zbiór odpowiadających portów.
WSDL może opisywać cztery podstawowe możliwości transmisji, które są wspierane
przez punkt docelowy (endpoint):
- one-way – punkt docelowy otrzymuje komunikat,
- request-response – punkt docelowy otrzymuje komunikat i wysyła związaną
z nim odpowiedź,
- solicit-response – punkt docelowy wysyła komunikat i otrzymuje związaną z nim
odpowiedź,
- notification – punkt docelowy wysyła komunikat.
Zalecane jest korzystanie z pierwszych dwóch transmisji (zdefiniowane są dla nich
wiązania) – w dokumencie WSDL odwołanie do nich następuje za pomocą elementu
operation.
Fragment przykładowego dokumentu WSDL z opisem poszczególnych elementów:
<complexType name="WSPRequestVO">
<sequence>
<element name="attributes" nillable="true"
type="tns:AttrValArrayVO"/>
<element name="n" type="int"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="AttrValArrayVO">
<sequence>
<element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="attributes"
nillable="true" type="tns:AttrValVO"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="AttrValVO">
<sequence>
<element name="attrName" nillable="true" type="string"/>
<element name="attrVal" nillable="true" type="string"/>
</sequence>
</complexType>
<complexType name="filling">
<sequence>
36
<element name="WSPRequestVO_1" nillable="true"
type="tns:WSPRequestVO"/>
</sequence>
</complexType>
Zauważyć można, iż np. klasa Filling zawiera pole WSPRequestVO_1 typu
WSPRequestVO. Klasa WSPRequestVO posiada pola: n (Integer) oraz attributes
(AttrValArrayVO). AttrValArrayVO jest tablicą (maxOccurs = „unbounded”) obiektów
typu AttrValVO, z których każdy z nich posiada dwa pola: attrName (String) oraz attrVal
(String).
...
<message name="WSPService_filling">
<part name="parameters" element="tns:filling"/>
</message>
Transport za pomocą protokołu HTTP, komunikacja „dokumentowa”, komunikaty typu
request-response:
<binding name="WSPServiceBinding" type="tns:WSPService">
<soap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
...
<operation name="filling">
<soap:operation soapAction=""/>
<input>
<soap:body use="literal"/>
</input>
<output>
<soap:body use="literal"/>
</output>
</operation>
...
</binding>
<service name="WSPService">
<port name="WSPServicePort" binding="tns:WSPServiceBinding">
<soap:address location="adres_serwera_uslug"/>
</port>
</service>
Programista, używając środowiska, które nie zapewnia dostatecznego wsparcia
w automatycznym tworzeniu klienta usług sieciowych, musi poświęcić bardzo wiele
pracy na analizę udostępnianego dokumentu WSDL – począwszy od parametrów i typów
zdalnych funkcji, a na typie komunikacji i strukturze wymienianych komunikatów
kończąc. Ponadto oprogramowana musi zostać również warstwa komunikacji
(konstrukcja i wysyłanie oraz odbiór i przetwarzanie komunikatów SOAP) z serwerem,
na którym znajduje się żądana usługa.
37
3.2.2 Rozwiązanie półautomatyczne
Rys. 44: Kolejność postępowania w procesie tworzenia klienta usługi Web Service w
przypadku wbudowywania zewnętrznie wygenerowanego modułu w tworzoną aplikację.
Korzystanie ze starszych środowisk lub języków programowania, w celu stworzenia
klienta Web Service wymaga od programisty w pełni manualnego oprogramowania
zarówno procesu wywoływania zdalnych funkcji, jak i opierającej się na wymianie
wiadomości (komunikatów) komunikacji z serwerem (patrz rozdział 3.2.2); lub adaptacji
modułu udostępnianego (jeśli jest to biblioteka), lub wygenerowanego (jeśli jest to
pieniek aplikacji stworzony za pomocą kreatora) w innym środowisku. Rozwiązanie
półautomatyczne wydaje się być równie, jeśli nie bardziej, skomplikowane niż w pełni
manualne. Programista musi zbudować warstwę pośredniczącą pomiędzy dwoma
autonomicznymi aplikacjami, lub wbudować wygenerowany moduł w tworzony przez
siebie kod klienta Web Service. Problem może również zostać rozwiązany przez
stworzenie z dostępnego, wygenerowanego w innym środowisku modułu, dynamicznie
dołączanej biblioteki (ddl), która mogłaby stanowić warstwę pośredniczącą pomiędzy
serwerem Web Service a aplikacją klienta.
38
4 Podsumowanie
Wydaje się, iż zaistnienie technologii Web Service, diametralnie zmieniło podejście do
projektowania i implementacji szeroko pojętych aplikacji internetowych. Niezależność,
zarówno od platformy systemowej jak i wykorzystywanej technologii (usługa znajdująca
się na serwerze może być napisana w innym języku programowania niż klient!), stanowi
największą zaletę Web Service, a niniejsze opracowanie pokazuje, iż nie jest ona
obietnicą bez pokrycia. Ze względu na wykorzystywanie istniejących już od pewnego
czasu rozwiązań informatycznych (SOAP, UDDI, WSDL), technologia usług sieciowych
jest bardzo dobrze opisana swoim standardzie i praktycznie wolna od niedoskonałości
nowowprowadzanych technologii.
Sporym ułatwieniem dla programisty jest również powszechne wsparcie ze strony
producentów środowisk do tworzenia oprogramowania. Wygenerowanie szkieletu
aplikacji, modułów odpowiedzialnych za komunikację z usługą sieciową, czy
odnalezienie żądanego dokumentu WSDL są dzięki przygotowanym kreatorom
procedurami w pełni zautomatyzowanymi. Jeżeli środowisko nie umożliwia skorzystania
z kreatora (na przykład w językach C/C++ czy php), programista, wraz z dodatkowymi
bibliotekami, otrzymuje zestaw funkcji i komend konsolowych umożliwiających
komfortową pracę.
Procedura tworzenia klienta usługi sieciowej jest zdecydowanie mniej wygodna, gdy
programista nie może skorzystać z gotowych bibliotek i całość kodu napisać
samodzielnie (szczególnie uciążliwa jest implementacja komunikacji sieciowej).
Przykładem jest język Pascal (autorom nie udało się dotrzeć do żadnej, zarówno płatnej
jak i bezpłatnej, biblioteki umożliwiającej zautomatyzowanie procesu tworzenia klienta
Web Service) – w takim przypadku zaleca się migrację do innego, najlepiej podobnego,
środowiska (np. z Pascala do Delphi). Samodzielne oprogramowanie komunikacji
z usługą sieciową jest jednak, co należy podkreślić, jak najbardziej możliwe. Nieocenioną
pomocą będzie na pewno dokumentacja techniczna udostępniona chociażby w zasobach
internetowych organizacji W3C.
39
5 Literatura:
1. Wykład „Aplikacje Internetowe i Rozproszone” – Politechnika Poznańska,
dr hab. inż. Maciej Zakrzewicz,
2. Wykład „Zaawansowane Aplikacje Internetowe” – Uczelnia Online,
dr hab. inż. Maciej Zakrzewicz,
3. www.ftponline.com,
4. www.codeguru.pl,
5. www.wikipedia.org,
6. http://www.westwind.com/presentations/dotnetwebservices/DotNetWebServices.asp,
7. http://www.asp.net/webmatrix/guidedtour/section5/createwsclient.aspx,
8. http://www.microsoft.com/poland/developer/net/podstawy/jezyki.mspx#EEH,
9. http://www.devarticles.com/c/a/Delphi-Kylix/Creating-a-Web-Service-Clientwith-Delphi/,
10. http://delphi.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?zi=1/XJ/Ya&sdn=delphi&cdn=co
mpute&tm=34&f=00&tt=14&bt=1&bts=1&zu=http%3A//bdn.borland.com/borco
n2004/article/paper/0%2C1963%2C32219%2C00.html,
11. http://www.e-informatyka.pl/article/show/420,
12. http://www.oracle.com/technology/products/forms/htdocs/Forms_WebService_H
ow_To.htm,
13. http://www-128.ibm.com/developerworks/lotus/library/domino-webservices/,
14. Pakiet pomocy środowiska Lotus Designer,
15. Preview of C++ Builder 6 by John Kaster,
16. http://www.onlamp.com/pub/a/php/2003/07/03/php_amazon_soap.html,
17. http://www.cs.fsu.edu/~engelen/soap.html.
18. https://libre.adacore.com/aws/
40
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards