WOiAK wszystkie przedmioty

advertisement
1.
Agrometeorologia i monitoring agrofagów - Agrometeorology and agrophage
monitoring
2.
Agrometeorologia i systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin Agrometeorology and decision support systems in plant protection
3.
Aktualne problemy w nawożeniu i ochronie roślin - Current problems in plant
fertilisation and protection
4.
Alternatywna ochrona roślin - Alternative plant protection
5.
Architektura i sztuka ogrodowa - Landscape architecture and garden design
6.
Automatyzacja w ogrodnictwie - Automation in horticulture
7.
Biochemia - Biochemistry
8.
Biologia i zwalczanie chwastów - Biology and weed control
9.
Biologia kwitnienia i owocowania - Biology of flowering and fruiting
10.
Biologia nasion - Seed biology
11.
Biologia odporności roślin - Plant resistance biology
12.
Biologia odporności roślin na stresy biotyczne i abiotyczne - Biology of plant
resistance to biotic and abiotic stress
13.
Biologia plonowania - Biology of yielding
14.
Biologia rozmnażania - Reproduction biology
15.
Bioróżnorodność szaty roślinnej - Biodiversity of vegetation cover
16.
Biotechnologia roślin - Plant biotechnology
17.
Botanika - Botany
18.
Budowa obiektów architektury krajobrazu - Construction of landscape architecture
hardscape
19.
Budowle wodne w krajobrazie - Hydraulic structures in landscape
20.
Budownictwo ziemne i drogowe - Earthen and road structures
21.
Charakterystyka molekularna mikroorganizmów i DNA barcoding - Molecular
characteristics of microorganisms and DNA barcoding
22.
Chemia ogólna i organiczna - General and organic chemistry
23.
Choroby roślin ogrodniczych, rolniczych,leśnych i regulacja liczebności patogenów Diseases of horticultural, agricultural, forest plants and pathogen population control
24.
Choroby roślin zielarskich i grzybów uprawnych - Diseases of medicinal plants and
cultivated mushrooms
25.
Chwasty w uprawach ogrodniczych, rolniczych, leśnych i regulacja zachwaszczenia Weeds in horticultural, agricultural, forest cultures and weed control
26.
Dendrologia - Dendrology
27.
Diagnostyka chorób i szkodników - Diagnostics of diseases and pests
28.
Diagnostyka chorób roślin - Diagnostics of plant diseases
29.
Diagnostyka chorób roślin i grzybów uprawnych - Diagnostics of diseases of plants
and cultivated mushrooms
30.
Diagnostyka i preparatyka owadów - Insect diagnostics and specimen preparation
31.
Diagnostyka szkodników roślin - Diagnostics of plant pests
32.
Doradztwo i prawo w ochronie roślin - Extension services and law in plant protection
33.
Doradztwo w nasiennictwie - Extension services in seed production
34.
Drzewa i krzewy ozdobne - Ornamental trees and shrubs
35.
Drzewa i krzewy w terenach zieleni - Trees and shrubs in green areas
36.
Ekofizjologia roślin - Plant ecophysiology
37.
Ekologia - Ecology
38.
Ekologia Bałtyku- Ecology of the Baltic Sea
39.
Ekologia i ochrona środowiska - Ecology and environmental protection
40.
Ekologiczne gospodarstwo domowe - Ecological household
41.
Ekonomia i zarządzanie - Economics and management
42.
Ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej - Economics and organisation of
horticultural production
43.
Ekonomika ochrony roślin - Economics of plant protection
44.
Elementy krajobrazu otwartego - Elements of open landscape
45.
Elementy prawa - Elements of law
46.
Entomofauna pożyteczna - Beneficial entomofauna
47.
Entomologia - Entomology
48.
Entomologia ogólna - General entomology
49.
Fauna lasu - Forest fauna
50.
Fauna w agrocenozach - Fauna in agrocenoses
51.
Fauna w krajobrazie - Fauna in landscape
52.
Filozofia cywilizacji współczesnej - Philosophy of contemporary civilisation
53.
Fitopatogeniczne pierwotniaki, grzyby i organizmy grzybopodobne - Phytopathogenic
protozoa, fungi and fungus-like protists
54.
Fitopatologia - Phytopathology
55.
Fitosocjologia - Phytosociology
56.
Fizjografia z elementami geodezji - Physiography with elements of geodesy
57.
Fizjologia roślin - Plant physiology
58.
Fizjologiczne podstawy odporności roślin - Physiological foundations of plant
resistance
59.
Fizyka - Physics
60.
Fizyka z elementami biofizyki - Physics with elements of biophysics
61.
Formy przestrzenne - Spatial forms
62.
Funkcjonowanie ekosystemów leśnych - Functioning of forest ecosystems
63.
Genetyka i hodowla roślin - Plant genetics and breeding
64.
Geodezja w terenach zieleni - Geodesy in green areas
65.
Geograficzne systemy informacji przestrzennej - GIS
66.
Geometria wykreślna - Descriptive geometry
67.
Geotechnika w kształtowaniu krajobrazu - Geoengineering in landscape management
68.
Gleboznawstwo - Soil science
69.
Gospodarka przestrzenna - Spatial management
70.
Gospodarka żywymi zasobami przyrody - Management of biotic natural resources
71.
Gospodarowanie zasobami przyrody - Natural resource management
72.
Grafika inżynierska - Engineering drawing
73.
Historia architektury i sztuki - History of architecture and art history
74.
Historia ogrodów i podstawy rewaloryzacji założeń ogrodowych - History of gardens
and foundations of garden design restoration
75.
Historia sztuki i architektury - Art history and history of architecture
76.
Historia sztuki ogrodowej - History of garden design
77.
Hodowla i odmianoznawstwo roślin ozdobnych - Breeding and cultivar science of
ornamental plants
78.
Hodowla odpornościowa - Resistance breeding
79.
Hodowla odpornościowa roślin - Plant resistance breeding
80.
Hodowla, odmianoznawstwo, rozmnażanie i systemy uprawy roślin ozdobnych Breeding, cultivar science, reproduction and cultivation systems of ornamental plants
81.
Integrowana ochrona roślin - Integrated pest control
82.
Integrowana produkcja owoców - Integrated fruit production
83.
Inżynieria i instalacje ogrodowe - Garden engineering and installations
84.
Inżynieria krajobrazu - Landscape engineering
85.
Jakość i wartość biologiczna roślin - Quality and biological value of plants
86.
Jakość i wartość biologiczna warzyw - Quality and biological value of vegetables
87.
Język obcy - Foreign language
88.
Kompozycje kwiatowe - Flower arrangements
89.
Kompozycje kwiatowe- Flower arrangements
90.
Kosztorysowanie - Costing
91.
Kształtowanie i ochrona krajobrazu - Landscape management and protection
92.
Kształtowanie krajobrazu - Landscape management
93.
Kształtowanie krajobrazu miasta - Urban landscape management
94.
Kształtowanie krajobrazu obszarów wiejskich -Rural landscape management
95.
Kształtowanie środowiska glebowego - Soil environment management
96.
Kształtowanie terenów zieleni - Management of green areas
97.
Malarstwo - Painting
98.
Mało znane gatunki i odmiany roślin sadowniczych - Obscure species and cultivars of
pomological plants
99.
Marketing w nasiennictwie - Marketing in seed production
100. Matematyka - Mathematics
101. Materiałoznawstwo - Materials science
102. Mechanizacja ochrony roślin - Mechanised plant protection
103. Mechanizacja ogrodnictwa - Horticulture mechanisation
104. Meteorologia i klimatologia - Meteorology and climatology
105. Metody i środki ochrony lasu - Forest protection methods and measures
106. Metody i środki ochrony roślin ogrodniczych - Horticultural plant protection methods
and measures
107. Metody i środki ochrony roślin rolniczych - Agricultural plant protection methods and
measures
108. Metody instrumentalne analizy produktów naturalnych - Instrumental methods of
natural product analyses
109. Metody oceny i uszlachetniania materiału siewnego - Methods to evaluate and
upgrade seed material
110. Metody ochrony roślin - Plant protection methods
111. Mikroorganizmy pożyteczne - Useful microorganisms
112. Morfologia i systematyka roślin - Plant morphology and taxonomy
113. Mykologia i wpływ grzybów na zdrowie człowieka - Mycology and the effect of fungi
on human health
114. Nasiennictwo - Seed production
115. Nasiona w życiu człowieka - Seeds in human life
116. Normowanie i kosztorysowanie inwestycji - Standardisation and investment costing
117. Nowatorskie technologie sadownicze - Novel pomiculture technologies
118. Nowe kierunki w uprawie warzyw w pomieszczeniach - New directions in indoor plant
cultivation
119. Nowe technologie uprawy grzybów - New mushroom cultivation technologies
120. Ocena wartości przyrodniczej krajobrazu - Assessment of landscape natural value
121. Ochrona i żywienie roślin ozdobnych - Protection and nutrition of ornamental plants
122. Ochrona i żywienie roślin sadowniczych - Protection and nutrition of orchard plants
123. Ochrona i żywienie roślin warzywnych - Protection and nutrition of vegetable crops
124. Ochrona krajobrazu - Landscape protection
125. Ochrona krajobrazu kulturowego - Protection of cultural landscape
126. Ochrona przyrody - Nature conservation
127. Ochrona roślin w krajobrazie - Plant protection in the landscape
128. Ochrona roślin w terenach zieleni - Plant protection in green areas
129. Ochrona środowiska - Environmental protection
130. Ochrona środowiska przyrodniczego - Protection of natural environment
131. Ochrona upraw ekologicznych - Protection of organic crops
132. Ochrona żywych zasobów przyrody - Protection of biotic natural resources
133. Ogólna i polowa uprawa warzyw - General and outdoor vegetable growing
134. Ogólna uprawa roślin ozdobnych - General cultivation of ornamental plants
135. Ogrodnictwo w Unii Europejskiej i w Polsce- Horticulture in the UE and Poland
136. Ogrodnictwo zrównoważone- Sustainable horticulture
137. Ogrody nowożytne i problemy rewaloryzacji założeń ogrodowych - Modern gardens
and garden design restoration
138. Ogrody przydomowe - Home gardens
139. Ogrody współczesne - Contemporary gardens
140. Ogród i krajobraz w sztukach pięknych - Gardens and landscape in the fine arts
141. Organizacja i zarządzanie krajobrazem - Landscape organisation and management
142. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem - Organisation and management of
enterprises
143. Organizacja kontroli fitosanitarnej - Organisation of phytosanitary monitoring
144. Organizmy kwarantannowe i inwazyjne - Quarantine and invasive organisms
145. Owady pożyteczne - Beneficial insects
146. Ozdobne rośliny cebulowe i trawiaste - Ornamental bulb plants and grasses
147. Ozdobne rośliny zielne - Ornamental herbaceous plants
148. Patologia nasion - Seed pathology
149. Pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu - Tending of landscape architecture
objects
150. Planowanie ochrony krajobrazu - Landscape protection planning
151. Planowanie przestrzenne - Spatial planning
152. Podstawy herbologii - Foundations of herbology
153. Podstawy mikrobiologii - Foundations of microbiology
154. Podstawy produkcji leśnej - Foundations of forest production
155. Podstawy produkcji roślin ogrodniczych - Foundations of horticultural plant
production
156. Podstawy produkcji roślin rolniczych - Foundations of agricultural plant production
157. Podstawy statystyki - Foundations of statistics
158. Podstawy żywienia roślin - Foundations of plant nutrition
159. Pomologia i ogólna uprawa roślin sadowniczych - Pomology and general cultivation of
orchard plants
160. Posprzętne traktowanie płodów ogrodniczych - Post-harvest handling of horticultural
crops
161. Pozyskiwanie funduszy i zarządzanie projektem unijnym - Fund acquisition and
management of EU projects
162. Praca inżynierska _ Engineer's degree thesis
163. Pracownia komputerowa - Computer laboratory
164. Praktyka dyplomowa - Diploma internship
165. Praktyka zawodowa - Internship
166. Prawo gospodarcze - Business law
167. Prawo ochrony środowiska - Environmental protection law
168. Preparatyka z elementami systematyki owadów - Specimen preparation with
elements of insect taxonomy
169. Produkcja leśnego materiału szkółkarskiego - Production of forest nursery material
170. Produkcja materiału siewnego - Seed material production
171. Produkcja ogrodniczego materiału szkółkarskiego - Production of horticultural
nursery material
172. Projektowanie konserwatorskie - Conservation design
173. Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - Design of landscape architecture
objects
174. Projektowanie terenów zieleni - Green area design
175. Projektowanie upraw kwiatowych - Flower culture design
176. Projektowanie urządzeń wodno-melioracyjnych - Designing water and drainage
installations
177. Projektowanie zieleni ciągów komunikacyjnych - Designing green areas in traffic
routes
178. Projektowanie zintegrowane I (w skali miejsca) - Integrated design I (location scale)
179. Projektowanie zintegrowane II (w skali miasta i obszarów wiejskich) - Integrated
design II (town and rural areas)
180. Projektowanie zintegrowane III (w skali metropolii, aglomeracji lub regionu) Integrated design III (metropolitan area, conurbation or region)
181. Przechowalnictwo - Storage technology
182. Przechowalnictwo nasion - Seed storage methods
183. Przestrzenne kompozycje roślinne - Spatial plant arrangements
184. Przygotowanie do egzaminu inżynierskiego - Preparation for the Engineer's thesis
185. Przygotowanie do egzaminu magisterskiego - Preparation for the Master's thesis
186. Przyroda a turystyka i rekreacja - Nature vs. tourism and recreation
187. Rekultywacja krajobrazu - Landscape reclamation
188. Restytucja krajobrazu - Landscape restitution
189. Rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych - Restoration of historical garden
designs
190. Rola nawożenia w integrowanej ochronie roślin - The role of fertilisation in integrated
pest management
191. Rośliny doniczkowe - Pot plants
192. Rośliny drzewiaste w terenach zieleni - Woody plants in green areas
193. Rośliny i grzyby lecznicze Medicinal plants and fungi
194. Rośliny ozdobne - Ornamental plants
195. Rośliny ozdobne do dekoracji wnętrz - Ornamental plants for indoor decoration
196. Rośliny ozdobne pod osłonami i w gruncie - Ornamental plants grown in plastic
tunnels and outdoors
197. Rośliny ozdobne uprawiane w pojemnikach - Pot-grown ornamental plants
198. Rośliny ozdobne w projektowaniu ogrodów przydomowych - Ornamental plants in
home garden design
199. Rośliny przyprawowe i lecznicze - Spice and medicinal plants
200. Rośliny sadownicze z elementami szkółkarstwa - Orchard plants with elements of
nursery science
201. Rośliny zielarskie i grzyby uprawne - Medicinal plants and cultivated fungi
202. Rośliny zielarskie, grzyby uprawne i lecznicze - Medicinal plants, cultivated and
medicinal fungi
203. Rośliny zielne w przestrzeni miejskiej - Herbaceous plants in urban space
204. Rysunek - Drawing
205. Rysunek odręczny - Sketching
206. Rysunek odręczny i techniczny - Sketching and technical drawing
207. Seminarium inżynierskie - Engineer's degree seminar
208. Seminarium magisterskie - Master's degree seminar
209. Socjologia miasta i wsi - Urban and rural sociology
210. Sporządzanie planów ochrony - Preparation of protection plans
211. Statystyka i doświadczalnictwo - Statistics and experimentation
212. Symbolika roślin - Symbolic plants
213. Szata roślinna Polski - Vegetation cover of Poland
214. Szczegółowa hodowla roślin - Specific plant breeding
215. Szczegółowa uprawa roślin sadowniczych - Specific orchard plant breeding
216. Szkodniki roślin ogrodniczych, rolniczych,leśnych i regulacja ich liczebności - Pests of
horticultural, agricultural, forest plants and regulation of their populations
217. Szkody od zwierzyny leśnej - Damage caused by forest animals
218. Szkółkarstwo - Nursery production
219. Technika ochrony roślin - Plant protection methods
220. Techniki graficzne - Graphic techniques
221. Technologia produkcji i odmianoznawstwo drzew i krzewów - Production technology
and cultivar science of trees and shrubs
222. Technologie i rodzaje produkcji ogrodniczej - Horticultural production technologies
and types
223. Technologie i rodzaje produkcji rolniczej - Agricultural production technologies and
types
224. Technologie informacyjne - Information technologies
225. Technologie produkcji roślin ozdobnych - Production technologies of ornamental
plants
226. Technologie uprawy roślin: ogrodniczych /rolniczych / leśnych - Cultivation
technologies of horticultural/agricultural/forest plants
227. Uprawa gleby i żywienie roślin - Soil cultivation and plant nutrition
228. Uprawa roli i żywienie roślin - Tillage and plant nutrition
229. Uprawa warzyw mniej znanych - Cultivation of obscure vegetables
230. Uprawa warzyw w pomieszczeniach - Indoor vegetable growing
231. Urządzanie i pielęgnacja ogrodów - Establishment and tending of gardens
232. Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni - Establishment and tending of green areas
233. Uwarunkowania konsumpcji owoców i warzyw - Conditions determining fruit and
vegetable consumption
234. Waloryzacja przyrodnicza - Nature valuation
235. Wiedza ekonomiczno-prawna - Basics of economics and law
236. Wiedza obywatelska - Civics
237. Wiedza prawno-ekonomiczna (przedmiot do wyboru z oferty ogólnouczelnianej) Basics of economics and law (general optional course)
238. Wiedza społeczna - Social knowledge
239. Wirusologia i bakteriologia - Virusology and bacteriology
240. Woda w krajobrazie - Water in landscape
241. Współczesne kierunki w żywieniu i ochronie roślin - Contemporary trends in plant
nutrition and protection
242. Wybrane zagadnienia z ekonomiki ochrony roślin - Selected problems in plant
proection economics
243. Wybrane zagadnienia z entomologii - Selected problems in entomology
244. Wybrane zagadnienia z entomologii leśnej - Selected problems in forest entomology
245. Wybrane zagadnienia z fitopatologii - Selected problems in phytopathology
246. Wybrane zagadnienia z fitopatologii leśnej - Selected problems in forest
phytopathology
247. Wybrane zagadnienia z herbologii - Selected problems in herbology
248. Wybrane zagadnienia z nasiennictwa - Selected problems in seed production
249. Wybrane zagadnienia z ochrony lasu - Selected problems in forest protection
250. Wybrane zagadnienia z produkcji i uszlachetniania materiału rozmnożeniowego Selected problems in production and upgrading of nursery propagation materials
251. Wybrane zagadnienia z uprawy drzew i krzewów owocowych - Selected problems in
fruit tree and shrub growing
252. Wybrane zagadnienia z uprawy krzewów jagodowych - Selected problems in berry
shrub growing
253. Wybrane zagadnienia z warzywnictwa - Selected problems in vegetable production
254. Wychowanie fizyczne - Physical education
255. Zarządzanie ochroną środowiska - Environmental protection management
256. Zarządzanie przedsiębiorstwem nasiennym - Management of a seed producing
company
257. Zasady projektowania krajobrazu - Principles of landscape design
258. Zrównoważone rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo - Sustainable agriculture,
horticulture and forestry
259. Zwierzęta i ich siedliska - Animals and their habitats
260. Żywienie roślin a jakość produktów ogrodniczych - Plant nutrition and quality of
horticultural produce
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards