Wiazania_chemiczne_w..

advertisement
Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej
Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie
w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie
i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania
w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.
Wiązania chemiczne
w
świetle mechaniki kwantowej
ELEMENTY MECHANIKI KWANTOWEJ W UJĘCIU JAKOŚCIOWYM.
Dualizm korpuskularno-falowy
Zasada nieoznaczoności Heisenberga
Orbital atomowy
Stany kwantowe
KONFIGURACJA ELEKTRONOWA ATOMÓW.
ORBITALE MOLEKULARNE
Budowa cząsteczki
Teoria orbitali molekularnych
Kryteria doboru orbitali atomowych
Typy orbitali molekularnych
Podobieństwa i różnice pomiędzy orbitalami atomowymi OA i
molekularnymi OM
Cząsteczki dwuatomowe homojądrowe.
Cząsteczki dwuatomowe heterojądrowe.
BUDOWA CZĄSTECZEK WIELOATOMOWYCH
Hybrydyzacja orbitali atomowych
Rodzaje hybrydyzacji
Teoria VSEPR
ELEMENTY MECHANIKI KWANTOWEJ W UJĘCIU JAKOŚCIOWYM
Dualizm korpuskularno-falowy
Współczesna nauka opiera opis atomu na dualizmie korpuskularno – falowym
elementarnych cząstek materii.
Według hipotezy de Broglie`a ruch elementarnych cząstek materii należy rozważać
jako ruch korpuskuł (cząstek) ujawniających cechy falowe.
Każdej cząstce można przypisać falę o długości:
Zasada nieoznaczoności Heisenberga
Nie można jednocześnie ustalić dokładnie prędkości i położenia elektronu.
Im mniejszy jest błąd określenia położenia elektronu ∆x tym większy jest błąd
określenia prędkości ∆v i odwrotnie:
v  x  const
Mechanika kwantowa nie jest w stanie określić dokładnie ani położenia
ani prędkości elektronu w atomie bądź cząsteczce.
Z tego powodu operuje się prawdopodobieństwem znalezienia elektronu
w danym obszarze.
Orbital atomowy OA
Zgodnie z teorią Schrödingera
stan elektronu w atomie opisuje funkcja falowa Y,
nazwana orbitalem,
kwadrat tej funkcji daje prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w
danym obszarze wokół jądra,
energia elektronów jest kwantowana a geometryczne kształty orbitali
wskazują na przestrzenny rozkład prawdopodobieństwa znalezienia
elektronu opisanego danym orbitalem.
Znane orbitale to orbital s, p, d i f,
każdy stan kwantowy elektronu jest opisany za pomocą czterech liczb
kwantowych, tj. główna liczba kwantowa - n, poboczna liczba kwantowa - l,
magnetyczna liczba kwantowa - m i magnetyczna spinowa liczba
kwantowa - ms
Funkcja falowa Y jest amplitudą prawdopodobieństwa w punkcie przestrzeni
określonym współrzędnymi x, y, z. W przypadku elektronu funkcja falowa Y określa
zatem prawdopodobieństwo znalezienia tej cząstki w określonym miejscu
przestrzeni wokół atomu, a także określa najbardziej prawdopodobne wartości jego
energii.
Graficzny zapis orbitalu
Obrazem graficznym orbitalu jest fragment przestrzeni, w której
prawdopodobieństwo znalezienia elektronu jest duże.
Każdy orbital ma inny kształt i orientację przestrzenną, a zajmujący go elektron
charakteryzuje się inną energia.
Orbitale zdegenerowane, to takie, które różnią się od siebie tylko położeniem
w przestrzeni ( orbitale p; orbitale d; orbitale f)
Orbital typu p
Orbital typu d
Orbital typu s
Orbitale typu s mają
kształt kuli
Orbital p jest trójkrotnie
zdegenerowany, ze
względu na
równocenność energety
czną orbitali px, py i pz.
Orbital d jest
pięciokrotnie
zdegenerowany, a f
siedmiokrotnie.
Stany kwantowe
Ruch elektronu w atomie charakteryzuje się podając:
- orbitalny moment pędu ML /ruch postępowy/
- własny moment pędu zwany spinem MS / ruch wirowy/
Momenty pędów elektronów mogą przyjmować tylko określone wartości, są
wielkościami skwantowanymi.
Składowe wektorów momentów pędu w stosunku do kierunku wyróżnionego w
przestrzeni są więc wielkościami skwantowanymi.
Na całkowitą energię elektronu w atomie składa się jego energia
kinetyczna i potencjalna. Wartości energii są wielkościami
skwantowanymi, czyli mogą przyjmować tylko określone wartości.
Wartości tych wielkości fizycznych określa się za pomocą parametrów
zwanych liczbami kwantowymi.
Wyróżnia się pięć liczb kwantowych, które odnoszą się do atomu
GŁÓWNA LICZBA
KWANTOWA
n
Jest związana z energią elektronu.
Charakteryzuje stan elektronu wynikający z
odległości od jądra.
ORBITALNA LICZBA
KWANTOWA
l
Charakteryzuje stan elektronu związany z
orbitalnym momentem pędu. Jest również
związana z energią elektronu. Na podstawie jej
wartości określa się kształt przestrzenny
orbitalu.
MAGNETYCZNA
ORBITALNA
LICZBA KWANTOWA
SPINOWA LICZBA
KWANTOWA
MAGNETYCZNA
SPINOWA
LICZBA KWANTOWA
ml
Charakteryzuje składową wektora orbitalnego
momentu pędu elektronu. Określa zachowanie
elektronu w zewnętrznym polu magnetycznym
Na podstawie jej wartości określa się
orientację przestrzenną orbitalu.
s
Charakteryzuje własny moment pędu elektronu
(spin).
Może przyjmować tylko jedną wartość s=1/2
ms
Charakteryzuje składową wektora własnego
momentu pędu elektronu (spinu).
Liczba ms decyduje o możliwości łączenia się
elektronów w pary
Liczba
kwantowa
Możliwe
wartości
Liczba możliwych
wartości
Znaczenie liczby
n
główna
kolejne liczby
naturalne:
1,2,3...
nieograniczona
decyduje o wielkości
l
poboczna
kolejne liczby zależy od n
całkowite od 0
do (n-1)
włącznie
informuje o kształcie
orbitalu
(s,p,d.f….)
m
magnetyczna
liczby
zależy od l
całkowite od -l i wynosi (2l+1)
do +l (z „0”)
decyduje o orientacji
ms
magnetyczna
spinowa
½ lub – ½
decyduje o orientacji
orbitalu
2
przestrzennej orbitalu
określa liczbę orbitali w
danej podpowłoce
przestrzennej spinu
KONFIGURACJA ELEKTRONOWA ATOMÓW
Konfiguracja elektronowa to sposób opisu elektronów danego atomu
przez orbitale.
Aby poprawnie zapisać konfigurację danego atomu należy:
Opisywać elektrony na orbitalach zgodnie ze wzrostem ich energii orbitalnej
Przestrzegać reguły Hunda
Liczba niesparowanych elektronów w podpowłoce powinna być jak
największa. Niesparowane elektrony mają jednakowy spin.
Reguła Hunda dotyczy orbitali zdegenerowanych, czyli takich, które
różnią się od siebie tylko położeniem w przestrzeni ( orbitale p; orbitale d)
Przestrzegać zakazu Pauliego
Atom nie może mieć dwóch elektronów o takich samych wartościach
wszystkich czterech liczb kwantowych. Muszą się różnić przynajmniej
jedną ( najczęściej ms).
TEORIA KWANTOWA dopuszcza możliwość interpretowania struktury
cząsteczki różnymi metodami, z których każda ma charakter przybliżony a
wszystkie prowadzą do wniosków niemal takich samych, zgodnych w
większości przypadków z danymi eksperymentalnymi.
Stosunkowo najprostsza do przedstawienia jest metoda, która zakłada, że
wiązania kowalencyjne i kowalencyjne spolaryzowane powstają na skutek
nakładania się orbitali atomowych obsadzonych niesparowanymi
elektronami i należących do dwóch różnych atomów.
Nakładanie się orbitali, rozumianych jako obszary przestrzenne, prowadzi
do nowego obszaru – orbitalu molekularnego- obejmującego swym
zasięgiem oba jądra symetrycznie – wiazanie kowalencyjne- lub
niesymetrycznie – wiązanie kowalencyjne spolaryzowane
BUDOWA CZĄSTECZKI
Cząsteczka składa się z dwóch lub więcej jader oraz elektronów będących w sferze
ich oddziaływania.
Zachowanie się elektronów w cząsteczce opisuje się za pomocą funkcji
falowych Ψ zwanych orbitalami molekularnymi
( cząsteczkowymi) OM
Znajomość tych funkcji pozwala na wyznaczenie prawdopodobieństwa przebywania
elektronu w określonym obszarze cząsteczki.
Powstające pomiędzy atomami wiązania mogą być:
Zlokalizowane – wiążąca para elektronów jest wspólna wyłącznie dla dwóch
jąder atomów
Zdelokalizowane – elektrony biorące udział w wytworzeniu wiązania pozostają w
zasięgu oddziaływania kilku jąder atomowych
TEORIA ORBITALI MOLEKULARNYCH
Bada stany energetyczne, które może osiągnąć elektron wchodzący w skład
wiązania w polu wszystkich jąder atomowych cząsteczki. Teoria ta zakłada, że
podczas powstawania wiązania chemicznego chmury elektronowe orbitali
(zawierających niesparowany elektron) każdego z wiążących się atomów
przenikają się lub nakładają nawzajem i powstają w ten sposób tzw. orbitale
molekularne.
Pozwala to traktować funkcję falową elektronu w cząsteczce jako
liniową kombinację funkcji falowych opisujących orbitale atomowe.
Przy kombinacji dwu orbitali atomowych tworzą się dwa energetycznie
różne orbitale cząsteczkowe, jeden (nisko energetyczny) wiążący i
jeden (wysoko energetyczny) antywiążący.
Orbitalowi molekularnemu
wiążącemu odpowiada energia
niższa od energii elektronów
izolowanych atomów, orbitalowi
antywiążącemu energia wyższa.
Energia orbitali atomowych i molekularnych
Dla cząsteczki złożonej z dwóch atomów A i B, powstają dwa orbitale
molekularne cząsteczkowe –wiążący
  cA A  cB B
W równaniu stałe cA i cB dobrane są
tak, by energia orbitalu
cząsteczkowego osiągała minimum.
oraz orbital antywiążący
  c A  A  cB B
Różnica pomiędzy orbitalem wiążącym i antywiążącym polega na
zwiększonym prawdopodobieństwie napotkania elektronu pomiędzy
jądrami w przypadku orbitalu wiążącego, oraz w najbliższym
otoczeniu poza jądrami w przypadku orbitalu antywiążącego.
Kryteria doboru orbitali atomowych
Do wyznaczania orbitalu molekularnego nadają się wyłącznie, te orbitale atomowe,
które opisując elektrony walencyjne atomów wchodzących w skład cząsteczki,
spełniają następujące warunki:
1. Mają porównywalne energie
2. Wzajemnie się nakładają
3. Wykazują jednakową symetrię w stosunku do prostej łączącej jądra atomów.
Nie
nakładają
się
Im pełniejsze jest wzajemne przenikanie się orbitali, tym większa jest trwałość
tworzonego wiązania.
Jeżeli przejściu elektronów z orbitali atomowych na orbitale cząsteczkowe
towarzyszy wydzielanie energii, to cząsteczka oczywiście stanowi układ bardziej
trwały od atomów, co równoznaczne jest z wytworzeniem wiązania.
Typy orbitali molekularnych
Nakładanie czołowe orbitali atomowych (wzdłuż prostej łączącej
jądra) powoduje powstawanie orbitali molekularnych typu σ (sigma)
Orbitale typu σ mogą powstać z orbitali atomowych tego samego typu
(s - s; py - py;) lub różnego typu (s – p).
Orbital wiążący σ charakteryzuje się zwiększoną gęstością elektronów w
przestrzeni między jądrami. Para elektronów zajmująca ten orbital nosi nazwę
wiążącej i tworzy trwałe wiązanie. Orbital antywiążący σ* charakteryzuje się
mniejszą gęstością elektronów w przestrzeni między jądrami, co powoduje, że
jądra atomów odpychają się.
Nakładanie boczne orbitali atomowych powoduje powstawanie
orbitali molekularnych typu π (pi)
Osie symetrii orbitali są prostopadłe do prostej łączącej jądra atomów.
Orbitale typu π mogą powstawać z orbitali tego samego typu (px – px; pz –
pz) lub różnego typu (p – d).
Wiązania pojedyncze zawsze są wiązaniami sigma, natomiast
wiązania wielokrotne (podwójne, potrójne), posiadają jedno wiązanie
sigma i pozostałe wiązania typu pi. Wiązania pi są słabsze od wiązań
sigma i łatwiej ulegają rozerwaniu.
Podobieństwa i różnice pomiędzy orbitalami atomowymi OA i
molekularnymi OM
Orbital atomowy OA
Orbital cząsteczkowy OM
Opisuje zachowanie się pojedynczego
elektronu w atomie
Opisuje zachowanie się elektronu w
cząsteczce
Jest jednocentrowy – opisuje zachowanie
elektronu w polu pojedynczego jądra
Jest wielocentrowy – opisuje zachowanie
elektronu poruszającego się w polu kilku
jąder
Każdy OA określony jest zespołem liczb
kwantowych
Każdemu OM można przyporządkować
określone liczby kwantowe
Każdemu OA odpowiada określona energia
orbitalna elektronów
Każdemu OM odpowiada określona energia
orbitalna elektronów
Każdy elektron opisany OA ma ściśle
określony spin ( ms = -1/2 albo ms = 1/2
Każdy elektron opisany OM ma ściśle
określony spin
Obowiązują: zasada najmniejszej energii,
zakaz Pauliego, reguła Hunda
Obowiązują: zasada najmniejszej energii,
zakaz Pauliego, reguła Hunda
Każdy OA opisać może stan max 2
elektronów o przeciwnych spinach
Każdy OM opisać może stan max 2
elektronów o przeciwnych spinach
Cząsteczki dwuatomowe homojądrowe.
Cząsteczka wodoru
Cząsteczka H2 powstaje w wyniku utworzenia orbitalu cząsteczkowego z orbitali 1s
atomów wodoru. Przez nałożenie się dwu orbitali atomowych powstają dwa orbitale
cząsteczkowe σ i σ*. W cząsteczce wodoru obydwa elektrony obsadzają orbital o
niższej energii, a orbital σ* pozostaje nie zajęty. W czasie tworzenia wiązania
wydziela się energia (energia wiązania), a układ jest trwały ze względu na
uzyskanie uprzywilejowanego stanu energetycznego charakteryzującego się
minimum energii.
Cząsteczka azotu
U pierwiastków wieloelektronowych przenikanie orbitali głębiej położonych
nie odgrywa roli.
Cząsteczka N2 powstaje z dwóch atomów azotu, które w stanie
podstawowym maja konfigurację;
2
2
3
[7 N]  1s 2s 2p
Dziesięć elektronów walencyjnych obu atomów N po sparowaniu
rozmieszcza się w cząsteczce, w kolejności wzrastającej energii, na pięciu
najniższych energetycznie orbitalach molekularnych.
W cząsteczce azotu powstają trzy pary elektronów wiążących
wytwarzające jedno wiązanie typu σ i dwa wiązania typu π
Konfiguracja elektronowa cząsteczki N2
[N 2 ]  [1s 2 ][1s 2 ]( 2s) 2 (σ 2s) 2 ( σ2py )2 ( π2px )2 ( π2pz )2



wiazanie σ
wiazanie π
wiazanie π
Cząsteczki dwuatomowe heterojądrowe
Budowa cząsteczki LiH
Konfiguracja atomu litu i wodoru w stanie podstawowym:
[1 H]  1s1
[3 Li]  1s2 2s1
Wartości energii jonizacji: H = 13,6 eV; Li = 5,4 eV
ponieważ energie orbitali są jeszcze porównywalne z orbitalu 2s atomu Li i orbitalu
1s atomu H można utworzyć orbital wiążący σ2s,1s i orbital antywiążący σ*2s,1s
Konfiguracja elektronowa cząsteczki:
[LiH]  [He](  2s,1s)2
Poziom energetyczny orbitalu 1s at. H znajduje się bliżej poziomu orbitalu
molekularnego wiążącego niż poziom 2s at. Li. Większy jest zatem udział orbitalu
wodoru w orbitalu molekularnym wiążącym cząsteczki, natomiast w orbitalu
molekularnym antywiążącym większy udział stanowi orbital litu.
Wynika stąd, że para elektronów wiążąca (opisywana orbitalem σ2s,1s)
przesunięta jest w kierunku atomu wodoru, nadając mu charakter bardziej
elektroujemny.
HYBRYDYZACJA ORBITALI WALENCYJNYCH CENTRALNYCH
ATOMÓW CZĄSTECZEK
Orbitale cząsteczkowe opisujące zachowanie elektronów w cząsteczkach
wieloatomowych, utworzone przez proste kombinacje liniowe orbitali atomowych,
często nie pozwalają na uzyskanie w obliczeniach zgodnych z doświadczeniem
wartości katów miedzy wiązaniami.
W przypadku cząsteczek wieloatomowych uzyskuje się wyniki bardziej zgodne z
doświadczeniem jeśli do wyliczenia funkcji cząsteczkowych nie posługuje się
prostymi orbitalami atomowymi lecz orbitalami mieszanymi – zhybrydyzowanymi.
HYBRYDYZACJA polega na tworzeniu nowych funkcji falowych dla ATOMU
CENTRALNEGO CZĄSTECZKI. Funkcje te tworzy się jako kombinacje liniowe
jego orbitali atomowych.
Uwaga
Hybrydyzacja jest zabiegiem matematycznym, a nie procesem fizycznym.
Ułatwia przedstawienie rozkładu przestrzennego.
Atom centralny znajduje się w stanie
wzbudzonym.
Wytworzone orbitale zhybrydyzowane są
równocenne energetycznie.
Orbitale zhybrydyzowane mają taki sam
kształt konturu i określone rozmieszczenie w
przestrzeni, które decyduje o kształcie
cząsteczki.
Każdy z hybrydów złożony jest z dwóch
części, rozciągających się po obu stronach
jądra:
- część dodatnia ( większe prawdopodobieństwo
napotkania elektronu)
- część ujemna wartości funkcji
Liczba powstających hybryd jest równa liczbie
orbitali biorących udział w hybrydyzacji
Typy hybrydyzacji
Typ
hybrydyzacji
Ilość orbitali
tworzących
hybrydę
Układ
przestrzenny
Kąty
miedzy
wiązani
ami
Ilość orbitali
zhybrydyzowanych
Hybrydyzacja
digonalna sp
Jeden orbital
typu s
Jeden orbital
typu p
liniowy
180o
Dwa orbitale typu sp
Hybrydyzacja
trygonalna sp2
Jeden orbital
typu s
Dwa orbitale
typu p
Orbitale
skierowane ku
wierzchołkom
trójkąta
foremnego
120o
Trzy orbitale typu sp2
Hybrydyzacja
tetraedryczna
sp3
Jeden orbital
typu s
Trzy orbitale
typu p
Cztery orbitale
ustawione są w
kierunku
wierzchołków
czworościanu
foremnego
109o28`
Cztery orbitale typu sp3
Hybrydyzacja typu sp
Hybrydyzacja sp polega na wymieszaniu się orbitalu s z jednym orbitalem p z
wytworzeniem struktury liniowej. Wszystkie wiązania wytworzone z udziałem
zhybrydyzowanych orbitali sp leżą wzdłuż jednej prostej .
Cząsteczka CH2
W cząsteczce etynu C2H2
(acetylenu), atomy węgla wytwarzają
za pomocą zhybrydyzowanych
orbitali sp wiązanie σ wiążąc dwa
atomy wodoru i tworząc wiązanie
między sobą, a niezhybrydyzowane
dwa orbitale p tworzą dwa wiązania
π.
6C
Stan podstawowy
Stan wzbudzony
1s2 2s2 2px12py12pz
1s2 2s1 2px12py12pz1
Hybrydyzacja typu sp2
Hybrydyzacja sp2 polega na wymieszaniu się orbitalu s z
dwoma orbitalami p z wytworzeniem struktury płaskiej
Wiązania wytworzone z udziałem zhybrydyzowanych
orbitali sp2 leżą na jednej płaszczyźnie, a kąt między nimi
wynosi 120° .
Cząsteczka C2H4
W cząsteczce etenu C2H4 (etylenu), atomy węgla wytwarzają za pomocą
zhybrydyzowanych orbitali sp2 wiązanie σ, wiążąc po dwa atomy wodoru i
tworząc wiązanie między sobą, a niezhybrydyzowane orbitale p tworzą
wiązanie π. Wszystkie atomy leżą na tej samej płaszczyźnie, a wiązanie π
usztywnia cząsteczkę uniemożliwiając swobodny obrót wokół wiązania C-C.
Hybrydyzacja typu sp3
Obsadzone pojedynczymi elektronami orbital s i trzy orbitale p we
wzbudzonym atomie węgla ulegają hybrydyzacji dając cztery
równocenne zhybrydyzowane orbitale typu sp3.
Odpychanie między czterema równocennymi chmurami elektronowymi
jest najmniejsze, gdy ich osie skierowane są od środka czworościanu
foremnego ku jego narożom i tworzą kąty 109o28'
Cząsteczka CH4
Tworzy cztery wiązania σ z czterema
atomami wodoru
6C
Stan podstawowy
Stan wzbudzony
1s2 2s2 2px12py12pz
1s2 2s1 2px12py12pz1
METODA VSEPR
Metoda ta zakłada, ze budowa przestrzenna cząsteczki zależy od łącznej
liczby elektronów wokół atomu centralnego, a orientacja przestrzenna
zapewnia minimum energii odpychania elektronów w atomie centralnym
H
C
H
H
CH
4
:
W przypadku np..metanu
H
CH4 cztery zhybrydyzowane
orbitale atomu węgla(sp3)
O
H
nakładają się z czterema
orbitalami typu :s atomów
wodoru. Atom
centralnypary
nie H
wolne
0
2
elektronowe
ma wolnych par
elektronowych. Kąty
pomiędzy wiązaniami
p4
2o2s
22
wynoszą 1s
109
28’
2 2
sp3
1s
H
p2
2 2s
22
1s
p3
2 2s
1s
W przypadku amoniaku NH3 ( hybrydyzacja atomu azotu sp3). Trzy
hybrydy uczestniczą w tworzeniu wiązań z atomami wodoru, natomiast
czwarta opisuje wolną parę elektronową. Kształt cząsteczki to piramida o
podstawie trójkąta. Kąty pomiędzy wiązaniami N-H wynosi106°45'
W przypadku cząsteczki wody H2O
elektrony ostatniej powłoki atomu
tlenu ulegają hybrydyzacji typu sp3.
występują dwie hybrydy z wolnymi
parami elektronowymi.
Kąty pomiędzy wiązaniami O-H
104o45’
Bibliografia
„Budowa materii w świetle mechaniki kwantowej” Maria Kłyś – Łodzińska
„Chemia od A do Z” Marzenna Klimaszewska
„Szkolny słownik chemiczny” Dobrowolska, Pazdro
http://pl.wikipedia.org/wiki/
http://oen.dydaktyka.agh.edu.pl/dydaktyka/chemia/a_e_chemia/index.htm
Download