piw1 wersja - Dokumenty - dianaturbak

advertisement
piw1 wersja.doc
(121 KB) Pobierz
TEST
1.nerwy wzrokowe wychodzące z obu gałek ocznych krzyżują się u podstawy mózgu formując
strukturę zwaną skrzyżowaniem
Dwa pęki włókien nerwowych wychodzących z prawego i lewego oka spotykają się w
obszarze skrzyżowania wzrokowego
2.pierwszorzędowa kora wzrokowa zlokalizowana jest w płacie potylicznym
3.jaka jest najbardziej istotna różnica w budowie czopków i pręcików( nie wielkość)
pręciki- dyski wewnątrzkomórkowe, a ich błona nie tworzy ciągłości z błoną komórkową
czopki - błona plazmatyczna jest silnie pofałdowana efekcie czego tworzy liczne zakładki
Ponieważ pręciki i czopki różnią się od siebie zarówno pod względem rozmieszczenia jak
i czułości, reakcji na światło, budowy i wreszcie samym przeznaczeniem, możemy powiedzieć, że
mamy do czynienia nie z jednym systemem wzrokowym, lecz dwoma, opartymi na czopkach i
pręcikach
Porównanie właściwości czopków i pręcików u człowieka[edytuj]
Pręciki
Widzenie nocne
Średnio 120 milionów
Chromoproteida/pigment: rodopsyna
Bardzo duża czułość; Czułość na światło
rozproszone
Ich brak powoduje ślepotę zmierzchową
Mała ostrość
Wolna reakcja na światło
Posiadają więcej pigmentu niż czopki,
dlatego wykrywają słabsze światło
Jeden typ światłoczułego barwnika
[1]
Czopki
Widzenie dzienne
Średnio 7 milionów
Chromoproteida/pigment: jodopsyna
Niewielka czułość; Czułość tylko na światło
bezpośrednie
Ich brak powoduje ślepotę
Wysoka ostrość; lepsza rozdzielczość
Szybka reakcja na światło
Posiadają mniej pigmentu niż pręciki, dlatego
potrzebują więcej światła do otrzymania obrazów
Trzy typy światłoczułego barwnika (u ludzi)
[1]
4. przedstaw na wykresie zależność potencjału błonowego fotoreceptora od intensywności
światła
5.wymień dwa podstawowe rodzaje receptorów postsynaptycznych
AMPA - odpowiedź receptorów jest szybka i krótka
NMDA- odpowiedź receptorów jest powolna i długa
6.jak nazywa się warstwa siatkówki zawierająca połączenia komórek światłoczułych z
komórkami dwubiegunowymi?
Warstwa splotowa zewnętrzna ?
7.po której stronie błony neuronu jest wyższe stężenie jonów Na+
Środowisko
aksoplazma
zewnątrzkomórkowe
K+
2,5
115
Na+
14
145
Cl
90
6
Odp. Zewnątrzkomórkowe
Steżenie jonów sodowych i chlorkowych większe jest NA ZEWNATRZ neuronu, a jonów
potasowych WEWNATRZ neuronu. Ujemnie naładowane jony białkowe syntetyzowane są
wewnatrz neuronu.
jony uczestniczace w utrzymaniu potencjału spoczynkowego
- jony sodowe Na+
- jony potasowe K+
- jony chlorkowe Cl- ujemnie naładowane jony białkowe
8.wymień pięć podstawowych rodzajów neuronów siatkówki
- czopki
- pręciki
-k. dwubiegunowe
- k. zwojowe
- k. horyzontalne
- k. amakrynowe
I Neuron – czopki i pręciki wraz z warstwą splotową zewnętrzną
II neuron – k. dwubiegunowe
III neuron – k. zwojowe
9.wymień podstawowe warstwy z jakich składa się siatkówka
W budowie histologicznej siatkówki można wyróżnić 10 warstw:
1. nabłonek barwnikowy
2. warstwa nabłonka wzrokowego - utworzona przez zewnętrzne segmenty czopków i
pręcików
3. błona graniczna zewnętrzna
4. warstwa jądrzasta zewnętrzna
5. warstwa splotowata zewnętrzna
6. warstwa jądrzasta wewnętrzna
7. warstwa splotowata wewnętrzna ( połączenie k. dwubiegunowych z k. zwojowymi)
8. warstwa komórek zwojowych
9. warstwa włókien nerwowych
10. warstwa graniczna wewnętrzna
3 warstwy
- komórki zwojowe
- komórki dwubiegunowe, amakrynowe, horyzontalne
- fotoreceptory ( czopki i pręciki)
10.jak przebiega podstawowa droga przetwarzania informacji w centralnym układzie
nerwowym człowieka?
Komórki zwojowe siatkówki- włókna wzrokowe - tarcza nII –nerw wzrokowy --skrzyżowanie
nerwów wzrokowych --- pasmo wzrokowe prawe i lewe --- LGN ---promienistość wzrokowa – kora
wzrokowa
11.aksony siatkówki opuszczając skrzyżowanie wzrokowe tworzą PASMO wzrokowe, którym
podążają do trzech miejsc. Proszę wymienić…
1.LGN
2. promienistość wzrokowa
3 kora
12.potencjał błonowy pręcika w ciemności wynosi około………-50mV….
13.potencjał błonowy niepobudzonej komórki nerwowej wynosi ok. …-70mV..
14.wymień dwa typy przekaźnictwa synaptycznego
1 hipolaryzacja ?
2 depolaryzacja?
Zewnętrzna warstwa synaptyczna (por. rys. 2.7) to obszar gdzie fotoreceptory za pomocą swoich
zakończeń synaptycznych (kuleczek i szypułek) łączą się z komórkami dwubiegunowymi oraz
komórkami horyzontalnymi.
W zależności od rodzaju połączenia pomiędzy receptorem, a komórką dwubiegunową jej reakcja
jest zgodna z reakcją fotoreceptora tj. hiperpolaryzacja lub do niej przeciwna – depolaryzacja
15.naszkicuj schemat głównych projekcji z siatkówki do ośrodkowego układu nerwowego z
uwzględnieniem strumienia brzusznego i grzbietowego
16.przedstaw hipotezę dwóch systemów wzrokowych milnera i Goodale
mówi o dwóch systemach gdzie jeden odpowiedzialny jest za percepcję wzrokową a drugi za
koordynację wzrokowo-ruchową
Milner i Goodale (1995): szlaki wzrokowe nie tyle okreslają co i gdzie, co umożliwają
działanie i percepcję.
17.wymień kilka przykładów zjawisk entoptycznych
- prążek Maxwella
-zjawiska spowodowane właściwościami fotoreceptorów
-miotełki Haidingera
-niebieskie łuki siatkówki
-fosfeny
-smugi świetlne Moore,a
-Halo
18. dokąd trafia informacja z siatkówki kierowana pozakolankowatą drogą wzrokową?
Tor pozakolankowaty- orientacja przestrzeni, ośrodek kierowania ruchem „gdzie”

 Kolankowata droga wzrokowa – Najwięcej zakończeń aksonalnych z nerwu
wzrokowego trafia do ciała kolankowatego bocznego (lateral geniculate nucleus, LGN),
a stamtąd do pierwszorzędowej kory wzrokowej. Mechanizmy przetwarzania informacji
wzrokowej na tej drodze są stosunkowo dobrze poznane.
Pozakolankowata droga wzrokowa – to drugą co do ważności drogą przekazywania i
przetwarzania informacji wzrokowej. Część informacji z siatkówki trafia do wzgórków
czworaczych górnych (superior colliculus, SC), skąd przekazywana jest do innych jąder
podkorowych a także wzrokowych pól korowych wyższego rzędu.
19.z ilu warstw zbudowane jest ciało kolankowate boczne?
6 warstw – każda ma odmienną rolę
M- 1,2 warstwa wielokomórkowa , czuła na ruch
P 3,4,5,6 – drobnokomórkowa, wrażliwa na określoną długość fal
K – koniocellularne pośrednie warstwy
570 000 komórek nerwowych
Do LGN dociera 80% włókien
LGN przetwarza inf – na pytanie CO?
W obszarze LGN występują dwa rodzaje komórek: duże (magnocellular cells) i małe (parvocellular
cells). Poza rozmiarami istnieje kilka innych cech różnicujących te dwa typy komórek. Komórki
duże znajdują się w warstwach 1 i 2 (tzw. warstwy magnocelularne), reagują na ruch, ich pola
recepcyjne są 2-3 razy większe niż w przypadku komórek małych, mają one większą czułość (por.
rys. 1.21). Komórki małe występują w warstwach 3-6 (tzw. warstwy parvocelularne), reagują one
na kolor, natomiast ich pola recepcyjne mają lepszą ostrość i rozdzielczość
20. czym różnią się pola recepcyjne komórek złożonych kory wzrokowej od pół recepcyjnych
komórek zwojowych siatkówki?
Komórki złożone reagują na określony kierunek oraz prędkość poruszania się bodźca. Sygnały
wykrywane przez komórki zwojowe nie mają jednoznacznej interpretacji, sygnały również mogą
pochodzić od obiektów zmieniających jasność, kształt albo poruszających się.
21. jaka informacja jest odbierana przez plamki w korze wzrokowej prążkowanej?
Komórki leżące wewnątrz plamek reagują na barwę, a leżące poza plamką reagują na nachylenie
bodźca nie reagująca barwę.
22. gdzie spotykają się informacje pochodzące od prawego i lewego oka?
Dopiero w korze, w LGN się nie mieszają
Nerwy wzrokowe spotykają się w skrzyżowaniu wzrokowym
23. jaki neuroprzekaźnik jest wydzielany na zakończeniach synaptycznych komórek
światłoczułych?
Glutaminian
24. wymień podstawowe typy komórek zwojowych
W siatkówce człowieka występuje przynajmniej 18 różnych morfologicznie typów komórek
zwojowych
Drobnokomórkowe –P
Wielokomórkowe _M
25. jaka jest liczba włókien nerwowych w nerwie wzrokowym
800 000 -1 000 000 dla każdego oka
26. wymień funkcje komórek glejowych
Wspomagają działanie neuronów
27 podaj przykłady rozdzielności percepcji i działania u osobników normalnych
28. zdefiniuj pojęcie zjawiska entoptycznego
29. wymień metody pozwalające określić zdolność widzenia u niemowląt
Jakość widzenie- skiaskopia
30 . co to jest krytyczna częstotliwość migotania
31. co to jest warstwa splotowata zewnętrzna
Jedna z warstw siatkówki – warstwa jest miejscem połączeń miedzy komórkami siatkówki
32. jaka jest długość nerwu wzrokowego
50 mm
Ilość włókien w nerwie wzrokowym 800 ...
Plik z chomika:
dianaturbak
Inne pliki z tego folderu:

1406297921_z7cs7q_600.jpg (792 KB)
87397_fbf32eeb68810b4d37c3.jpg (173 KB)
87397_333cbb6f280aec416b02.jpg (93 KB)
 87397_060c45c6a9b7d87aea21(1).jpg (124 KB)
 87397_5d6e3156d3fbac9be96b.jpg (120 KB)


Inne foldery tego chomika:

Galeria
Prywatne
zachomikowane


Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski

Regulamin serwisu



Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download