WZÓR UMOWY DZIERŻAWY GRUNTÓW ROLNYCH

advertisement
WZÓR UMOWY DZIERŻAWY GRUNTÓW ROLNYCH
Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pomiędzy:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zwanym dalej „Wydzierżawiającym”
a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zwanym dalej „Dzierżawcą”
§ 1. Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości rolnej
położonej w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka nr . . . . . . . o powierzchni . . . . . . m2 (słownie:
………….), zapisanej w księdze wieczystej KW . . . . . . . . . , prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w . . . . . . . . . . . . . . . . – Wydział Ksiąg Wieczystych.
§ 2. 1. Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy całą wymienioną w § 1 nieruchomość
do używania i pobierania pożytków z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
rolniczej.
2. Dzierżawca powinien wykonywać dzierżawę zgodnie z wymaganiami prawidłowej
gospodarki.
§ 3. 1. Umowa zostaje zawarta na okres . . . . . . lat.1
2. Dzierżawcy przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 3, prawo rozwiązania umowy za
wypowiedzeniem ze skutkiem na ostatni dzień roku, w którym doręczył
wydzierżawiającemu wypowiedzenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Prawo dzierżawcy do rozwiązania umowy jest wyłączone przez pierwszych . . . . .
lat obowiązywania umowy.2
§ 4. 1. Dzierżawca będzie zobowiązany do zapłaty Wydzierżawiającemu czynszu
dzierżawnego w wysokości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.
2. Czynsz, o którym mowa w ust.1 obejmuje podatek od towarów i usług.
3. Zapłata czynszu dokonana będzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .4
§ 5. Wydanie nieruchomości Dzierżawcy nastąpiło w dniu dzisiejszym w stanie
przydatnym do umówionego użytku, co Dzierżawca niniejszym potwierdza.
§ 6. Dzierżawca uprawniony jest do zabudowania nieruchomości, o której mowa w §
1 ust.1, budynkiem przeznaczonym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
§ 7. Dzierżawcy nie wolno oddawać nieruchomości w poddzierżawę lub do
bezpłatnego używania bez zgody Wydzierżawiającego.
§ 8. 1. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić
nieruchomość Wydzierżawiającemu w stanie nie pogorszonym.
2. Dzierżawcy nie przysługuje prawo do zwrotu nakładów poniesionych na
zabudowę i urządzenie nieruchomości.
3. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust.1, Dzierżawca
zobowiązany będzie do zapłaty Wydzierżawiającemu wynagrodzenia z tytułu
bezumownego korzystania z nieruchomości, w wysokości . . . . . . % stawki czynszu
dzierżawy, określonej w § 4 ust.1, za każdy rozpoczęty miesiąc bezumownego
korzystania z nieruchomości.
4. Do zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust.3, stosuje się odpowiednio
postanowienia § 4 ust.3.
§ 9. Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Dzierżawca.
§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 11. Pożytki przysługujące z płatności obszarowych przysługujące po integracji z
Unią Europejską pobierać będzie Dzierżawca.
§ 12. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
WYDZIERŻAWIAJĄCY
DZIERŻAWCA
Umowa dzierżawy zawarta na okres dłuższy niż 30 lat uznawana jest po upływie tego
okresu za zawartą na czas nieokreślony. Jeżeli dzierżawa nieruchomości rolnej była
zawarta na okres dłuższy niż trzy lata lub trwała faktycznie przez okres co najmniej
dziesięciu lat, dzierżawcy przysługuje z mocy ustawy prawo pierwokupu w razie sprzedaży
tej nieruchomości.
1
zastrzeżenie takie nie jest obowiązkowe, zależy wyłącznie od woli stron, zabezpiecza
równocześnie dzierżawce w przypadku gdy posiada on grunty ONW, na których
zobowiązany jest gospodarować przez okres 5 lat.
2
wysokość oraz rodzaj czynszu dzierżawnego strony umowy ustalają bądź w pieniądzach
bądź w postaci ułamkowej części pożytków (np. część zboża z dzierżawionego pola)
3
termin zapłaty strony ustalają między sobą. Może to być opłata miesięczna płatna z dołu
do wyznaczonego dnia w miesiącu, bądź też czynsz może być płatny z dołu półrocznie bądź
rocznie.
4
paragraf ten może lecz nie musi znaleźć się w umowie, zależy to od woli umawiających się
stron
5
Download
Study collections