Czynniki wspierające kształtowanie innowacji społecznej

advertisement
KOMERCJALIZACJA WIEDZY.
WPROWADZENIE W TEMATYKĘ INNOWACJI
SPOŁECZNYCH
Jan Skonieczny
Kształtowanie postaw kreatywnych rynkowo
w edukacji inżyniera
http://kreatywny.wmech.pwr.wroc.pl/informacje-o-projekcie/
 Projekt PWr - Wydz. Mechaniczny - 2010-2011
 Innowacja: produktowa, procesowa, organizacyjna,
marketingowa, społeczna
 Kierunek: Zarządzanie, Specjalność: Przedsiębiorczość,
Innowacje, Projekty
 Prace semestralne, prace dyplomowe z innowacji w tym
społecznej
TEPSIE






The Danish Technological Institute, Denmark
The Young Foundation, UK
The University of Heidelberg, Germany
The Catholic University of Portugal, Portugal
Atlantis Consulting, Greece
Wroclaw Research Centre EIT+, Poland
The Theoretical, Empirical and Policy Foundations
for Building Social Innovation in Europe (TEPSIE)
Cel: opracowanie metod, polityk
i instrumentów wykorzystanych przy
opracowaniu strategii zorientowanych na
rozwój innowacji społecznych w Europie
TEPSIE






The Danish Technological Institute, Denmark
The Young Foundation, UK
The University of Heidelberg, Germany
The Catholic University of Portugal, Portugal
Atlantis Consulting, Greece
Wroclaw Research Centre EIT+, Poland
TEPSIE - http://www.tepsie.eu/
Part I: Defining social innovation'. Part II: Context and Responses'. Part III: Practices and Trends', Part IV: Summary
of WPs'
“Report on the development of online networking tools" (PDF),
‘Dissemination Strategy: Putting social innovation on the agenda’ (PDF).
'Report on Social Finance Investment Instruments, Markets and Cultures in the EU'
‘An Introduction to Innovation Studies for Social Innovators: A literature review of the methods and enabling
conditions for innovation’
'Report on Social Finance Investment Instruments, Markets and Cultures in the EU'.
'Comparative Case Study Report on the State of the Social Economy'
'The measurement of social economies in europe - a first step towards an understanding of social innovation'.
‘Mapping citizen engagement in the process of social innovation’.
‘Barriers to Social Innovation’.
Definiowanie
Input – black box - output
Definicja innowacji społecznej
(R.Praszkier & A.Nowak)


„nowe idee, które mają rację bytu” i „pozwalają na
osiąganie celów społecznych”, które odróżniają innowacje
od ulepszeń, które przejawiają się tylko stopniowo w
zmianach społecznych oraz od kreatywności i inwencji,
tworzenie i wdrażanie nowych idei w zakresie
organizowania działalności międzyludzkiej lub stosunków
społecznych w celu osiągnięcia wspólnych celów.
Wymiary innowacji społecznej
 Problem/ potrzeba społeczna
 Twórczość
 Przedsiębiorczość
 Zmiana społeczna (systemowa)
Problemy społeczne






Osoby starsze
Dzieci specjalnej troski
osoby dyskryminowane
Dzieci niedożywione
Dzieci niemające dostępu do edukacji
Ludzie uzależnieni od narkotyków i alkoholu
Twórczość (J. Schumpeter)
Zdolność do tworzenia nowych idei
(rozwiązań), produktów, rynków
i technologii
Przedsiębiorczość




Cecha
postawa
zachowanie
orientacja
Przedsiębiorczość (J.B. Say)
Umiejętność przenoszenia zasobów
ekonomicznych z obszaru o niższej do
obszaru o wyższej wydajności,
zwiększając ich wykorzystanie i zysk.
Zmiana społeczna
Długoterminowa i dalekosiężny
rozwój
Definicja TEPSIE
Innowacje społeczne to nowe rozwiązania (produkty,
usługi, modele, rynki, procesy), które jednocześnie
zaspokajają potrzebę społeczną (bardziej efektywnie
niż dotychczas istniejące rozwiązania) i prowadzą do
nowych lub ulepszonych zdolności sprawczych
społeczeństwa oraz lepszego wykorzystania
posiadanych zasobów.
Proces komercjalizacji innowacji
społecznej (TEPSIE)






inspiracje (prompts),
propozycje (proposals),
prototypy (prototypes),
utrzymanie (sustaining),
skalowanie (scaling),
zmiana systemowa (systemic change).
Czynniki wspierające kształtowanie
innowacji społecznej
 Przedsiębiorca społeczny
 Przedsiębiorstwo społeczne
 Partnerstwo publiczno-prywatne
„Historyczni” przedsiębiorcy
społeczni




A. Borsig – system mistrza w przedsiębiorstwie
R. Hill - współczesna poczta
F. Nightingale – współczesny szpital
M. Yunus – mikrokredyty dla ubogich
mieszkańców Bangladesz
Współcześni przedsiębiorcy
społeczni
 Ashoka
 Stowarzyrzenie Klon/ Jawor
 Sektor 3 Wrocław
Ashoka
Międzynarodowa organizacją wyszukująca ludzi, którzy zajmują
się wprowadzaniem innowacji i systemowych rozwiązań
problemów społecznych. Misją organizacji jest budowanie
społeczeństwa obywatelskiego, w którym każdy ma możliwości i
wsparcie do wprowadzania zmiany społecznej (everyone
a chandermaker). Działanie Ashoki czyni to poprzez
inwestowanie w przedsiębiorców społecznych, którzy łączą
wizjonerską postawę, pasję pomagania innym z profesjonalnym
podejściem do pracy.
Stowarzyszenie Klon/ Jawor
Stowarzyszenie apolityczne i nie nastawione na zysk, którego
głównym celem jest rozwój tolerancyjnego, aktywnego,
twórczego, samoorganizującego się społeczeństwa. Prowadzi
największy w Polsce portal organizacji pozarządowych. Wydaje
raporty na temat kondycji społeczeństwa obywatelskiego w
Polsce, dostarcza informacji o samoorganizującym się
społeczeństwie: organizacjach pozarządowych, ruchach
obywatelskich, filantropii, wolontariacie oraz społecznym
zaangażowaniu Polaków i Polek.
Sektor 3 Wrocław
Celem projektu jest wzrost aktywności
obywatelskiej i zaangażowania w
działalność społeczną na terenie
aglomeracji wrocławskiej.
Cechy przedsiębiorcy społecznego
wg D. Bernsteina






gotowość do koordynowania własnych błędów
gotowość do dzielenia się sukcesem
wyłamanie się z istniejących struktur i schematów
wychodzenie poza swój tradycyjny obszar działania
pracy bez rozgłosu
silny kręgosłup moralny
Cechy przedsiębiorcy społecznego
wg P. Druckera






ma min. 45 lat,
osiągnął sukcesy zawodowe,
kocha swoją pracę, mimo, że nie jest ona już dla niż wyzwaniem,
robi to co do tej pory, ale poświęca temu coraz mniej czasu
równocześnie rozpoczyna kolejną działalność, która w porównaniu
do pierwotnej nie jest nastawiona na zysk
chciałby przeżyć inaczej drugą połowę życia zawodowego
Przedsiębiorstwo społeczne
 To bezinteresowne przedsięwzięcie, którego celem jest
rozwiązanie jakiegoś problemu społecznego.
 Wypracowany w takim przedsiębiorstwie zysk jest
inwestowany w sprawy społeczne.
 Właściciel nie może liczyć na osiąganie osobistego
zysku, może natomiast, po jakimś czasie, uzyskać zwrot
przekazanej sumy.
Przedsiębiorstwa społeczne
w Polsce




Spółdzielnie socjalne
Centra integracji społecznej
Zakłady aktywności zawodowej
Towarzystwa wzajemnych ubezpieczeń
Partnerstwo Publiczno-Prywatne
W ustawie o partnerstwie publicznoprywatnym [Ustawa z 19 grudnia 2008]
zdefiniowano PPP jako wspólną realizację
przedsięwzięcia opartą na podziale zadań i
ryzyk między podmiotem publicznym i
partnerem prywatnym.






Przykłady PPP
publiczne budownictwo naziemne – efektywne wykonanie i
użytkowanie budynków publicznych
transport – polepszenie ruchu drogowego
opieka zdrowotna – efektywne przygotowanie i
wykorzystywanie instytucji (np. szpitali)
oświata – oferta kształcenia zgodna z wymaganiami rynku,
zaopatrzenie i usuwanie odpadów – zapewnienie jakości i
bezpieczeństwa
ochrona środowiska – recykling śmieci
Edukacja w XXI wieku




Ekonomia społeczna
Odpowiedzialność społeczna
Przedsiębiorczość społeczna
Innowacja społeczna
Dziękuję za uwagę
[email protected]
Download