Trening Społecznego Poznania skutecznym programem

advertisement
Trening Społecznego Poznania skutecznym programem rehabilitacji
społecznej w schizofrenii
Social Cognition Training as an effective programme of social
rehabilitation in schizophrenia
Ewelina Wilkos, Anna Osuchowska-Kościjańska, Maryla Sawicka, Katarzyna
Kucharska
STRESZCZENIE
Trening Społecznego Poznania (TSP) powstał w oparciu o empirycznie zweryfikowane
poznawcze modele schizofrenii. Odwołuje się do badań nad społecznym poznaniem z
zakresu percepcji emocji i sygnałów społecznych, teorii umysłu, stylów atrybucji, a
także do wybranych aspektów neuronauki. Wywodzi się z założeń teoretycznych terapii
poznawczo-behawioralnej, ale oddziaływania terapeutyczne TSP dotyczą przede
wszystkim szerokiego zakresu zdolności obejmujących złożone procesy społecznego
poznania. Techniki TSP łączą społeczne i poznawcze treści z problemami uczestników
w funkcjonowaniu w prawdziwym życiu. Istotnym mechanizmem leżącym u podstaw
skuteczności treningu jest osobiste zaangażowanie pacjentów w rozpoznanie,
zrozumienie i dostosowanie poznanych umiejętności do własnych procesów
społecznego poznania. Przedstawione w niniejszej pracy programy wykazały istotną lub
częściową poprawę tego rodzaju deficytów. Pomimo to wciąż istnieje potrzeba
pogłębiania
oceny
skuteczności
tego
rodzaju
oddziaływań
terapeutycznych
stosowanych u osób z rozpoznaniem schizofrenii.
Słowa kluczowe: schizofrenia, trening społecznego poznania, społeczne poznanie
ABSTRACT
Social Cognition Training (SCT) was constructed on the basis of empirically verified
cognitive schizophrenia models. It refers to research on social cognition domain
including facial affect recognition, social cue perception, theory of mind (ToM),
attribution style and additionally to certain aspects of neurocogniton. It has been
originated from theoretical background of cognitive-behavioural therapy however
therapeutic interventions of SCT comprise wide range of social abilities within scope of
complex social cognitive processes.
SCT techniques combine social and cognitive interventions with patients’ problems of
dysfunction in daily living. The crucial aspect underlying SCT effectiveness is personal
involvement of participants in comprehension, recognition, monitoring and putting into
practice of newly acquired social cognitive skills. The therapeutic programmes
described in the manuscript turned out to be effective via significant or partial
improvement of these deficits. Further evaluation of social cognitive therapeutic
interventions is strongly needed in management of schizophrenia
Key words: Schizophrenia, Social cognitive training, Social cognition
Download