Wybrane zagadnienia z mechaniki kwantowej

advertisement
Nazwa przedmiotu:
Wybrane zagadnienia z mechaniki kwantowej
Selected aspects of quantum mechanics
Kierunek:
Kod przedmiotu:
Rodzaj przedmiotu:
Fizyka Techniczna
P.K.B.55.
Poziom studiów:
forma studiów:
Rok: I
studia stacjonarne
Semestr: I
studia II stopnia
kierunkowy
obowiązkowy
Rodzaj zajęć:
Liczba godzin/tydzień:
Liczba punktów:
Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj.
2, 1, 1, 0, 0
5 ECTS
I KARTA PRZEDMIOTU
CEL PRZEDMIOTU
C1. Przekazanie studentom wiedzy z zakresu algebry operatorów. Podstawy
formalizmu mechaniki kwantowej
C2. Zapoznanie studentów z nierelatywistyczną mechaniką kwantową Schrödingera
C3. Przekazanie studentom wiedzy na temat modelu pasmowego ciał stałych
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH
KOMPETENCJI
1. Wiedza z podstaw fizyki
2. Wiedza z metod rozwiązywania równań różniczkowych
EFEKTY KSZTAŁCENIA
EK1 – zna elementy algebry operatorów
EK2 – zna podstawy formalizmu mechaniki kwantowej
EK3 – zna postulaty mechaniki kwantowej
EK4 – potrafi rozwiązać niezależne od czasu równanie Schrödingera
EK5 – posiada wiedzę z zakresu budowy atomu i potrafi rozwiązać równanie Schrödingera
dla atomu wodoru
EK6 – posiada wiedzę z zakresu statystyki kwantowej
1
EK7 – zna typy wiązań w cząsteczkach i ciałach stałych oraz model pasmowy ciał stałych
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć – WYKŁADY
W1 – Wybrane elementy algebry operatorów
W2 – Funkcja stanu i jej probabilistyczna interpretacja, wartości własne i
funkcje własne wielkości fizycznych, wartości średnie wielkości fizycznych
W3 – Funkcja stanu i jej probabilistyczna interpretacja, wartości własne i
funkcje własne wielkości fizycznych, wartości średnie wielkości fizycznych
W4 – Mechanika kwantowa Schrödingera. Postulaty mechaniki kwantowej
W5 –Niezależne od czasu równanie Schrödingera, hamiltonian
W6 –Niezależne od czasu równanie Schrödingera, hamiltonian
W7 – Potencjał schodkowy i w postaci bariery
W8 – Potencjał schodkowy i w postaci bariery
W9 – Potencjał w kształcie studni prostokątnej
W10 – Potencjał w kształcie studni prostokątnej
W11 – Kwantowa teoria atomu, liczby kwantowe, okresowy układ
pierwiastków
W 12 – Kwantowa teoria atomu, liczby kwantowe, okresowy układ
pierwiastków
W 13 – Nierozróżnialność i statystyka kwantowa. Kwantowe funkcje rozkładu.
Gaz fotonowy i fononowy
W 14 – Nierozróżnialność i statystyka kwantowa. Kwantowe funkcje rozkładu.
Gaz fotonowy i fononowy
W 15 – Wiązania atomów w cząsteczkach i w ciele stałym. Teoria pasmowa
ciał stałych
Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Forma zajęć –ćwiczenia rachunkowe. Studenci rozwiązują zadania, których
tematyka jest skorelowana z wykładami
WZK C1 –Elementy algebry operatorów
WZK C2 – Niezależne od czasu równanie Schrödingera. Potencjał schodkowy
WZK C 3 – Przechodzenie cząstek przez barierę potencjału
WZK C4 – Ruch cząstki w prostokątnej studni potencjału
WZK C5 – Kwantowy oscylator harmoniczny
Liczba
godzin
2
4
2
4
3
Forma zajęć –ćwiczenia laboratoryjne. Studenci wykonują cztery wybrane
ćwiczenia z listy
WZK L1 – symulacja ruchu cząstki poruszającej się w polu o potencjale
schodkowym
WZK L1 – symulacja przechodzenia cząstki przez barierę potencjału
WZK L1 – ruch cząstki w prostokątnej studni potencjału
WZK L1 – symulacja ruchu elektronu w atomie
WZK L1 – symulacja ruchu elektronu w sieci periodycznej
Liczba
godzin
4
4
4
4
3
2
NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
1. – wykład z zastosowaniem środków audiowizualnych
2. – wykład z symulacją doświadczeń
SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)
F1. – ocena umiejętności rozwiązywania zadań
F2. – ocena umiejętności wykorzystania programów komputerowych
P1. – ocena wiadomości na kolokwium zaliczeniowym
P2 - ocena wiadomości na egzaminie ustnym
P3. – ocena uśredniona z przygotowania się do ćwiczeń rachunkowych, laboratorium
i egzaminu
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności
Godziny kontaktowe z prowadzącym
Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności
30W 15C 15L  60 h
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą
10 h
Przygotowanie do ćwiczeń rachunkowych
20 h
Przygotowanie do laboratorium
20 h
Przygotowanie do egzaminu
40 h
Suma
150 h
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS
DLA PRZEDMIOTU
5 ECTS
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
1. R. Eisberg, R. Resnick, Fizyka kwantowa atomów, cząsteczek ciał stałych , jąder i cząstek
elementarnych, PWN, Warszawa 1983
2. L. I. Schiff, Mechanika kwantowa, PWN, Warszawa 1997
3. A. S. Dawydow, Mechanika kwantowa, PWN, Warszawa 1969
4. P. W. Atkins, Molekularna mechanika kwantowa, PWN, Warszawa 1974
5. R. L. Liboffm, Wstęp do mechaniki kwantowej, PWN, Warszawa 1987
6. R. Shankar, Mechanika kwantowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
PROWADZĄCY PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)
prof. dr hab. Józef Zbroszczyk [email protected]
3
MACIERZ REALIZACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Cele
przedmiotu
Treści
programowe
Narzędzia
dydaktyczne
Sposób
oceny
C1
W, C
1
P2
EK2
EK3
Odniesienie
danego efektu
do efektów
zdefiniowanych
dla całego
programu (PEK)
K_W01
K_U01
K_W01
K_W 01
C1
C2
W, C
W, C
1
1, 2
P1, P2
P1, P2
EK4
K_W01
C2
W, C
1, 2
EK5
K_W01
K_U01
K_W01
C1, C2
W, C
1, 2
F1, F2,
P1, P2
F1, P2
C3
W, C
1, 2
F1, P2
K_W01
K_W14
K_U01
C3
W, C
1, 2
P1, P3
Efekt
kształcenia
EK1
EK6
EK7
II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY
EK1
zna elementy algebry
operatorów
EK2
zna podstawy formalizmu
mechaniki kwantowej
EK 3
zna postulaty mechaniki
kwantowej
EK 4
potrafi rozwiązać
niezależne od czasu
równanie Schrödingera
EK 5
posiada wiedzę z zakresu
budowy atomu i potrafi
rozwiązać równanie
Schrödingera dla atomu
wodoru
na ocenę 2
na ocenę 3
na ocenę 4
na ocenę 5
Student nie zna elementów
algebry operatorów
Student posiada
fragmentaryczną wiedzę
z algebry operatorów
Student posiada
uporządkowaną wiedzę
z algebry operatorów
Student nie zna podstaw
formalizmu mechaniki
kwantowej
Student ma
fragmentaryczną wiedzę
na temat formalizmu
mechaniki kwantowej
Student ma pełną wiedzę
na temat formalizmu
mechaniki kwantowej
Student posiada
uporządkowaną
i pogłębioną wiedzy
wiedzę z algebry
operatorów
Student ma pełną
i pogłębioną wiedzę na
temat formalizmu
mechaniki kwantowej
Student nie zna postulatów Student zna niektóre
mechaniki kwantowej
postulaty mechaniki
kwantowej
Student zna postulaty
mechaniki kwantowej
Student posiada
pogłębioną wiedzę na
temat postulatów
mechaniki kwantowej
Student nie potrafi
Student potrafi rozwiązać Student potrafi rozwiązać Student potrafi rozwiązać
rozwiązać niezależnego od
niezależne od czasu
niezależne od czasu
niezależne od czasu
czasu równania
równanie Schrödingera dla równanie Schrödingera
równanie Schrödingera
Schrödingera
najprostszych przypadków
i umie je powiązać z
doświadczeniem
Student nie posiada wiedzy Student posiada wiedzę
Student posiada wiedzę
Student posiada wiedzę
z zakresu budowy atomu z zakresu budowy atomu, z zakresu budowy atomu
z zakresu budowy atomu
i nie potrafi rozwiązać
ale nie potrafi rozwiązać
i potrafi rozwiązać
i potrafi rozwiązać
równania Schrödingera dla równania Schrödingera dla równanie Schrödingera dla równanie Schrödingera dla
atomu wodoru
atomu wodoru
atomu wodoru
atomu wodoru oraz
powiązać uzyskane wyniki
z teorią Bohra
4
Student nie posiada wiedzy
z zakresu statystyki
posiada wiedzę z zakresu
kwantowej
statystyki kwantowej
EK 6
EK 7
zna typy wiązań w
cząsteczkach i ciałach
stałych oraz model
pasmowy ciał stałych
Student nie zna typów
wiązań w cząsteczkach
i ciałach stałych oraz
modelu pasmowego ciał
stałych
Student nie zna różnicy
pomiędzy statystyką
klasyczną i kwantową
Student posiada wiedzę
z zakresu statystyki
kwantowej
Student ma pogłębioną
wiedzę z zakresu statystyki
kwantowej i klasycznej
Student zna model
pasmowy ciał stałych
Student zna typy wiązań
w cząsteczkach i ciałach
stałych oraz model
pasmowy ciał stałych
Student zna typy wiązań
w cząsteczkach i ciałach
stałych i model pasmowy
ciał stałych oraz potrafi
rozwiązać równanie
Schrödingera dla cząstki
poruszającej się
w periodycznym
potencjale
III. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE
1. Wykłady i ćwiczenia rachunkowe i laboratoryjne odbywają się zgodnie z tygodniowym
planem zajęć w salach Instytutu Fizyki
2. Konsultacje z przedmiotu – 2 h tygodniowo zgodnie z harmonogramem konsultacji
5
Download