ważne

advertisement
PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO P PLUS PRZYGOTOWANA DLA PRACOWNIKÓW
AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU oraz ICH RODZIN.
WARIANT
PROPONOWANY
WARIANT
PROPONOWANY
WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ W ZŁ
1. Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem
komunikacyjnym przy pracy (łącznie)
104 500
125 000
204 000
2. Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem
przy pracy (łącznie)
90 250
100 000
144 000
3. Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem
komunikacyjnym (łącznie)
90 250
105 000
156 000
4. Śmierć ubezpieczonego spowodowana NW (łącznie)
76 000
80 000
96 000
5. Śmierć ubezpieczonego
38 000
40 000
48 000
6. Śmierć małżonka
13 300
14 000
16 800
7. Śmierć małżonka wskutek NW (łącznie)
22 800
24 000
28 800
8. Śmierć rodziców lub teściów
2 375
2 500
3 000
9. Śmierć dziecka – do 25 roku życia
2 850
3 000
3 600
10. Osierocenie dziecka – do 25 roku życia
3 800
4 000
4 800
11. Urodzenie dziecka
1 425
1 500
1 800
12. Urodzenie martwego dziecka
2 850
3 000
3 600
13. Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany
nieszczęśliwym wypadkiem, za 1% trwałego uszczerbku
380
400
480
14. Śmierć ubezpieczonego spowodowana zawałem
serca lub udarem mózgu
38 000
65 000
78 000
15. Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany
zawałem serca lub udarem mózgu, za 1% uszczerbku
400
456
16. Leczenie szpitalne: świadczenie płatne za pobyt trwający nieprzerwanie minimum 3 dni, maksymalnie
świadczenie płatne za 90 dni pobytu w szpitalu w każdym roku polisowym
A) Świadczenie za dzień pobytu w szpitalu
spowodowanego chorobą
50
60
60
B)Świadczenie za dzień pobytu w szpitalu
200
210
240
spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
C) Świadczenie za dzień pobytu w szpitalu
250
270
300
spowodowanego wypadkiem przy pracy
D)Świadczenie za dzień pobytu w szpitalu
250
270
300
spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym
E) Świadczenie za dzień pobytu w szpitalu
200
180
240
spowodowanego zawałem serca lub udarem mózgu
F)Świadczenie za dzień pobytu w szpitalu
spowodowanego wypadkiem komunikacyjnym przy
300
330
360
pracy
17. Jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na OIT
18. Świadczenie za dzień rekonwalescencji
19. Rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu leczenia
szpitalnego poza terytorium Polski
20. Operacja chirurgiczna ubezpieczonego:
-Operacja I klasy/operacja II klasy/operacja III klasy
21. Świadczenie z tytułu wystąpienia ciężkiej choroby:
zawał serca, udar mózgu, nowotwór złośliwy, by-pass, anemia
aplastyczna, bąblowiec mózgu, niewydolność nerek, sepsa,
ropień mózgu, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, tężec,
zakażenie wirusem HIV, zgorzel gazowa, masywny zator tętnicy
płucnej, borelioza, wścieklizna, choroba aorty brzusznej,
choroba aorty piersiowej, gruźlica, przewlekłe zapalenie
wątroby, utrata kończyny wskutek choroby, utrata słuchu, wada
serca, choroba neuronu ruchowego, choroba Huntingtona,
bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych,
zakażona martwica trzustki, bakteryjne zapalenie wsierdzia,
stwardnienie rozsiane
22. Karta Apteczna: prawo do bezgotówkowego zakupu
produktów w aptece po pobycie w szpitalu (do 3 razy w ciągu
roku)
23. Leczenie specjalistyczne: chemioterapia /radioterapia,
terapia interferonowa, wszczepienie defibrylatora
(kardiowertera), wszczepienie rozrusznika serca, ablacja
24. PRAWO DO INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI
UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO
Łączna składka za powyższy pakiet:
500
600
600
25
30
30
Tak
Tak
Tak
2 000/
1 200/400
2 500/
1 500/500
3 000/
1 800/600
4 600
6 000
7 000
200
300
300
-
4 000
5 000
TAK
TAK
56zł
66zł
TAK
50zł
WAŻNE !!!
Współmałżonkowie partnerzy życiowi i pełnoletnie dzieci ubezpieczonego pracownika mają możliwość przystąpienia do ubezpieczenia
grupowego do któregokolwiek z proponowanych wariantów, bez okresu karencji do ubezpieczenia podstawowego.
WARIANT
OBECNY
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PROPONOWANYM UBEZPIECZENIU:

Istnieje możliwość funkcjonowania trzech powyższych wariantów (wariant ze składką 50zł to wariant
dotychczasowy)

Niniejsza oferta skierowana jest także do współmałżonków , partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci. Osoby te
mają możliwość wyboru któregokolwiek z wariantów

BRAK KARENCJI DO UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO (pkt. 1 – 15) DLA OSÓB DOTYCHCZAS
NIEUBEZPIECZONYCH PRZYSTĘPUJĄCYCH DO UBEZPIECZENIA.

Ad. pobyt w szpitalu: trwający nieprzerwanie minimum 3 dni pobyt w szpitalu na terenie CAŁEGO ŚWIATA (do tej
pory minimalny pobyt w szpitalu musiał trwać 4 dni i ograniczony był terytorialnie)

W przypadku wystąpienia zawału serca lub krwotoku śródmózgowego (czyli pobyt w szpitalu, trwały uszczerbek
na zdrowiu bądź zgon ubezpieczonego) zmieniono i rozszerzono definicję krwotoku na definicję udar mózgu, który
oznacza nagłe ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności mózgu, prowadzące do trwałych ubytków
neurologicznych, wywołane wyłącznie przyczynami naczyniowymi rozumianymi jako zamknięcie światła lub
przerwanie ciągłości ściany naczynia mózgowego, za wyjątkiem przyczyn naczyniowych spowodowanych chorobą
mózgu lub wywołanych czynnikami urazowymi. Konieczne jest przedstawienie dowodów na utrwalone ubytki
neurologiczne

Ad. Rekonwalescencja: wypłata za każdy dzień zwolnienia lekarskiego bezpośrednio po pobycie w szpitalu, z tym
że pobyt w szpitalu trwał minimum 14 dni i zwolnienie lekarskie wystawione jest przez ten szpital

Ad. KARTA APTECZNA – prawo do bezgotówkowego zakupu (za pomocą plastikowej karty) dowolnych produktów w
aptece za kwotę 200zł. Karta taka przysługuje po minimum 3 dniowym pobycie w szpitalu. Przesyłana jest
automatycznie na adres domowy po zgłoszeniu do PZU świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu. Karta taka
przysługuje maksymalnie 3 razy w ciągu każdego roku polisowego. Apteki w Słupsku realizujące kartę PZU:
Apteka ul. Hubalczyków 8, ul. Nowobramska 4, ul. Wileńska 12, Wojska Polskiego 9, Wolności 6

Ad. Leczenie specjalistyczne: wypłata świadczenia w przypadku przeprowadzenia u ubezpieczonego w okresie
odpowiedzialności PZU Życie S.A. specjalistycznego leczenia, tj: chemioterapii albo radioterapii (leczenie nowotworu
złośliwego), terapii interferonowej, wszczepienia kardiowertera (defibrylatora), wszczepienia rozrusznika serca,
ablacji. Świadczenie to wypłacane jest w przypadku podania pierwszej dawki leku w przypadku chemioterapii i terapii
interferonowej, podania pierwszej dawki promieniowania jonizującego, wszczepienia kardiowertera/defibrylatora
lub rozrusznika serca lub wykonania ablacji. Karencja wstępna-90 dni.

Ad. OPERACJE CHIRURGICZNE: wypłata świadczenia za określoną operację chirurgiczną. Poszczególne operacje
określone są w Wykazie Operacji Chirurgicznych (ogólne warunki w załączeniu). Świadczenie to wypłacane jest
niezależnie od świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu czy świadczenia z tytułu wystąpienia ciężkiej choroby.
Nieistotna jest tutaj ilość dni pobytu w szpitalu.
Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która w dniu podpisania deklaracji przystąpienia
-nie przebywa na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu, hospicjum, placówce dla przewlekle chorych lub nie jest uznana za
niezdolną do pracy lub niezdolną do służby orzeczeniem właściwego organu według przepisów o ubezpieczeniu społecznym
lub zaopatrzeniu społecznym
Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego
Szczegółowe zasady warunków ubezpieczenia, w szczególności dotyczące definicji zdarzeń objętych ochroną, zakresu odpowiedzialności,
wypłaty świadczeń określają ogólne warunki ubezpieczenia lub umowa ubezpieczenia oraz inne dokumenty stanowiące integralną część
stosunku ubezpieczeniowego
Słupsk, 16.03.2012
Download