Nr lekcji Tematy lekcji Zakres treści Uczeń: 1 2 9.1. Ładunki

advertisement
Zakres treści
Uczeń:
• bada zjawiska elektryzowania ciał i oddziaływania ciał
naładowanych oraz opisuje sposoby elektryzowania ciał
przez tarcie, dotyk i indukcję
• opisuje jakościowo oddziaływanie ładunków elektrycznych
• wyjaśnia mechanizm elektryzowania ciał, stosując zasadę
zachowania ładunku elektrycznego
• Rwyjaśnia, co to są kwarki, i określa ich własności
• bada, od czego i jak zależy siła wzajemnego oddziaływania
ciał naelektryzowanych
• demonstruje i wyjaśnia oddziaływanie ciał
naelektryzowanych z ciałami nienaelektryzowanymi
• zna i stosuje prawo Coulomba
• wykorzystuje prawo Coulomba do obliczenia siły
oddziaływania elektrostatycznego między ładunkami
punktowymi
• Rzna i interpretuje wektorową postać prawa Coulomba
9.3. Pole
• posługuje się pojęciem natężenia pola elektrostatycznego
elektryczne
• oblicza natężenie pola centralnego pochodzącego od
(Natężenie pola
jednego ładunku punktowego
elektrostatycznego. • analizuje jakościowo pole pochodzące od układu ładunków
Linie pola
• doświadczalnie bada kształt linii pola elektrycznego
elektrostatycznego) • przedstawia pole elektrostatyczne za pomocą linii pola
• wyznacza pole elektrostatyczne na zewnątrz
naelektryzowanego ciała sferycznie symetrycznego
• opisuje pole między dwiema przeciwnie naładowanymi
płytkami
9.4. Energia
• posługuje się pojęciem elektrostatycznej energii potencjalnej
potencjalna,
ładunku
potencjał i napięcie • posługuje się pojęciami: potencjał pola elektrycznego,
napięcie elektryczne
• oblicza elektrostatyczną energię potencjalną i potencjał
elektryczny
• definiuje 1 eV oraz przelicza energię z elektronowoltów na
dżule i odwrotnie
9.5.
• opisuje rozkład ładunku w przewodniku
Ładunki w
• bada wpływ przewodników z ostrzem na pole elektryczne
przewodniku
• opisuje wpływ pola elektrycznego na rozmieszczenie
(Rozkład ładunków
ładunków w przewodniku
w przewodniku.
• wyjaśnia działanie piorunochronu i klatki Faradaya
Działanie
piorunochronu i
klatki Faradaya)
9.6. Ruch
• analizuje ruch naładowanej cząstki w stałym jednorodnym
naładowanej cząstki
polu elektrostatycznym
w polu
• opisuje ruch naładowanej cząstki wprowadzonej z
elektrostatycznym
prędkością początkową równoległą oraz prostopadłą do
Nr
Tematy lekcji
lekcji
1
9.1. Ładunki
2
elektryczne i ich
oddziaływanie
(Elektryzowanie
ciał. Oddziaływanie
ładunków
elektrycznych)
3
9.2. Prawo
4
Coulomba
5
6
7
8
9
10
11
12
•
13
14
15
16
17
18
9.7. Kondensatory
(Pojemność
elektryczna. Pole
kondensatora
płaskiego)
Powtórzenie
(Pole elektryczne)
Sprawdzian
(Pole elektryczne)
10.1. Prąd
elektryczny i jego
natężenie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10.2. RChemiczne
efekty przepływu
prądu
•
20
10.3. Obwody
elektryczne
•
•
21
10.4. Pomiar
•
napięcia i natężenia
•
22
23
10.5. Napięcie a
natężenie. Prawo
Ohma
(Charakterystyka
prądowo-napięciowa
opornika. Prawo
Ohma)
19
24
10.6. Łączenie
oporników
25
26
10.7. Od czego
zależy opór
elektryczny
•
•
•
•
natężenia pola
porównuje ruch naładowanych cząstek w jednorodnym polu
elektrycznym i ruch ciał w jednorodnym polu
grawitacyjnym
opisuje pole kondensatora płaskiego, oblicza napięcie
między okładkami
posługuje się pojęciem pojemności elektrycznej
kondensatora
oblicza pojemność kondensatora płaskiego, znając jego
cechy geometryczne
oblicza pracę potrzebną do naładowania kondensatora
realizuje projekt: Generator Kelvina
stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań
obliczeniowych i nieobliczeniowych
stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań
obliczeniowych i nieobliczeniowych
stosuje mikroskopowy model przewodnictwa elektrycznego
do wyjaśnienia przepływu prądu w metalach
posługuje się pojęciem natężenia prądu elektrycznego
bada doświadczalnie i opisuje przepływ prądu w cieczach i
gazach
bada doświadczalnie i opisuje zjawiska galwanizacji i
elektrolizy wody
wyjaśnia zjawiska chemiczne wywołane przez przepływ
prądu elektrycznego w roztworach
analizuje połączenia szeregowe i równoległe
stosuje pierwsze prawo Kirchhoffa do analizy obwodów
elektrycznych
posługuje się woltomierzem, amperomierzem i miernikiem
uniwersalnym
buduje obwody elektryczne według zadanego schematu,
mierzy napięcie i natężenie oraz zapisuje wyniki pomiarów
wraz z niepewnościami
doświadczalnie bada zależność I(U) dla opornika i analizuje
wyniki pomiarów
rysuje charakterystykę prądowo-napięciową opornika
podlegającego prawu Ohma
posługuje się pojęciem oporu elektrycznego
stosuje i interpretuje prawo Ohma
• opisuje połączenia szeregowe i równoległe oporników
• oblicza opór zastępczy oporników połączonych szeregowo i
równolegle
• posługuje się złożonymi schematami mieszanych połączeń
oporników
• wyjaśnia, od czego i jak zależy opór elektryczny
przewodnika, wykorzystując mikroskopowy model
(Zależność oporu
przewodnictwa elektrycznego
przewodnika od jego • doświadczalnie bada, od czego i jak zależy opór elektryczny
rodzaju i wymiarów
przewodnika
geometrycznych.
• oblicza opór przewodnika, znając jego opór właściwy i
Wpływ temperatury
wymiary geometryczne
na opór metali i
• opisuje wpływ temperatury na opór metali i
półprzewodników)
półprzewodników
27
10.8. Praca i moc
prądu
elektrycznego
28
29
10.9. Siła
elektromotoryczna
i opór wewnętrzny
(Siła
elektromotoryczna
ogniwa. Prawo
Ohma dla obwodu
zamkniętego)
10.10. Drugie
prawo Kirchhoffa
30
31
32
33
Powtórzenie
(Prąd elektryczny
stały)
34
Sprawdzian
(Prąd elektryczny
stały)
11.1. Źródła pola
magnetycznego
35
36
37
• opisuje przemiany energii podczas przepływu prądu
elektrycznego
• oblicza pracę wykonaną podczas przepływu prądu przez
różne elementy obwodu oraz moc rozproszoną na oporze
• bada doświadczalnie i analizuje zależność mocy urządzenia
od jego oporu
• wyjaśnia pojęcie siły elektromotorycznej (SEM) ogniwa i
oporu wewnętrznego
• doświadczalnie wyznacza SEM i opór wewnętrzny ogniwa
lub baterii
• stosuje prawo Ohma dla obwodu zamkniętego
• zna II prawo Kirchhoffa
• stosuje II prawo Kirchhoffa do analizy obwodów
elektrycznych
• stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań
obliczeniowych i nieobliczeniowych
• przedstawia własnymi słowami główne tezy poznanego
artykułu na temat: Elektryczne samochody jutra
• stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań
obliczeniowych i nieobliczeniowych
• wie, czym są pole magnetyczne i linie pola magnetycznego
• doświadczalnie bada kształt linii pola magnetycznego w
pobliżu magnesów trwałych, wyznacza zwrot linii pola
magnetycznego za pomocą kompasu
• szkicuje przebieg linii pola magnetycznego w pobliżu
magnesów trwałych
• przedstawia własnymi słowami główne tezy poznanego
artykułu na temat pola magnetycznego
11.2. Linie pola
• doświadczalnie bada kształt linii pola magnetycznego w
magnetycznego
pobliżu przewodników z prądem (przewodnika liniowego,
wytwarzanego
pętli, zwojnicy)
przez ruch
• szkicuje przebieg linii pola magnetycznego w pobliżu
ładunków
przewodników z prądem (przewodnika liniowego, pętli,
zwojnicy)
• stosuje regułę prawej dłoni do wyznaczenia zwrotu linii pola
magnetycznego
11.3. Siła Lorentza. • wyznacza wartość, kierunek i zwrot siły Lorentza
Wektor indukcji
magnetycznej
38
39
40
41
42
43
44
45
46
• posługuje się pojęciem wektora indukcji magnetycznej
• przedstawia własnymi słowami główne tezy poznanego
artykułu na temat pola magnetycznego
11.4. Ruch ładunku • analizuje ruch naładowanej cząstki w stałym jednorodnym
w jednorodnym
polu magnetycznym
polu
• interpretuje i uzasadnia wzory na promień okręgu i okres
magnetycznym
obiegu naładowanego ciała w polu magnetycznym
• przedstawia własnymi słowami główne tezy poznanego
artykułu (zorza polarna, wykorzystanie pola magnetycznego
do badań)
11.5. Właściwości
• opisuje wpływ materiałów na pole magnetyczne
magnetyczne
• opisuje zastosowanie materiałów ferromagnetycznych
materii
• przedstawia własnymi słowami główne tezy poznanego
artykułu na temat wykorzystania elektromagnesów, pamięci
magnetycznej
11.6. Siła
• doświadczalnie demonstruje działanie siły
elektrodynamiczna
elektrodynamicznej
• analizuje siłę elektrodynamiczną działającą na przewodnik z
prądem w polu magnetycznym
• oblicza wartość oraz wyznacza kierunek i zwrot siły
elektrodynamicznej
11.7. Indukcja
• oblicza wektor (wartość) indukcji magnetycznej
magnetyczna pola
wytworzonej przez przewodnik z prądem (przewodnik
wokół przewodnika
liniowy, pętlę, zwojnicę)
z prądem
• doświadczalnie bada i opisuje oddziaływanie
(Obliczanie indukcji
przewodników, w których płynie prąd
magnetycznej.
• podaje definicję ampera
Oddziaływanie
• realizuje i prezentuje projekt: Działo magnetyczne
przewodników z
prądem)
Powtórzenie
• stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań
(Pole magnetyczne)
obliczeniowych i nieobliczeniowych
Sprawdzian
• stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań
(Pole magnetyczne)
obliczeniowych i nieobliczeniowych
47
48
12.1. Zjawisko
indukcji
elektromagnetyczn
ej
(Badanie zjawiska
indukcji
elektromagnetycznej.
Reguła Lenza.
Wykorzystanie
zjawiska indukcji
elektromagnetycznej)
• doświadczalnie bada zjawisko indukcji elektromagnetycznej
• analizuje napięcie uzyskiwane na końcach przewodnika
podczas jego ruchu w polu magnetycznym
• wyjaśnia, na czym polega i kiedy zachodzi zjawisko
indukcji elektromagnetycznej
• stosuje regułę Lenza w celu wskazania kierunku przepływu
prądu indukcyjnego
• zna przykłady występowania i wykorzystania zjawiska
indukcji elektromagnetycznej
49
12.2. Prawo
• oblicza strumień indukcji magnetycznej przez powierzchnię
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
indukcji Faradaya
(Strumień indukcji
magnetycznej.
Zjawisko indukcji
elektromagnetycznej)
12.3. Prąd
przemienny
(Wytwarzanie
napięcia
przemiennego. Prąd
przemienny)
• analizuje napięcie uzyskiwane na końcach przewodnika
podczas jego ruchu w polu magnetycznym
• oblicza siłę elektromotoryczną powstającą w wyniku
zjawiska indukcji elektromagnetycznej
• opisuje zmiany strumienia indukcji magnetycznej przez
powierzchnię ramki podczas jej obracania
• opisuje prąd przemienny (natężenie, napięcie, częstotliwość,
wartości skuteczne)
• oblicza wartości skuteczne i maksymalne napięcia i
natężenia prądu przemiennego
• przedstawia własnymi słowami główne tezy poznanego
artykułu na temat prądu przemiennego
• opisuje budowę i zasadę działania silnika elektrycznego
• opisuje budowę i zasadę działania prądnicy
• zna wykorzystanie silników elektrycznych i prądnic
• opisuje zjawisko samoindukcji
• stosuje wzór na SEM samoindukcji
• opisuje budowę i zasadę działania transformatora
• zna zasadę przesyłania energii elektrycznej
12.4. Silniki
elektryczne i
prądnice
12.5. Indukcja
wzajemna i
samoindukcja
(Zjawisko
samoindukcji.
Transformator)
12.6. Dioda i
• doświadczalnie bada (demonstruje) właściwości diody
prostowanie prądu • opisuje działanie diody jako prostownika
• opisuje działanie i zastosowanie mostka prostowniczego
Powtórzenie
• stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań
(Indukcja
obliczeniowych i nieobliczeniowych
elektromagnetyczna • przedstawia własnymi słowami główne tezy poznanego
i prąd przemienny)
artykułu dotyczącego zjawiska indukcji
elektromagnetycznej, np. na temat: Dynamo we wnętrzu
Ziemi
Sprawdzian
• stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań
(Indukcja
obliczeniowych i nieobliczeniowych
elektromagnetyczna
i prąd przemienny)
13.1. Czym są fale • wyjaśnia, jak powstaje i rozchodzi się fala
elektromagnetyczn
elektromagnetyczna
e
• stosuje zależność między długością, prędkością i
częstotliwością fali dla fal elektromagnetycznych
• posługuje się pojęciem natężenia fali elektromagnetycznej
• posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy
przeczytanych tekstów, np. na temat prac Maxwella
13.2. Widmo fal
• opisuje widmo fal elektromagnetycznych i podaje źródła fal
elektromagnetyczn
w poszczególnych zakresach z omówieniem ich zastosowań
ych
• posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy
przeczytanych tekstów na temat własności i zastosowań fal
elektromagnetycznych
13.3. Dyfrakcja i
• demonstruje doświadczalnie i wyjaśnia zjawisko dyfrakcji
interferencja fal
światła
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
elektromagnetyczny
ch
(Dyfrakcja światła.
Doświadczenie
Younga)
13.4. Siatka
dyfrakcyjna
(Wyznaczanie
długości fali
świetlnej za pomocą
siatki dyfrakcyjnej.
Interferencja a
światło białe)
• opisuje doświadczenie Younga
• podaje warunki wzmocnienia i wygaszenia fal w wyniku
interferencji
• stosuje wzór opisujący wzmocnienie fali
• wie, co to jest siatka dyfrakcyjna
• doświadczalnie bada dyfrakcję światła na siatce
dyfrakcyjnej lub płycie CD (np. wyznacza gęstości ścieżek
na płycie CD)
• wyznacza długość fali świetlnej przy użyciu siatki
dyfrakcyjnej
• opisuje obraz interferencyjny dla światła białego
• przedstawia własnymi słowami główne tezy poznanego
artykułu dotyczącego interferencji światła
13.5. Wyznaczanie • zna różne metody wyznaczania prędkości światła
prędkości światła
• opisuje jedną z metod wyznaczania prędkości światła
• posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy
przeczytanych tekstów dotyczących wyznaczania prędkości
światła
13.6. Załamanie
• stosuje prawa odbicia i załamania fal do wyznaczenia biegu
światła
promieni w pobliżu granicy dwóch ośrodków
• podaje i stosuje prawo załamania światła (prawo Snelliusa),
posługuje się pojęciem współczynnika załamania światła
• doświadczalnie bada załamanie światła (wyznacza
współczynnik załamania światła)
13.7. Częściowe i
• opisuje zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia i
całkowite
wyznacza kąt graniczny
wewnętrzne
• wyznacza współczynnik załamania światła z pomiaru kąta
odbicie.
granicznego
Rozszczepienie
• posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy
światła
przeczytanych tekstów (w tym popularnonaukowych) na
temat światłowodów, powstawania tęczy, zjawiska halo
13.8. Soczewki
• opisuje bieg promieni przechodzących przez soczewki
skupiającą i rozpraszającą
• podaje i stosuje zależność między ogniskową soczewki i
promieniami sfer, które ograniczają soczewkę sferyczną
• wyjaśnia, na czym polega przybliżenie cienkiej soczewki
13.9. Obraz
• rysuje i wyjaśnia konstrukcje tworzenia obrazów
rzeczywisty
rzeczywistych otrzymywanych za pomocą soczewek
tworzony przez
skupiających
soczewkę wypukłą • stosuje równanie soczewki, wyznacza położenie i
(Tworzenie obrazu
powiększenie otrzymanych obrazów
rzeczywistego za
• doświadczalnie bada obrazy optyczne otrzymywane za
pomocą soczewki.
pomocą soczewek (wyznacza powiększenie obrazu i
Równanie soczewki.
porównuje je z powiększeniem obliczonym teoretycznie)
Wyznaczanie
• posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy
powiększenia
przeczytanych tekstów (w tym popularnonaukowych) na
soczewki)
temat wad wzroku i sposobów ich korygowania
13.10. Obrazy
• rysuje i wyjaśnia konstrukcje tworzenia obrazów pozornych
pozorne tworzone
przez soczewki
72
13.11. Obrazy
tworzone przez
zwierciadła
•
•
•
•
73
13.12. RPrzyrządy
optyczne
•
•
74
13.13. Polaryzacja
światła
•
•
•
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Powtórzenie
•
(Fale
elektromagnetyczne •
i optyka)
Sprawdzian
•
(Fale
elektromagnetyczne
i optyka)
14.1. Efekt
fotoelektryczny
(Kwantowy model
światła. Wyjaśnienie
zjawiska
fotoelektrycznego)
14.2. Fotokomórka
i badanie zjawiska
fotoelektrycznego
(Budowa i działanie
fotokomórki.
Badanie zjawiska
fotoelektrycznego)
14.3. Falowa
natura materii
(Hipoteza de
otrzymywanych za pomocą soczewek skupiających i
rozpraszających
stosuje równanie soczewki i wzór na powiększenie przy
obrazach pozornych
doświadczalnie bada zwierciadła wklęsłe i wypukłe
rysuje konstrukcyjnie i opisuje obrazy tworzone przez
zwierciadła wklęsłe i wypukłe
posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy
przeczytanych tekstów na temat zastosowań zwierciadeł
opisuje zasady działania przyrządów optycznych: lunety
astronomicznej, lunety Galileusza, mikroskopu optycznego,
teleskopu zwierciadlanego
posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy
przeczytanych tekstów na temat zastosowań przyrządów
optycznych
opisuje i wyjaśnia zjawisko polaryzacji światła przy odbiciu
i przy przejściu przez polaryzator
stosuje warunek polaryzacji przy odbiciu (zależność kąta
Brewstera od współczynnika załamania światła)
posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy
przeczytanych tekstów (w tym popularnonaukowych), np.
na temat zastosowań filtrów polaryzacyjnych i
polaryzatorów
stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań
obliczeniowych i nieobliczeniowych
przedstawia własnymi słowami główne tezy poznanego
artykułu dotyczącego wykorzystania „odblasków”
stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań
obliczeniowych i nieobliczeniowych
• opisuje założenia kwantowego modelu światła
• opisuje zjawisko fotoelektryczne i wyjaśnia jego przebieg,
wie, co to jest praca wyjścia
• stosuje zależność między energią fotonu a częstotliwością i
długością fali do opisu zjawiska fotoelektrycznego
zewnętrznego
• opisuje budowę i wyjaśnia zasadę działania fotokomórki
• przedstawia i wyjaśnia zależność I(U) dla fotokomórki przy
różnych częstotliwościach i różnych natężeniach fali
promieniowania
• posługuje się pojęciem napięcia hamowania i wykorzystuje
je do wyznaczenia pracy wyjścia
• zna zastosowania fotokomórek i urządzenia zastępujące
fotokomórki
• wie, na czym polega dualizm korpuskularno-falowy
• zna hipotezę de Broglie’a
• określa długość fali de Broglie’a poruszających się cząstek
Broglie’a.
R
Mikroskop
elektronowy)
84
85
86
87
88
• opisuje doświadczenia ujawniające falową naturę materii
• Ropisuje budowę i wyjaśnia zasadę działania mikroskopu
elektronowego
• opisuje model Bohra atomu wodoru i uzasadnia jego
założenia, odnosząc się do falowej natury materii
• wie, co to są poziomy energetyczne, stan podstawowy, stany
wzbudzone, energia jonizacji, wielkości skwantowane
• stosuje zasadę zachowania energii do wyznaczenia
częstotliwości promieniowania emitowanego i
absorbowanego przez atomy
14.5. Otrzymywanie • opisuje mechanizmy powstawania promieniowania
promieni Roentgena
rentgenowskiego
• wyjaśnia zasadę działania lampy rentgenowskiej
• posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy
przeczytanych tekstów (w tym popularnonaukowych) na
temat wytwarzania i zastosowań promieniowania
rentgenowskiego
Powtórzenie
• stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań
(Fizyka atomowa i
obliczeniowych i nieobliczeniowych
kwanty
• posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy
promieniowania
przeczytanych tekstów (w tym popularnonaukowych), m.in.
elektromagnetyczne
na temat wyznaczania stałej Plancka
go)
Sprawdzian
• stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania zadań
(Fizyka atomowa i
obliczeniowych i nieobliczeniowych
kwanty
promieniowania
elektromagnetyczne
go)
14.4. Falowa
natura materii a
budowa atomu
Download