Podstawowe mechanizmy snu i czuwania

advertisement
P R A C A P O G L Ą D O WA
ISSN 1641–6007
Sen 2002, Tom 2, Nr 1, 21–32
SEN
Podstawowe mechanizmy snu i czuwania:
udział głównych układów
neurotransmiterowych mózgu
Basic mechanisms of sleep and waking:
role of the main neurotransmitter systems of the brain
Edyta Jurkowlaniec
Katedra Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu Gdańskiego
n Abstract
Neurotransmittery regulation of sleep and waking
Groups of neurons initiating and maintaining the phases of sleep and wakefulness form
a multi-centre system, which activity is a function of influences exerted by its elements.
Waking depends on the ascending reticular system, which influences the cortex through the
dorsal (via thalamus) and the ventral (via hypothalamus and basal forebrain) paths. The
gigantocellular reticular nuclei of the medulla and pons, raphe nuclei, reticular nucleus of
the thalamus, preoptic and anterior hypothalamus and the orbito-frontal cortex are the
most important structures for induction of slow wave sleep (SWS). The structures crucial for
the generation of paradoxical sleep (PS) and accompanying muscular atonia encompass
the caudal part of midbrain and the anterior pons (including the nucleus pontis oralis).
Adres do korespondencji:
Edyta Jurkowlaniec
Katedra Fizjologii Zwierząt
Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Kładki 24, 80–822 Gdańsk
tel. (0 58) 301 94 34
faks: (0 58) 301 40 85
e-mail: [email protected]
Different neurotransmitter and neuromodulatory systems of changeable activity level are
involved in the regulation of phases of sleep and wakefulness. Cholinergic transmission is
increased during activation the cortex in waking (mainly neurons ACh 4 of the basal forebrain) and in PS (mainly neurons Ach 5 and Ach 6 of the pedunculo-pontine and laterodorsal tegmental nuclei). Monoamine neurons decrease firing in SWS and PS, which triggers the activity of the mesencephalo-pontis and the medullar structures important for PS
induction. Regulatory role of GABA consists in synchronizing the activities of various brain
structures in sleep and wakefulness.
Recently, the role of excitatory neuropeptides (orexins/hypocretins) produced in the lateral
hypothalamus in the regulation of wakefulness states, has been stressed. Their deficiency
leads to narcolepsy in humans and animals.
Key words: slow wave sleep, paradoxical sleep, waking, EEG
n Neuroanatomiczne podłoże
stanów czuwania i snu
Według klasycznych poglądów Moruzziego i Magouna za aktywację kory podczas czuwania (W, waking)
odpowiada wstępujący układ siatkowaty pnia mózgu [1].
Grupy komórek w opuszkowej, mostowej i śródmózgowiowej części tworu siatkowatego przez grzbietową dro-
gę przewodzenia impulsów aktywują niespecyficzne jądra wzgórza oraz jądra linii pośrodkowej i śródblaszkowe, a te z kolei — korę mózgową [2]. Druga droga aktywacji (brzuszna) prowadzi do podwzgórza (zwłaszcza do
jego tylnej części) i podstawnego przodomózgowia, następnie do kory i hipokampa [3]. Dla snu wolnofalowego
(SWS, slow wave sleep) najważniejsze struktury mózgo-
www.sen.viamedica.pl
21
SEN
2002, Tom 2, Nr 1
we to: jądro pasma samotnego w rdzeniu przedłużonym,
jądra szwu, siatkowate jądro wzgórza, obszar przedwzrokowy i przednie podwzgórze, podstawne przodomózgowie oraz obszary kory oczodołowo-czołowej [4, 5]. Powstawanie snu paradoksalnego (PS, parodoxical sleep)
(PS/REM) wiąże się z aktywnością tylnej części śródmózgowia oraz mostu, a zwłaszcza przedniego jądra mostu [6, 7].
Przecięcie pnia mózgu na poziomie mostu (lub nieco
poniżej) nie ogranicza zdolności kory do reakcji desynchronizacyjnych, podczas gdy cięcie wykonane tylko
nieco wyżej, w śródmózgowiu, na granicy wzgórków
czworaczych górnych i dolnych, wywołuje stan ciągłego snu mimo zachowanych wstępujących dróg czuciowych [8, 9]. Te historyczne doświadczenia przez lata
inspirowały badaczy poszukujących struktur/transmiterów wybiórczo odpowiadających za indukcję czuwania
i snu. Obecnie wydaje się oczywiste, że cykl sen-czuwanie jest złożonym zjawiskiem i nie ma pojedynczej struktury ani jednego transmitera regulującego fazy aktywności [4, 7, 10]. Niemal każda struktura uczestnicząca w powstawaniu czuwania zawiera również neurony aktywne
podczas snu, i odwrotnie, czego dowodzą elektrofizjologiczne badania czynności pojedynczych neuronów.
W podstawnym przodomózgowiu, strukturze wiązanej
głównie z aktywacją korową [11], znajdują się również
neurony aktywne podczas SWS [12], co wskazuje na
udział tej okolicy w czuwaniu i śnie [13]. W obrębie okolicy przedwzrokowej i przedniego podwzgórza, istotnych
dla indukcji snu [14], znajdują się neurony zwiększające
swoje wyładowania nie tylko podczas SWS, ale również
takie, które nasilają czynność w czasie czuwania [14, 15].
Tylne podwzgórze, w którym jednym z ważniejszych
transmiterów jest kwas glutaminowy [16], zawiera neurony o bezpośrednich, dokorowych projekcjach [17] wykazujących zwiększoną czynność w trakcie aktywacji
korowej (czuwania i PS) oraz reakcjach ruchowych [18];
raczej nie ma tam neuronów aktywnych w SWS [19].
W obszarze okołosklepieniowym tylnej części bocznego
podwzgórza występują neurony aktywne podczas czuwania i REM (około 53% badanych neuronów) lub tylko
podczas czuwania (38%), przy czym wyładowania tych
drugich są większe w trakcie reakcji ruchowych; neuronów aktywnych podczas SWS nie opisano [20]. Zwykle
zwiększanie lub zahamowanie aktywności dotyczy większych grup neuronów w danej strukturze, wydzielających
przynajmniej ten sam główny transmiter, ale na przykład
w nakrywce śródmózgowia i mostu przemieszane są cholinergiczne neurony aktywne tylko podczas czuwania,
tylko w REM lub w obu tych stanach [21–23]. Różnicowanie aktywności tych neuronów w jądrze konarowomostowym nakrywki zależy od serotonergicznych neuronów jąder szwu, których zwiększona aktywność w trakcie czuwania przypuszczalnie hamuje neurony REM-zależne, zaś spadek wyładowań wyzwala PS z hipokam-
22
palnym rytmem theta [23]. Zależnie od swoich projekcji,
GABA-ergiczne neurony w podstawnym przodomózgowiu mogą uczestniczyć (wraz z innymi transmiterami)
w aktywacji korowej [24], odhamowując piramidowe
komórki w korze, działając przez hamujące interneurony korowe [25], lub w SWS, wpływając hamująco na
struktury pnia istotne dla czuwania [26].
Stany aktywacji kory mózgowej w obrazie elektroencefalograficznym cechują się obecnością wysokoczęstotliwych rytmów beta i gamma [27, 28], a podczas odbioru bodźców czuciowych także alfa [29]. Występowanie
tych rytmów jest skorelowane z pojawianiem się w zapisach czynności elektrycznej hipokampa u zwierząt rytmu theta [30–32]. Ta wysoce zsynchronizowana aktywność stosunkowo łatwo przenosi się na obszary korowe
i może być rejestrowana także u ludzi, zwłaszcza w odprowadzeniach z kory czołowej [33, 34], jak również
odprowadzeniach centralnych i potylicznych [35]. Aktywację kory mózgowej, występującą podczas czuwania
i PS, zastępuje czynność synchroniczna w trakcie snu
wolnofalowego.
Zapis EEG podczas SWS, zależnie od głębokości fazy,
zdominowały fale obejmujące niższe częstotliwości alfa,
wrzeciona senne i fale delta [29, 36] oraz niskoczęstotliwe oscylacje (< 1 Hz) [37, 38].
W czasie PS czynność kory mózgowej wykazuje wysoką aktywację (występowanie rytmów beta i gamma, jak
w trakcie czuwania) [29] oraz obecność fal PGO (pontogeniculo-occipitalis) [39]. Występuje kompletna atonia
mięśniowa, która dotyczy większości mięśni, z wyjątkiem
okoruchowych i przepony.
Grupy neuronalne — inicjujące i podtrzymujące kolejne fazy cyklu snu i czuwania — składają się na wieloośrodkowy system, którego funkcja jest wypadkową wpływów poszczególnych jego składowych. Wybiórcze ograniczone lub stopniowe zniszczenie struktur tego systemu tylko przejściowo zaburza poszczególne fazy [40].
Świadczy to nie tylko o regeneracji i plastyczności ośrodków mózgowych, lecz również o kompensacyjnym przejmowaniu funkcji uszkodzonej struktury przez inne składowe złożonego systemu powstawania i utrzymywania
stanu czuwania lub snu. Do struktur o istotnym znaczeniu dla stopnia aktywności mózgu zalicza się podwzgórze, ponieważ znajduje się na przebiegu brzusznej drogi
aktywacji korowej, a także bierze udział zarówno w mechanizmach snu, jak i czuwania. Zlokalizowane są tu dwa
przeciwstawne ośrodki neuronalne: okolica przedwzrokowa/przednie podwzgórze (POAH, preoptic/anterior
hypothalamic area), zaangażowane w utrzymaniu synchronizacji korowej, oraz obszar tylnego podwzgórza
(PH, posterior hypothalamic area) biorący udział w jej aktywacji. Obie części pozostają w relacji ujemnego sprzężenia zwrotnego i wpływają zarówno na wyżej, jak i niżej
leżące okolice mózgu, otrzymując równocześnie zwrotną
www.sen.viamedica.pl
Edyta Jurkowlaniec, Neurotransmiterowa regulacja snu i czuwania
impulsację z tych struktur [4, 14, 41]. Z anatomicznego
punktu widzenia komunikację między tymi funkcjonalnie różnymi częściami podwzgórza może zapewniać
boczne podwzgórze (LH, lateral hypothalamus), które
uczestniczy między innymi w reakcjach autonomicznych
i hormonalnych, w regulacji reakcji ruchowych i dobowego rytmu aktywności. Boczne podwzgórze stanowi
część jednego z głównych systemów integracyjnych mózgu — pęczka przyśrodkowego przodomózgowia (MFB,
medial forebrain bundle). Zawiera on obukierunkowe
włókna łączące ze sobą struktury korowe i podkorowe
(głównie limbiczne) przodomózgowia, poszczególne jądra podwzgórza oraz jądra limbiczne nakrywki śródmózgowia, a także liczne projekcje podwzgórza do pnia
mózgu [42, 43]. Uszkodzenia bocznego podwzgórza wywołują zespół objawów, z których najważniejsze to afagia, adipsja, somnolencja oraz zaburzenia integracji czuciowo-ruchowej [44–46]. Elektroencefalograficzne objawy zespołu LH obejmują również hiposomnię [47–49]
oraz zmiany hipokampalnego rytmu theta [50]. W znacznym stopniu wynikają one z uszkodzenia włókien MFB,
reprezentujących większość układów neurotransmiterowych i modulatorowych mózgu.
n Regulacja poziomu aktywności
kory mózgowej — udział głównych
neurotransmiterów
Acetylocholina (Ach)
Stan czuwania powstaje w wyniku aktywacji struktur zlokalizowanych w obrębie całego pnia mózgu, od
mostu do przodomózgowia. W znacznej mierze zależy
od transmisji cholinergicznej [51, 52], której źródłem są
cholinergiczne komórki Ach 1–Ach 6 [53]. Tworzą one
dwa główne skupiska w podstawnej części przodomózgowia oraz w tylnym śródmózgowiu/przednim moście.
Pierwsze z nich obejmuje neurony grupy Ach 4, rozproszone w obrębie istoty bezimiennej, przednim podwzgórzu i okolicy przedwzrokowej oraz w gałce bladej, torebce wewnętrznej i jądrze śródkonarowym. Wchodzą one
w skład tak zwanego jądra podstawnego Meynerta (NB,
nucleus basalis) i unerwiają bezpośrednio wszystkie obszary kory mózgowej [53–56] oraz wzgórze [57–59]. Do
rozległych obszarów kory i hipokampa swoje aksony
wysyłają także neurony cholinergiczne z grupy Ach 1
i Ach 2, które znajdują się w przegrodzie i pęczku przekątnym Broca [60, 61]. Elektryczna stymulacja NB wywołuje aktywację korową oraz wzrost uwalniania Ach
w korze [62, 63], natomiast iniekcje skopolaminy lub cytotoksyczne lezje tego obszaru powodują wzrost widma
mocy w paśmie delta [64]. Według Buzsakiego cholinergiczne neurony NB mogą aktywować korę bezpośrednio
lub pośrednio, tłumiąc generatorowe mechanizmy dla fal
delta w jądrze siatkowatym wzgórza.
SEN
W tylnym śródmózgowiu i przednim moście (jądra
nakrywki: boczne grzbietowe i konarowo-mostowe, LDT
i PPN) znajdują się grupy neuronów Ach 5 i Ach 6, które
są (poprzez tor grzbietowy przepływu impulsów aktywujących) najważniejszym źródłem cholinergicznego
unerwienia jąder wzgórza (specyficznych i niespecyficznych) [65]. Prawdopodobnie stamtąd pochodzą projekcje cholinergiczne i glutaminergiczne do obszarów korowych. Część aksonów cholinergicznych komórek śródmózgowia i mostu omija wzgórze i wstępuje do przodomózgowia torem brzusznym przez warstwę niepewną
i grzbietową okolicę bocznego podwzgórza [56, 66]. Wykazano, że neurony nakrywkowe (w znacznej części cholinergiczne) podlegają wyładowaniom tonicznym podczas czuwania oraz PS (w trakcie aktywacji korowej), przy
czym wyładowania są silniejsze podczas PS [21, 67, 68].
Aminokwasy pobudzające
(EAAs, excitatory amino acids)
W podstawnym przodomózgowiu (przyśrodkowa
przegroda — [MS, medial septum], pęczek przekątny
Broca — [DBB, diagonal band Broca], okolica przedwzrokowa i istota bezimienna) znajdują się liczne neurony
o projekcjach do obszarów korowych (m.in. kory śródwęchowej), które syntetyzują nie tylko Ach lub GABA, ale
także kwas glutaminowy [69]. Mogą one uczestniczyć
w aktywacji korowej. Jak się okazało, stymulacja receptorów NMDA na neuronach podstawnych przodomózgowia powoduje wzrost widma mocy w paśmie gamma
i theta oraz zwiększa ekspresję protoonkogenu c-Fos
w cholinergicznych (choć nie tylko) neuronach tego obszaru [70]. Również w obrębie podwzgórza pobudzająca
transmisja w znacznym stopniu zależy od EAA, szczególnie od kwasu glutaminowego [71]. Zewnątrzkomórkowe stężenie tego kwasu w okolicy przedwzrokowej
wzrasta w trakcie czuwania i obniża się podczas snu [72].
Stężenie kwasu glutaminowego wzrasta (wraz z Ach)
również w PPN, zarówno podczas czuwania, jak i PS [73].
Glutaminergiczna transmisja z tej struktury [74, 75] oraz
wielkokomórkowych neuronów tworu siatkowatego nakrywki [76] dociera do podwzgórza i wzgórza.
Kwas g-aminomasłowy (GABA)
Innym neurotransmiterem regulującym sen i czuwanie jest GABA [77–79]. Około 20–50% neuronów w mózgu ssaków zawiera GABA [80]; występowanie receptorów GABA-ergicznych stwierdzono w korze i prawie
wszystkich ośrodkach podkorowych [81, 82]. Dwa główne typy receptorów GABA-ergicznych (GABAA i GABAB)
występują na większości neuronów ośrodkowego układu nerwowego [83]. Aktywacja receptora GABAA przez
GABA zwiększa przewodnictwo błony dla anionów
(szczególnie jonów chlorkowych), powodując zwykle
hiperpolaryzację. Receptory GABAA pełnią istotną rolę
www.sen.viamedica.pl
23
SEN
2002, Tom 2, Nr 1
w wywoływaniu SWS; ich aktywacja agonistą (muscimolem) zwiększa moc fal delta i ilość PS [77]. Modulatory tych receptorów — barbiturany i benzodiazepiny są
lekami nasennymi (pierwszej i drugiej generacji), które
redukują latencję SWS i zwiększają jego ilość [84]. Receptory GABAB (o wolniejszym, metabotropowym mechanizmie działania) uczestniczą również raczej w indukcji snu. Dootrzewnowe podanie antagonisty receptora GABAB powoduje zmniejszenie ilości SWS i wzrost
czuwania, a w dawkach wyższych także wzrost ilości PS
[79]. Inhibicja transaminazy GABA hamuje rozkład tego
związku, powodując wzrost ilości snu [85].
Opisano 8 podtypów interneuronów GABA-ergicznych
znajdujących się w korze mózgowej, którym przypisuje
się istotną rolę w mechanizmach organizowania funkcji
korowych i plastyczności [86]. Część z nich wykazuje
maksymalną aktywność w SWS [4, 87], część w PS [51].
Projekcyjne neurony GABA znalezione w podwzgórzu,
podstawnym przodomózgowiu i przegrodzie przodomózgowia, wysyłające aksony do kory i hipokampa [88, 89]
albo wzgórza [59], mogą uczestniczyć w odmiennych pętlach aktywacji. GABA-ergiczne neurony podstawnego
przodomózgowia unerwiają interneurony hamujące w rozległych obszarach korowych [25], a te z kolei odhamowują
piramidowe komórki kory. Z badań prowadzonych w pracowni Jones [24] wynika, że mechanizm ten, łącznie z cholinergicznym pobudzeniem, prowadziłby do aktywacji
korowej. Natomiast bezpośrednie projekcje z GABA-ergicznych neuronów podstawnego przodomózgowia i POAH
(a także z przednich części LH) do jądra przyśrodkowogrzbietowego wzgórza (MD, mediodorsal nucleus of the
thalonus) mogą uczestniczyć w indukcji fal delta podczas
SWS [59]. Wzgórzowo-korowe neurony MD odpowiadają
za generowanie wrzecion sennych w SWS; ich specyficzną
cechą jest aktywacja podczas hiperpolaryzacji (zależna od
wolnego napływu sodu) prowadząca do rytmicznych wyładowań w tych neuronach [90]. Wyładowania te wywołują synchroniczne, postsynaptyczne potencjały w neuronach korowych (hamujące i pobudzające, IPSP i EPSP),
których zsumowana aktywność składa się na synchronizację korową. Według Steriade [90] hiperpolaryzacja neuronów MD zależy głównie od GABA-ergicznych neuronów
jądra siatkowatego wzgórza, co nie wyklucza wpływów
pozawzgórzowych.
Podczas czuwania oraz PS nie powstają ani wolne fale,
ani wrzeciona, co wynika z obecności cholinergicznych
(a także z monoaminowych) aktywujących wpływów ze
śródmózgowia i grzbietowej części mostu (LDT, PPN),
zawierających liczne neurony aktywne w trakcie czuwania i PS. Depolaryzacja GABA-ergicznych neuronów
wzgórzowych zapobiega generowaniu fal wolnych i wrzecion [75]. Wówczas aktywność w neuronach wzgórzowo-korowych ma charakter niskonapięciowy i wysokoczęstotliwy, a więc taki jak podczas aktywacji korowej [91].
24
W czasie PS spadki aktywności w monoaminowych neuronach miejsca sinawego, jądra guzowo-suteczkowatego
oraz jądrach szwu są skorelowane ze wzrostem stężenia
GABA w tych strukturach [92–94].
Powyższe przykłady wskazują, że udział hamowania
GABA-ergicznego może być istotny zarówno dla indukcji snu (jak ma to miejsce we wzgórzu), jak również aktywacji korowej (w podstawnym przodomózgowiu podczas
czuwania i PS), taką rolę pełnią głównie neurony projekcyjne. Interneurony działają natomiast lokalnie w poszczególnych strukturach, co przyczynia się do zwiększenia bądź zmniejszenia aktywności tych struktur. Według Buzsakiego [95] rola interneuronów GABA-ergicznych może polegać na synchronizowaniu czynności całych grup neuronalnych, co wykazano w przypadku hipokampa [96, 97] i kory [98].
Serotonina (5-HT)
Wstępujące serotonergiczne projekcje unerwiające
struktury śród- i międzymózgowia oraz korę mózgową
i hipokamp pochodzą z jąder szwu górnej części pnia
mózgu (grupy komórek B5–B9) [99–102]. Dla regulacji
SWS i PS ważne są grzbietowe (DR, clorsal raphe) i przyśrodkowe (MR, median raphe) jądro szwu. Źródłem projekcji zstępujących do rdzenia kręgowego i móżdżku
ważnych dla regulacji napięcia mięśniowego [103] są
jądra szwu w rdzeniu przedłużonym (grupy B1–B4)
[99–102]. Około 160 000 neuronów serotonergicznych
w samym DR i MR wydziela mediator nie tylko aksonalnie, ale i z licznych żylakowatości (u szczura pojedynczy neuron o dokorowej projekcji może posiadać 500 000
żylakowatości na aksonie), a dzięki wszechobecnym receptorom (opisano 14 różnych typów receptorów) 5-HT
działa różnokierunkowo [104].
System serotonergiczny działa oscylacyjnie, częstość
wyładowań neuronów 5-HT jest skorelowana z cyklem
czuwania i snu: wysoka w czuwaniu (5–7 Hz), maleje
podczas SWS (3–5 Hz) i zanika w trakcie PS [105]. Częstotliwość wyładowań zależy od autoreceptorów 5-HT1A,
obniża się podczas ich aktywacji (hamującej wydzielanie 5-HT) [106]. Amplituda oscylacji (ilość wydzielonego mediatora) zależy od aktywacji autoreceptorów 5-HT1B
na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego [107] i reguluje ją endogenny ligand 5-HT1-modulina, której przyłączenie prowadzi do inaktywacji receptora [104]. Prawdopodobnie serotonergiczne neurony grzbietowego jądra
szwu ważne dla regulacji REM [108] podczas tej fazy
można hamować GABA-ergicznie z interneuronów DR
oraz neuronów okołowodociągowej istoty szarej mostu,
a podczas SWS — z bocznego podwzgórza [109]. Natomiast ich aktywność w trakcie czuwania hamuje neurony wyładowujące podczas PS w PPN [23]. Neurony MR
są istotne dla czynności hipokampa; ich aktywność desynchronizuje wyładowania w tej strukturze, natomiast
www.sen.viamedica.pl
Edyta Jurkowlaniec, Neurotransmiterowa regulacja snu i czuwania
blokada autoreceptorów 5-HT1A wyzwala rytm theta
w hipokampie i przegrodzie [110, 111].
Domózgowe lub ogólnoukładowe podawanie agonistów i antagonistów serotoniny odpowiednio wzmaga lub
osłabia sen [2, 112–114]. Elektryczna stymulacja jąder
szwu prowadzi do snu [115], natomiast ich lezje powodują spadek czasu trwania snu [116]. Inhibitor syntezy
serotoniny (parachlorofenyloalanina — PCPA) stosuje się
standardowo w celu eksperymentalnego wywołania insomnii odwracanej podawaniem agonistów serotoniny
[117, 118]. Indukcja snu po 5-HT lub jej prekursorach
występuje jednak z długą (ok. 40-minutową) latencją [117]
i prawdopodobnie zachodzi dzięki obniżaniu poziomu
ogólnego wzbudzenia. Jouvet [119], podsumowując wyniki badań własnych oraz innych autorów dotyczące
udziału serotoniny w regulacji czuwania i snu, stwierdził, że jej uwalnianie w przednim podwzgórzu podczas
czuwania zapoczątkowuje kaskadę procesów prowadzących do wyzwolenia snu. Zgodnie z homeostatyczną koncepcją snu Borbely’ego [120] potrzeba snu
(tzw. „proces S”) narasta w trakcie czuwania i maleje
podczas snu, odpowiadając za intensywność snu, którą
mierzy się wielkością mocy fal delta. Aktywność przynajmniej części neuronów serotonergicznych prawdopodobnie jest z tym procesem skorelowana [119]. Po
deprywacji sennej ilość SWS wzrasta; w tym czasie
(podanie PCPA) zaburzenie syntezy 5-HT tłumi SWS,
nie wpływając na ilość PS [121].
Porównanie stężenia 5-HT w różnych strukturach
mózgu aktywowanych podczas cyklu czuwanie-sen [122]
koreluje z aktywnością neuronalną serotonergicznych
jąder szwu; jest ono najwyższe podczas czuwania, zmniejszone w SWS i najniższe w trakcie PS. Portas i wsp. [122]
wskazują na istotną rolę 5-HT w procesach wzbudzenia
i „przygotowania” do snu. Możliwy jest również współudział serotoniny (z Ach) w aktywacji korowej [2, 123]
lub w torowaniu wyjść motorycznych [103].
Noradrenalina (NA)
Do innego systemu aktywującego czynność korową
należą katecholaminergiczne neurony pnia mózgu zlokalizowane w miejscu sinawym (LC, locus coerules).
Noradrenergiczne neurony LC w sposób rozproszony
unerwiają korę [100, 124] i prawdopodobnie uczestniczą
głównie w procesach aktywacji korowej, choć nie jest to
działanie zasadnicze w desynchronizacji EEG [2]. Neurony te wykazują zwiększoną aktywność podczas czuwania, mniejszą w SWS, a cichną podczas PS [125];
wzrost uwalniania GABA w LC [93] mógłby odpowiadać
za hamowanie tej struktury w trakcie snu [126]. Po podaniu 6-hydroksydopaminy (obniża o 90% korowe stężenie NA) występuje hipokampalny rytm theta i desynchronizacja korowa [127], co wskazuje, że NA nie jest niezbędna w procesach aktywacji korowej. Noradrenalina
SEN
i jej antagoniści mogą wpływać na synchronizacyjne ośrodki podwzgórzowe [128]; wykazano jej udział w hamowaniu neuronów okolicy przedwzrokowej, uczestniczących
w indukcji SWS [15].
Histamina (Hi)
Jądro guzowo-suteczkowate (TMN, tuberomamillary
nucleus) tylnego podwzgórza, struktura uczestnicząca
w procesach aktywacyjnych, jest prawie wyłącznym źródłem histaminy mózgowej [129]. Komórki histaminergiczne wysyłają projekcje bezpośrednio do kory [130] oraz
do wzgórza, hipokampa i pnia mózgu [131]. Neurony
TMN otrzymują zwrotnie impulsację z innych okolic
podwzgórza i podstawnego przodomózgowia [132] oraz
kory [133]. Podobnie jak w innych neuronach monoaminowych liczba wyładowań zwiększa się w pojedynczych
neuronach histaminergicznych podczas czuwania,
a zmniejsza się zwłaszcza podczas PS [134]. Histamina,
modulując działanie aminokwasów pobudzających (np.
kwasu glutaminowego przez receptory NMDA), bierze
udział w wielu procesach ośrodkowych — wzbudzenie,
niepokój, reakcje stresowe oraz aktywacja układu współczulnego w różnych sytuacjach behawioralnych [129],
przy czym działanie Hi przez różne typy jej receptorów
jest odmienne. Postsynaptyczne receptory typu H1 licznie
występują w układzie limbicznym, na przykład w przednim podwzgórzu szczurów, a receptory H2 — w hipokampie, ciele migdałowatym i zwojach podstawy. Ich aktywacja prowadzi do wzrostu czuwania, natomiast pobudzenie autoreceptorów H3 (hamujące uwalnianie histaminy) do jego spadku, efekty blokuje podanie antagonistów tych receptorów [135]. Wykazano zwiększone wydzielanie Hi w podwzgórzu oraz prążkowiu podczas czuwania [136], a po stymulacji histaminergicznej wydłużenie czuwania [137]. Przypuszczano, że neurony aktywne w trakcie czuwania w tylnym podwzgórzu są histaminowe [134], jednak zdaniem Steininger i wsp. [19] nie
są to tylko neurony histaminowe i nie leżą wyłącznie
w obrębie TMN. Bezpośrednie działanie Hi na aktywację EEG jest kwestionowane [138], chociaż zwraca się
uwagę na jej udział w procesach poznawczych [139].
Adenozyna (A)
Zmniejszenie czasu czuwania i wzrost ilości snu następuje zarówno po systemowym podaniu adenozyny [140],
jak i po lokalnych iniekcjach do podstawnego przodomózgowia lub do LDT (laterodorsal tegmental nucleus) [141].
Prawdopodobnie nasenne działanie adenozyny zachodzi
poprzez receptory A1 [142], których liczba w podstawnym przodomózgowiu wzrasta podczas deprywacji sennej [143]. Receptory A2a również mogą uczestniczyć
w somnogenicznym działaniu A [144]. Natomiast ksantyny (do których należą teofilina i kofeina), będące blokerami receptorów adenozynowych, wywołują stan
www.sen.viamedica.pl
25
SEN
2002, Tom 2, Nr 1
wzbudzenia ośrodkowego [145]. Zewnątrzkomórkowe
stężenie A w okolicy podstawnego przodomózgowia
wzrasta podczas spontanicznego czuwania i obniża się
podczas snu. Adenozyna akumuluje się w tej strukturze
(i w nieco mniejszym stopniu w korze mózgowej)
w pierwszych godzinach deprywacji sennej, natomiast
w strukturach istotnych dla indukcji snu (w przednim
podwzgórzu, DR, PPN, przednio-brzusznych jądrach
wzgórza) jej stężenie nie zmienia się [146]. Według Streckera i wsp. [147] nasenny efekt A może wynikać z jej
bezpośredniego wpływu hamującego na cholinergiczne
neurony podstawnego przodomózgowia (aktywne podczas czuwania), jak również niebezpośredniego, polegającego na odhamowaniu neuronów, obszaru przedwzrokowego (aktywnych podczas SWS). Drugi mechanizm zachodziłby na drodze presynaptycznego obniżania inhibicji GABA w tym obszarze.
Dopamina (DA)
Zgromadzono dowody farmakologiczne dotyczące
udziału systemu dopaminergicznego w aktywacji EEG. Nasilenie transmisji dopaminergicznej (przez stymulację
postsynaptycznych receptorów DA lub blokadę autoreceptorów) wiąże się ze wzrostem poziomu aktywności kory
mózgowej i zwiększeniem czasu czuwania [148]. Obniżenie transmisji dopaminergicznej (blokada receptorów postsynaptycznych, stymulacja autoreceptorów DA) zwiększa
ilość SWS, redukując czuwanie [149]. Podobne wyniki
uzyskał Sebban i wsp. [150], który stwierdził obniżenie
mocy sygnału EEG w korze przedczołowej po środkach
farmakologicznych zwiększających transmisję DA oraz
wzrost mocy po blokadzie dopaminergicznej. Wykazano,
że związki zwiększające uwalnianie synaptyczne katecholamin (amfetamina) oraz agoniści receptorów dopaminowych (apomorfina) tłumiąco wpływają na sen [151, 152].
Efekt ten blokuje haloperidol (antagonista receptorów DA).
Początkowo uważano, że działanie amfetaminy wiąże się
z towarzyszącą dopaminie aktywacją noradrenergiczną,
jednak aktywujący EEG wpływ amfetaminy nie zanika po
lezjach LC, głównego skupiska neuronów noradrenergicznych [153], zatem działanie to może być swoiste dla dopaminy [154]. Efekt wzbudzenia korowego prawdopodobnie w większym stopniu wyzwalają dopaminowe receptory D1 niż D2 [155].
Desynchronizacji czynności kory mózgowej towarzyszy wzrost aktywności lokomotorycznej, chociaż przypuszcza się, że reakcje ruchowe i aktywację korową
mogą kontrolować oddzielne systemy transmiterowe. Na
przykład, ograniczone lezje nakrywki śródmózgowia powodowały synchronizację korową bez utraty reaktywności behawioralnej na bodźce [156], podczas gdy lezje
bocznego podwzgórza wywoływały somnolencję i areaktywność behawioralną przy zachowanej aktywności
korowej [157–159].
26
Układy modulacyjne
Neuromodulatory, takie jak CRH (kortykoliberyna)
i ACTH (hormon kortykotropowy), współwystępujące często z omawianymi wyżej mediatorami, można włączyć
w regulację stanu czuwania [160]. Podobne własności posiadają także niektóre syntetyczne analogi ACTH [161].
Wykazano również, że neurotensyna wpływa na pobudzenie czuwania: jej iniekcje do podstawnego przodomózgowia obniżają moc sygnału w paśmie delta, powodują wzrost widma mocy w paśmie theta i gamma, równocześnie zwiększają czas czuwania i PS kosztem SWS
[162]. Działanie neurotensyny odbywa się przez jej bezpośredni pobudzający wpływ na neurony cholinergiczne, bogate w receptory neurotensynowe [163].
Sen wolnofalowy modulują również neuropeptydy,
działanie hipnogeniczne wywierają na przykład GH RH
— somatoliberyna, POMC — proopiomelanokortyna i jej
pochodne: CLIP (ACTH18-39 — peptyd kortykotropopodobny), VIP — wazoaktywny peptyd jelitowy, oraz a-MSH
(ACTH1-13 — hormon a-melanotropowy) [164–166]. Działanie neuromodulacyjne wywierają również prostaglandyny, w różny sposób zmieniając aktywność neuronów
obszaru przedwzrokowego oraz podstawnego przodomózgowia [167].
Hormony i neuromodulatory wpływają także na regulację PS, zaś iniekcje prolaktyny i VIP nasilają PS [168].
VIP jest neuromodulatorem współwystępującym z acetylocholiną w wielu strukturach mózgowych [169],
między innymi w LDT i jądrze przednim mostu (RPO).
Podanie VIP do RPO działa podobnie jak iniekcje karbacholu do tej struktury — indukuje REM [170]. Hormon wzrostu, melatonina i somatostatyna nasilają PS
[171–173]. Sen wyrównawczy występujący po deprywacji PS może następować z udziałem POMC i jej pochodnych: CLIP i alfa-MSH [174]. Te neuropeptydy
prawdopodobnie uczestniczą także w indukcji PS, występującego po długotrwałej stymulacji elektrycznej jąder szwu [175]. Taka stymulacja aktywuje podwzgórze
(wytwarzanie CLIP w jądrze łukowatym), które może
zwrotnie pobudzać jądra szwu do somatodendrytycznego uwalniania serotoniny (hamowanie jąder szwu
przez autoreceptory 5-HT1A), co z kolei zmniejsza uwalnianie serotoniny w strukturach docelowych i ułatwia
rozpoczęcie epizodu PS.
n Rola oreksyn/hypokretyn
(Ox/Hcrt, oxerin/hypocertin)
w procesach aktywacyjnych
Nowo odkryte neuropeptydy pobudzające, nazwane
oreksynami (ze względu na ich aktywację związaną z zachowaniami pokarmowymi) [176] lub hypokretynami (ze
względu na podobieństwo ich budowy do hormonu jelitowego — sekretyny) [177] mają ogromne znaczenie
w regulacji stanów czuwania i snu. U szczura wytwarza
www.sen.viamedica.pl
Edyta Jurkowlaniec, Neurotransmiterowa regulacja snu i czuwania
je niewielka liczba (ok. 1200) neuronów bocznego podwzgórza, jądra grzbietowo-przyśrodkowego i obszaru okołosklepieniowego podwzgórza, wykazujących jednak
bardzo szerokie projekcje zarówno wstępujące, jak i zstępujące [178–181]. U ludzi obecność neuronów oreksynowych wykazano w bocznym podwzgórzu oraz obszarze okołosklepieniowym tylnego podwzgórza. Prawdopodobnie w większym stopniu unerwiają one obszary
kory asocjacyjnej niż przedruchowej i ruchowej [182].
Podobnie jak u szczura, wykazano silne projekcje tych
neuronów zarówno do struktur międzymózgowia (okolice pęczka przekątnego/jąder podstawnych, przyśrodkowego wzgórza), jak i pnia mózgu (jądra szwu, miejsce
sinawe). Początkowo badania neuronów oreksynowych
koncentrowały się wokół ich roli w pobieraniu pokarmu
i wody [183, 184]. Jednakże oreksyny nie tylko zwiększają spożycie pokarmu, ale stymulują wiele reakcji ważnych dla homeostazy organizmu, na przykład zwiększają
ciśnienie tętnicze i wydzielanie hormonów, zwiększają
aktywność ruchową, wywołują stan czuwania [185, 186].
Obecność oreksynowych/hypokretynowych receptorów
typów Ox 1 i Ox 2 (lub A i B)/Hctr 1 i Hctr 2, o nieco
odmiennym rozmieszczeniu, wykazano w różnych obszarach korowych mózgu szczura (kora prefrontalna i paralimbiczna, hipokamp), we wzgórzu (jądra grupy środkowej, przykomorowe), podwzgórzu (obszar guzowo-suteczkowy, jądro grzbietowo-przyśrodkowe, jądro przykomorowe i inne), w przegrodzie, jądrach szwu i miejsca
sinawego, przy czym obecność receptorów Ox 2 wydaje
się bardziej powszechna niż Ox 1 [187]. Badania ekspresji białka Fos wskazują na dodatnią korelację aktywności
neuronów oreksynowych ze stanem czuwania oraz
ujemną ze snem wolnofalowym [188]. Niedobór oreksyn
jest przyczyną narkolepsji u zwierząt [189, 190] oraz
u ludzi [191, 192]. U człowieka stan ten powstaje w następstwie (lub podczas) silnych emocji bądź wysiłku fizycznego [193]. Dwa najważniejsze objawy narkolepsji:
SEN
katapleksja (porażenie ruchowe) i nagłe napady snu REM
cechują się obecnością aktywacji korowej przy braku reakcji ruchowych, występują w nieodpowiednich sytuacjach i porach doby, bez normalnie obecnych stadiów
przejściowych. Różni je obecność lub brak świadomości, a dobowa ilość snu jest raczej prawidłowa, a w każdym razie niezwiększona [181]. Z badań przeprowadzonych na zwierzętach wynika, że w obu objawach narkolepsji występuje hamowanie motoneuronów rdzenia kręgowego zależne od aktywacji wielkokomórkowego jądra
mostu [194]. Jak się okazało, u ludzi z narkolepsją dochodzi do obniżenia stężenia hypokretyn w płynie mózgowo-rdzeniowym i degeneracji neuronów oreksynowych [195, 196], co wskazuje na ich bezpośredni udział
w procesach regulacji czuwania i snu.
n Podsumowanie
Behawioralne i elektroencefalograficzne przejawy
czuwania i snu są wynikiem kompleksowego współdziałania struktur zlokalizowanych na różnych poziomach
mózgu. Każda struktura włączona w aktywację korową
reprezentuje tylko jedną składową szerokiego systemu
wstępującego. Organizacja i hierarchia elementów tego
systemu pozostaje w dalszym ciągu mało znana, o czym
świadczy ciągła niezgodność badaczy w kwestii przyczyn
niedoboru snu: zaburzenia funkcji wzgórza (z racji udziału w tworzeniu rytmów mózgowych), podwzgórza (ze
względu na udział w regulacji cyklu sen i czuwanie) czy
tworu siatkowatego, zapewniającego niespecyficzne pobudzenie struktur podkorowych i korowych. Mimo że
zarówno obraz pętli neuronalnych indukujących fazy
snu, a także odpowiadających za wystąpienie różnorodnych reakcji behawioralnych, jak również rola poszczególnych struktur mózgowych w ich wywołaniu są już
stosunkowo dobrze poznane, to ich wzajemne powiązania i „przełączanie” między formami behawioru wymagają przeprowadzenia dalszych badań.
n Streszczenie
Grupy neuronalne inicjujące i podtrzymujące kolejne fazy snu i czuwania składają się na wieloośrodkowy system, którego
funkcja jest wypadkową wpływów poszczególnych jego składowych. Czuwanie zależy od wstępującego systemu siatkowatego,
którego wpływy docierają do kory mózgowej drogą grzbietową (przez wzgórze) oraz brzuszną (przez podwzgórze i podstawne
przodomózgowie). Najważniejsze dla indukcji snu wolnofalowego (SWS, slow wave sleep) są wielkokomórkowe jądra siatkowate rdzenia przedłużonego i mostu, jądra szwu, jądro siatkowate wzgórza, okolica przedwzrokowa i przednie podwzgórze
oraz oczodołowo-czołowe okolice kory mózgowej. Struktury istotne dla wywoływania snu paradoksalnego (PS, paradoxical
sleep) i towarzyszącej mu atonii mięśniowej obejmują tylną część śródmózgowia i przedniego mostu (z jądrem przednim
mostu).
Regulacja faz snu i czuwania odbywa się przy udziale różnych układów transmiterowych i neuromodulacyjnych ze zmiennym
poziomem aktywności. Zwiększenie transmisji cholinergicznej pojawia się podczas aktywacji kory mózgowej w trakcie czuwania (głównie w neuronach Ach 4 podstawnego przodomózgowia) i PS (głównie w neuronach Ach 5 i Ach 6 jądra konarowomostowego i boczno-grzbietowego nakrywki). Neurony monoaminowe obniżają wyładowania podczas SWS i PS, wyzwalając
www.sen.viamedica.pl
27
SEN
2002, Tom 2, Nr 1
aktywność w ważnych dla indukcji PS strukturach śródmózgowiowo-mostowych i opuszkowych. Regulacyjna rola GABA polega na synchronizowaniu czynności struktur mózgowych zarówno we śnie, jak i podczas czuwania.
Ostatnio podkreślano rolę neuropeptydów pobudzających (oreksyn/hypokretyn), produkowanych w bocznym podwzgórzu,
w regulacji stanów czuwania. Ich niedobór jest przyczyną narkolepsji u ludzi i zwierząt.
Słowa kluczowe: sen wolnofalowy, sen paradoksalny, czuwanie, EEG
n Piśmiennictwo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
28
Moruzzi G., Magoun H.W. Brainstem reticular formation and
activation of the EEG. Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol.
1948; 1: 455–473.
Dringenberg H.C., Vanderwolf C.H. Involvement of direct and
indirect pathways in electrocorticographic activation. Neurosci.
Biobehav. Rev. 1998; 22: 243–257.
Saper C.B., Chou T.C., Scammell T.E. The sleep switch: hypothalamic control of sleep and wakefulness. Trends Neurosci. 2001;
24: 726–731.
Jones B.E. Basic mechanisms of sleep-wake states. W: Kryger
M.H., Roth T., Dement, W.C. red. Principles and practice of sleep medicine. W.B. Saunders Co. Philadelphia 1989: 121–138.
Jones B.E. Basis mechanisms of sleep-wake states. W: Kryger
M.H., Roth T., Dement W.C. red. Principles and practice of sleep
medicine. W.B. Saunders Co. Philadelphia 2000; 134–153.
Vertes R.P. Brainstem control of the events of REM sleep. Prog.
Neurobiol. 1984; 22: 241–288.
Jones B.E. Paradoxical sleep and its chemical/structural substrates in the brain. Neurosci. 1991; 40: 637–656.
Moruzzi G. The sleep-waking cycle. Ergeb. Physiol. Biol. Chem.
Exp. Pharmacol. 1972; 64: 1–165.
Bremer F. Preoptic hypnogenic area and reticular activating system. Arch. Ital. Biol. 1973; 111: 85–111.
Culebras A. Normal sleep physiology and neurobiology. W: LeeChiong T.L., Sateia M.J., Carskadon M.A. red. Sleep medicine.
Hanley and Belfus Inc., Philadelphia 2002; 1–6.
Buzsaki G., Gage F.H. The cholinergic nucleus basalis: a key
structure in neocortical arousal. EXS 1989; 57: 159–171.
Szymusiak R., McGinty D. Sleep-related neuronal discharge in
the basal forebrain of cats. Brain Res. 1986; 370: 82–92.
Szymusiak R. Magnocellular nuclei of the basal forebrain: substrates of sleep and arousal regulation. Sleep 1995; 18: 478–500.
Szymusiak R., Alam N., Steininger T.L., McGinty D. Sleep-waking discharge patterns of ventrolateral preoptic/anterior hypothalamic neurons in rats. Brain Res. 1998; 803: 178–188.
Osaka T., Matsumura H. Noradrenergic inputs to sleep-related
neurons in the preoptic area from the locus coeruleus and the
ventrolateral medulla in the rat. Neurosci. Res. 1994; 19: 39–50.
Abrahamson E.E., Moore R.Y. The posterior hypothalamic area:
chemoarchitecture and afferent connections. Brain Res. 2001;
889: 1–22.
Saper C.B. Hypothalamic connections with the cerebral cortex.
Prog. Brain Res. 2000; 126: 39–48.
Szymusiak R., Iriye T., McGinty D. Sleep-waking discharge of
neurons in the posterior lateral hypothalamic area of cats. Brain
Res. Bull. 1989; 23: 111–120.
Steininger T.L., Alam M.N., Gong H., Szymusiak R., McGinty D.
Sleep-waking discharge of neurons in the posterior lateral hypothalamus of the albino rat. Brain Res. 1999; 840: 138–147.
Alam M.N., Gong H., Alam T., Jaganath R., McGinty D., Szymusiak R. Sleep-waking discharge patterns of neurons recorded in
the rat perifornical lateral hypothalamic area. J. Physiol. 2002;
538: 619–631.
El Mansari M., Sakai K., Jouvet M. Unitary characteristics of presumptive cholinergic tegmental neurons during the sleep-waking
cycle in freely moving cats. Exp. Brain Res. 1989; 76: 519–529.
22. Steriade M., McCarley R.W. Brainstem control of wakefulness
and sleep. Plenum Press. New York 1990; 15–21.
23. Thakkar M.M., Strecker R.E., McCarley R.W. Behavioral state
control through differential serotonergic inhibition in the mesopontine cholinergic nuclei: a simultaneous unit recording and
microdialysis study. J. Neurosci. 1998; 18: 5490–5497.
24. Gritti I., Mainville L., Jones B.E. GABAergic and other noncholinergic basal forebrain neurons, together with cholinergic neurons, project to the mesocortex and isocortex in the rat. J. Comp.
Neurol. 1997; 383: 163–177.
25. Freund T.F., Meskenaite V. Gamma-aminobutyric acid-containing
basal forebrain neurons innervate inhibitory interneurons in the
neocortex. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1992; 89: 738–742.
26. Detari L., Vanderwolf C.H. Activity of identified cortically projecting and other basal forebrain neurones during large slow
waves and cortical activation in anaesthetized rats. Brain Res.
1987; 437: 1–8.
27. Pulvermuller F., Birbaumer N., Lutzenberger W., Mohr B. Highfrequency brain activity: its possible role in attention, perception and language processing. Prog. Neurobiol. 1997; 52:
427–445.
28. Traub R.D., Spruston N., Soltesz I., Konnerth A., Whittington
M.A., Jefferys J.G.R. Gamma-frequency oscillations: a neuronal
population phenomenon, regulated by synaptic and intrinsic
cellular processes, and inducing synaptic plasticity. Prog. Neurobiol. 1998; 55: 563–575.
29. Kavanau J.L. Memory, sleep, and the evolution of mechanisms
of synaptic efficacy maintenance. UCLA Document Services. Los
Angeles 1998; 1–146.
30. Maloney K.J., Cape E.G., Gotman J., Jones B.E. High-frequency
gamma electroencephalogram activity in association with sleep-wake states and spontaneous behaviors in the rat. Neurosci.
1997; 76: 541–555.
31. Steriade M. Synchronized activities of coupled oscillators in cerebral cortex and thalamus at different levels of vigilance. Cerebr. Cortex 1997; 7: 583–604.
32. Leung L.S. Generation of theta and gamma rhythms in the hippocampus. Neurosci. Biobehav. Rev. 1998; 22: 275–290.
33. Burgess A.P., Gruzelier J.H. Short duration synchronization of
human theta rhythm during recognition memory. Neuroreport
1997; 8: 1039–1042.
34. Klimesch W., Doppelmayr M., Schimke H., Ripper B. Theta
synchronization and alpha desynchronization in a memory task.
Psychophysiol. 1997; 34: 169–176.
35. Cacot P., Tesolin B., Sebban C. Diurnal variations of EEG power
in healthy adults. Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol. 1995;
94: 305–312.
36. Creutzfeldt O.D. The different types of EEG waves. W: Creutzfeldt M. red. Cortex Cerebri. Oxford Univ. Press, New York 1995;
165–170.
37. Steriade M., Contreras D., Curro Dossi R., Nunes A. The slow
(< 1 Hz) oscillation in reticular thalamic and thalamocortical
neurons: scenario of sleep rhythm generation in interacting thalamic and neocortical networks. J. Neurosci. 1993; 13: 3284–3299.
38. Kubicki S., Herrmann W.M. The future of computer-assisted investigation of the polysomnogram: sleep microstructure. J. Clin.
Neurophysiol. 1996; 13: 285–294.
www.sen.viamedica.pl
Edyta Jurkowlaniec, Neurotransmiterowa regulacja snu i czuwania
39. McCarley R.W., Winkelman J.W., Duffy F.H. Human cerebral potentials associated with REM sleep rapid eye movements: links to
PGO waves and waking potentials. Brain Res. 1983; 274: 359–364.
40. Denoyer M., Sallanon M., Buda C., Kitahama K., Jouvet M. Neurotoxic lesion of the mesencephalic reticular formation and/or
the posterior hypothalamus does not alter waking in the cat.
Brain Res. 1991; 539: 287–303.
41. Chou T.C., Bjorkum A.A., Gaus S.E., Lu J., Scammell T.E., Saper
C.B. Afferents to the ventrolateral preoptic nucleus. J. Neurosci.
2002; 22: 977–990.
42. Nieuwenhuys R., Geeraedts L.M.C., Veening J.G. The medial forebrain bundle of the rat: I. General introduction. J. Comp. Neurol. 1982; 206: 49–81.
43. Geeraedts L.M., Nieuwenhuys R., Veening J.G. Medial forebrain
bundle of the rat: IV. Cytoarchitecture of the caudal (lateral hypothalamic) part of the medial forebrain bundle bed nucleus.
J. Comp. Neurol. 1990; 294: 537–568.
44. Teitelbaum P., Epstein A.N. The lateral hypothalamic syndrome: recovery of feeding and drinking after lateral hypothalamic
lesions. Psychol. Rev. 1962; 69: 74–90.
45. Marshall J.F., Turner B.H., Teitelbaum P. Sensory neglect produced by lateral hypothalamic damage. Science 1971; 174:
523–525.
46. Trojniar W. Analiza podłoża morfologicznego wybranych objawów zespołu bocznego podwzgórza u szczura. Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1991.
47. Danguir J., Nicolaidis S. Cortical activity and sleep in the rat
lateral hypothalamic syndrome. Brain Res. 1980; 185: 305–321.
48. Trojniar W., Jurkowlaniec E., Orzeł-Gryglewska J., Tokarski J. The
effect of lateral hypothalamic lesions on spontaneous EEG pattern in rats. Acta Neurobiol. Exp. 1987; 47: 27–43.
49. Jurkowlaniec E., Trojniar W., Tokarski J. Daily pattern of EEG
activity in rats with lateral hypothalamic lesions. J. Physiol. Pharmacol. 1994; 45: 399–411.
50. Jurkowlaniec E., Trojniar W., Ozorowska T., Tokarski J. Differential effect of the damage to the lateral hypothalamic area on hippocampal theta rhythm during waking and paradoxical sleep.
Acta Neurobiol. Exp. 1989; 49: 153–169.
51. Steriade M. Mechanisms underlying cortical activation: neuronal organization and properties of the midbrain reticular core
and intralaminar thalamic nuclei. W: Pompeiano O., Marsam
C.A. red. Brain mechanisms and perceptual awareness. Raven
Press, New York 1981; 327–377.
52. Woolf N.J. Cholinergic systems in mammalian brain and spinal
cord. Prog. Neurobiol. 1991; 37: 475–524.
53. Mesulam M.M., Mufson E.J., Wainer B.H., Levey A.I. Central
cholinergic pathways in the rat: an overview based on an alternative nomenclature (Ch1-Ch6). Neurosci. 1983; 10: 1185–1201.
54. Wenk H., Bigl V., Meyer U. Cholinergic projections from magnocellular nuclei of the basal forebrain to cortical areas in rats.
Brain Res. 1980; 2: 295–316.
55. Fibiger H.C. The organization and some projections of cholinergic neurons of the mammalian forebrain. Brain Res. 1982; 257:
327–388.
56. Wainer B.H., Steininger T.L., Roback J.D., Burke-Watson M.A.,
Mufson E.J., Kordower J. Ascending cholinergic pathways: functional organization and implications for disease models. Prog.
Brain Res. 1993; 98: 9–30.
57. Steriade M., Parent A., Pare D., Smith Y. Cholinergic and noncholinergic neurons of cat basal forebrain project to reticular
and mediodorsal thalamic nuclei. Brain Res. 1987; 408: 372–
376.
58. Hallanger A.E., Price S.D., Lee H.J., Steininger T.L., Wainer B.H.
Ultrastructure of cholinergic synaptic terminals in the thalamic
anteroventral, ventroposterior, and dorsal lateral geniculate nuclei of the rat. J. Comp. Neurol. 1990; 299: 482–492.
59. Gritti I., Mariotti M., Mancia M. GABAergic and cholinergic basal forebrain and preoptic-anterior hypothalamic projections to
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
SEN
the mediodorsal nucleus of the thalamus in the cat. Neurosci.
1998; 85: 149–178.
Saper C.B. Organization of cerebral cortical afferent systems in
the rat. II. Magnocellular basal nucleus. J. Comp. Neurol. 1984;
222: 313–342.
Mesulam M.M. Central cholinergic pathways. Neuroanatomy
and some behavioral implications. W: Avoli M., Reader T.A.,
Dykes R.W., Gloor P. red. Neurotransmitters and Cortical Function. Plenum Publ. Corp. Boston, Massachusetts 1988; 237–260.
Casamenti F., Deffenu G., Abbamondi A.L., Pepeu G. Changes in
cortical acetylcholine output induced by modulation of the nucleus basalis. Brain Res. Bull. 1986; 16: 689–695.
Kurosawa M., Sato A., Sato Y. Stimulation of the nucleus basalis
of Meynert increases acetylcholine release in the cerebral cortex
in rats. Neurosci. Lett. 1989; 98: 45–50.
Buzsaki G., Bickford R.G., Ponomareff G., Thal L.J., Mandel R.,
Gage F.H. Nucleus basalis and thalamic control of neocortical
activity in the freely moving rat. J. Neurosci. 1988; 8: 4007–4026.
Rye D.B., Saper C.B., Lee H.J., Wainer B.H. Pedunculopontine
tegmental nucleus of the rat: cytoarchitecture, cytochemistry,
and some extrapyramidal connections of the mesopontine tegmentum. J. Comp. Neurol. 1987; 259: 483–528.
Jones B.E., Yang T.Z. The efferent projections from the reticular
formation and the locus coeruleus studied by anterograde and
retrograde axonal transport in the rat. J. Comp. Neurol. 1985; 56:
1–22.
Steriade M., Datta S., Pare D., Oakson G., Curro Dossi R.C. Neuronal activities in brain-stem cholinergic nuclei related to tonic
activation processes in thalamocortical systems. J. Neurosci.
1990; 10: 2541–2559.
Kayama Y., Ohta M., Jodo E. Firing of „possibly” cholinergic neurons in the rat laterodorsal tegmental nucleus during sleep and
wakefulness. Brain Res. 1992; 569: 210–220.
Manns I.D., Mainville L., Jones B.E. Evidence for glutamate, in
addition to acetylcholine and GABA, neurotransmitter synthesis in basal forebrain neurons projecting to the entorhinal cortex. Neurosci. 2001; 107: 249–263.
Cape E.G., Jones B.E. Effects of glutamate agonist versus procaine microinjections into the basal forebrain cholinergic cell area
upon gamma and theta EEG activity and sleep-wake state. Eur.
J. Neurosci. 2000; 12: 2166–2184.
Van den Pol A.N. Glutamate and aspartate immunoreactivity
in hypothalamic presynaptic axons. J. Neurosci. 1991; 11:
2087–2101.
Azuma S., Kodama T., Honda, K. Inoue S. State-dependent changes of extracellular glutamate in the medial preoptic area in freely behaving rats. Neurosci. Lett. 1996; 214: 179–182.
Kodama T., Honda Y. Acetylcholine and glutamate release during sleep-wakefulness in the pedunculopontine tegmental nucleus and norepinephrine changes regulated by nitric oxide. Psychiatry Clin. Neurosci. 1999; 53: 109–111.
Inglis W.L., Winn P. The pedunculopontine tegmental nucleus:
where the striatum meets the reticular formation. Prog. Neurobiol. 1995; 47: 1–29.
Rye D.B. Contributions of the pedunculopontine region to normal and altered REM sleep. Sleep 1997; 20: 757–788.
Jones B.E. Reticular formation. Cytoarchitecture, transmitters and
projections. W: Paxinos G. red. The Rat Nervous System. Academic Press. New South Wales, Australia 1994; 155–171.
Lancel M., Cronlein T. A.M., Faulhaber J. Role of GABA A receptors
in sleep regulation. Differential effects of muscimol and midazolam on sleep in rats. Neuropsychopharmacol. 1996; 15: 63–74.
Faulhaber J., Steiger A., Lancel M. The GABA A agonist THIP
produces slow wave sleep and reduces spindling activity in
NREM sleep in humans. Psychopharmacol. 1997; 130: 285–291.
Gauthier P., Arnaud C., Gandolfo G., Gottesmann C. Influence
of a GABA(B) receptor antagonist on the sleep-waking cycle in
the rat. Brain Res. 1997; 773: 8–14.
www.sen.viamedica.pl
29
SEN
2002, Tom 2, Nr 1
80. Paredes R.G., Agmo A. GABA and behavior: the role of receptor
subtypes. Neurosci. Biobehav. Rev. 1992; 16: 145–170.
81. Palacios J.M., Wamsley J.K., Kuhar M.J. High affinity GABA
receptors-autoradiographic localization. Brain Res. 1981; 222:
285–307.
82. Bowery N.G., Hudson A.L., Price G.W. GABA A and GABA B
receptor site distribution in the rat central nervous system. Neurosci. 1987; 20: 365–383.
83. De Luka S.R., Protic S., Vrbaski S.R. Gamma aminobutyric acid
— its function, disorders and their sequelae. Med. Pregl. 1998;
51: 319–324.
84. Gottesmann C. GABA mechanisms and sleep. Neurosci. 2002;
111: 231–239.
85. McIntyre T.D., Alpern H.P. GABAergic drugs can enhance or
attenuate chlordiazepoxide-induced sleep time in a heterogeneous strain of mice. Pharmacol. Biochem. Behav. 1986; 25:
1077–1081.
86. Jones E.G. GABAergic neurons and their role in cortical plasticity in primates. Cereb. Cortex 1993; 3: 361–372.
87. Krnjevic K., Schwartz S. The action of gamma-aminobutyric acid
on cortical neurones. Exp. Brain Res. 1967; 3: 320–336.
88. Vincent S.R., Kimura H., McGeer E.G. A histochemical study of
GABA-transaminase in the efferents of the pallidum. Brain Res.
1982; 241: 162–165.
89. Vincent S.R., Hokfelt T., Skirboll L.R., Wu J.Y. Hypothalamic
gamma-aminobutyric acid neurons project to the neocortex.
Science 1983; 220: 1309–1311.
90. Steriade M. Corticothalamic networks, oscillations, and plasticity. Adv. Neurol. 1998; 77: 105–134.
91. McCormick D.A., Bal T. Sleep and arousal: thalamocortical mechanisms. Annu. Rev. Neurosci. 1997; 20: 185–215.
92. Nitz D., Siegel J.M. GABA release in the dorsal raphe nucleus:
role in the control of REM sleep. Am. J. Physiol. 1997; 273:
R451–R455.
93. Nitz D., Siegel J.M. GABA release in the locus coeruleus as a function of sleep/wake state. Neurosci. 1997; 78: 795–801.
94. Sherin J.E., Elmquist J.K., Torrealba F., Saper C.B. Innervation of
histaminergic tuberomammillary neurons by GABAergic and
galaninergic neurons in the ventrolateral preoptic nucleus of
the rat. J. Neurosci. 1998; 18: 4705–4721.
95. Buzsaki G. Functions for interneuronal nets in the hippocampus. Can. J. Physiol. Pharmacol. 1997; 75: 508–515.
96. Buzsaki G., Chrobak J.J. Temporal structure in spatially organized neuronal ensembles: a role for interneuronal networks. Curr.
Opin. Neurobiol. 1995; 5: 504–510.
97. Cobb S.R., Buhl E.H., Halasy K., Paulsen O., Somogyi P. Synchronization of neuronal activity in hippocampus by individual GABAergic interneurons. Nature 1995; 378: 75–78.
98. Tamas G., Buhl E.H., Lorincz A., Somogyi P. Proximally targeted
GABAergic synapses and gap junctions synchronize cortical interneurons. Nat. Neurosci. 2000; 3: 366–371.
99. Dahlstrom A., Fuxe K. Localization of monoamines in the lower
brain stem. Experientia 1964; 20: 398–399.
100. Ungerstedt U. Stereotaxic mapping of the monoamine pathways
in the rat brain. Acta Physiol. Scand. 1971; 367: 1–48.
101. Steinbusch H.W. Distribution of serotonin-immunoreactivity in
the central nervous system of the rat-cell bodies and terminals.
Neurosci. 1981; 6: 557–618.
102. Jacobs B.L., Azmitia E.C. Structure and function of the brain
serotonin system. Physiol. Rev. 1992; 72: 165–229.
103. Jacobs B.L., Fornal C.A. Activation of 5-HT neuronal activity
during motor behavior. Semin. Neurosci. 1995; 7: 401–408.
104. Grimaldi B., Fillion G. 5-HT-moduline controls serotonergic activity: implication in neuroimmune reciprocal regulation mechanisms. Prog. Neurobiol. 2000; 60: 1–12.
105. Jacobs B.L., Fornal C.A. Activity of brain serotonergic
neurons in the behaving animal. Pharmacol. Rev. 1991; 43:
563–578.
30
106. Sprouse J.S., Aghajanian G.K. Electrophysiological responses of
serotoninergic dorsal raphe neurons to 5-HT1A and 5-HT1B agonists. Synapse 1987; 1: 3–9.
107. Galzin A.M., Poirier M.F., Lista A., Chodkiewicz J.P., Blier P., Ramdine R. i wsp. Characterization of the 5-hydroxytryptamine receptor modulating the release of 5-[3H]hydroxytryptamine in slices of the human neocortex. J. Neurochem. 1992; 59: 1293–1301.
108. Monti J.M., Monti D. Role of dorsal raphe nucleus serotonin 5HT1A receptor in the regulation of REM sleep. Life Sci. 2000;
66: 1999–2012.
109. Gervasoni D., Peyron C., Rampon C., Barbagli B., Chouvet G.,
Urbain N. i wsp. Role and origin of the GABAergic innervation
of dorsal raphe serotonergic neurons. J. Neurosci. 2000; 20:
4217–4225.
110. Vertes R.P., Kinney G.G., Kocsis B., Fortin W.J. Pharmacological
suppression of the median raphe nucleus with serotonin 1A agonists, 8-OH-DPAT and buspirone, produces hippocampal theta
rhythm in the rat. Neurosci. 1994; 60: 441–451.
111. Vinogradova O.S., Kitchigina V.F., Kudina T.A., Zenchenko K.I.
Spontaneous activity and sensory responses of hippocampal neurons during persistent theta-rhythm evoked by median raphe
nucleus blockade in rabbit. Neurosci. 1999; 94: 745–753.
112. Vanderwolf C.H., Leung L.W.S., Baker G.B., Stewart D.J. The
role of serotonin in the control of cerebral activity: studies with
intracerebral 5,7-dihydroxytryptamine. Brain Res. 1989; 504:
181–191.
113. Bjorvatn B., Fagerland S., Eid T., Ursin R. Sleep/waking effects
of a selective 5-HT1A receptor agonist given systemically as well
as perfused in the dorsal raphe nucleus in rats. Brain Res. 1997;
770: 81–88.
114. Seifritz E., Stahl S.M., Gillin J.C. Human sleep EEG following
the 5-HT1A antagonist pindolol: possible disinhibition of raphe
neuron activity. Brain Res. 1997; 759: 84–91.
115. Peck B.K., Vanderwolf C.H. Effects of raphe stimulation on hippocampal and neocortical activity and behaviour. Brain Res.
1991; 568: 244–252.
116. Jouvet M., Bobillier P., Pujol J.F., Renault J. Permanent insomnia
and diminution of cerebral serotonin due to lesion of the raphe
system in cats. J. Physiol. 1967; 59: 248.
117. Denoyer M., Sallanon M., Kitahama K., Aubert C., Jouvet M.
Reversibility of para-chlorophenylalanine-induced insomnia by
intrahypothalamic microinjection of L-5-hydroxytryptophan.
Neurosci. 1989; 28: 83–94.
118. Touret M., Sarda N., Gharib A., Geffard M., Jouvet M. The role
of 5-hydroxytryptophan (5-HTP) in the regulation of the sleep/
wake cycle in parachlorophenylalanine (p-CPA) pretreated rat:
a multiple approach study. Exp. Brain Res. 1991; 86: 117–124.
119. Jouvet M. Sleep and serotonin: an unfinished story. Neuropsychopharmacol. 1999; 21: 24S–27S.
120. Borbely A.A., Achermann P. Concepts and models of sleep regulation: an overview. J. Sleep Res. 1992; 1: 63–79.
121. Sallanon M., Janin M., Buda C., Jouvet M. Serotoninergic mechanisms and sleep rebound. Brain Res. 1983; 268: 95–104.
122. Portas C.M., Bjorvatn B., Ursin R. Serotonin and the sleep/wake
cycle: special emphasis on microdialysis studies. Prog. Neurobiol. 2000; 60: 13–35.
123. Dringenberg H.C., Vanderwolf C.H. 5-hydroxytryptamine (5-HT)
agonists: effects on neocortical slow wave activity after combined muscarinic and serotonergic blockade. Brain Res. 1996; 728:
181–187.
124. Morrison J.H., Foote S.L. Noradrenergic and serotoninergic innervation of cortical, thalamic, and tectal visual structures in Old
and New World monkeys. J. Comp. Neurol. 1986; 243: 117–138.
125. Aston-Jones G., Bloom F.E. Activity of norepinephrine-containing
locus coeruleus neurons in behaving rats anticipates fluctuations
in the sleep-waking cycle. J. Neurosci. 1981; 1: 876–886.
126. Gervasoni D., Darracq L., Fort P., Souliere F., Chouvet G., Luppi
P.H. Electrophysiological evidence that noradrenergic neurons
www.sen.viamedica.pl
Edyta Jurkowlaniec, Neurotransmiterowa regulacja snu i czuwania
of the rat locus coeruleus are tonically inhibited by GABA during sleep. Eur. J. Neurosci. 1998; 10: 964–970.
127. Vanderwolf C.H., Baker G.B. The role of brain noradrenaline
in cortical activation and behavior: a study of lesions of the
locus coeruleus, medial thalamus and hippocampus-neocortex and of muscarinic blockade in the rat. Behav. Brain Res.
1996; 78: 225–234.
128. Mohan Kumar V., Datta S., Chhina G.S., Gandhi N., Singh B.
Sleep-awake responses elicited from medial preoptic area on
application of norepinephrine and phenoxybenzamine in free
moving rats. Brain Res. 1984; 322: 322–325.
129. Brown R.E., Stevens D.R., Haas H.L. The physiology of brain
histamine. Prog. Neurobiol. 2001; 63: 637–672.
130. Watanabe T., Taguchi Y., Shiosaka S., Tanaka J., Kubota H., Terano Y. i wsp. Distribution of the histaminergic neuron system in
the central nervous system of rats; a fluorescent immunohistochemical analysis with histidine decarboxylase as a marker. Brain
Res. 1984; 295: 13–25.
131. Inagaki N., Yamatodani A., Ando-Yamamoto M., Tohyama M.,
Watanabe T., Wada H. Organization of histaminergic fibers in
the rat brain. J. Comp. Neurol. 1988; 273: 283–300.
132. Yang Q.Z., Hatton G.I. Electrophysiology of excitatory and inhibitory afferents to rat histaminergic tuberomammillary nucleus
neurons from hypothalamic and forebrain sites. Brain Res. 1997;
773: 162–172.
133. Wouterlood F.G., Steinbusch H.W., Luiten P.G., Bol J.G. Projection from the prefrontal cortex to histaminergic cell groups in
the posterior hypothalamic region of the rat. Anterograde tracing with Phaseolus vulgaris leucoagglutinin combined with immunocytochemistry of histidine decarboxylase. Brain Res. 1987;
406: 330–336.
134. Vanni-Mercier G., Sakai K., Salvert D., Jouvet M. Waking-state
specific neurons in the posterior hypothalamus of the cat.
W: Koella W.P., Rüther E., Shulz H. red. Sleep’84. Gustaw Fisher
Verlag, Stuttgart-New York 1984; 238–240.
135. Lin J.S., Sakai K., Vanni-Mercier G., Arrang J.M., Garbarg M.,
Schwartz J.C. i wsp. Involvement of histaminergic neurons in
arousal mechanisms demonstrated with H3-receptor ligands in
the cat. Brain Res. 1990; 523: 325–330.
136. Russell W.L., Henry D.P., Phebus L.A., Clemens J.A. Release of
histamine in rat hypothalamus and corpus striatum in vivo. Brain
Res. 1990; 512: 95–101.
137. Lin J.S., Sakai K., Jouvet M. Evidence for histaminergic arousal
mechanisms in the hypothalamus of cat. Neuropharmacol. 1988;
27: 111–122.
138. Servos P., Barke K.E., Hough L.B., Vanderwolf C.H. Histamine
does not play an essential role in electrocortical activation during waking behavior. Brain Res. 1994; 636: 98–102.
139. Passani M.B., Bacciottini L., Mannaioni P.F., Blandina P. Central
histaminergic system and cognition. Neurosci. Biobehav. Rev.
2000; 24: 107–113.
140. Virus R.M., Djuricic-Nedelson M., Radulovacki M., Green R.D.
The effects of adenosine and 2'-deoxycoformycin on sleep and
wakefulness in rats. Neuropharmacol. 1983; 22: 1401–1404.
141. Portas C.M., Thakkar M., Rainnie D.G., Greene R. W., McCarley
R.W. Role of adenosine in behavioral state modulation: a microdialysis study in the freely moving cat. Neurosci. 1997; 79: 225–235.
142. Radulovacki M., Virus R.M., Djuricic-Nedelson M., Green R.D.
Adenosine analogs and sleep in rats. J. Pharmacol. Exp. Ther.
1984; 228: 268–274.
143. Basheer R., Porkka-Heiskanen T., Strecker R.E., Thakkar M.M.,
McCarley R.W. Adenosine as a biological signal mediating sleepiness following prolonged wakefulness. Biol. Signals Recept.
2000; 9: 319–327.
144. Scammell T.E., Gerashchenko D.Y., Mochizuki T., McCarthy M.T.,
Estabrooke I.V., Sears C.A. i wsp. An adenosine A2a agonist increases sleep and induces Fos in ventrolateral preoptic neurons.
Neurosci. 2001; 107: 653–663.
SEN
145. Yanik G., Glaum S., Radulovacki M. The dose-response effects
of caffeine on sleep in rats. Brain Res. 1987; 403: 177–180.
146. Porkka-Heiskanen T., Strecker R.E., McCarley R.W. Brain sitespecificity of extracellular adenosine concentration changes during sleep deprivation and spontaneous sleep: an in vivo microdialysis study. Neurosci. 2000; 99: 507–517.
147. Strecker R.E., Morairty S., Thakkar M.M., Porkka-Heiskanen T.,
Basheer R., Dauphin L.J. i wsp. Adenosinergic modulation of
basal forebrain and preoptic/anterior hypothalamic neuronal
activity in the control of behavioral state. Behav. Brain Res. 2000;
115: 183–204.
148. Ongini E., Caporali M.G. Differential effect of dopamine D-1 and
D-2 receptor agonists on EEG activity and behaviour in the rabbit. Neuropharmacol. 1987; 26: 355–360.
149. Bagetta G., Corasaniti M.T., Strongoli M.C., Sakurada S., Nistico
G. Electrocortical spectrum power effects of different classes of
neuroleptics in rats. J. Psychiat. Res. 1987; 21: 93–99.
150. Sebban C., Zhang X.Q., Tesolin-Decros B., Millan M.J., Spedding M. Changes in EEG spectral power in the prefrontal cortex
of conscious rats elicited by drugs interacting with dopaminergic and noradrenergic transmission. Br. J. Pharmacol. 1999; 128:
1045–1054.
151. Cianchetti C., Masala C., Mangoni A., Gessa G.L. Suppresion of
REM and delta sleep by apomorphine in man: a dopamine mimetic effect. Psychopharmacol. 1980; 67: 61–65.
152. Cianchetti C., Masala C., Olivari P., Giordano G. Sleep pattern
alterations by naloxone. Partial prevention by haloperidol. Psychopharmacol. 1984; 83: 179–182.
153. Jones B.E., Harper S.T., Halaris A.E. Effects of locus coeruleus
lesions upon cerebral monoamine content, sleep-wakefulness
states and the response to amphetamine in the cat. Brain Res.
1977; 124: 473–496.
154. Lin J.S., Roussel B., Akaoka H., Fort P., Debilly G., Jouvet M. Role
of catecholamines in the modafinil and amphetamine induced
wakefulness, a comparative pharmacological study in the cat.
Brain Res. 1992; 591: 319–326.
155. Ferger B., Kropf W., Kuschinsky K. Studies on electroencephalogram (EEG) in rats suggest that moderate doses of cocaine or damphetamine activate D1 rather than D2 receptors. Psychopharmacol. 1994; 114: 29–308.
156. Feldman S.M., Waller H.J. Dissociation of electrocortical activation and behavioural arousal. Nature 1962; 196: 1320–1322.
157. Kolb B., Whishaw I.Q. Effects of brain lesions and atropine on
hippocampal and neocortical electroencephalograms in the rat.
Exp. Neurol. 1977; 56: 1–22.
158. Trojniar W., Jurkowlaniec E., Ozorowska T. Disturbances in sleep-waking pattern and cortical desynchronization after lateral
hypothalamic damage: effect of the size of the lesion. Acta Neurobiol. Exp. 1990; 50: 81–91.
159. Jurkowlaniec E., Orzeł-Gryglewska J., Trojniar W. Sleep waking
pattern and motor activity after lateral hypothalamic damage.
Acta Neurobiol. Exp. 1994; 54: 283–284.
160. Chang F.C., Opp M.R. Corticotropin-releasing hormone (CRH) as
a regulator of waking. Neurosci. Biobehav. Rev. 2001; 25: 445–453.
161. Steiger A., Guldner J., Knisatschek H., Rothe B., Lauer C., Holsboer F. Effects of an ACTH/MSH(4-9) analog (HOE 427) on the
sleep EEG and nocturnal hormonal secretion in humans. Peptides 1991; 12: 1007–1010.
162. Cape E.G., Manns I.D., Alonso A., Beaudet A., Jones B.E. Neurotensin-induced bursting of cholinergic basal forebrain neurons
promotes gamma and theta cortical activity together with waking and paradoxical sleep. J. Neurosci. 2000; 20: 8452–8461.
163. Morin A.J., Beaudet A. Origin of the neurotensinergic innervation of the rat basal forebrain studied by retrograde transport of
cholera toxin. J. Comp. Neurol. 1998; 391: 30–41.
164. Obal F.Jr, Alfoldi P., Cady A.B., Johannsen L., Sary G., Krueger
J.M. Growth hormone-releasing factor enhances sleep in rats and
rabbits. Am. J. Physiol. 1988; 255: R310–R316.
www.sen.viamedica.pl
31
SEN
2002, Tom 2, Nr 1
165. Borbely A.A., Tobler I. Endogenous sleep-promoting substances
and sleep regulation. Physiol. Rev. 1989; 69: 605–670.
166. Chastrette N., Cespuglio R., Lin Y.L., Jouvet M. Proopiomelanocortin (POMC)-derived peptides and sleep in the rat. Część 2.
Aminergic regulatory processes. Neuropeptides 1990; 15: 75–88.
167. Osaka T., Hayaishi O. Prostaglandin D2 modulates sleep-related
and noradrenaline-induced activity of preoptic and basal forebrain neurons in the rat. Neurosci. Res. 1995; 23: 257–268.
168. Obal F.Jr., Opp M., Cady A.B., Johannsen L., Krueger J.M. Prolactin, vasoactive intestinal peptide, and peptide histidine methionine elicit selective increases in REM sleep in rabbits. Brain
Res. 1989; 490: 292–300.
169. Dietl M.M., Hof P.R., Martin J.L., Magistretti P.J., Palacios J.M.
Autoradiographic analysis of the distribution of vasoactive intestinal peptide binding sites in the vertebrate central nervous
system: a phylogenetic study. Brain Res. 1990; 520: 14–26.
170. Bourgin P., Ahnaou A., Laporte A.M., Hamon M., Adrien J. Rapid eye movement sleep induction by vasoactive intestinal peptide infused into the oral pontine tegmentum of the rat may
involve muscarinic receptors. Neurosci. 1999; 89: 291–302.
171. Drucker-Colin R.R., Spanis C.W., Hunyadi J., Sassin J.F.,
McGaugh J.L. Growth hormone effects on sleep and wakefulness in the rat. Neuroendocrinol. 1975; 18: 1–8.
172. Cajochen C., Krauchi K., Mori D., Graw P., Wirz-Justice A. Melatonin and S-20098 increase REM sleep and wake-up propensity
without modifying NREM sleep homeostasis. Am. J. Physiol.
1997; 272: R1189–R1196.
173. Beranek L., Obal F.Jr, Taishi P., Bodosi B., Laczi F., Krueger J.M.
Changes in rat sleep after single and repeated injections of the
long-acting somatostatin analog octreotide. Am. J. Physiol. 1997;
273: R1484–R1491.
174. Gonzalez M.M., Valatx J.L., Debilly G. Role of the locus coeruleus in the sleep rebound following two different sleep deprivation methods in the rat. Brain Res. 1996; 740: 215–226.
175. Houdouin F., Cespuglio R., Jouvet M. Effects induced by the electrical stimulation of the nucleus raphe dorsalis upon hypothalamic release of 5-hydroxyindole compounds and sleep parameters in the rat. Brain Res. 1991; 565: 48–56.
176. Sakurai T., Amemiya A., Ishii M., Matsuzaki I., Chemelli R.M.,
Tanaka H. i wsp. Orexins and orexin receptors: a family of hypothalamic neuropeptides and G protein-coupled receptors that
regulate feeding behavior. Cell 1998; 92: 15–36.
177. De Lecea L., Kilduff T.S., Peyron C., Gao X., Foye P.E., Danielson
P.E. i wsp. The hypocretins: hypothalamus-specific peptides with
neuroexcitatory activity. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1998; 95:
322–327.
178. Nambu T., Sakurai T., Mizukami K., Hosoya Y., Yanagisawa M.,
Goto K. Distribution of orexin neurons in the adult rat brain.
Brain Res. 1999; 827: 243–260.
179. Mignot E. A commentary on the neurobiology of the hypocretin/
orexin system. Neuropsychopharmacol. 2001; 25: S5–13.
32
180. Salin-Pascual R., Gerashchenko D., Greco M., Blanco-Centurion C.,
Shiromani P.J. Hypothalamic regulation of sleep. Neuropsychopharmacol. 2001; 25: S21–S27.
181. Siegel J.M., Moore R., Thannickal T., Nienhuis R. A brief history of hypocretin/orexin and narcolepsy. Neuropsychopharmacol. 2001; 25: S14–S20.
182. Moore R.Y., Abrahamson E.A., Van Den Pol A. The hypocretin
neuron system: an arousal system in the human brain. Arch.
Ital. Biol. 2001; 139: 195–205.
183. Dube M.G., Kalra S.P., Kalra P.S. Food intake elicited by central
administration of orexins/hypocretins: identification of hypothalamic sites of action. Brain Res. 1999; 842: 473–477.
184. Kunii K., Yamanaka A., Nambu T., Matsuzaki I., Goto K., Sakurai T. Orexins/hypocretins regulate drinking behaviour. Brain
Res. 1999; 842: 256–261.
185. Sutcliffe J.G., de Lecea L. The hypocretins: excitatory neuromodulatory peptides for multiple homeostatic systems, including sleep and feeding. J. Neurosci. Res. 2000; 62: 161–168.
186. Scammell T.E. Wakefulness: an eye-opening perspective on orexin neurons. Curr. Biol. 2001; 11: R769–R771.
187. Marcus J.N., Aschkenasi C.J., Lee C.E., Chemelli R.M., Saper
C.B., Yanagisawa M. i wsp. Differential expression of orexin
receptors 1 and 2 in the rat brain. J. Comp. Neurol. 2001; 435:
6–25.
188. Estabrooke I.V., McCarthy M.T., Ko E., Chou T.C., Chemelli R.M.,
Yanagisawa M. i wsp. Fos expression in orexin neurons varies
with behavioral state. J. Neurosci. 2001; 21: 1656–1662.
189. Chemelli R.M., Willie J.T., Sinton C.M., Elmquist J.K., Scammell T., Lee C. i wsp. Narcolepsy in orexin knockout mice:
molecular genetics of sleep regulation. Cell 1999; 98: 437–451.
190. Lin L., Faraco J., Li R., Kadotani H., Rogers W., Lin X. i wsp.
The sleep disorder canine narcolepsy is caused by a mutation in the hypocretin (orexin) receptor 2 gene. Cell 1999; 98:
365–376.
191. Nishino S., Ripley B., Overeem S., Lammers G.J., Mignot E.
Hypocretin (orexin) deficiency in human narcolepsy. Lancet
2000; 355: 39–40.
192. Nishino S., Ripley B., Overeem S., Nevsimalova S., Lammers
G.J., Vankova J. i wsp. Low cerebrospinal fluid hypocretin (orexin) and altered energy homeostasis in human narcolepsy. Ann.
Neurol. 2001; 50: 381–388.
193. Siegel J.M. Narcolepsy. Scientific American Center for Sleep
Research. Siegel Lab, Los Angeles 2000.
194. Lai Y.Y., Siegel J.M. Pontomedullary glutamate receptors mediating locomotion and muscle tone suppression. J. Neurosci. 1991;
11: 2931–2937.
195. Thannickal T.C., Moore R.Y., Nienhuis R., Ramanathan L., Gulyani S., Aldrich M. i wsp. Reduced number of hypocretin neurons in human narcolepsy. Neuron 2000; 27: 469–474.
196. Thorpy M. Current concepts in the etiology, diagnosis and treatment of narcolepsy. Sleep Med. 2001; 2: 5–17.
www.sen.viamedica.pl
Download