domowy tester spalin dla pieców z zamkniętą komorą spalania

advertisement
DOMOWY TESTER SPALIN
DLA PIECÓW
Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA
LMBD3
Domowy Tester Spalin Lmbd3 – Instrukcja Obsługi
1. Budowa urządzenia
Domowy Tester Spalin Lmbd3 – Instrukcja Obsługi
2. Zanim zaczniesz używać domowego testera
Zanim zaczniesz używać domowego testera:
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie
zapoznać się z jego instrukcją obsługi. Znajdziesz w niej wskazówki
odnośnie bezpiecznego posługiwania się urządzeniem, jak również
pozwoli Ci ona na poznanie jego budowy i funkcji.
Zawartość opakowania:
–
–
–
–
–
jednostka centralna urządzenia
zasilacz wraz z kablem sieciowym
kabel USB do połączenia z komputerem
płyta z oprogramowaniem, sterownikami i instrukcją obsługi
nakrętka M18x1.5 ze stali nierdzewnej służąca do zamocowania
sondy lambda w przewodzie kominowym
Rozpakowanie i sprawdzenie:
Po rozpakowaniu należy sprawdzić czy urządzenie nie jest
uszkodzone. Jeśli masz wątpliwości, nie należy uruchamiać
urządzenia. W takim przypadku należy skontaktować się ze
sprzedawcą.
Materiały z opakowania ( worki foliowe, gumki, folia itp. ) należy
trzymać z dala od dostępu dzieci, ponieważ stanowią one dla nich
potencjalne zagrożenie.
Podłączenie do sieci elektrycznej:
Podłączenie do sieci elektrycznej musi być wykonane zgodnie z
zaleceniami
producenta
i
obowiązującymi
przepisami
bezpieczeństwa.
Domowy Tester Spalin Lmbd3 – Instrukcja Obsługi
Należy w tym celu użyć zasilacza dostarczonego przez producenta
wraz z urządzeniem oraz:
–
–
–
–
–
–
–
–
położyć działający zasilacz na podłożu niepalnym lub
zawiesić działający zasilacz w powietrzu lub
położyć go na niepalnym podwyższeniu typu cegła, pustak
tak usytuować zasilacz aby nie uległ przypadkowemu zalaniu
wodą
nie kłaść zasilacza na podłodze gdyż wyciek wody może go
zalać
nie instalować zbyt blisko gorących źródeł ciepła
montować z dala od łatwopalnych substancji ciekłych i
gazowych, narażonych na zapłon, samozapłon
powyższe wytyczne stosować także do jednostki centralnej
urządzenia
Gniazdo sieci zasilającej, do którego podłączymy nasze urządzenie
powinno być wyposażone w rozdzielni elektrycznej w odpowiedni
bezpiecznik, zależny od zasilanego obwodu elektrycznego i
wyłącznik różnicowo-prądowy w celu zabezpieczenia użytkowników
przed porażeniem prądem w wypadku przebicia izolacji, zwarcia,
dotknięcia palcem, zalania itp. Ogólnie instalacja elektryczna
powinna być wykonana zgodnie z zasadami sztuki.
Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody
wyrządzone osobom trzecim lub uszkodzenie przedmiotów będące
następstwem nie zastosowania się do powyższych zaleceń.
3. Przygotowanie do uruchomienia
Domowy tester LMBD3 jest przeznaczony do użycia z dowolnym
piecem posiadającym zamkniętą komorę spalania oraz palnik
nadmuchowy, tzn taki, gdzie gazy spalinowe nie są dodatkowo
mieszane z powietrzem, a całość powietrza potrzebna do procesu
spalania jest dostarczana z palnika i w związku z tym możemy badać
ich niezmieniony skład bezpośrednio za ich wylotem z pieca.
Domowy Tester Spalin Lmbd3 – Instrukcja Obsługi
Działanie testera opiera się na użyciu samochodowej uniwersalnej
sondy lambda, która normalnie służy do badania składu spalin
samochodu.
W naszym urządzeniu używamy wyłącznie czteroprzewodowej
cyrkonowej sondy lambda z wbudowaną grzałką, której przewód
masy, potencjału zerowego jest fizycznie odizolowany od masy
samej sondy.
Sondę można zakupić i skalibrować samodzielnie, można kupić
samemu sondę ze znanymi parametrami lub można użyć
skalibrowanej sondy lambda zakupionej dodatkowo. Sonda lambda
nie wchodzi w skład zestawu i trzeba ją nabyć oddzielnie.
Trwałość sondy lambda zależy od paliwa i temperatury pracy.
Spalając paliwo wolne od siarki i chemicznych zanieczyszczeń
powinna ona wytrzymać od roku do kilku lat ale eksperymentując z
paliwami stałymi, lakierowanymi odpadami stolarskimi, węglem,
koksem, zużytym olejem silnikowym, czy opałem zanieczyszczonym
plastikiem może się okazać, że uszkodzimy sondę po kilku dniach
eksploatacji.
4. Jak przygotować i gdzie umieścić sondę lambda
Aby urządzenie mogło rozpocząć pracę należy najpierw odpowiednio
przygotować sondę lambda. Nową sondę po wyjęciu z opakowania
należy wygrzać. W tym celu należy podłączyć ją do jednostki
centralnej ( podłączyć grzałkę oraz przewody sygnałowe zgodnie ze
schematem podłączenia znajdującym się na przednim panelu
urządzenia), następnie włączyć zasilacz i pozostawić sondę w tym
stanie na około 1 godzinę po to aby sonda wygrzała się i aby
wypaliły się wszelkie zanieczyszczenia mogące się na niej
znajdować. Jeżeli kupujecie już skalibrowaną sondę lambda nie
musicie jej ani wygrzewać ani kalibrować samodzielnie.
Należy przy tym pamiętać, że sonda nagrzewa się do bardzo
Domowy Tester Spalin Lmbd3 – Instrukcja Obsługi
wysokiej temperatury (nawet do 200 stopni Celsjusza na obudowie
sondy) i przypadkowe dotknięcie jej będzie skutkowało
poparzeniem. Prosimy zachować szczególną ostrożność przy
obchodzeniu się z sondą lambda.
Sonda lambda jest również czuła na upadki gdyż wykonana jest z
materiałów ceramicznych. Upuszczenie doprowadzi do jej trwałego
uszkodzenia, pęknięcia tlenku cyrkonu.
UWAGA !!!
Mylne podłączenie napięcia zasilania do przewodu sygnałowego
sondy LAMBDA spowoduje jej zniszczenie.
Na czas wygrzewania sondę należy umieścić na niepalnym podłożu,
najlepiej kamiennym lub ceramice (kafelek, kawałek gresu, cegła,
beton itp.).
Po wygrzaniu sondy lub w trakcie podłączamy urządzenie do laptopa
(komputera) za pomocą kabla USB (w komplecie). Gniazdo USB
znajduje się obok gniazd zasilania.
Urządzenie posiada dwa gniazda do podłączenia zasilaczy z różnymi
wtyczkami. Podłączamy tylko jeden zasilacz do pasującego gniazda.
Po zainstalowaniu sterowników i rozpoznaniu urządzenia przez
system operacyjny należy uruchomić oprogramowanie do obsługi
naszego urządzenia, znajdujące się na płycie. Najlepiej skopiować je
po prostu z płyty na dysk i uruchomić (oprogramowanie nie wymaga
instalacji).
Domowy Tester Spalin Lmbd3 – Instrukcja Obsługi
!!!UWAGA !!!
Oprogramowania obsługującego urządzenie nie da się uruchomić
bez zainstalowania sterowników USB. Bez poprawnych
sterowników każda próba uruchomienia programu zakończy się
błędem systemu Windows, mówiącym o braku pewnych plików
systemowych. Jest to normalne zjawisko.
Należy najpierw podłączyć urządzenie kablem USB, włączyć
zasilanie, odczekać aż Windows poprosi o sterowniki po czym
zainstalować je z płyty. System Windows będzie pytał o sterowniki
dwukrotnie i dwukrotnie należy wskazać katalog na płycie CD gdzie
one się znajdują.
Dopiero teraz będzie możliwość uruchomienia oprogramowania.
Domowy Tester Spalin Lmbd3 – Instrukcja Obsługi
Wybór miejsca montowania sondy lambda
Na
ilustracjach
przedstawione
zostały sposoby zamontowania
sondy lambda w przewodzie
kominowym w zależności od jego
kształtu. Niektóre sondy ze względu
na ich budowę nie powinny być
montowane poziomo, ponieważ w
ich końcówkach mogą gromadzić
się skropliny. Czerwonym kolorem
wykreślono sondy, które zostały
zamocowane w złym miejscu.
Generalnie sondy należy zawsze
montować pionowo kablem w górę,
pod kątem kablem w górę lub
poziomo, jak najbliżej miejsca
wylotu spalin. Nie montować sondy
do góry nogami lub pod kątem
kablami w dół.
Domowy Tester Spalin Lmbd3 – Instrukcja Obsługi
Prosimy bezwzględnie chronić sondę lambda aby po przewodach nie
wlała się do niej woda. Nie wolno zaklejać ani uszczelniać miejsca
gdzie przewody wchodzą w samą sondę.
Przygotowaną sondę należy zamontować w miejscu gdzie będziemy
dokonywać pomiarów składu spalin czyli bezpośrednio za ich
wylotem z pieca ( jak na ilustracjach powyżej ).
Sonda powinna znajdować się w miarę możliwości w ciągu spalin,
tam gdzie osiągają one najwyższą temperaturę, w odległości do 4
średnic przewodu kominowego od jego wylotu z pieca.
Zasada jest taka, że czym bliżej pieca i wylotu spalin tym lepiej.
Zastosowana sonda lambda ma własny podgrzewacz przez co jest
mniej wrażliwa na odległość od wylotu spalin i ich temperaturę.
Niemniej jednak należy z rozwagą dobrać punkt montażu tak aby
mieć pewność, że spaliny ją obmywają i są gorące ale ich
temperatura nie przekracza 300 stopni. Czasem trzeba przeprowadzić
kilka eksperymentów z wyborem miejsca montażu. Zbyt gorące
spaliny skrócą żywotność sondy.
Należy utrzymywać zewnętrzną część sondy w czystości, nie myć jej
żadnymi płynami, które mogłyby dostać się pod jej obudowę poprzez
miejsce gdzie wchodzą w nią przewody ani od przodu.
Sondy nie wolno czyścić po jej zewnętrznej stronie ani wewnętrznej
przy pomocy rozpuszczalników ani szczotek drucianych.
!!! UWAGA !!!
Sonda lambda umieszczona w kominie musi być cały czas
podgrzewana przez zasilanie wewnętrznej grzałki. Jednostka
centralna dba o podgrzewanie sondy. Jeśli planowane są przerwy w
eksploatacji urządzenia, na przykład odłączenie go od zasilania to
należy bezwzględnie wymontować sondę lambda z komina. W
przeciwnym razie sonda lambda ulegnie szybkiemu uszkodzeniu.
Pamiętajmy więc o ciągłym jej zasilaniu !!!
Domowy Tester Spalin Lmbd3 – Instrukcja Obsługi
Wiercenie otworu w rurze kominowej
Gwint sondy ma średnicę 18 mm
i skok 1.5mm.
Do zamocowania sondy od
wewnątrz komina służy nakrętka
ze stali nierdzewnej dostarczona
wraz z urządzeniem.
Aby umieścić sondę w rurze kominowej należy najpierw wywiercić
w niej otwór. Otwór wiercimy na płaskim odcinku rury kominowej,
tak żeby nakrętka mocująca sondę mogła przylegać w miarę płasko
do rury i nie deformować samej rury.
Poniżej zdjęcie zalecanego wiertła, które nie szarpie krawędzi.
Sonda powinna wchodzić w otwór ciasno, prostopadle do
powierzchni rury kominowej. Mocowanie sondy musi być szczelne,
w przeciwnym wypadku wyniki pomiarów będą niemiarodajne ze
względu na zasysane z zewnątrz powietrze, nie będące częścią
procesu spalania. Proszę pamiętać, że poszarpany wykres będzie
świadczył o fałszywym powietrzu dostającym się do pieca.
Domowy Tester Spalin Lmbd3 – Instrukcja Obsługi
Zalecamy aby w rurze kominowej ze stali nierdzewnej wiercić otwór
takim wiertłem jak na powyższym zdjęciu. Po wielu próbach
doszliśmy do wniosku, że wiertło to robi minimalne szkody na
krawędzi otworu dzięki czemu sonda będzie przylegała dokładniej.
Zwykłe wiertło pozostawia poszarpane krawędzie metalu.
Otwór powinien mieć średnicę dokładnie 18mm tak aby gwint sondy
ciężko przez niego przechodził.
Nakrętkę należy przykręcić bardzo mocno ale proszę uważać na samą
sondę aby jej nie uszkodzić podczas przykręcania lub nie uderzyć.
Uszczelnianie przewodu kominowego.
!!! UWAGA !!!
Zabrania się dodatkowego uszczelniania mocowania sondy w
otworze za pomocą substancji chemicznych (np. kleje czy silikony)
ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia powierzchni elektrod
sondy. Nazywa się to zatruciem ( poisoning ). Substancje na bazie
silikonu i wiele klejów są znane z tego że trwale uszkadzają sondy
lambda. Jeżeli wywiercony otwór będzie zły to należy wywiercić
obok drugi, a ten hermetycznie zaślepić.
Należy również pamiętać o uszczelnieniu samego przewodu
kominowego w miejscach łączenia jego części, szczególnie jeśli
posiada on tzw regulowane kolana. Nie należy stosować
regulowanych kolan na drodze spalin przed samą sondą gdyż
przepuszczają one niechciane powietrze, są nieszczelne na każdym
załamaniu. Łączenia rur najlepiej okleić taśmą aluminiową odporną
na wysoką temperaturę, np. taką jak do kominków. Szczególnie
istotne jest, żeby uszczelnić wszystkie połączenia znajdujące się
między miejscem zamocowania sondy a wylotem spalin z pieca. W
przeciwnym razie pomiar będzie całkowicie niewiarygodny lub
wskazówki mierników w oprogramowaniu będą się bujać od
minimum do maksimum. Takie bujanie wskazuje na dostające się
bokiem "fałszywe powietrze".
Domowy Tester Spalin Lmbd3 – Instrukcja Obsługi
Ważną rzeczą jest także szczelna, dobrze zabezpieczona sznurem
uszczelniającym komora spalania, drzwiczki rewizyjne komory
spalania, szczelne posadowienie palnika, zamknięty otwór do
podglądania płomienia. Jeżeli są jakieś wątpliwości to należy także
okleić tą samą taśmą aluminiową wszystkie miejsca, którędy może
przedostawać się powietrze do komory spalania.
Jedynym źródłem powietrza dla procesu spalania musi być sam
palnik.
5. Wybór miejsca montowania czujnika temperatury Pt-100
Czujnik Pt-100 nie jest konieczny do pracy urządzenia. Daje on
informację potrzebną do wyliczenia sprawności spalania ale
temperaturę spalin można zmierzyć inaczej lub ją po prostu ocenić
oraz ustawić ją gałką w programie, po przejęciu kontroli nad tym
kanałem pomiarowym.
Jeżeli nie planujemy korzystania z czujnika temperatury gazów
spalinowych to wykonujemy mostek kawałkiem przewodu pomiędzy
kontaktami nr 8 i 9 jak na zdjęciu poniżej i przechodzimy do części
poświęconej oprogramowaniu.
Jeżeli nie założymy zworki (mostka) pomiędzy styki 8 i 9 to
urządzenie może pracować niepoprawnie lub przestanie reagować na
Domowy Tester Spalin Lmbd3 – Instrukcja Obsługi
oprogramowanie oraz wejdzie w tryb aktualizacji oprogramowania.
Jeżeli jednak chcemy wykonywać pomiary czujnikiem temperatury w
kominie to zworki oczywiście nie montujemy.
Zwykle czujniki Pt100 mają trzy przewody.
Zdarzają się takie, które posiadają tylko dwa
przewody. W takim wypadku czujnik
łączymy między styk 10 i styk 9 bez
demontowania zworki.
Występują też czujniki z czterema
przewodami gdzie zwykle dwa białe
przewody łączymy razem i traktujemy jako
jeden.
Domowy Tester Spalin Lmbd3 – Instrukcja Obsługi
Montujemy natomiast czujnik Pt-100 zgodnie ze schematem oraz:
– zamontowany czujnik Pt-100 powinien być na tyle długi aby po
zamontowaniu sięgał co najmniej do połowy średnicy rury
spalinowej lub lepiej 1-2 cm ponad połowę średnicy
– musi być hermetycznie zamontowany, osadzony
– musi być ze stali nierdzewnej
– musi być zamontowany około 2 średnice od wylotu spalin z
pieca.
Domowy Tester Spalin Lmbd3 – Instrukcja Obsługi
6. Aktualizacja oprogramowania firmware
Jednostka centralna posiada własne i niezależne oprogramowanie
firmware oprócz oprogramowania dla komputera, z którego
korzystacie przy wykonywaniu pomiarów. Firmware wymaga
aktualizacji od czasu do czasu.
Jak zaktualizować oprogramowanie firmware zostało opisane w
osobnej szczegółowej instrukcji.
Domowy Tester Spalin Lmbd3 – Instrukcja Obsługi
7. Przekaźnik elektromagnetyczny
W urządzenie wbudowany jest przekaźnik elektromagnetyczny, który
współdziała z tygodniowym zegarem. W zakładce "ZEGAR"
możemy zaprogramować z wyprzedzeniem czasy przełączenia
przekaźnika, włączyć go w danej chwili na określoną liczbę minut
lub zupełnie wyłączyć jego działanie.
Zegar tygodniowy służy do sterowania dowolnym obwodem
elektrycznym np. pompą cyrkulacji ciepłej wody użytkowej tak aby
pompa ta zamieszała wodę w układzie przed planowanymi
godzinami kąpieli. Zegar ten można użyć do dowolnego innego celu.
Styki przekaźnika zostały wyprowadzone w sposób bezpośredni i nie
posiadają żadnego zabezpieczenia, bezpiecznika czy gasika przepięć
wbudowanego w urządzenie.
Domowy Tester Spalin Lmbd3 – Instrukcja Obsługi
8. Opis złączek
Nr Symbol
Opis
1 RELAY Normalnie otwarty styk wbudowanego w urządzenie
NO
przekaźnika elektromagnetycznego.
2 RELAY
Wspólny styk wbudowanego w urządzenie
COM
przekaźnika elektromagnetycznego.
3 RELAY
Normalnie zamknięty styk wbudowanego w
NC
urządzenie przekaźnika elektromagnetycznego.
4 HEAT Wyjście stabilizowanego, ujemnego napięcia zasilania
masa
do podgrzewacza sondy LAMBDA. Jest to zwykle
biały przewód. Kolejność obu białych przewodów
grzałki sondy jest bez znaczenia. Masa sondy, jej
obudowa musi być fabrycznie odizolowana od masy
sygnałowej i masy grzałki.
5 HEAT
Wyjście stabilizowanego, dodatniego napięcia
+12
zasilania do podgrzewacza sondy LAMBDA. Jest to
zwykle biały przewód. Kolejność obu białych
przewodów grzałki sondy jest bez znaczenia.
6
GND
Masa, potencjał zerowy sondy LAMBDA. Masa
masa sondy, jej obudowa musi być fabrycznie odizolowana
od masy sygnałowej i masy grzałki.
Jest to zwykle szary przewód.
7 INPUT Wejście pomiarowe sygnału z sondy LAMBDA. Jest
to zwykle czarny przewód.
8 Pt-100 Wejście dla czujnika Pt-100. Zwykle jest to przewód
czerwony.
9 Pt-100 Wejście dla czujnika Pt-100. Zwykle jest to przewód
czerwony.
10 GND
Masa dla czujnika Pt-100. Zwykle jest to przewód
masa biały. Jeżeli planujemy używać przedłużaczy USB w
celu przeprowadzenia kabla do komputera w innym
pomieszczeniu prosimy do tego zacisku podłączyć
Domowy Tester Spalin Lmbd3 – Instrukcja Obsługi
także zero ochronne sieci elektrycznej. Nie wolno
podłączać przewodu neutralnego, a jedynie
uziemienie.
9. Opis diod LED na przednim panelu
Urządzenie posiada na przednim
panelu 5 diod świecących, które
pokazują w czasie pracy urządzenia
aktualną wartość współczynnika
lambda, zawartości tlenu w
spalinach lub poziomu CO2 w
zależności od tego jak je sobie
wyskalujemy w oprogramowaniu.
Diody te należy samodzielnie ustawić tzn.:
- po regulacji palnika i po uzyskaniu docelowej wartości
współczynnika lambda należy:
- w zakładce Ustawienia 2
-- w okienku Lampki przedniego panelu
--- w rubryce Lambda wartość środkowa
wpisać tę wartość współczynnika lambda.
Będzie to nasza wartość środkowa, którą chcemy utrzymywać i
wartości tej będą odpowiadały trzy palące się diody LED na
przednim panelu urządzenia ( -2, -1, 0 ).
Domowy Tester Spalin Lmbd3 – Instrukcja Obsługi
- poniżej w rubryce możemy ustalić sobie zakres wskazań dla lampek
przedniego panelu tzn. jeśli np. za środkową wartość lambda
przyjmiemy 1,200 a w rubryce zakres pomiaru wpiszemy wartość
0,100 to :
- dioda oznaczona 0 pokazywać będzie wartość Lambda 1,200
- dioda oznaczona 1 pokazywać będzie wartość Lambda 1,250
- dioda oznaczona 2 pokazywać będzie wartość Lambda 1,300 ( czyli
o 0,100 więcej ) niż dioda środkowa
- dioda oznaczona -1 pokazywać będzie wartość Lambda 1,150
- dioda oznaczona -2 pokazywać będzie wartość Lambda 1,100
( czyli o 0,100 mniej ) niż dioda środkowa
Przy tych założeniach wartość Lambda wskazywana przez diody na
zdjęciu powyżej wynosi pomiędzy1,250 a 1.300 ( palą się cztery
diody )
Możemy oczywiście zacieśnić zakres wskazań aby dokładniej
widzieć zmieniający się proces spalania.
Diody na przednim panelu urządzenia pozwalają na ciągłą
obserwację wartości współczynnika Lambda, tlenu lub CO2 oraz
tendencji jakie on przybiera w dłuższym okresie czasu bez
konieczności podłączania urządzenia do komputera.
Pamiętaj, aby po każdej zmianie ustawień wartości i zakresu dla diod
LED zapisać te nowe ustawienia klawiszem Zapisz ustawienia .
Domowy Tester Spalin Lmbd3 – Instrukcja Obsługi
10. Dane techniczne i zalecenia
Wielkości mierzone
O2
Temp. spalin
Temp. powietrza
Wartości wyliczane
CO2
Sprawność
Lambda
Zalecania maksymalna długość przewodów do
sondy Lambda (czym krótsze tym lepsze)
1m
Minimalny przekrój przewodów do sondy lambda
1.5 mm2
Zalecania długość przewodów do czujnika
temperatury Pt-100.
3m
Dokładność pomiaru współczynnika lambda przez
cały zestaw zależy głównie od zastosowanej sondy.
Typowo dla sondy BOSCH LSM-11 wynosi dla
LAMBDA=1.3
LAMBDA=1.8
<0.013
<0.050
Maksymalna temperatura spalin
600 OC
Wpływ temperatury spalin w zakresie 130-230 OC na
mierzony współczynnik LAMBDA dla nowej sondy
BOSCH LSM-11
<0.010
Zalecana minimalna moc grzałki sondy lambda
18W
Nominalne napięcie pracy (stabilizowane)
12V
Pobór prądu przez jednostkę centralną
<100mA
Temperatura pracy jednostki centralnej
0..40 OC
Zakres pomiaru LAMBDA jednostki centralnej i
zależy głównie od zastosowanej sondy.
1.1 do 2
Komunikacja z komputerem
USB2.0 Full speed
Domowy Tester Spalin Lmbd3 – Instrukcja Obsługi
11. Obsługa oprogramowania
Urządzenie obsługiwane jest za pomocą prostego i czytelnego
oprogramowania w języku polskim. Program nie wymaga instalacji.
Wystarczy go skopiować w dowolne miejsce i używać.
Okno Główne
Jest to główne okno programu, które wyświetli nam się po jego
włączeniu.
Znajduje się tutaj Wyłącznik główny, za pomocą którego możemy
uruchomić lub zatrzymać pomiary.
W trybie Włączonym możemy obserwować aktualne wartości
mierzonych i wyliczanych parametrów oraz wskazania z czujników
temperatury.
W trybie wyłączonym możemy dokonywać zmian w ustawieniach
programu i urządzenia oraz zapisywać te zmiany.
W okienku Pomiary obserwujemy:
- % O2 czyli wyliczony poziom nadmiaru tlenu
- % CO2 czyli wyliczony poziom nadmiaru dwutlenku węgla
Domowy Tester Spalin Lmbd3 – Instrukcja Obsługi
- Lambdę - pomiar z czujnika tlenu ( czyli w naszym przypadku z
sondy Lambda ) umieszczonego w przewodzie kominowym
- wyliczoną wydajność procesu spalania wyrażoną w %
W górnej części okienka Pomiary znajdują się też:
- 5 lampek, które podczas pracy urządzenia podłączonego do
komputera pokazują wartość współczynnika Lambda i
odzwierciedlają wskazania lampek na przednim panelu urządzenia i
lampek w zakładce Ustawienia 2.
- prostokątna kontrolka stanu przekaźnika, która podczas pracy
urządzenia podłączonego do komputera świeci kolorem fioletowym
kiedy przekaźnik jest włączony.
Ręczne przejęcie kontroli nad danymi z czujników - jeśli wyłączymy
przyciskami ( zmiana koloru przycisku z zielonego na czerwony )
dopływ danych z czujników tlenu i temperatury do oprogramowania,
to następnie możemy wprowadzić wartości Lambda, Temperatura w
pokoju ( kotłowni ) i Temperatura spalin ręcznie, przy pomocy 3
gałek. Gałkami można obracać przy pomocy myszki lub strzałek na
klawiaturze.
Pozwala to symulować różne wartości parametrów i ich wpływ np.
na wydajność procesu spalania.
W przypadku braku podłączonego czujnika temperatury w kominie
można w tym oknie ręcznie wprowadzić temperaturę spalin, którą np.
zmierzyliśmy w inny sposób.
Domowy Tester Spalin Lmbd3 – Instrukcja Obsługi
Okno USTAWIENIA 1
W oknie tym wpisujemy Współczynniki kalibracyjne sondy Lambda.
W prawej kolumnie wpisujemy wartości mV dla 1%, 4% i 21% O2.
Wartości te zostały dostarczone razem z sondą i należy je zachować
na wypadek gdyby zaistniała konieczność ponownego ich wpisania.
Istotnymi wartościami kalibracyjnymi są: parametr kalibracyjny dla
4% tlenu i parametr kalibracyjny dla 21% tlenu, oznaczone na
czerwono. Pozostałe 1% i 7% służą do oceny sondy lambda.
Omówimy ich znaczenie w innej instrukcji. Nie ma konieczności ich
ustawiania gdyż nie biorą one udziału w wyliczeniach podczas pracy
urządzenia.
Przyciski Wykonaj kalibrację w powietrzu i Wykonaj kalibrację w
4% tlenu służą do samodzielnej kalibracji własnej sondy lambda i w
przypadku zakupu skalibrowanej sondy nie używamy ich.
W kolumnie Wybierz rodzaj paliwa wybieramy z listy rodzaj paliwa,
którego używamy.
Domowy Tester Spalin Lmbd3 – Instrukcja Obsługi
Ostatnia opcja w tej kolumnie służy do tego, aby zdefiniować sobie
parametry używanego paliwa samodzielnie, jeśli nie ma go na liście.
Tabele z parametrami paliw dostępne są w internecie a także u
dostawców paliw u których się Państwo zaopatrujecie.
Wpisane ustawienia zapisujemy do urządzenia przyciskiem Zapisz
ustawienia . W razie pomyłki możemy powrócić do ustawień
fabrycznych używając przycisku Przywróć domyślne i nie zapisuj.
Pamiętaj, aby rozpocząć pomiary musisz najpierw wpisać parametry
sondy lambda, zaznaczyć rodzaj paliwa i zapisać te ustawienia.
Okno USTAWIENIA 2
W zakładce tej możemy:
Jednostki temperatury
- wybrać skalę, w której będziemy dokonywać pomiarów
temperatury
Domowy Tester Spalin Lmbd3 – Instrukcja Obsługi
--stopnie Celsjusza - przełącznik ustawiony na 0
--stopnie Fahrenheita - przełącznik ustawiony na 1
Język
- wybrać język oprogramowania -- język wybrany ręcznie z listy - przełącznik ustawiony na 0
-- automatyczny wybór języka - przełącznik ustawiony na 1
Temperatura spalin Pt-100/ Temperatura w pokoju NTC
- dokonać ręcznej korekty wskazań z czujników temperatury
( ostatnia rubryka w każdej kolumnie )
Aby zmiany zostały zachowane należy je zapisać, w przeciwnym
razie po zamknięciu programu i ponownym uruchomieniu zostaną
one utracone.
Zakładka Lampki przedniego panelu służy do ustawienia diod
świecących znajdujących się na przednim panelu urządzenia.
Sposób ustawienia lampek został opisany w punkcie 9 - Opis
lampek na przednim panelu.
Pamiętaj, aby po każdej zmianie ustawień wartości i zakresu dla diod
LED zapisać te nowe ustawienia klawiszem Zapisz wszystkie
ustawienia i ustawienia wyświetlania Led.
W oknie Ustawienia 2 znajduje się również odnośnik do strony www
producenta urządzenia, na której można pobrać nowe wersje
oprogramowania. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać, czy dostępne
są już nowe wersje.
Zakładka Narzędzia do plików wykresów *ELK :
możemy kompresować czasy wcześniej zapisanych wykresów ( czyli
plików *.elk ). Np. rejestrujemy parametry spalania ustawiając
parametr Częstotliwość rejestracji na 10 sekund. Aby otrzymany plik
poddać kompresji czasu 1:2 należy użyć klawisza Kompresuj czas
pliku *.elk 1:2. Po jego naciśnięciu należy wybrać i otworzyć plik,
Domowy Tester Spalin Lmbd3 – Instrukcja Obsługi
który chcemy skompresować. W katalogu, w którym ten plik się
znajduje zostanie utworzony dodatkowy plik o takiej samej nazwie
poszerzonej o resampled_1to2. Po załadowaniu skompresowanego
wykresu do programu, zobaczymy, że przedstawia on dokładnie ten
sam zapis co poprzednio jednak przedstawiony tak jakby
częstotliwość rejestracji wynosiła 20 sekund. Funkcja jest przydatna
szczególnie wtedy kiedy prowadzimy i rejestrujemy długotrwałe
pomiary. Można rejestrować pomiary w bardzo małych odstępach
czasu ( częstotliwość rejestracji od 0,1 sekundy ), aby później mieć
możliwość bardzo dokładnego ich prześledzenia. Można później te
wykresy kompresować, aby obserwować ogólne tendencje w
zachowaniu pieca w dłuższym okresie czasu.
Okno ZEGAR
Urządzenie wyposażone jest w przekaźnik, który można
programować przy pomocy zegara tygodniowego - patrz punkt 7
instrukcji - Przekaźnik elektromagnetyczny.
Domowy Tester Spalin Lmbd3 – Instrukcja Obsługi
Dla każdego dnia tygodnia można ustawić osobno czasy przełączania
przekaźnika - włączania i wyłączania np. pompy cyrkulacji wody.
Można zaplanować aby pompa mieszała wodę tylko o określonych
godzinach, kiedy wiemy, że ciepła woda będzie potrzebna np. do
kąpieli. Pozwala to uniknąć niepotrzebnej pracy pompy oraz
zużywania paliwa na podgrzewanie mieszanej wody np. w nocy lub
kiedy nikogo nie ma w domu.
Po ustawieniu czasów kiedy przekaźnik ma się włączać i wyłączać
( Start i Stop )
należy koniecznie pamiętać o zaznaczeniu pola wyboru
Włącz/ Wyłącz dla każdego dnia.
Jeśli pole nie jest zaznaczone to ustawienia dla danego dnia tygodnia
nie są aktywne.
Przełącznik Przekaźnik 0/1 służy do włączania lub całkowitego
wyłączenia przekaźnika. ( 0 - przekaźnik wyłączony, zegar nie będzie
działał ).
Dodatkowo można włączyć Głośnik, który będzie sygnalizował
dźwiękiem, kiedy przekaźnik jest włączony.
Pole Wyłącz po [min] służy do natychmiastowego włączenia
przekaźnika na określoną liczbę minut (np. aby zamieszać wodę w
układzie bezpośrednio przed kąpielą) . Liczbę minut wpisujemy
ręcznie i zatwierdzamy klawiszem ENTER. Po zatwierdzeniu
przełącznik przekaźnika przełączy się w pozycję 1 ( włączony ). Po
upływie wpisanej liczby minut przekaźnik wyłączy się samoczynnie.
Zamiast wpisywać liczbę minut możemy użyć w tym polu strzałek
góra/dół. W tym przypadku do zatwierdzenia nie musimy używać
klawisza ENTER - przekaźnik włącza się od razu po naciśnięciu
strzałki w górę.
Wyzerować ustawienia możemy klawiszem Wyczyść ustawienia.
Po każdej zmianie ustawień należy je zapisać klawiszem Zapisz
ustawienia.
Domowy Tester Spalin Lmbd3 – Instrukcja Obsługi
Aby zegar rozpoczął pracę należy:
- wpisać odpowiednie ustawienia dla wybranych dni tygodnia
- przełącznik Przekaźnika ustawić w pozycji 1 ( zielony )
- zapisać ustawienia klawiszem Zapisz ustawienia
Okno PAMIĘTNIK
Można tutaj sporządzać i zapisywać do pamięci urządzenia dowolne
notatki ( Zapisz ).
Po ponownym podłączeniu urządzenia do komputera można je
załadować do okna Pamiętnika klawiszem Wczytaj.
Aby usunąć notatki wystarczy skasować je z ekranu i wcisnąć
klawisz Zapisz.
Domowy Tester Spalin Lmbd3 – Instrukcja Obsługi
Okno KONSOLA
W oknie tym możemy dokonać Aktualizacji Firmware.
Proces ten został opisany w osobnej Instrukcji Aktualizacji.
Informacje na temat dostępności nowych wersji firmware-u
znajdziesz na stronie producenta ( odnośnik w Oknie Ustawienia 2 ).
Domowy Tester Spalin Lmbd3 – Instrukcja Obsługi
Okno KALIBRACJA
Klawisz WYDRUKUJ tę stronę - przy jego pomocy należy
wydrukować, najlepiej do pliku *.pdf zawartość tego okna i
zachować ten plik na wypadek, gdyby kiedyś zaszła konieczność
ponownego ręcznego wpisania parametrów kalibracyjnych.
Można też wydrukować tę stronę na papierze lub wykonać tzw. "
zrzut ekranu" przy pomocy klawiszy Alt+PrtScr i zapisać go w
formie pliku graficznego ( np. jpg lub bmp ).
Domowy Tester Spalin Lmbd3 – Instrukcja Obsługi
Okno ANALIZY 1
W tym oknie możemy:
- śledzić na bieżąco parametry spalania pieca pokazane w formie
wykresu
- rejestrować te parametry do plików: tekstowego ( *.txt ) i wykresu
( *.elk )
- otwierać i przeglądać wcześniej zapisane pliki wykresów
Jak rozpocząć zapis:
- ustawiamy żądaną Częstotliwość rejestracji np. raz na 10 sekund
- ustawiamy Grubość rysika - jak gruba ma być kreska na wykresie
- zaznaczamy Parametry, które mają znaleźć się na wykresie
- przełączamy przełącznik Dane do pliku ELK do pozycji 1 (zielony)
- zaznaczamy pole Rozpocznij Rejestrację
Analogicznie postępujemy jeśli chcemy zapisywać dane do pliku
tekstowego ( w tym przypadku przełącznik Dane do pliku TXT
przełączamy do pozycji 1 )
Domowy Tester Spalin Lmbd3 – Instrukcja Obsługi
Możemy również logować jednocześnie jako wykres i jako plik
tekstowy.
Rejestracja kończy się w momencie odznaczenia pola Rozpocznij
Rejestrację, lub w z chwilą zamknięcia programu oraz następuje
automatyczny zapis plików.
Po ponownym rozpoczęciu rejestracji tworzy się nowy, kolejny plik,
z nową nazwą ( nazwę stanowi zawsze data i godzina rozpoczęcia
rejestracji ).
Jeśli zapis trwa np. kilka dni to codziennie o północy aktualnie
rejestrowany plik jest zapisywany i rozpoczyna się zapis do nowego
pliku z nową nazwą, czyszczony jest ekran w programie oraz bufory
na dane aby zapobiec ich przepełnieniu.
Możemy rejestrować praktycznie bez przerwy, dopóki wystarczy
nam miejsca na dysku.
Zapisane pliki wykresów można kompresować - patrz opis Okna
USTAWIENIA 2.
Domowy Tester Spalin Lmbd3 – Instrukcja Obsługi
Okno ANALIZY 2
Zakładka ta pozwala analizować i planować wydatki związane z
ogrzewaniem i zakupem paliwa.
Aby z niej korzystać należy najpierw wprowadzić wymagane
Parametry konfiguracyjne takie jak np. rozmiar naszej dyszy
paliwa podany w USgal/h.
Ciśnienie ustawione na pompie paliwa można podać w barach lub w
funtach na cal kwadratowy ( wystarczy wypełnić jedno z pól, drugie
przeliczy się samoczynnie ).
Przeliczony rozmiar dyszy - to pole wypełni się automatycznie po
podaniu rozmiaru dyszy i ciśnienia ustawionego na pompie.
Gęstość i wartość energetyczną paliwa znajdziemy w tabelach z
parametrami paliw dostępnych w np. internecie oraz u dostawców
paliw. Przykładowo wartości na ilustracji powyżej są
charakterystyczne dla oleju opalowego lekkiego.
Cenę paliwa podajemy w odpowiedniej rubryce w złotych za litr lub
w złotych za galon.
Wielkość zbiornika ( pojemność ) podajemy również we właściwej
Domowy Tester Spalin Lmbd3 – Instrukcja Obsługi
rubryce w litrach lub w galonach. Chodzi tu o całkowitą pojemność
zbiornika paliwa. Natomiast rubrykę " Tyle paliwa miałem po
zatankowaniu" musimy wypełniać każdorazowo po jakimkolwiek
dotankowaniu paliwa do zbiorników - jest to bardzo istotne aby
właściwie ocenić i podać ilość paliwa znajdującą się w zbiorniku już
po zatankowaniu gdyż na podstawie między innymi tej informacji
działa Kontrolka graficzna stanu paliwa w zbiorniku oraz Alarm
niskiego stanu paliwa.
Palnik uznany za włączony - wpisujemy tutaj wartość graniczną
współczynnika Lambda, poniżej której palnik zostanie uznany za
włączony ( np. na ilustracji powyżej jest to wartość Lambda 1,60 - po
osiągnięciu tej wartości licznik urządzenia traktuje palnik jako
włączony).
Palnik uznany za wyłączony - wartość powyżej której urządzenie
będzie traktowało palnik jako wyłączony.
Analizy danych z liczników w urządzeniu.
Urządzenie posiada wewnętrzne liczniki, które pracują niezależnie od
tego czy jest ono podłączone do komputera czy nie.
Na podstawie ich wskazań oraz pod warunkiem, że wpisaliśmy
wcześniej żądane parametry konfiguracyjne możemy oszacować czas
pracy palnika, ilość spalonego paliwa, ilość energii przy tym
wyprodukowanej oraz koszt paliwa zużytego do jej produkcji.
Mamy do dyspozycji 4 rodzaje liczników - godzinny, dobowy,
tygodniowy i licznik bez limitu czasu, który możemy kasować np. po
każdym tankowaniu lub na początku sezonu grzewczego, aby
sprawdzić koszty ogrzewania za cały sezon.
Na jakiej zasadzie pracuje licznik palnika ?
Jeśli urządzenie zmierzy, że Lambda przekroczyła graniczną wartość,
którą ustaliliśmy dla palnika włączonego ( czyli w tym przypadku
1,60 ) to zaczyna naliczać impulsy ( sekundy ) na ON.
Czyli inaczej - palnik włącza się, strzałka na skali urządzenia
przesuwa się w lewo, przekracza 1,60 - w tym momencie licznik
Domowy Tester Spalin Lmbd3 – Instrukcja Obsługi
zaczyna naliczać sekundy na ON, strzałka opada dalej i stabilizuje się
np. na wartości 1,20 - licznik cały czas nalicza na ON. Kiedy palnik
gaśnie i wartość lambda idzie w górę, strzałka rusza w prawo, to w
momencie gdy przekroczy w naszym przypadku 1,99 licznik
urządzenia zacznie traktować palnik jako wyłączony i zacznie zliczać
sekundy na OFF.
W rubryce Liczniki palnika ( sekundy ) możemy zobaczyć ile
dokładnie sekund palnik pracował a ile sekund był wyłączony.
Łączny czas pracy pieca można sprawdzić na liczniku znajdującym
się na prawo od zegara, pod przyciskami Resetu. Pokazuje on czas
pracy pieca w godzinach, minutach i sekundach oraz w zaokrągleniu
do pełnych dni.
RESET liczników
Liczniki można w każdej chwili łatwo zresetować.
Służą do tego przyciski RESET pod każdą z kolumn z licznikami.
Aby zresetować liczniki należy najpierw wpisać kod PIN.
Kod PIN RESETU wynosi: 2600
Po resecie danego licznika musisz wpisać PIN od nowa aby móc
skasować kolejny licznik.
Można również skasować wszystkie liczniki jednocześnie za pomocą
przycisku RESET ALL.
Alarm niskiego stanu paliwa - tutaj wpisujemy ile % paliwa w
zbiorniku zostanie uznane za wartość poniżej której aktywuje się,
czyli zmieni kolor graficzna kontrolka stanu paliwa. Na ilustracji
powyżej jest to 10%, ale wartość tę można dowolnie modyfikować
według swoich potrzeb.
Pamiętaj o tym, żeby zawsze po zmianie ustawień, resecie liczników
itp. zapisać dokonane zmiany klawiszem Zapisz parametry tej
strony.
Domowy Tester Spalin Lmbd3 – Instrukcja Obsługi
UWAGI KOŃCOWE
Należy pamiętać:
-- STEROWNIKI USB
Oprogramowania obsługującego urządzenie nie da się uruchomić
bez zainstalowania sterowników USB. Bez poprawnych
sterowników każda próba uruchomienia programu zakończy się
błędem systemu Windows, mówiącym o braku pewnych plików
systemowych. Jest to normalne zjawisko.
Należy najpierw podłączyć urządzenie kablem USB, włączyć
zasilanie, odczekać aż Windows poprosi o sterowniki po czym
zainstalować je z płyty. System Windows będzie pytał o sterowniki
dwukrotnie i dwukrotnie należy wskazać katalog na płycie CD gdzie
one się znajdują.
Dopiero teraz będzie możliwość uruchomienia oprogramowania.
-- WSPÓŁCZYNNIKI KALIBRACYJNE SONDY LAMBDA
Otrzymane wraz z Sondą Lambda współczynniki kalibracyjne
należy
zachować na wypadek gdyby zaistniała konieczność
powtórnego ich wpisania. Nie ma żadnej innej możliwości
późniejszego odtworzenia danych z naklejki załączonej do każdej
skalibrowanej sondy.
-- KALIBRACJA URZĄDZENIA
Należy wykonać wydruk z zakładki Kalibracja i zachować go na
wypadek gdyby zaistniała konieczność ręcznego wpisania
parametrów kalibracyjnych urządzenia. Można chociażby spisać te
parametry do zeszytu.
Domowy Tester Spalin Lmbd3 – Instrukcja Obsługi
-- PRZEDŁUŻACZE USB
Wielu klientów pyta o możliwość przeciągnięcia przewodu USB do
sąsiedniego pomieszczenia. Jest kilka metod aby tego dokonać.
Możemy spróbować połączyć komputer z analizatorem przy pomocy
zwykłego przedłużacza USB. Możemy także dokupić aktywny
przedłużacz USB, który zapewni nam możliwość obsługi
analizatora oddalonego o 100 metrów skrętki. Jest wiele takich
urządzeń. Jedne są złożone z konwertera USB na LAN pod stronie
zdalnej i sterowników programowych po stronie komputera, a
zdalne urządzenie USB jest widziane w sieci lokalnej. Inne
wymagają małego urządzenia od strony komputera włączonego w
wolny port USB. Wszystkie te metody działają z lepszym lub
gorszym skutkiem. Przeważnie przyczyną niepowodzeń są
zakłócenia wpływające na długi przewód pomiędzy urządzeniem
zdalnym i tym przy komputerze.
Domowy Tester Spalin Lmbd3 – Instrukcja Obsługi
12.
Środki ostrożności
Opakowanie urządzenia nadaje się w pełni na surowce wtórne i jest
oznaczone symbolem recyclingu.
Urządzenie należy złomować zgodnie z lokalnymi przepisami
dotyczącymi usuwania odpadów.
Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem. Pamiętaj,
żeby zamontować urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Pamiętaj aby przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności
konserwacyjnych przy urządzeniu odłączyć je od zasilania.
Aby wyczyścić obudowę urządzenia należy użyć neutralnego
detergentu i wilgotnej szmatki.
Nie należy stosować detergentów ściernych.
Nie zamaczać urządzenia !!!
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do pracy wewnątrz
pomieszczeń w dodatnich temperaturach !!!
Domowy Tester Spalin Lmbd3 – Instrukcja Obsługi
13.
Spis treści
Strona
1. Budowa urządzenia
2. Zanim zaczniesz używać domowego
testera
- zanim zaczniesz używać testera
- zawartość opakowania
- rozpakowanie i sprawdzenie
- podłączenie do sieci elektrycznej
3. Przygotowanie do uruchomienia
4. Jak przygotować i gdzie umieścić sondę
lambda
- wybór miejsca montowania sondy
- wiercenie otworu w rurze kominowej
- uszczelnianie przewodu kominowego
5. Wybór miejsca montowania czujnika
temperatury Pt-100
6. Aktualizacja oprogramowania firmware
7. Przekaźnik elektromagnetyczny
8. Opis złączek
9. Opis diod LED na przednim panelu
10. Dane techniczne i zalecenia
11. Obsługa oprogramowania
- Okno Główne
- Okno Ustawienia 1
- Okno Ustawienia 2
- Okno Zegar
Domowy Tester Spalin Lmbd3 – Instrukcja Obsługi
2
3
3
3
3
3
4
5
8
10
11
12
15
16
17
18
20
21
21
23
24
26
- Okno Pamiętnik
- Okno Konsola
- Okno Kalibracja
- Okno Analizy 1
- Okno Analizy 2
- Uwagi Końcowe
12. Środki ostrożności
13. Spis treści
Domowy Tester Spalin Lmbd3 – Instrukcja Obsługi
28
29
30
31
33
36
38
39
Download