Sprzedaż i zużycie środków ochrony roślin

advertisement
TABL. 20 (217).
SPRZEDAŻ I ZUŻYCIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
SALES AND CONSUMPTION OF CROP PROTECTION CHEMICALS
WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION
2000
2003
2004
a – w masie towarowej
in commodity mass
b – w substancji biologicznie czynnej
in biologically active substance
SPRZEDAŻ w t
SALES in t
O G Ó Ł E M................................................................. a
2806,3
3223,5
2913,8
TOTAL
b
1093,5
1338,1
1101,4
Owadobójcze................................................................ a
195,5
231,5
559,6
b
61,8
79,6
87,8
Grzybobójcze................................................................ a
468,9
617,8
656,9
Fungicides
b
259,1
311,1
369,3
Chwastobójcze ............................................................. a
1905,0
2079,1
1435,6
b
647,2
808,5
514,4
Pozostałe...................................................................... a
236,9
295,1
261,7
Other
125,5
138,9
129,9
Insecticides
Herbicides
b
ZUŻYCIE w kg na 1 ha
CONSUMPTION in kg per 1 ha
Użytków rolnych 1 ......................................................... a
2,2
2,7
2,4
Of agricultural land 1
b
0,9
1,1
0,9
Powierzchni chronionej ................................................ a
3,9
3,9
5,1
Of protected area
1,3
1,6
1,9
b
1 Bez łąk i pastwisk.
Ź r ó d ł o: dane szacunkowe przekazane przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Lublinie.
1 Excluding meadows and pastures.
S o u r c e: data estimated by Voivodship Inspectorate of Plant Protection and Seed Science in Lublin.
Download