Kiła wrodzona i nabyta u dzieci - spostrzeżenia własne

advertisement
Kiła wrodzona i nabyta u dzieci - spostrzeżenia własne
Congenital and acquired syphilis in children - own observations
Jarosław Gruszka, Tomasz Czerniak, Irma Kacprzak-Bergman
Wstęp. Obserwuje się wzrost zachorowań na kiłę w Polsce w pierwszym pięcioleciu XXI
wieku. Cel pracy. Celem pracy była analiza epidemiologiczna i kliniczna przypadków
kiły wrodzonej i nabytej u dzieci w materiale własnym. Materiał. 29 dzieci (14
chłopców i 15 dziewczynek) hospitalizowanych w Klinice Pediatrii i Chorób Infekcyjnych
AM we Wrocławiu w okresie od 2002 do kwietnia 2006 roku. Wyniki. W czasie ciąży kiłę
wykryto u 10 matek spośród 15, których dzieci były zakażone. Wiek zakażonych
rodziców wynosił od 20 do 35 lat. Zakażenie stwierdzono u 8 dziewczynek i 7 chłopców.
Sześcioro z tych dzieci miało objawy kliniczne. Najczęściej była to typowa osutka
kiłowa oraz powiększenie śledziony i wątroby. Powiększenie węzłów chłonnych
obserwowano u jednego dziecka, a u innego porażenie Parrota. U dwojga dzieci
wystąpiły objawy wielonarządowe. Jedno z nich demonstrowało olbrzymie
wodobrzusze i niewydolność oddechową, drugie objawy niewydolności
wielonarządowej (zgon w 3.miesiącu życia). Wnioski. 1. Kiła u dzieci jest stale
aktualnym problemem epidemiologicznym, diagnostycznym i klinicznym. 2. Dzieci
urodzone przez matki zakażone kiłą wymagają pełnej diagnostyki w kierunku kiły. 3.
Należy powrócić do częstszego zlecania badań przesiewowych w kierunku kiły, szczególnie u kobiet w ciąży.
Background. Increase of syphilis cases is observed during the first five years of the 21st
century. Aim. The aim of this study was to analyze epidemiological and clinical data of
congenital and acquired syphilis in children in own material. Methods. 29 children (14
boys and 14 girls) suspected to syphilis were hospitalized in the Department of
Pediatric and Infectious Diseases. Results. During pregnancy syphilis was diagnosed in
10 among 15 mothers of infected children. Age of infected parents balanced from 20 to
35 years. Treponemal infection was confirmed in 8 girls and 7 boys. Six of them
presented clinical symptoms, mainly syphilitic exanthema and hepatosplenomegaly. In
one child lymphadenopathy was observed; in other Parrot's paralysis. Two children
demonstrated serious multiorgan abnormalities. One of them presented serious ascites
and respiratory distress, the other developed multi-organ failure (death in 3rd month of
life). Conclusions. 1. Syphilis in children is still recent epidemiological and diagnostic
problem. 2. Children born from infected mothers require full diagnostics to syphilis. 3.
Screening tests to syphilis ought to be taken more frequently into account, especially in
pregnant women.
Download