Plan Rozwoju Lokalnego

advertisement
Załącznik
do Uchwały Nr XXII/175/2004
Rady Miasta Łuków
z dnia 18 listopada 2004 roku
Plan Rozwoju Lokalnego
_________
Miasta Łuków –
na lata 2004-2006
(z przedłużonym okresem
programowania do 2013 roku)
Spis treści:
I Wstęp..............................................................................................
3
Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego…………....……......
4
II Cel Narodowego Planu Rozwoju.......................................................
5
III Cel Planu Rozwoju Lokalnego w Mieście Łuków 2004-2006...................
18
IV Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza w Mieście Łuków ...........
19
V Plan Rozwoju Lokalnego. Cele. Kierunki. Działania..........................
43
VI Wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Łuków........................
74
VII System monitorowania i ewaluacji Planu w Mieście Łuków...............
75
VIII Sposoby oceny Planu……………………………………...............................
87
IX Podsumowanie. Strategia Promocji Planu Rozwoju Lokalnego…......
88
2
I. WSTĘP
Plan Rozwoju Lokalnego jest kompleksowym dokumentem określającym
strategię społeczno-gospodarczą Miasta Łuków na lata 2004 – 2006, a także
wskazuje planowane działania w latach 2007 – 2013 w kontekście zadań
realizowanych
w
ramach
Zintegrowanego
Programu
Operacyjnego
Rozwoju
Regionalnego (ZPORR).
Dokument został przygotowany na podstawie następujących dokumentów
o charakterze programującym:

Narodowy Plan Rozwoju

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego

Strategia Rozwoju Miasta Łuków

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Łuków
Konstrukcja Planu Rozwoju Lokalnego, w znaczącym stopniu, opiera się
również na dokumentach wypływających z Narodowego Planu Rozwoju, czyli m.in.:
Sektorowych Programach Operacyjnych (schemat nr 1).
Plan Rozwoju Lokalnego przedstawia sytuację społeczno-ekonomiczną miasta,
formułuje cele i zawiera opis strategii zmierzającej do osiągnięcia rozwoju
społecznego, gospodarczego. Szacuje spodziewane efekty planowanych interwencji
i wpływ na przebieg procesów rozwojowych, wskazuje kierunki zaangażowania
środków funduszy strukturalnych i środków własnych gminy.
Dokument oparty został na założeniach ujętych w Strategii Rozwoju Miasta Łuków,
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta oraz
wnioskach mieszkańców miasta przekazywanych w trakcie konsultacji społecznych
w kwietniu i maju 2004 roku.
We wnioskach końcowych, służących opracowaniu Planu wzięto również pod uwagę
wyniki
debat
strategicznych
organizowanych
metodą
aktywnego
planowania
strategicznego, w których brali udział reprezentanci środowisk społecznych,
biznesowych, gospodarczych, samorządowych itp.
3
Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego
Plan Rozwoju Lokalnego obejmuje terytorialnie i administracyjnie całe Miasto
Łuków, które wchodzi w skład powiatu łukowskiego, a ten z kolei w skład
województwa lubelskiego.
Plan Rozwoju Lokalnego został zakreślony na lata 2004 – 2006. Tak
zdefiniowany czas realizacji został wpisany w ramy czasowe Narodowego Planu
Rozwoju
2004
–
2006.
Pozwala
to
na
precyzyjne
określenie
zarówno
harmonogramu realizacji zadań ujętych w Planie oraz koszt ich realizacji. Przyjęcie
dłuższego okresu realizacji mogłoby negatywnie wpłynąć na dokładność szacunków
kosztów finansowych. Zadania, które zostały uwzględnione w planie ze względów
technicznych
mają
charakter
zadań
wieloletnich,
dlatego
też
uznano,
że
optymalnym okresem planowania jest okres 2004 - 2006.
Zadania proponowane w Planie, są zlokalizowane w różnych częściach
miasta, co spowodowane jest potrzebami zgłaszanymi przez społeczność.
Plan Rozwoju Lokalnego 2004-2006 będzie służył jako punkt odniesienia dla
działań o charakterze rozwojowym, podejmowanych z zasobów środków własnych,
jak również pozwoli określić wysokość interwencji z funduszy unijnych.
4
II. Cel Narodowego Planu Rozwoju
Cel Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 i strategia jego osiągania,
uwzględnia nie tylko horyzont kilku najbliższych lat po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej, ale także odnosi się do wyzwań, które będą aktualne i wspólne dla
wszystkich krajów UE, także w następnym okresie programowania, tj. co najmniej
do roku 2013.
CEL STRATEGICZNY NARODOWEGO PLANU ROZWOJU FORMUŁOWANY Z TEJ
PERSPEKTYWY OKREŚLA SIĘ NASTĘPUJĄCO:
CELEM STRATEGICZNYM NARODOWEGO PLANU ROZWOJU JEST
ROZWIJANIE KONKURENCYJNEJ GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ZDOLNEJ DO DŁUGOFALOWEGO, HARMONIJNEGO
ROZWOJU, ZAPEWNIAJĄCEJ WZROST ZATRUDNIENIA ORAZ POPRAWĘ
SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, EKONOMICZNEJ I PRZESTRZENNEJ Z UNIĄ
EUROPEJSKĄ NA POZIOMIE REGIONALNYM I KRAJOWYM.
Wykonując powyższy cel Polska będzie dążyć do zapewnienia wysokiego
poziomu ochrony środowiska, zgodnie z zapisami traktatu konstytuującego Unię
Europejską oraz zobowiązaniami akcesyjnymi. Realizacja celu strategicznego
odbywać
się
będzie
poprzez
osiąganie
celów
cząstkowych,
zdefiniowanych
w odpowiedzi na wyzwania konkurencji globalnej, przed jakimi stoi Polska wraz
z innymi krajami UE oraz z wniosków wynikających z analizy słabych i mocnych
stron
polskiej
gospodarki,
a
także
szans
i
zagrożeń
przed
nią
stojących
w pierwszych latach członkostwa w UE.
W ŚWIETLE TYCH ZAŁOŻEŃ PRZYJĘTO PIĘĆ PODSTAWOWYCH CELÓW
CZĄSTKOWYCH NPR NA LATA 2004-2006:

wspomaganie osiągnięcia i utrzymania w dłuższym okresie wysokiego
wzrostu PKB,

zwiększanie poziomu zatrudnienia i wykształcenia,

włączenie
Polski
w
europejskie
sieci
infrastruktury
transportowej
i informacyjnej,

intensyfikacja procesu zwiększenia w strukturze gospodarki udziału
sektorów o wysokiej wartości dodanej,
5

wspomaganie udziału w procesach rozwojowych i modernizacyjnych
wszystkich regionów i grup społecznych w Polsce.
Cele
NPR
będą
realizowane
za
pomocą
programów
i
projektów
współfinansowanych ze strony instrumentów strukturalnych w ramach Podstaw
Wsparcia Wspólnoty i Inicjatyw Wspólnotowych, projektów z udziałem Funduszu
Spójności,
a
także
przedsięwzięć
i
wieloletnich
programów
rozwojowych
finansowanych wyłącznie ze środków krajowych. Do czasu zakończenia realizacji
programów
Phare,
ISPA,
oraz
SAPARD
także
te
instrumenty
pomocy
przedakcesyjnej UE będą miały swój wkład w realizację celów NPR. Istotne
znaczenie dla osiągnięcia zamierzonych celów będą też miały, niezbędne do
podjęcia działania o charakterze prawnym, fiskalnym i instytucjonalnym.
W ramach NPR, w oparciu o wynegocjowane z Komisją Europejską Podstawy
Wsparcia
Wspólnoty,
realizowane
będzie
pięć
sektorowych
programów
operacyjnych, jeden zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego oraz
program operacyjny pomocy technicznej.
WYKAZ PROGRAMÓW OPERACYJNYCH WRAZ Z INSTYTUCJAMI
ODPOWIEDZIALNYMI ZA ICH PRZYGOTOWANIE
Nazwa Programu
Instytucja przygotowująca program
SPO WZROST KONKURENCYJNOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTW
MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY
SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH
MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY
SPO RESTRUKTURYZACJA I
MODERNIZACJA SEKTORA
ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ
OBSZARÓW WIEJSKICH
MINISTERSTWO ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
SPO RYBOŁÓWSTWO
I PRZETWÓRSTWO RYB
MINISTERSTWO ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
SPO TRANSPORT - GOSPODARKA
MORSKA
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY
ZPORR - ZINTEGROWANY PROGRAM
OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO (WE WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDAMI
– Rozwój regionalny
WOJEWÓDZTW)
PROGRAM OPERACYJNY - POMOC
TECHNICZNA
MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY
6
Struktura i treść programów operacyjnych wynika z celów i strategii ich osiągania
określonych
w
Narodowym
Planie
Rozwoju.
Podział
środków
strukturalnych
zaangażowanych w realizację poszczególnych programów odzwierciedla ich stopień
istotności dla budowania podstaw wzrostu konkurencyjności i spójności społecznej,
ekonomicznej i przestrzennej z krajami i regionami Unii Europejskiej oraz
uwzględnia faktyczne możliwości absorpcyjne.
Program operacyjny – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Celem głównym programu jest poprawa pozycji konkurencyjności polskiej
gospodarki funkcjonującej w warunkach otwartego rynku. Cel programu będzie
osiągany poprzez koncentrację środków finansowych kierowanych bezpośrednio do
sektora przedsiębiorstw, sektora naukowo-badawczego oraz instytucji otoczenia
biznesu (w tym administracji publicznej szczebla krajowego w zakresie rozwoju
społeczeństwa
informacyjnego)
na
projekty
i
przedsięwzięcia
najbardziej
efektywne, gwarantujące wzrost innowacyjności produktowej i technologicznej.
Skuteczna realizacja celu programu jest uwarunkowana w dużej mierze
powodzeniem
przedsięwzięć
o
charakterze
prawnym
i
organizacyjnym,
wynikających ze strategii gospodarczej rządu. Likwidacja barier dla działalności
gospodarczej w powiązaniu ze ściśle ukierunkowaną pomocą publiczną pozwoli,
w
stosunkowo
krótkim
czasie,
na
zdynamizowanie
wzrostu
gospodarczego,
zwiększenie poziomu zatrudnienia w najbardziej efektywnych sektorach przemysłu
i usług oraz stworzy podstawy do zwiększania konkurencyjności całej polskiej
gospodarki.
Głównymi
beneficjentami
wsparcia
przedsiębiorcy, instytucje otoczenia
udzielonego
biznesu
w
oraz
ramach
programu
będą
instytucje sfery naukowo-
badawczej.
Priorytety realizowane w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Gospodarki to:

rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji
otoczenia biznesu,

zwiększanie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw.
Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich
Głównym celem Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów
Ludzkich jest budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez
zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia,
7
szkolenia i pracy. Cel ten jest zgodny z celem strategicznym UE przyjętym w 2000
r. podczas Szczytu Lizbońskiego Rady Europejskiej, zgodnie z którym UE powinna
stać się najbardziej konkurencyjną, dynamiczną i opartą na wiedzy gospodarką
światową, zdolną do stałego wzrostu gospodarczego z większą ilością lepszych
miejsc pracy i większą spójnością społeczną.
Cel ten ma zostać osiągnięty m.in. poprzez realizację Europejskiej Strategii
Zatrudnienia.
CEL GENERALNY SPO RZL REALIZOWANY BĘDZIE PRZEZ CELE
SZCZEGÓŁOWE:

poprawę zatrudnienia poprzez rozwój jakości zasobów ludzkich,

rozwój przedsiębiorczości,

poprawę zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw i ich pracowników do
warunków zmieniającego się rynku,

wzmocnienie polityki równości szans na rynku pracy.
Głównymi beneficjentami wsparcia dostarczonego w ramach usług dla osób będą
bezrobotni, zagrożeni bezrobociem, absolwenci, osoby pracujące zainteresowane
podwyższeniem
swoich
kwalifikacji,
osoby
chcące
rozpocząć
działalność
gospodarczą, pracodawcy (głównie MŚP), kobiety, osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym, w tym osoby niepełnosprawne, młodzież pochodząca z rodzin
patologicznych
i wypadająca
z systemu
szkolnego
oraz
osoby
korzystające
długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej: osoby uzależnione, bezdomni, byli
więźniowie, młodzież opuszczająca placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny
zastępcze, osoby długotrwale bezrobotne pozostające bez pracy powyżej 24
miesięcy i uchodźcy.
Beneficjenci pomocy dostarczanej w ramach usług dla systemów to jednostki
centralne (w tym Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Sportu), instytucje rynku pracy (publiczne i niepubliczne), samorządy, placówki
edukacyjne i szkoleniowe, partnerzy społeczni, w tym organizacje pozarządowe.
Priorytety realizowane w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich to:

aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej,

rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy.
8
Program
Operacyjny
–
Restrukturyzacja
i
modernizacja
sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
GŁÓWNYMI
CELAMI
KONKURENCYJNOŚCI
PROGRAMU
OPERACYJNEGO
GOSPODARKI
JEST
POPRAWA
ROLNO-ŻYWNOŚCIOWEJ
ORAZ
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH. AKCESJA POLSKI DO UNII
EUROPEJSKIEJ
I WŁĄCZENIE
SEKTORA
ROLNO-ŻYWNOŚCIOWEGO
DO
JEDNOLITEGO RYNKU ROZSZERZY MOŻLIWOŚCI ZBYTU POLSKICH PRODUKTÓW,
LECZ JEDNOCZEŚNIE WZMOCNI KONKURENCJĘ. W ZWIĄZKU Z TYM, W CELU
SPROSTANIA KONKURENCJI NA RYNKU WEWNĘTRZNYM NALEŻY WYKORZYSTAĆ
ISTNIEJĄCE REZERWY KONKURENCYJNOŚCI LEŻĄCE PO STRONIE POPRAWY
EFEKTYWNOŚCI
EKONOMICZNEJ
(WYKORZYSTANIE
ISTNIEJĄCYCH
ZASOBÓW
PRODUKCYJNYCH) I NOWYCH TECHNOLOGII (INNOWACYJNOŚĆ).
Istotna jest poprawa dochodów w rolnictwie i na wsi oraz ograniczenie
bezrobocia ludności wiejskiej. Poprawa dochodów jest możliwa poprzez lepsze
wykorzystanie czynników produkcji, modernizacje technologii oraz dywersyfikację
produkcji rolnej lub podejmowanie działań towarzyszących. W sytuacji słabo
rozwiniętego na obszarach wiejskich rynku pracy oraz wysokiej stopy bezrobocia
(również ukrytego) niezbędne są uzupełniające działania na rzecz tworzenia nowych
miejsc pracy i samozatrudnienia współfinansowanych przez Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny.
Program ma na celu także poprawę bezpieczeństwa i jakości żywności oraz
rynkowe ukierunkowanie produkcji. Inwestycje zmierzające do poprawy standardów
higienicznych, sanitarnych i jakościowych w produkcji żywności oraz działania
mające na celu ochronę środowiska i poprawę dobrostanu zwierząt stanowią
priorytetowy
obszar
niniejszego
programu.
Zrównoważony
rozwój
obszarów
wiejskich i prawo do zaspokojenia aspiracji rozwojowych obecnej generacji oraz
przyszłych pokoleń odnosi się w zasadniczej mierze do aspektów środowiskowych
rozwoju gospodarczego. Oznacza to również prowadzenie polityki rozwojowej
w sposób zapewniający trwałość struktur społecznych, gospodarczych i kulturowych
w długim horyzoncie czasowym.
Zrównoważony
wielofunkcyjności,
rozwój
obszarów
kształtowaniem
wiejskich
warunków
dla
wiąże
się
różnorodnej
z
koncepcją
działalności
ekonomicznej prowadzonej z poszanowaniem aspektów środowiskowych, rozwoju
funkcji społecznych, kulturalnych oraz dbałością o zapewnienie mieszkańcom
dobrych
warunków
życia.
Wielofunkcyjny
rozwój
rolnictwa
jest
zgodny
9
z
oczekiwaniami
społecznymi,
a
zarazem
stabilizuje
funkcje
ekonomiczne
gospodarstw.
Odbiorcami pomocy Programu Operacyjnego będą podmioty prowadzące
działalność rolniczą – rolnicy, prowadzący gospodarstwo rolne (osoby fizyczne
i prawne), producenci rolni reprezentowani przez zrzeszenia/stowarzyszenia lub
władze
samorządowe,
przedsiębiorcy
prowadzący
działalność
w
zakresie
przetwórstwa produktów rolnych, spółki wodne, których statutowy cel jest związany
z działalnością rolniczą oraz Lasy Państwowe.
Priorytetami Programu są:

wspieranie zmian i dostosowań w rolnictwie,

zrównoważony rozwój obszarów wiejskich,

rozwój i dostosowanie do norm WE przetwórstwa artykułów rolnych.
Program Operacyjny – Rybołówstwo i przetwórstwo ryb
CELEM STRATEGICZNYM PROGRAMU JEST RACJONALNA GOSPODARKA ZASOBAMI
WÓD I POPRAWA EFEKTYWNOŚCI SEKTORA RYBACKIEGO ORAZ PODNIESIENIE
KONKURENCYJNOŚCI POLSKIEGO RYBOŁÓWSTWA I PRZETWÓRSTWA RYBNEGO.
PRODUKTY
RYBOŁÓWSTWA
I
PRZETWÓRSTWA
POWINNY
ODPOWIADAĆ
ZAPOTRZEBOWANIU RYNKU KRAJOWEGO POD WZGLĘDEM CENY I JAKOŚCI ORAZ
POWINNY BYĆ KONKURENCYJNE NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH.
Beneficjentami końcowymi pomocy będą przede wszystkim armatorzy statków
rybackich,
właściciele
i
dzierżawcy
portów,
zintegrowane
kolektywne
grupy
właścicieli i rodzin rybackich, rybacy, organizacje rybaków śródlądowych, właściciele
gospodarstw
możliwościach
rybackich,
wdrożenia
właściciele
nowych
zakładów
przetwórczych
o
określonych
technologii, hurtownicy, detaliści, placówki
naukowo-badawcze, uczelnie.
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBOŁÓWSTWO I PRZETWÓRSTWO
RYB REALIZOWANE BĘDĄ CZTERY PRIORYTETY:

DOSTOSOWANIE NAKŁADU POŁOWOWEGO DO ZASOBÓW,

ODNOWA I MODERNIZACJA FLOTY RYBACKIEJ,

OCHRONA I ROZWÓJ ZASOBÓW WODNYCH, CHÓW I HODOWLA
RYB, RYBACKIE URZĄDZENIA PORTOWE, PRZETWÓRSTWO I RYNEK
RYBNY, RYBOŁÓWSTWO ŚRÓDLĄDOWE,

INNE DZIAŁANIA (SPOŁECZNE, RYNKOWE, INNOWACYJNE).
10
Program operacyjny – Transport – Gospodarka Morska
GŁÓWNYM CELEM STRATEGICZNYM PROGRAMU JEST ZWIĘKSZENIE SPÓJNOŚCI
TRANSPORTOWEJ KRAJU ORAZ POLEPSZENIE DOSTĘPNOŚCI PRZESTRZENNEJ
MIAST, OBSZARÓW I REGIONÓW POLSKI W UKŁADZIE UNII EUROPEJSKIEJ.
REALIZACJA TEGO CELU NASTĘPOWAĆ BĘDZIE PRZEZ PRZYŚPIESZENIE PROCESU
MODERNIZACJI
I ROZBUDOWY
INFRASTRUKTURY
TRANSPORTOWEJ,
MODERNIZACJĘ GŁÓWNYCH LINII KOLEJOWYCH, ROZBUDOWĘ SIECI DROGOWEJ,
POPRAWĘ
DOSTĘPU
DO
PORTÓW
MORSKICH
WAŻNYCH
DLA
GOSPODARKI
NARODOWEJ ORAZ MODERNIZACJĘ LINII KOLEJOWYCH DLA POPRAWY OBSŁUGI
AGLOMERACJI MIEJSKICH.
Działania, które będą podejmowane w tym zakresie, wynikają z głównych
celów unijnej polityki przestrzennej, sformułowanych w ESDP (European Spatial
Development
Perspective),
ale
także
z
celów
polityki
przestrzennej
Polski
sformułowanych w koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju.
Zgodnie z tymi politykami, rozbudowa infrastruktury transportowej Polski powinna
z jednej strony uwzględniać policentryczny układ osadniczy kraju, a z drugiej –
zapewnić dalszy rozwój tego układu.
Takie działania są bowiem podstawą zaistnienia sprawnego i efektywnego
systemu transportowego w układzie krajowym i europejskim. Wysoka dostępność
do
sieci
transportowej
(i
telekomunikacyjnej)
jest
warunkiem
wstępnym
wzmacniania konkurencyjności regionów. Jeżeli tego warunku nie uda się spełnić,
nie będzie możliwe polepszanie sytuacji społecznej i ekonomicznej obszarów
peryferyjnych i zapóźnionych w rozwoju. Co więcej, poziom konkurencyjności kraju
będzie coraz niższy w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej.
Końcowymi beneficjentami pomocy będą: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Urzędy Morskie (w Gdyni, Słupsku
i Szczecinie), Zarządy Portów (w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie-Świnoujściu) oraz
Służba SAR.
W ramach programu będą realizowane 2 priorytety:

zrównoważony gałęziowo rozwój systemu transportowego,

bezpieczniejsza infrastruktura drogowa.
11
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
OPIERAJĄC SIĘ NA NARODOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO I INNYCH
DOKUMENTACH RZĄDOWYCH STWORZONY ZOSTAŁ PROGRAM ZINTEGROWANY,
KTÓREGO CELEM STRATEGICZNYM JEST TWORZENIE WARUNKÓW WZROSTU
KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE MARGINALIZACJI
W
TAKI
SPOSÓB,
GOSPODARCZEMU
ABY
KRAJU,
SPRZYJAĆ
JEGO
DŁUGOFALOWEMU
SPÓJNOŚCI
ROZWOJOWI
EKONOMICZNEJ,
SPOŁECZNEJ
I TERYTORIALNEJ ORAZ INTEGRACJI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ.
ZAKŁADA SIĘ, ŻE ZARZĄDZANIE I WDRAŻANIE ZPORR BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ NA
MOŻLIWIE NAJNIŻSZYM SZCZEBLU, TAK ABY DECYZJE ODNOŚNIE KONKRETNYCH
PROJEKTÓW
REALIZACYJNYCH
POTRZEBOM
I
ZAKŁADANEGO
W NAJWYŻSZYM
PRIORYTETOM
ZWIĘKSZENIA
STOPNIU
POSZCZEGÓLNYCH
EFEKTYWNOŚCI
ODPOWIADAŁY
REGIONÓW.
WYKORZYSTANIA
OBOK
ŚRODKÓW
PODEJŚCIE TAKIE UMOŻLIWI PO ROKU 2006 PRZENIESIENIE ZARZĄDZANIA
PROGRAMAMI
REGIONALNYMI
WSPÓŁFINANSOWANYMI
Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH NA POZIOM REGIONALNY. NSRR NA LATA 2001- 2006 ZA
GŁÓWNE
ZADANIE
PRZYJĘŁA
ZAPEWNIENIE
WARUNKÓW
WZROSTU
KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW W UKŁADZIE KRAJOWYM I EUROPEJSKIM ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIE POGŁĘBIANIU SIĘ ZRÓŻNICOWAŃ MIĘDZYREGIONALNYCH.
CEL
ZPORR
JEST
ŚCIŚLE
POWIĄZANY
Z
CELEM
NSRR,
A
ZOSTANIE
ON
OSIĄGNIĘTY POPRZEZ REALIZACJĘ SFORMUŁOWANYCH W TRAKCIE KONSULTACJI
W REGIONACH PRIORYTETÓW. USTALONE PRIORYTETY I DZIAŁANIA WYNIKAJĄ
Z
POTRZEB
WOJEWÓDZTW
I WPISUJĄ
SIĘ
W
POSZCZEGÓLNE
STRATEGIE
REGIONALNE.
Realizowane w ramach ZPORR priorytety to:

rozbudowa
i
modernizacja
infrastruktury
służącej
wzmacnianiu
konkurencyjności regionów,

wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich,

rozwój lokalny.
W ZPORR zostały przeznaczone oddzielne środki w wysokości 179 mln Euro na
wsparcie
potencjału
gospodarczego
i
rozbudowę
kompleksowych
systemów
komunikacji publicznej w największych w Polsce skupiskach ludności - aglomeracji
warszawskiej i górnośląskiej.
12
Strategia wykorzystania Funduszu Spójności w transporcie
Celem
głównym
realizowanym
w
ramach
Funduszu
Spójności
jest
zapewnienie spójności kraju i poszczególnych regionów z przestrzenią europejską.
Jest on zgodny z kierunkami polityki transportowej Unii Europejskiej zawartymi
w Białej Księdze (White Paper. European transport policy for 2010: time to decide.
Commission of the European Communities, Brussels).
Zarówno dostępność poszczególnych regionów, jak i położenie tranzytowe
kraju, wymagają szybkiej budowy sieci autostrad i dróg szybkiego ruchu oraz
modernizacji głównych linii kolejowych. Tworzą one sieć transeuropejską, opartą
o główne korytarze transportowe, wyznaczoną poprzez odcinki sieci TINA. W skład
sieci TINA wchodzą: wybrane linie kolejowe, główne drogi, drogi wodne oraz porty:
morskie, rzeczne i lotnicze.
Nie wszystkie elementy sieci TINA podlegać będą działaniom w okresie 20042006. Wynika to z faktu, że przy ograniczonych środkach działania muszą zostać
skoncentrowane na przedsięwzięciach najpilniejszych. Ograniczone zostaną więc
one do:

modernizacji linii kolejowych (z układu TINA),

budowy autostrad,

budowy dróg ekspresowych.
Natomiast
przebudowa
dróg
krajowych
(zarówno
z
układu
TINA,
jak
i pozostałych) realizowana będzie w ramach sektorowego programu operacyjnego
i współfinansowana z funduszu ERDF.
Główne kierunki strategii wykorzystania Funduszu Spójności w ochronie
środowiska
W kontekście wyzwań i strategicznych celów polityki państwa w okresie
przystępowania
do
UE,
jak
też
celów
przypisanych
Funduszowi
Spójności,
określonych w rozporządzeniu Rady 1164/94/WE, w latach 2004-2006 środki tego
instrumentu będą przeznaczone przede wszystkim na niżej wymienione kierunki
interwencji:

poprawa jakości wód powierzchniowych oraz polepszenie dystrybucji
i jakości wody do picia,

racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi,

poprawa jakości powietrza.
13
Finansowanie Narodowego Planu Rozwoju
Łączna suma środków publicznych (fundusze strukturalne, Fundusz Spójności,
środki krajowe) zaangażowanych w realizację Narodowego Planu Rozwoju 20042006 wyniesie 14891,5 mln Euro, z czego 11368,6 mln Euro tj. 76,3% całości sumy
pochodzić będzie ze środków wspólnotowych. Środki te będą wydatkowane
począwszy od roku 2004 do roku 2009, a w przypadku Funduszu Spójności nawet
do 2010 r.
W okresie realizacyjnym NPR do roku 2006 będzie trwało wydatkowanie
środków pochodzących z programów przedakcesyjnych (Phare, ISPA, SAPARD) a od
2007 r. rozpocznie się realizacja kolejnego programu rozwojowego polityki
strukturalnej na lata 2007-2013. Środki te będą wzmacniały pozytywny efekt
ekonomiczny i gospodarczy realizacji niniejszego Planu.
Z
ogólnej
sumy
11368,6
mln
Euro
wkładu
Wspólnoty
w
realizację
Narodowego Planu Rozwoju 7635,3 mln Euro (67,2%) będzie pochodzić z zasobów
funduszy strukturalnych (ERDF, ESF, EAGGF, FIFG). Z tej sumy 7320,7 mln Euro
zostanie wykorzystane na realizację Podstaw Wsparcia Wspólnoty (programów
operacyjnych), natomiast 314,6 mln Euro na realizację programów Inicjatyw
Wspólnotowych:
INTERREG
oraz
EQUAL.
W realizację
działań
rozwojowych
współfinansowanych z funduszy strukturalnych zostanie zaangażowanych 2861,4
mln Euro publicznych środków krajowych. Oznacza to, że łączna suma środków
publicznych
z funduszy
przeznaczonych
strukturalnych
na
realizację
wyniesie
10496,7
programów
mln
Euro,
współfinansowanych
a
średni
poziom
współfinansowania ze strony środków wspólnotowych sięgnie 72,7%
W okresie realizacji NPR zostanie zaangażowanych w Polsce na wspieranie
działań rozwojowych dodatkowo 3733,3 mln Euro ze środków Funduszu Spójności,
z czego po 50% zostanie przekazane na projekty transportowe i projekty
infrastruktury ochrony środowiska. W realizację projektów współfinansowanych
przez Fundusz Spójności zostanie zaangażowanych łącznie ok. 661,5 mln Euro
z krajowych środków publicznych. Łączna kwota środków publicznych włączonych
w realizację projektów Funduszu Spójności osiągnie więc 4394,8 mln Euro,
a poziom współfinansowania środkami Wspólnoty wyniesie 84,9%.
Na działania z zakresu ochrony środowiska oprócz środków Funduszu
Spójności zaangażowane będą również środki Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, który finansuje w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Gospodarki
działanie dotyczące wsparcia dostosowań przedsiębiorstw w tym zakresie (12,6%
całości środków UE przeznaczonych na realizację programu) oraz w ramach ZPORR
14
działanie dotyczące infrastruktury ochrony środowiska (ponad 14% całości środków
UE przeznaczonych na realizację ZPORR).
Obok środków publicznych w realizacji Narodowego Planu Rozwoju, będą
uczestniczyły także środki prywatne. Łączna wartość wkładu podmiotów
prywatnych szacowana jest na około 1818,0 mln Euro, co podwyższa
łączną sumę środków zaangażowanych w realizację NPR do 16709,5 mln
Euro.
Szacuje się, że zaangażowanie środków UE w realizację celów polityki strukturalnej
w Polsce (11368,6 mln Euro), w układzie poszczególnych funduszy, ukształtuje się
w latach 2004-2006 następująco:
a) fundusze strukturalne łącznie – 67,2 % (7635,3 mln Euro) w tym:
ERDF
–
60,9
%
(4456,7
mln
Euro),
ESF
–
22,9
%
(1630,4
mln
Euro),
EAGGF
–
13,8
%
(1005,0
mln
Euro),
FIFG – 2,3 % (178,6 mln Euro),
b) Fundusz Spójności – 32,8% (3733,3 mln Euro).
13,8%
2,3%
22,9%
60,9%
ERDF
ESF
EAGGF
FIFG
W układzie poszczególnych programów operacyjnych realizujących Podstawy
Wsparcia Wspólnoty środki z zasobów funduszy strukturalnych (7320,7 mln Euro)
zostaną rozdysponowane w następujący sposób:
15
3000
2869,5
Udział środków UE
2500
Udział środków krajowych
2000
1500
1300
1270,4
1127
1055
1000
627,2
536,7
485,4
500
263,9
265,1
178,6
70,9
20 7
0
Zintegrowany Program
SPO "Wzrost
SPO "Rozwój zasobów
SPO "Restrukturyzacja i
SPO "Transport i
SPO "Rybołówstwo i
Operacyjny Rozwoju
konkurencyjności
ludzkich"
modernizacja sektora
gospodarka morska"
przetworstwo ryb"
Regionalnego (ZPORR)
gospodarki"
PO "Pomoc techniczna"
żywniościowego oraz
rozwój obszarów
wiejskich"
W
układzie
dziedzin
interwencji
funduszy
strukturalnych
najwięcej
środków
w ramach NPR (fundusze strukturalne łączne z Funduszem Spójności) zostanie
przeznaczone na realizację projektów i działań modernizacyjnych i rozwojowych
w
sferze
infrastruktury
–
55,3%,
w
tym
w
szczególności
infrastruktury
transportowej – 31%.
W ramach Podstaw Wsparcia Wspólnoty (bez uwzględniania Funduszu Spójności)
udział poszczególnych dziedzin interwencji w wydatkach funduszy strukturalnych
wynosił będzie:

39,2% infrastruktura podstawowa, w tym w szczególności infrastruktura
transportowa – 24,0% całości alokacji funduszy strukturalnych,

20,9% zasoby ludzkie,

36,5% środowisko produkcyjne, w tym 17,8% przemysł i usługi, 15,9%
rozwój rolnictwa, obszarów wiejskich i rybołówstwa oraz 2,8% turystyka.
16
Spodziewane efekty Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006
Realizacja przedstawionych powyżej celów strategicznych i celów cząstkowych NPR
zmierza do:

zapewnienia stałego podnoszenia pozycji konkurencyjnej Polski,

stworzenia warunków do poprawy poziomu i jakości życia społeczeństwa,

stworzenia oferty pracy dla setek tysięcy osób wkraczających dopiero na
rynek pracy,

zapewnienia osłon dla grup społecznych i regionów, które wskutek
niedostosowania strukturalnego będą mogły być w mniejszym zakresie
beneficjentem zmian strukturalnych, które dokonają się w polskiej
gospodarce.
DO NAJWAŻNIEJSZYCH SPODZIEWANYCH EFEKTÓW NARODOWEGO PLANU ROZWOJU
2004-2006 NALEŻY ZALICZYĆ:

wzrost poziomu PKB na jednego mieszkańca względem średniej UE po
rozszerzeniu,

wzrost udziału przemysłów nowoczesnych technologii w wartości dodanej
przemysłu brutto,

wzrost udziału zatrudnionych w usługach rynkowych,

spadek stopy bezrobocia oraz spadek zróżnicowania stopy bezrobocia pomiędzy
województwami.
Jak wskazuje ocena efektu makroekonomicznego wpływu środków strukturalnych UE na
gospodarkę polską, przeprowadzona w oparciu o model hermin, największe efekty co do
zmiany poziomu PKB występować będą w 2007 r., gdzie w wyniku realizacji NPR
dodatkowy wzrost PKB wyniesie 3,33 punktu procentowego, natomiast stopa bezrobocia
będzie niższa o około 2 punkty procentowe.
W tym okresie odnotowano również potencjalny największy wpływ NPR na poziom
realnej wielkości produkcji w sektorze przemysłowym, w usługach rynkowych i sektorze
usług publicznych. Realizacja NPR spowoduje obniżenie (największe w 2006 r. – o 0,81%
PKB) deficytu sektora publicznego. Ponadto nastąpi spadek zadłużenia publicznego
o 2,89% PKB oraz zmniejszenie nadwyżki netto w handlu o 0,96% PKB w 2006 r.
17
III. Cel Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Łuków
2004-2006
Cel Planu Rozwoju Miasta na lata 2004 – 2006 i strategia jego osiągnięcia
uwzględnia nie tylko horyzont najbliższych lat, ale odnosi się do inicjatyw, które będą
aktualne w następnym okresie programowania, tj. co najmniej do roku 2013.
Cel strategiczny Planu Rozwoju Miasta formułowany z tej perspektywy określa się
następująco:
Celem
nadrzędnym
lokalnego
i
jest
wyraźnie
realizowania
działań
rozwój
odczuwalny
celów
strategicznych
miasta
dla
rozumiany
mieszkańców
życiowych
w
samorządu
jako
szybki
wzrost
szans
oparciu
o
własną
przedsiębiorczość, talenty, wiedzę i indywidualną aktywność.
Realizacja celu strategicznego odbywać się będzie poprzez osiąganie celów
cząstkowych, zdefiniowanych w odpowiedzi na zmiany zachodzące w gospodarce oraz
wniosków wynikających z analizy słabych i mocnych stron miasta, a także szans
i zagrożeń przed nią stojących.
W świetle powyższego sformułowano dwa podstawowe cele cząstkowe Programu
Rozwoju Miasta na lata 2004 – 2006:
1. Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej
2. Budowa i rozbudowa infrastruktury społecznej i turystycznej
Cele Planu Rozwoju Miasta będą realizowane ze środków własnych miasta
i krajowych. Zakłada się również dokonanie wszelkich starań o pozyskanie
środków za pomocą programów i projektów współfinansowanych w ramach
środków akcesyjnych oraz wspólnotowych.
18
IV. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza
w Mieście Łuków
MIASTO ŁUKÓW
1. POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA, LUDNOŚĆ
Miasto Łuków, położone jest na 51º56´ szerokości geograficznej północnej
i
22º23´długości
geograficznej
wschodniej.
Jedno
z
najstarszych
miast
Lubelszczyzny, leżące na historycznej Ziemi Łukowskiej, usytuowane jest na
Równinie Łukowskiej, należącej do Niziny Południowopodlaskiej, która wchodzi
w skład Nizin Środkowopolskich.
Przez miasto przepływa równoleżnikowo Krzna
Południowa, a przez jego północne krańce Krzna Północna. Obie te rzeki biorące
początek w rozległych, podmokłych obniżeniach Lasów Łukowskich, łączą się
w okolicach Międzyrzeca Podlaskiego w Krznę – największy lewy dopływ Bugu.
Pod względem administracyjnym Łuków leży w północno – zachodniej części,
utworzonego z dniem 1 stycznia 1999 roku województwa lubelskiego. Poprzednio,
zarówno przed rozbiorami, w latach międzywojennych, jak i w trzydziestoleciu
powojennym należał do województwa lubelskiego, zaś między 1975 rokiem a 1998
do województwa siedleckiego, najpierw jako stolica Ziemi Łukowskiej, a później
siedziba powiatu łukowskiego /z przerwą w latach 1975 – 1998 jako siedziba
rejonu/.
Nazwa Łuków najprawdopodobniej związana jest z topografią terenu i bierze
początek od prasłowiańskiego rdzenia łąk-ług lub łuk – co oznacza nizinę czy obszar
bagnisty wzdłuż rzeki.
Brak przekazów źródłowych nie pozwala na dokładne ustalenie daty
powstania Łukowa. Założony został prawdopodobnie przez któregoś z książąt
piastowskich panujących w dzielnicy krakowskiej w drugiej połowie XII lub na pocz.
XIII wieku. Wiadomo jednak na pewno, że w 1233 r. Łuków był siedzibą kasztelani.
Położony na ówczesnym pograniczu wśród bagien i lasów stanowił ważny punkt
strategiczny i zabezpieczał granice przed nieustannymi najazdami Jaćwingów,
Litwinów i Tatarów.
Łuków położony jest na pograniczu Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny.
Doskonałe usytuowanie pod względem komunikacyjnym – na trasie Paryż –
Moskwa, we wschodniej części Polski, blisko największego przejścia granicznego na
wschód (Brześć 80 km) i blisko dużych aglomeracji :Warszawa - 115 km, Lublin 100 km, Biała Podlaska - 60 km sprawia, że miasto stanowi doskonałe miejsce
19
inwestycyjne dla każdej firmy, która chce być blisko centrum Polski ale i zarazem
blisko rynków wschodnich.
Bardzo korzystne dla Łukowa jest położenie komunikacji kolejowej. Przez
miasto przebiega bowiem transeuropejska magistrala kolejowa Lizbona-Moskwa,
z której w Łukowie odgałęzia się linia tranzytowa, biegnąca w kierunku Skierniewic.
Dodatkowym atutem jest wytyczona trasa autostrady, która przebiegać będzie
w pobliżu. Niedaleko jest także do lotniska, które najbliższej jest w Warszawie.
Obecnie Łuków jest miastem powiatowym i siedzibą władz samorządowych
północno zachodniej Lubelszczyzny.
Współczesny Łuków zajmuje powierzchnię 3 575 ha, z czego tylko 965 ha
to tereny zabudowane i zurbanizowane, natomiast ponad 2 tys. ha stanowią użytki
rolne, a 531 ha to użytki leśne i grunty zadrzewione.
Liczba mieszkańców Łukowa w pierwszym kwartale 2004 r. wynosiła 31 846
osób. Wskaźnik gęstości zaludnienia był równy 918 mieszkańców na 1 km 2. Liczbę
mieszkańców miasta determinuje przyrost naturalny, długość życia oraz saldo
migracji.
Przyrost naturalny kształtuje liczba urodzeń w stosunku do liczby zgonów.
W Łukowie, podobnie jak w całej Polsce, obserwuje się od dłuższego czasu spadek
liczby urodzeń, choć i tak jest najwyższym w województwie lubelskim i jednym
z najwyższych w Polsce.(Tabela 1).
Tab.1 Liczba urodzeń, liczba zgonów, współczynnik przyrostu naturalnego
oraz liczba mieszkańców Łukowa w 1987; 1991; 1995, 1999-2003 roku.
Liczba
urodzeń
Liczba zgonów
Współczynnik
przyrostu
naturalnego na
1000 osób ( w
‰)
Liczba ludności
ROK
1987
563
194
12,4
29 557
1991
479
193
9,03
31 648
1995
381
225
4,86
32 060
1999
373
228
4,49
32 238
2000
369
200
5,24
32 203
2001
372
192
5,5
32 158
2002
340
206
4,1
31 996
2003
347
227
3,7
31 903
20
Analizując przyrost naturalny w Łukowie w stosunku do liczby mieszkańców
można zauważyć, że przy ciągle wysokim wskaźniku przyrostu liczba mieszkańców
nieznacznie ulega zmianie. Wynika z tego, że większość urodzonych dzieci
w Łukowie pochodzi z terenu powiatu.
Od kilku lat zauważalny jest powolny spadek liczby ludności. Co roku kilkaset
osób wymeldowuje się z miasta. Głównym kierunkiem migracji jest
ciągle
Warszawa.
2. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Obszar
Łukowa
leży
na
południowo
–
zachodnim
skraju
starej
prekambryjskiej platformy wschodnioeuropejskiej, w obrębie struktury zrębowej
podlasko – lubelskiej. Obszar ten cechuje budowa dwupiętrowa. Stosunkowo
płytko, na głębokości 910 m p.p.m. występują prekambryjskie skały krystaliczne
(łupki, gnejsy, amfibolity).
Na
cokole
krystalicznym
osadzone
są
skały
osadowe
paleozoiczne,
mezozoiczne i kenozoiczne. Utwory kenozoiczne zalegają w Łukowie na powierzchni
w postaci osadów okruchowych. Dominującymi są osady polodowcowe zlodowaceń
środkowopolskich, zlodowacenia Odry. W obrębie tych osadów na teren Łukowa
i okolic zostały przetransportowane przez lądolód skandynawski fragmenty kry
jurajskiej, zawierające unikalne w skali Europy Środkowej skamieniałości jurajskie
(amonity).
Równinę Łukowską stanowi płaski, piaszczysty teren, którego wysokości
bezwzględne sięgają od 140 m n.p.m. do 170 m n.p.m. Teren miasta jest na ogół
równinny
z
wyjątkiem
obszaru
znajdującego
się
w
obrębie
Doliny
Krzny
(ul. Rogalińskiego, ul. Partyzantów), gdzie wysokości względne sięgają kilku
metrów.
Rzeźbę obszaru Miasta Łuków budują gliny zwałowe oraz piaski i żwiry
wodno – lodowcowe związane z cofaniem się lądolodu plejstoceńskiego w okresie
zlodowacenia środkowopolskiego. W dolinach rzek występują mułki i piaski rzeczne
oraz torfy, a lokalnie na wododziałach piaski eoliczne.
W bezpośrednim sąsiedztwie Łukowa wśród glin polodowcowych tkwią
przytransportowane przez lodowiec z północy płaty czarnych iłów jurajskich
z licznymi skamieniałościami amonitów, których wiek ocenia się na 165 milionów lat
i które są osobliwością na skalę światową. Bardziej znana z tych tzw. Jurajskich kier
lodowcowych
znajduje
się
w
pobliżu
ul.
Żelechowskiej
i
była
od
dawna
eksploatowana przez miejscową cegielnię, czego śladem jest obecnie zespół
glinianek. Większy płat iłów jurajskich znajduje się na pn. – zachód od miasta
między przedmieściem Zimna Woda a kolonią Gołaszyn. Obszar Miasta Łuków
21
charakteryzuje się niską lesistością. Zasoby leśne stanowią 12.7% powierzchni
ogólnej miasta (445 ha). Wśród lasów dominuje bór świeży i bór mieszany świeży.
Są
to
lasy
ochronne.
Bory
świeże
występują
w
północno
–
wschodniej
i południowej części miasta. Przeważa w nich sosna z domieszką brzozy. Bory
mieszane świeże rosną w granicach łukowskiego obszaru chronionego krajobrazu
oraz na wschód od zabudowań miasta.
Zieleń miejską tworzą parki i skwery, ogródki działkowe, zadrzewienie
cmentarzy czynnych i zamkniętych, tereny zieleni osiedli, obiektów sportowo
rekreacyjnych
Na terenie miasta znajduje się dolina rzeki Krzny Południowej okryta
roślinnością trawiastą oraz 3 parki miejskie zadrzewione:
1. Park położony w dolinie Krzny Południowej w trójkącie: ul. Rogalińskiego,
szpital, koryto rzeki.
2. Park miejski położony wzdłuż Krzny Południowej na wysokości obiektów
Ośrodka Sportu i Rekreacji, stanowi teren tylko częściowo wykorzystywany
przez mieszkańców.
3. Park wchodzący w skład szpitala (obiekt zamknięty dla mieszkańców)
Hydrografia
Wody powierzchniowe i podziemne w okolicach Łukowa należą w całości do
dorzecza Bugu. Teren miasta jest odwadniany przez górny odcinek Krzny
Południowej i jej dopływ oraz Krzny Północnej, której dolina stanowi północną
granicę miasta. Obie rzeki biorą początek w lasach jodłowych Kryńszczaka. Krzna
należy do rzek średniej wielkości i powstaje z połączenia Krzny Północnej
i Południowej. Krzna Południowa, przepływa przez Łuków. Latem utrzymuje poziom
wody, wynoszący zaledwie kilkanaście centymetrów, przy szerokości koryta
3 metrów. Krzna Północna jest znacznie węższa.
Wody powierzchniowe obejmują również, występujące w dolinach rzek,
liczne drobne cieki i rowy melioracyjne. W graniach miasta znajduje się kilka
sztucznych zbiorników wodnych, z których największym jest zasilany wodami Krzny
Południowej – Zalew Zimna Woda. Inny duży zbiornik wodny oraz kilka mniejszych,
będących pozostałością po cegielni znajdują się przy ul. Łapiguz.
Teren Łukowa zaliczony został w obręb krainy klimatycznej chełmsko –
podlaskiej wchodzącej w skład klimatów wielkich dolin.
Wszystkie
zjawiska
klimatyczne
zależą
nie
tylko
od
promieniowania
słonecznego i od warunków naturalnych Łukowa, lecz również od rodzaju mas
powietrza, które w danym czasie napływają nad obszar miasta.
22
Zasadniczymi
polarnomorskie,
masami
powietrza
polarnokontynentalne,
docierającymi
nad
podzwrotnikowe
miasto
są
masy
oraz
arktyczne
i atlantyckie. Są to różne masy o indywidualnych cechach, przynoszące różne typy
pogody. Ruch mas powietrza wywołują zmiany ciśnienia atmosferycznego, które
przy średniej 991.08 mb dla Polski, w Łukowie kształtuje się w okolicach 995 –
1000 mb.
Nad miastem przeważają wiatry z kierunków zachodnich. Odznaczają się one
większą prędkością i przynoszą wilgotne powietrze oceaniczne, ze znacznym
zachmurzeniem, opadami i obniżką temperatury latem, natomiast wzrostem zimą.
Średnia liczba wiatrów silnych powyżej 8m/s, dochodzi do 50 dni/rok.
DZIEDZICTWO KULTUROWE I TURYSTYKA
Miasto
Łuków
ma
do
zaoferowania
niewiele
zabytków
architektury.
Spowodowane to jest wielokrotnymi zniszczeniami będącymi efektem działań
wojennych i licznych pożarów, które nawiedzały nasze miasto.
Jednym z najcenniejszych zabytków jest Zespół klasztorny oo. Bernardynów,
kościół parafialny p.w. Podwyższenia Świętego Krzyża. Kościół barokowy, fundacja
starosty łukowskiego Erazma Widliny Domaszewskiego budowany był w latach 1655
– 1770. Wnętrze kościoła jest jednonawowe z bogatym wystrojem barokowym.
W ołtarzu głównym i ośmiu ołtarzach bocznych umieszczone są cenne rzeźby
figuralne. Obok kościoła znajdują się budynki, które dawniej stanowiły klasztor
oo.
Bernardynów.
Obecnie
jest
to
budynek
I
Liceum
Ogólnokształcącego
im. T. Kościuszki. Przed kościołem umieszczona jest murowana, barkowa dzwonnica
z XVII wieku.
Kolejnym zabytkiem sakralnym jest Zespół klasztorny oo. Pijarów, obecnie
kościół parafialny Przemienienia Pańskiego. Wzniesiony został w latach 1733 – 1862
wg projektu Antoniego Solariego. Kościół jest trójnawowy z dwiema wieżami.
W bocznych nawach znajdują się trzy ołtarze. Ołtarz główny zdobią posągi Mojżesza
i Eliasza oraz ambona i ławki w nawie głównej pochodzące z połowy XVIII wieku.
Wysokie schody wieńczy kamienna rzeźba Chrystusa dźwigającego krzyż, wykonana
w 1883 roku przez Bolesława Syrewicza. Na fasadzie przylegające do budynku
kościoła, będącego poprzednio budynkiem klasztornym, obecnie plebanią, znajduje
się zegar słoneczny, który umieszczony został w 1856 r. z łacińskim napisem „Soli
oblemporo Soli” (Samemu słońcu posłuszny). Na fasadzie obecnej plebani znajduje
się poza zegarem słonecznym tablica poświęcona pamięci ks. Stanisławowi Brzósce
oraz łukowskiemu działaczowi społecznemu dr. Bronisławowi Chącińskiemu. Prawe
skrzydło to budynek dawnego Kolegium Pijarskiego, które po kasacji zakonu
23
w 1865 roku przekształcono w Szpital Świętego Tadeusza, a od 1963 roku
Liceum Medyczne Pielęgniarstwa. Obecnie znajduje się w tym budynku Powiatowy
Urząd Pracy.
Wskazać można jeszcze Kościół Świętego Rocha, drewniany, który znajduje
się na terenie rzymskokatolickiego cmentarza parafialnego. Wzniesiony został
w 1838 roku.
Innym zabytkiem jest dawny Konwikt Szaniawskich, który wzniesiony został
w 1733 roku. Obecnie znajduje się w nim Muzeum Regionalne. Kolejnym zabytkiem
jest Budynek Starostwa, zbudowany w XIX wieku wg projektu Mateusza Ornano
Chiaretellego, krewnego Napoleona I Bonaparte. Obecnie budynek ten jest siedzibą
Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta.
Inną placówką turystyczną jest Muzeum Regionalne, które gromadzi,
opracowuje i popularyzuje m.in. kulturę i sztukę ludową. Dotychczas Muzeum
zgromadziło ponad 6 tys. eksponatów i przeszło 5 tys. negatywów fotograficznych
dokumentujących historię i teraźniejszość miasta.
Oprócz atrakcji historycznych Łuków może pochwalić się znakomitymi
walorami rekreacyjnymi związanymi z położonym na terenie miasta Zalewem
Zimna Woda. Obecnie znajduje się tam „Zajazd Zimna Woda” dysponujący 35
miejscami noclegowymi w hotelu i 80 miejscami noclegowymi w domkach. Teren
zalewu jest doskonały do uprawiania wszelkiego rodzaju rekreacji i sportów
wodnych.
Innym miejscem służącym rekreacji jest Ośrodek Rekreacji i Sportu, który
dysponuje
dużym
basenem
o
wymiarach
50x21
m,
średnim
basenem
ze
zjeżdżalnią, brodzikiem dla dzieci, boiskami sportowymi, placem zabaw dla dzieci,
wypożyczalnią sprzętu rekreacyjnego. Ponadto na terenie OSiR-u znajduje się
stadnina koni, która organizuje dla mieszkańców Łukowa szkółki jeździeckie.
W Łukowie funkcjonuje również kryta pływalnia. Zbudowana została w 1995
roku przy Szkole Podstawowej Nr 5. W obiekcie tym znajduje się basen
o wymiarach 25x12,5 m, który wyłożony jest folią. Posiada stację uzdatniania wody
sterowaną komputerowo. Poza tym w budynku pływalni znajdują się 2 sauny oraz
siłownia. Z tych atrakcji korzystają w pierwszej kolejności miejskie szkoły a dopiero
potem
mieszkańcy
Łukowa.
Ponadto
pływalnia
jest
bezpłatna
dla
osób
Sportowy
„Delfinek”
dla
celów
niepełnosprawnych.
Z
tego
obiektu
korzysta
Młodzieżowy
Klub
treningowych. Z członków klubu wielu zostało mistrzami lub vice mistrzami Polski
w pływaniu. Średnio z basenu korzysta 60 – 70 tys. osób rocznie.
Łuków może poszczycić się również kilkoma cennymi obiektami wpisanymi do
rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
24
w Lublinie, wśród których oprócz ww. zabytków sakralnych wymienić należy Kasę
Skarbową, murowaną z XIX wieku, Zespół Szkół Specjalnych oraz dworzec
kolejowy, wybudowany w latach 1866 – 1867.
EDUKACJA I KULTURA
W mieście Łuków istnieje bardzo dobrze rozwinięty system oświaty. Rada
Miasta jest organem prowadzącym dla siedmiu przedszkoli miejskich, do których
uczęszcza 660 dzieci, zatrudnionych jest 55 nauczycieli na pełnych etatach i 11
nauczycieli na części etatów oraz 64 pracowników administracyjno – obsługowych
zatrudnionych na pełnym etacie i 17 pracowników na części etatu. Ponadto
funkcjonują dwa przedszkola niepubliczne skupiające 172 dzieci i zatrudniające 10
nauczycieli na pełnych etatach i 2 pedagogów na części etatu oraz 10 pracowników
administracyjno – obsługowych.
W Łukowie funkcjonują trzy szkoły podstawowe. Do Szkoły Podstawowej
Nr 1 uczęszcza 1001 uczniów uczących się w 38 oddziałach. W tej placówce
zatrudnionych jest 68 nauczycieli. Ponadto są 3 oddziały klas „0”, do których
uczęszczać będzie 88 dzieci.
Placówką, w ramach której funkcjonują klasy integracyjne jest Szkoła
Podstawowa Nr 4. Uczęszcza do niej 574 uczniów, w tym 35 niepełnosprawnych.
Dzieci uczą się w 24 oddziałach, gdzie zatrudnionych jest 44 nauczycieli na pełnych
etatach.
Trzecią z kolei szkołą jest Szkołą Podstawowa Nr 5, do której uczęszcza 866
uczniów, pobierających naukę w 37 oddziałach. Zatrudnionych jest w niej 65
nauczycieli na pełnych etatach. Ponadto funkcjonują 3 oddziały klas „0”, do których
uczęszczać będzie 65 uczniów.
Na terenie miasta funkcjonują trzy Gimnazja. Do Gimnazjum Nr 1 uczęszcza
327 uczniów, w tym 10 niepełnosprawnych. Młodzież uczy się w 12 oddziałach.
W placówce tej zatrudnionych jest 22 nauczycieli.
Gimnazjum Nr 2 kształci w 26 oddziałach, do których uczęszcza 742
uczniów. Szkoła zatrudnia 48 nauczycieli.
Natomiast do Gimnazjum Nr 3 uczęszcza 582 uczniów, uczących się w 20
oddziałach. W placówce zatrudnionych jest 41 nauczycieli.
Na
terenie
miasta
Łuków
funkcjonują
również
4
zespoły
szkół
ponadgimnazjalnych oraz I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki. Pierwszym
z nich jest Zespół Szkół Nr1 im. H. Sienkiewicza. W skład tej placówki wchodzą
następujące szkoły:
-
Technikum Ekonomiczne
25
-
Technikum Handlowe
-
Technikum Mechaniczne
-
Technikum Elektryczne
-
Technikum Odzieżowe
-
Liceum Profilowane o kierunku: administracja i zarządzanie informatyką
-
Zasadnicza Szkoła Zawodowa o kierunkach: mechanik, monter maszyn,
elektryk, wielozawodowa
We wszystkich w/w szkołach uczy się łącznie ok. 1 200 uczniów.
Drugą
placówką
ponadgimnazjalną
jest
Zespół
Szkół
Nr
2
im. A. Świętochowskiego, w skład której wchodzą szkoły:
-
Liceum Ogólnokształcące
-
Technikum Technologii Żywności
-
Zasadnicza Szkoła Zawodowa o kierunku: przetwórstwo mięsne i spożywcze.
Do Zespołu Szkół uczęszcza ok. 600 uczniów.
Kolejną jednostką oświatową jest Zespół Szkół Nr 3 im. W. Reymonta,
składający się z następujących palcówek:
-
Liceum Ogólnokształcące
-
Liceum Profilowane
-
Technikum Żywienia
-
Technikum Agrobiznesu
Do szkoły uczęszcza ok. 1 000 uczniów.
Kolejną placówką oświatową jest Zespół Szkół Nr 4 im. Jana Pawła II,
w skład której wchodzą:
-
Liceum Ogólnokształcące
-
Liceum Profilowane o profilu socjalnym
Łącznie w Zespole uczy się ok. 570 uczniów.
W tym samym budynku znajduje się Medyczne Studium Zawodowe im. J. Korczaka,
które kształci w kierunkach:
-
dietetyka
-
terapia zajęciowa
-
fizjoterapia
-
technik farmaceutyczny
-
ratownik medyczny
I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki to placówka z ponad 90 – letnią
historią. Rocznie do liceum uczęszcza ok. 1 000 uczniów.
Wyróżnić należy również Zespół Szkół Specjalnych, w skład którego wchodzi
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. W Zespole uczy
się ok. 230 uczniów.
26
Ponadto w Łukowie funkcjonuje Katolickie Liceum Ogólnokształcące, które
kształci w kierunku ogólnym. Do placówki tej uczęszcza ponad 60 uczniów.
System szkolnictwa uzupełnia Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
im. M. Karłowicza.
Ponadto na terenie miasta Łuków, przy wsparciu wszystkich sił politycznych
od
października
2000
roku
uruchomiony
został
Ośrodek
Dydaktyczno
–
Konferencyjny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który kształci na kierunku
administracja.
Od października 2001 r. rozpoczęła kształcenie dzienne i zaoczne Wyższa
Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie oraz Kolegium Zamiejscowe Akademii
Medycznej w Lublinie.
Wszystkie szkoły zaopatrzone są w nowoczesne pracownie komputerowe,
mające połączenie ze światem poprzez Internet, a dla tych, którzy chcieliby
„posurfować” w internecie czekają kawiarenki internetowe.
W
mieście
działa
Łukowski
Ośrodek
Kultury,
w
strukturach
którego
funkcjonuje:
-
Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza
-
Dom Kultury
-
Kino „Oaza”
Łukowski Ośrodek Kultury jest od 1954 roku organizatorem wielu imprez
kulturalnych m.in. koncertów, wystaw, plenerów artystycznych, odczytów a także
imprez rozrywkowych i rekreacyjnych, jak również realizuje zdania zlecone.
W Łukowskim Ośrodku Kultury działają kluby i grupy twórcze m.in.:
-
Orkiestra Dęta im. A. Próchniewicza,
-
Klub Miłośników Folkloru,
-
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej,
-
Klub Literacki „Pasieka”,
-
Kwartet Jazzowy „Łuk – band”,
-
Klub Złotego Wieku,
-
Klub Dziennikarza,
-
Dziecięcy Zespół Plastyczny „Pędzelki”,
-
Galeria PROwizorium.
Ponadto ŁOK jest organizatorem imprez o charakterze międzywojewódzkim
tj. Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim (najstarszy
w Polsce), Łukowska Jesień Artystyczna Młodych, konkurs recytatorski poezji
renesansu i baroku „Moje Fascynacje Renesansem i Barokiem”, Wojewódzki
Konkurs Recytatorski Poezji im. Ks. J. Twardowskiego, Wojewódzki Konkurs
Recytatorski „Kaskaderzy Literatury Światowej”.
27
W
Łukowie
siedzibę
ma
Muzeum
Regionalne,
będące
instytucją
specjalizującą się w gromadzeniu, opracowywaniu i popularyzowaniu łukowskiej
i mazowiecko – podlaskiej kultury i sztuki ludowej. Muzeum zostało utworzone
z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej. Jego siedzibą jest od roku
1967 zabytkowy budynek Konwikt Szaniawskich z 1730 roku.
W zbiorach muzealnych znajdują się eksponaty z dziedziny tradycyjnego
tkactwa ludowego, narzędzia do obróbki lnu, rzeźby, wycinanki, narzędzia rolnicze
z przełomu XIX i XX wieku, malarstwo ludowe oraz obrazy Józefa Pankiewicza
i
Leona Wyczółkowskiego, eksponaty z zakresu historii
oraz dokumentacja
fotograficzna i rysunkowa zabytków nieruchomych.
Placówka współpracuje z Łukowskim Ośrodkiem Kultury nad realizacją
programu „ginące zawody”. Była inicjatorem, współorganizatorem oraz sprawuje
nadzór merytoryczny w „szkółkach”: garncarskiej, tkackiej i rzeźbiarskiej.
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
Ogólne
zasady
zagospodarowania
przestrzenią
miasta,
w
tym
w szczególności uwarunkowania lokalne i predyspozycje terenów zawarte zostały
w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta”
przyjętym Uchwałą Nr XVIII/144/2000 Rady Miejskiej w Łukowie z dnia 28 kwietnia
2000
roku.
Dokument
zagospodarowania
ten
jest
przestrzennego,
podstawowym
w
oparciu
narzędziem
o
który
z
zakresu
dokonuje
się
uszczegółowienia sposobu zagospodarowania przestrzennego, poprzez sporządzenie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Rada Miejska w Łukowie podjęła Uchwałę Nr III/22/2002 z dnia 17 grudnia
2002 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego
Miasta
Łuków
obejmującej
obszar
miasta
w
granicach
administracyjnych, który jest aktualnie opracowywany.
UWARUNKOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Największymi źródłami zanieczyszczeń powietrza są: kotłownie sektora
energetyczno – przemysłowego, kotłownie komunalne, paleniska domowe, pojazdy
mechaniczne oraz opary ze środków ochrony roślin. Głównymi wskaźnikami
zanieczyszczenia powietrza są substancje gazowe, w tym: dwutlenek węgla,
dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenki węgla oraz substancje pyłowe.
Wg danych udostępnionych przez Marszałka Województwa Lubelskiego
w 2002 roku z terenu całego województwa wyemitowano 4 299,9 tys. Mg
28
zanieczyszczeń, w tym z terenu miasta Łuków trafiło do powietrza 60,5 tys. Mg.
Zanieczyszczenie gazowe wprowadzane do powietrza na terenie miasta Łuków
stanowiły 99,5% ogólnej emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza na
terenie miasta.
W granicach administracyjnych Miasta Łuków zlokalizowanych jest 189 ulic
o łącznej długości 65 kilometrów. W skład spalin, które wydzielają pojazdy
mechaniczne
wchodzą
tlenki
niemetali.
Spaliny
niekorzystnie
oddziałują
na
środowisko w sposób pośredni i bezpośredni, stąd wynika dążenie do ograniczenia
wielkości
ich
emisji. Zanieczyszczenie powietrza
można
zmniejszyć poprzez
modernizacje istniejących dróg gminnych, co ma wpływ na poprawę płynności
ruchu i co za tym idzie, mniejsze wydzielanie spalin. Na terenie miasta Łuków
pomiary
emisji
zanieczyszczeń
powietrza
prowadzone
były
na
stacji
przy
ul. Spółdzielczej. Wyniki pomiarów na przestrzeni lat 1998 – 2002 kształtowały się
następująco:
Tabela 2
Rodzaj zanieczyszczenia
Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
Pył mierzony metodą
refrektometryczną
Stężenia średnioroczne [g/m3] w latach :
1998
1999
2000
2001
2002
1,5
9,9
3,8
7,8
12,8
19,9
19,4
20,8
20,2
22,4
10,5
24,3
24,6
29,8
26,1
Analiza wieloletnich badań wykazuje wzrost poszczególnych zanieczyszczeń
powietrza w omawianym zakresie. Ze względu na ograniczenia w ostatnich latach
emisji przemysłowej oraz w związku z rozwojem sieci ciepłowniczych, coraz
większej wagi nabiera problem emisji zanieczyszczeń z silników, wzrastającej
w stosunkowo szybkim tempie liczby pojazdów poruszających się po mieście.
Ponadto
na
terenie
miasta
występują
zanieczyszczenia
wód
powierzchniowych. Punkt pomiarowo – kontrolny zlokalizowany jest w miejscowości
Strzyżew, który określa wpływ zanieczyszczeń z terenu miasta na rzekę Krzna.
Klasyfikacja za rok 2002, przeprowadzona została metodą CUGW (metoda stężeń
charakterystycznych), wykazała, że wody rzeki Krzna w punkcie Strzyżew uznane
zostały jako nie odpowiadająca normom czystości. Stwierdzona klasa wynikała
z przekroczeń zanieczyszczeń w grupie fizykochemicznej (azot amonowy, azot
azotynowy, fosforany i fosfor ogólny) oraz grupy bakteriologicznej (miano Coli).
Wody podziemne
Pod
względem
hydrogeologicznym
Miasto
Łuków
leży
w
obrębie
Niecki
Mazowieckiej zbudowanej z utworów kredy, trzeciorzędu i czwartorzędu. Główny
poziom wodonośny tej jednostki związany jest z piętrem trzeciorzędowym. Utwory
29
trzeciorzędowe zalegają na dużych głębokościach, a wody tej warstwy charakteryzują
się zwiększonym stężeniem związków żelaza i manganu, w związku z czym do celów
spożywczych wymagają uzdatnienia.
Gospodarkę wodną na terenie Miasta Łuków prowadzi Przedsiębiorstwo Usług
i Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. w Łukowie. Zajmuje się ono eksploatacją sieci
wodociągowej oraz ujęcia
wody składającego się z 10 studni głębinowych, z czego
aktualnie pracuje 8. Jakość wody tłoczonej do sieci jest regularnie kontrolowana.
Odpady komunalne
Odpady z terenu Miasta Łuków składowane są na wysypisku zlokalizowanym
w Łukowie przy ul. Świderskiej, którym zarządza Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii
Komunalnej Sp. Z .o.o. Zaliczane jest do składowisk odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne. Nie został jednak rozwiązany problem odpadów innych niż
komunalne, w tym w szczególności odpadów z produkcji obuwia.
Na składowisku prowadzona jest segregacja i odzysk surowców wtórnych –
makulatury, szkła i plastików, które gromadzone są w kontenerach. Wybudowano
na nim halę do linii sortowania odpadów selekcjowanych. Nieselekcjowane odpady
są składowane na uszczelnionej niecce składowiska, której czas składowania się
kończy.
W związku ze znacznym wypełnieniem niecki planowane jest rozpoczęcie
modernizacji składowiska polegającego na budowie drugiej części pola składowego
wysypiska o powierzchni 0,8 ha.
Odpady z sektora gospodarczego
Na terenie miasta znajduje się 13 wytwórców odpadów przemysłowych.
Monitoring regionalny gospodarki odpadami pochodzenia przemysłowego prowadzi
Wojewódzki
Inspektorat
Ochrony
Środowiska
w
Lublinie
Delegatura
w Białej Podlaskiej. Informacje na temat odpadów przemysłowych wytworzonych
i
poddanych
odzyskowi
Delegatura
uzyskuje
systemem
ankietowym.
Dane
umieszczone są w komputerowej bazie SIGOP-W.
W komputerowej bazie SIGOP-W znajduje się 13 wytwórców odpadów
z terenu miasta. Ilość odpadów wytworzonych w 2002 roku przez te zakłady
wyniosła 9 500,7 Mg. Do największych wytwórców odpadów funkcjonujących na
terenie miasta należą: Zakłady Mięsne „Łmeat – Łuków” S.A., Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Odpady wytworzone przez te zakłady stanowią 88%
30
wszystkich odpadów z terenu miasta. Z ogólnej ilości odpadów wytworzonych
w 2002 roku odzyskowi poddano 8 130,1 Mg, unieszkodliwiono poza składowaniem
938,9
Mg,
na
składowiskach
zdeponowano
427,2
Mg,
natomiast
4,5Mg
magazynowano. Sposób gospodarowania odpadami pochodzenia przemysłowego
w 2002 roku przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 3. Odpady przemysłowe wytworzone na terenie Łukowa w 2002 roku (baza
SIGOP - W)
Ilość odpadów [Mg]
Wytworzonych
Miasto
Łuków
Magazynowanych
9 478,70
Odzyskanych
Unieszkodliwionych poza
składowaniem
Składowanych
8 120,10
938,90
415,20
4,50
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
UKŁAD DROGOWY
Łuków
spełnia
ważną
funkcję
regionalnego
węzła
komunikacyjno-
transportowego. W mieście zbiegają się 3 kierunki dróg krajowych oraz 3 kierunki
dróg wojewódzkich o znaczeniu regionalnym i 5 kierunków linii kolejowych
(w kierunku Warszawy, Lublina, Terespola, Dęblina, Pilawy).
Istniejący układ drogowy na terenie miasta obejmuje cztery kategorie dróg
publicznych tj. drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i miejskie.
Układ dróg krajowych znajdujących się w zarządzie Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad obejmuje drogę krajową nr 63 przebiegającą ulicami
Radzyńska, Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Siedlecka, Trzaskoniec oraz drogę krajową
nr 76 obejmującą ulice Warszawską i Łapiguz. Łączna długość dróg krajowych
w granicach administracyjnych miasta Łuków wynosi 8 km. Drogi krajowe spełniają
ważną rolę w układzie komunikacyjnym miasta, z uwagi na ich funkcje tranzytowe.
Stanowią one główne drogi przejazdowe przez Łuków.
Natomiast drogi wojewódzkie przebiegające przez miasto znajdują się
w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dróg Wojewódzkich
w Białej Podlaskiej o łącznej długości 7 km. Obejmują one ulice Międzyrzecką,
Żelechowską oraz Świderską.
31
Ponadto na terenie Łukowa znajdują się ulice powiatowe zarządzane przez
Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie. Łączna długość wynosi 24 km. Drogi te,
podobnie jak drogi wojewódzkie spełniają istotną rolę, uzupełniając układ dróg
wyjazdowych z miasta na tereny ościenne.
Jednakże najliczniejszą grupę stanowią drogi miejskie. Drogi te pozostają
w Zarządzie Dróg Miejskich. Drogi te obsługują centrum miasta, tereny osiedli
mieszkaniowych oraz tereny użytkowane na cele gospodarcze. Łączna długość dróg
miejskich wynosi 65 km. Do tego można dodać 10 km dróg gruntowych, które
zlokalizowane są w okolicach ulicy Radzyńskiej.
Z uwagi na znaczne obciążenie dróg krajowych i wojewódzkich ruchem
drogowym, ich stan techniczny wymaga modernizacji lub remontów. Częściowo
prace są już zrealizowane, czego przykładem może być ulica Wyszyńskiego
i Piłsudskiego.
Natomiast większość dróg miejskich, z uwagi na wieloletnie użytkowanie
i znaczne zaległości w zakresie odnowień, wymagają renowacji, modernizacji
i remontów.
Ponadto w Łukowie funkcjonują dwa mosty w ciągach dróg krajowych oraz
dwa mosty w ciągach dróg powiatowych.
SIEĆ WODNO – KANALIZACYJNA
Gospodarką wodno – kanalizacyjną
zajmuje się na terenie miasta
Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. Istniejący system
zaopatrzenia w wodę oparty jest o ujęcie wody, stację uzdatniania wody oraz
system sieci wodociągowych. Ujęcie wody składa się z 10 studni głębinowych,
z których aktualnie pracuje osiem, zlokalizowanych:
-
przy ul. Partyzantów studnia nr A1, B1, C1
-
przy ul. Stodolnej studnia nr I i II
-
przy ul. Poważe studnia nr III, IV, VI
System sieci wodociągowej obejmuje magistralę wodociągową, sieć rozdzielczą
oraz przyłącza. Długość sieci magistralnych i rozdzielczych wynosi 74,9 km,
natomiast długość przyłączy wynosi 61,8 km.
Natomiast
sanitarnej
jest
system
kanalizacyjny
systemem rozdzielczym
miasta
(bez
w
wód
zakresie
sieci
opadowych)
i
kanalizacji
zasadniczo
grawitacyjnym. Całkowita długość sieci wynosi 75,6 km. System obsługuje część
mieszkańców miasta. Ważne obszary – szczególnie oddzielone torami kolejowymi
nie są jeszcze objęte tym systemem.
32
W Łukowie funkcjonują 3 sieciowe przepompownie ścieków, zlokalizowane na
osiedlu Sienkiewicza, w parku miejskim oraz na osiedlu Kapitana Ostoi.
Rozwój sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie całego miasta jest
kolejnym celem strategicznym, jakie miasto zaplanowało do realizacji w okresie
najbliższych 10 lat. Plany te uwzględniają rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej na obszarach peryferyjnych.
Zaopatrzenie w gaz oraz w energię elektryczną i cieplną
Miasto Łuków wyposażone jest w sieć gazową wysokiego i średniego
ciśnienia. Dostawą gazu do miasta zajmuje się PGNiG S.A Warszawa, natomiast
dystrybucją Rozdzielnia Gazu w Łukowie. Przez teren miasta przebiega gazociąg
wysokiego ciśnienia Gończyce – Łuków – Siedlce, będący odgałęzieniem od
magistrali gazowej Puławy – Warszawa.
Nasycenie siecią gazową można uznać za zadowalające. Sukcesywnie,
w miarę posiadanych środków finansowych prowadzone są prace mające na celu
podłączenie tych części miasta do sieci gazowej, które nie zostały jeszcze
podłączone. W 2003 roku rozpoczęto realizację inwestycji „Budowa gazociągu
średniego ciśnienia za torami PKP”, która zakończyła się w miesiącu czerwcu 2004
roku.
Jeśli chodzi o energię elektryczną Miasto Łuków zasilane jest trzema liniami
przesyłowymi (110V) – linie Stoczek, Międzyrzec i Radzyń (źródłem energii
w normalnych warunkach pracy systemu elektroenergetycznego jest Elektrownia
„Kozienice”).
Na terenie miasta energetyczną sieć rozdzielczą tworzy 100,785 km linii
15 kV, z czego 46,134 km to linie kablowe, a 54,651 km to linie napowietrzne.
W Łukowie zainstalowane są 102 stacje transformatorowe SN/nn, wśród
których 70 sztuk to stacje wnętrzowe, a 32 sztuki to stacje napowietrzne.
Ogólna długość linii niskiego napięcia wynosi 188,5 km, z czego 110,3 to
linie napowietrzne, a 78,2 km to linie kablowe.
System cieplny miasta opiera się głównie na energii wytwarzanej przez
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w pięciu źródłach:
-
kotłownia rejonowa przy ul. Świderskiej;
-
kotłownia rejonowa przy ulicy 11-go Listopada;
-
kotłownia osiedlowa przy ul. Stodolnej;
33
-
kotłownia osiedlowa przy ulicy Międzyrzeckiej 15 B;
-
kotłownia wbudowana przy ulicy Międzyrzeckiej 51.
Osiedle Klimeckiego oraz część osiedla Chącińskiego zasilane są z kotłowni
należącej do Zakładów Mięsnych „Łmeat – Łuków” S.A. Pozostałe zbiorowiska
mieszkańców, typu osiedlowego posiadają własne kotłownie ciepłownicze.
WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI
Na terenie Miasta Łuków reprezentowane są wszystkie formy własności
nieruchomości tj. własność prywatna, państwowa i samorządowa. O ile ta pierwsza
w głównej mierze służy zaspokojeniu potrzeb i przynoszeniu korzyści samym
właścicielom, to obie pozostałe formy służą zaspokojeniu potrzeb zbiorowych
społeczności lokalnej. Miasto jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego,
w ramach zadań własnych zaspokaja podstawowe potrzeby dotyczące takich
dziedzin jak ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami i ochrona środowiska,
drogi miejskie, wodociągi, kanalizacja, utrzymanie czystości i porządku, miejskiej
zieleni i zadrzewień, cmentarzy komunalnych, targowisk itp.
Dla realizacji powyższych zadań miasto tworzy zasób nieruchomości, które
zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego i innymi dokumentami
programowymi niezbędne są dla potrzeb publicznych.
Według
stanu
na
dzień
31
sierpnia
2003
roku
Miasto Łuków
było
właścicielem 444,3 ha gruntów na terenie miasta. W przeważającej części są to
grunty pod drogami miejskimi, terenami zieleni miejskiej. Z łącznej powierzchni
gruntów komunalnych w użytkowanie wieczyste pod budownictwo mieszkaniowe
oddanych zostało 20 ha, natomiast na handel, usługi i przemysł 48 ha. Ponadto
w dzierżawę oddano 108 ha gruntów.
Zasób
nieruchomości
miasta
ulega
zmianom
ilościowym
w
wyniku
przeprowadzania transakcji na rynku nieruchomości.
IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW (Analiza SWOT)
W wyniku dokonanej analizy materiału przedstawionego powyżej, innych
opracowań oraz programów nakreślających cele i kierunki strategiczne rozwoju
a także po wnikliwej analizie wniosków i postulatów zgłaszanych przez mieszkańców
miasta, przedsiębiorców działających na terenie miasta, radnych, stworzono listę
problemów z zakresu gospodarki komunalnej, a w tym ochrony środowiska
przyrodniczego i kulturowego, które brzmią następująco:
34

zły stan techniczny nawierzchni dróg, w tym nawierzchni dróg krajowych,
wojewódzkich i powiatowych

deficyt miejsc parkingowych w centrum miasta,

wolne tempo realizacji inwestycji infrastrukturalnych na obrzeżach miasta,

nie wystarczające uzbrojenie terenów w elementy infrastruktury technicznej
położonych na obrzeżach miasta,

brak sieci kanalizacyjnej w części miasta,

brak miejskiego deptaka,

niewystarczająca powierzchnia terenów zieleni miejskiej w centrum miasta,

mała oferta miejskich nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne,

nie uzbrojenie terenów inwestycyjnych w media,

hałas komunikacyjny i ze źródeł przemysłowych,

zanieczyszczenie powietrza przez zakłady mięsne, oczyszczalnię ścieków,

zanieczyszczenie ścieków komunalnych,

brak właściwego oznakowania, opisów zabytków i innych ciekawych dla
ruchu turystycznego obiektów,

brak obwodnic dla ruchu tranzytowego z bezkolizyjnymi skrzyżowaniami,

brak wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego,

dalekie położenie od dużych tras komunikacyjnych.
GOSPODARKA
Główni pracodawcy oraz struktura podstawowych branż na terenie miasta
Miasto Łuków jest największym i najważniejszym ośrodkiem gospodarczym
w powiecie łukowskim. Przemysł w mieście opiera się na czterech podstawowych
branżach. Są to przemysł spożywczy, obuwniczy, budownictwo i przemysł lekki.
Jednym z największych pracodawców na terenie miasta były Łukowskie
Zakłady Przemysłu Skórzanego „Łukbut”, które zostały wprowadzone na giełdę.
W latach 70 – tych zatrudniały ok. 3 000 osób wraz z filiami w Stoczku Łukowskim
oraz Międzyrzecu Podlaskim. Jednakże na skutek złego zarządzania ogłoszono
upadłość tego przedsiębiorstwa, co przyczyniło się do zwiększenia bezrobocia
w naszym mieście. Innym zakładem produkującym obuwie była „Syrena” Sp. z o.o.,
która podobnie jak poprzedniczka została zlikwidowana. Kolejnym znaczącym
przedsiębiorstwem na rynku lokalnym są Zakłady Mięsne „Łmeat – Łuków” S.A.,
zajmujące się przetwórstwem mięsa i wędlin. Ponadto należy wymienić Spółdzielnię
Inwalidów „Łuksja”, która oferuje szeroki asortyment odzieży damskiej, odzieży
sportowej oraz konfekcyjnych wyrobów do hoteli i pensjonatów.
35
Wspieraniem działalności łukowskich przedsiębiorców zajmuje się Business
Centre Club, Lubelska Fundacja Rozwoju, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi
Łukowskiej oraz Cech Rzemiosł Różnych.
Poza sferą produkcyjną, znacznymi pracodawcami na lokalnym rynku pracy
są podmioty działające w zakresie bieżącej obsługi ludności. Do najważniejszych
z nich zaliczyć można:
-
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
-
Zakład Gospodarki Lokalowej
-
Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
-
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
-
Łukowską Spółdzielnię Mieszkaniową
Ponadto w mieście funkcjonują oddziały banków tj. PKO BP S.A., Banku
Spółdzielczego, PEKAO S.A., Kredyt Banku.
Biorąc pod uwagę liczbę zarejestrowanych podmiotów zauważalny jest
wzrost
ich
liczby,
szczególnie
dotyczy
to
małych
przedsiębiorstw,
w
tym
jednoosobowych i rodzinnych.
W ciągu ostatnich 15 lat transformacji ustrojowej w strukturze gospodarki
Miasta Łuków zaistniały poważne zmiany.
Poza podmiotami większymi, które zatrudniają od kilkunastu pracowników,
należy
zwrócić
szczególną
uwagę
na
dużą
liczbę
mniejszych
podmiotów
gospodarczych, działających głównie w sferze handlu i usług.
Według danych ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd
Miasta Łuków na dzień 31.12.2003 r. zarejestrowanych było 2007 przedsiębiorców.
W stosunku do stanu sprzed 15 laty tj. 31.12.1989 r., który wynosił 513
przedsiębiorców, nastąpił wzrost o 1494 podmioty.
Z 2007 przedsiębiorców największą grupę stanowiła branża handlowa
45,5%, następnie usługi przemysłowe i budownictwo po 12%, dalej przedsiębiorcy
wykonujący usługi nie materialne 9%, usługi transportowe 6,5% a produkcją
wyrobów zajmowało się 2,5% przedsiębiorców.
Na
w
dzień
ewidencji
30.06.2004
działalności
roku
liczba
gospodarczej
przedsiębiorców
wyniosła
2023
zarejestrowanych
podmioty.
W
okresie
6 miesięcy tj. od 31.12.2003 r. do 30.06.2004 r. zarejestrowało działalność
130 przedsiębiorców, natomiast zaprzestało jej wykonywania 114 podmiotów.
Największa rotacja wystąpiła w branży handlowej i budownictwie. Ponadto
w
okresie
ostatnich
produkujących
wyroby
6
i
miesięcy
usługi
nie
nastąpił
wzrost
materialne,
liczby
natomiast
przedsiębiorców
ubyło w
branży
budowlanej i usługach przemysłowych.
36
IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW
Problemy występujące na szczeblu ogólnokrajowym przekładają się na
problemy na poziomie lokalnym, miejskim. Będą one do rozwiązania wówczas, gdy
zostaną przeprowadzone reformy strukturalne oraz przy założeniu
znacznego
wzrostu gospodarczego i poprawy zamożności społeczeństwa.
Do największych dotkliwości podmiotów gospodarczych z terenu miasta należą:
-
duże obciążenia fiskalne oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych,
-
ograniczony
dostęp
do
środków
finansowych
przeznaczonych
na
dostosowanie do wymogów unijnych w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej,
-
niestabilność rynków zbytu,
-
szybkie i duże zmiany w zakresie przepisów prawa podatkowego i prawa
pracy,
-
niewielka
dochodowość
prowadzonej
działalności
gospodarczej,
która
uniemożliwia kumulowanie środków z przeznaczeniem na inwestycje.
Problemy przedstawione powyżej są nie do rozwiązania na szczeblu
lokalnym, miejskim. Owe problemy należy również rozpatrywać w kontekście
lokalnego rynku pracy, na którym występuje stosunkowo duża grupa młodych ludzi,
niewykwalifikowanych lub niskokwalifikowanych, którzy pozostają bez pracy. Osoby
te stanowią obciążenie w postaci łożenia na nich kwot ze sfery społecznej. Jednakże
osoby te po odbyciu odpowiednich szkoleń mogą stanowić znaczną siłę napędową
lokalnej
gospodarki.
posiadającymi
Podobnie
wykształcenie
przedstawia
wyższe.
się
Dlatego
sytuacja
też
władze
z
bezrobotnymi
lokalne
powinny
podejmować działania umożliwiające zagospodarowanie tego potencjału.
Działania, które winny być podejmowane celem ożywienia gospodarczego
przedstawiają się następująco:
-
współpraca w zakresie dostosowania kierunków kształcenia i edukacji do
potrzeb rynku,
-
organizacja robót publicznych celem realizacji inwestycji infrastrukturalnych,
-
rozbudowa
infrastruktury
technicznej,
szczególnie
w
rejonach
niedostatecznie wyposażonych w sieć infrastruktury,
-
stworzenie i doskonalenie systemu zwolnień, ulg i zachęt podatkowych
(podatki i opłaty lokalne).
37
SFERA SPOŁECZNA
SYTUACJA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA TERENU
Miasto Łuków liczy na dzień 31.12.2003 roku 31 903 mieszkańców,
natomiast po pierwszym kwartale nastąpił nieznaczny spadek o 57 mieszkańców.
Na
koniec
roku
1980
Łuków
liczył
25
094
osoby.
W
ciągu
80
–
tych
i 90 – tych lat następował systematyczny wzrost mieszkańców, który zakończył się
na roku 1999.
Struktura płci jest asymetryczna i zjawisko to występuje już od dłuższego
czasu. W aktualnej strukturze płci 48 % ogółu mieszkańców stanowią mężczyźni,
natomiast 52% kobiety. Szczegółowe dane dotyczące struktury płci zawarto
w Tabeli.
Tabela 4. Liczba mieszkańców i struktura płci w mieście Łuków w okresie 1980 –
2003*
Data
Liczba
Mężczyźni
Kobiety
mieszkańców
31.12.1980
25 094
b.d.
b.d.
31.12.1990
30 664
b.d.
b.d.
31.12.1994
31 915
15 430
16 485
31.12.1996
32 038
15 502
16 531
31.12.1997
32 162
15 535
16 629
31.12.1998
32 167
15 543
16 624
31.12.1999
32 232
15 582
16 650
31.12.2000
32 203
15 582
16 621
31.12.2001
32 158
15 553
16 605
31.12.2002
31 996
15 472
16 524
31.12.2003
31 903
15 411
16 492
* - wg danych Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Łuków
Wskaźnik gęstości zaludnienia był równy 918 mieszkańców na 1 km2 . Liczbę
mieszkańców miasta determinuje przyrost naturalny, długość życia oraz saldo
migracji.
Przyrost naturalny kształtuje liczba urodzeń w stosunku do liczby zgonów.
W Łukowie, podobnie jak w całej Polsce, obserwuje się od dłuższego czasu spadek
liczby urodzeń, choć i tak jest najwyższym w województwie lubelskim i jednym
z najwyższych w Polsce.(tabela).
Analizując przyrost naturalny w Łukowie w stosunku do liczby mieszkańców
można zauważyć, że przy ciągle wysokim wskaźniku przyrostu liczba mieszkańców
nieznacznie ulega zmianie. Wynika z tego, że większość urodzonych dzieci
w Łukowie pochodzi z terenu powiatu.
38
Od kilku lat zauważalny jest powolny spadek liczby ludności. Co roku kilkaset
osób wymeldowuje się z miasta. Głównym kierunkiem migracji jest ciągle
Warszawa.
Tabela 5. Liczba urodzeń, liczba zgonów, współczynnik przyrostu naturalnego oraz
liczba mieszkańców Łukowa w 1987; 1991; 1995, 1999-2003 roku.
Współczynnik
przyrostu
naturalnego na
1000 osób ( w
‰)
ROK
Liczba
urodzeń
Liczba
zgonów
Liczba ludności
1987
563
194
12,4
29 557
1991
479
193
9,03
31 648
1995
381
225
4,86
32 060
1999
373
228
4,49
32 238
2000
369
200
5,24
32 203
2001
372
192
5,5
32 158
2002
340
206
4,1
31 996
2003
347
227
3,7
31 903
Biorąc pod uwagę strukturę wiekową mieszkańców, najliczniejszą grupę
stanowią osoby w wieku produkcyjnym (20 701 osób).
Struktura wieku mieszkańców Łukowa wskazuje na podobne tendencje jak
u większości ludności miast Polski. Wyraźnie zauważalny jest systematyczny spadek
ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz stopniowy wzrost liczby mieszkańców
w wieku produkcyjnym oraz poprodukcyjnym.
Tabela 6. Struktura wieku mieszkańców miasta Łukowa.
wiek
0-6
7-15
płeć
M
K
2003
1246
1156
wiek
19 - 65
płeć
2003
19 - 60
M
K
10309
10392
Produkcyjny
64,9%
M – mężczyźni; K – kobiety
M
16-18
K
1997
1987
Przedprodukcyjny
25,6%
Powyżej
Powyżej
65
60
M
K
920
2103
Poprodukcyjny
9,5%
M
K
939
854
RAZEM
M
15411
K
16492
M+K
31903
39
WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
Reformy gospodarcze i administracyjne w Polsce spowodowały, że duża
liczba mieszkańców Łukowa zdecydowała się szukać pracy w sąsiednich miastach,
a głównie w Warszawie, do której codziennie dojeżdżają.
Zmiany zachodzące na rynku pracy przełożyły się na poziom dochodów
i zamożności społeczności lokalnej. Przedłużający się stan dużego bezrobocia, przy
jednoczesnym spadku dochodów realnych osób pracujących przyczynia się do
ubożenia społeczeństwa. Przejawem tego jest fakt, iż liczba gospodarstw domowych
korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej osiąga poziom
rzędu 11% gospodarstw domowych w mieście (wg ostatniego Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2002 roku, liczba gospodarstw w mieście
wyniosła 9 900 gospodarstw, natomiast wg danych Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łukowie liczba gospodarstw korzystających z pomocy społecznej
w 2003 roku wyniosła 1 107 gospodarstwa). Szczegółowe dane dotyczące zakresu
pomocy udzielanej przez MOPS prezentuje poniższa Tabela.
Tabela 7. Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą społeczną w latach
2000 - 2003
Rok
Liczba gospodarstw
2000
2001
2002
2003
1121
988
1165
1107
Wysokość łączna
wydatkowanych
środków w złotych
1 494 199
1 720 640
2 133 718
1 854 841
Średnia wysokość
świadczeń na gosp.
domowe
1 332
1 741
1 831
1 675
Obok znacznej liczby osób korzystających z pomocy socjalnej, jeszcze
liczniejsza jest grupa gospodarstw domowych korzystających z pomocy Urzędu
Miasta w zakresie dopłat do czynszu w postaci dodatku mieszkaniowego. Dotyczy to
zarówno dopłat do zasobów komunalnych, spółdzielczych oraz zamieszkujących
w
budynkach
prywatnych.
W
tym
zakresie
zauważalny
jest
wzrost
liczby
gospodarstw korzystających z tej formy pomocy. Szczegółowe dane dotyczące skali
pomocy w formie dodatków mieszkaniowych obrazuje poniższa tabela.
40
Tabela 8. Zestawienie pomocy mieszkaniowej udzielonej mieszkańcom Miasta
Łuków w formie dodatków mieszkaniowych w latach 2001– 2003 i pierwszym
kwartale 2004 roku*.
Liczba
wypłaconych
dodatków w
skali
roku w
okresach
miesięcznych
2001 12 914
Wartość wypłaconych dodatków w złotych
1 785 905
331 296
1 069 031
385 578
2002 17 162
2 147 737
527 772
1 266 953
353 012
2003 12 050
1 491 127
293 240
883 115
314 772
2004 5 748
711 466
145 613
424 140
141 713
Rok
w tym mieszkańcom w budynkach
Ogółem
komunalnych spółdzielczych
innych
I
kw.
* - sporządzono na podstawie danych Urzędu Miasta Łuków
RYNEK PRACY
Rynek pracy w Łukowie cechowała w ostatnich sześciu latach spora
zmienność w zakresie liczby bezrobotnych. Szczegółowe dane liczbowe za okres
1998 - 2003 dla miasta ilustruje Tabela. Z analizy danych w niej zawartych wynika,
iż aktualny stan bezrobocia jest bardzo wysoki w stosunku do danych z roku 1998,
który
był
jednocześnie
rokiem,
w
którym
poziom
bezrobocia
był
jednym
z najniższych.
Z analizy struktury bezrobocia według wykształcenia wynika, że maleje
liczba bezrobotnych z wyższym i średnim wykształceniem. Podobną sytuację można
zaobserwować w grupie osób bezrobotnych posiadających wykształcenie zasadnicze
i niższe.
Duży spadek liczby osób bezrobotnych zauważalny jest w grupie osób
najmłodszych wiekowo tj. od 18 do 24 roku życia. Najwyższy poziom bezrobocia
w tej grupie zanotowany został w roku 2001, natomiast już w 2003 roku nastąpił
bardzo duży spadek liczby osób pozostających bez pracy. Co wskazuje na dużą
aktywność młodych ludzi w poszukiwaniu pracy. W pozostałych grupach wiekowych
również nastąpił spadek liczby osób bezrobotnych.
Innym problemem jest stosunkowo duża grupa osób pozostających bez
pracy
powyżej
12
miesięcy,
a
więc
trwale
bezrobotnych.
Aktualna
grupa
bezrobotnych pozostających bez pracy stanowi ok. 47 % ogółu bezrobotnych.
41
TABELA 9. Struktura bezrobocia w Mieście Łuków
Wyszczególnienie
1998
2001
Ilość bezrobotnych ogółem
1717
3066
w tym kobiet
920
1493
BEZROBOTNI WG WYKSZTAŁCENIA
Wyższe
120
257
Policealne i średnie zawodowe
451
768
Średnie ogólnokształcące
164
289
Zasadnicze zawodowe
549
1000
Podstawowe i niepełne podst.
433
752
BEZROBOTNI WG WIEKU
15 – 17
0
0
18 – 24
672
1041
25 – 34
442
888
35 – 44
370
584
45 – 54
214
510
55 – 59
15
41
60 - 64
4
2
BEZROBOTNI WG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY
Do 12 miesięcy
1107
1581
Powyżej 12 miesięcy
610
1485
2003
2721
1358
175
636
288
917
705
0
736
887
555
495
41
7
1415
1306
Identyfikacja problemów oraz określenie grup społecznych wymagających
wsparcia
Wśród złożonej sytuacji społeczno – ekonomicznej ludności Miasta Łuków,
w wyniku przeprowadzonej diagnozy istniejącego stanu, można wyróżnić w tym
zakresie następujące problemy:
-
zmniejszająca się liczba mieszkańców miasta wynikająca ze spadku liczby
urodzeń, dużej liczby zgonów oraz migracji ludności do innych miast
w poszukiwaniu pracy,
-
złe warunki mieszkaniowe,
-
zwiększenie liczby ludności w wieku produkcyjnym,
-
„starzenie
się”
społeczeństwa
–
spadek
liczby
ludności
w
wieku
przedprodukcyjnym.
42
V. Plan Rozwoju Lokalnego. Cel. Kierunki.
Działania
CEL
Celem nadrzędnym działań strategicznych samorządu lokalnego jest
rozwój miasta rozumiany jako szybki i wyraźnie odczuwalny dla
mieszkańców wzrost szans realizowania celów życiowych w oparciu
o własną przedsiębiorczość, talenty, wiedzę i indywidualną aktywność.
KIERUNKI
Budowa i rozbudowa infrastruktury technicznej.
Budowa i rozbudowa infrastruktury społecznej i turystycznej.
DZIAŁANIA
Budowa
i
rozbudowa
infrastruktury
technicznej,
społecznej
oraz
turystycznej
Budowa i rozbudowa projektowanej i istniejącej infrastruktury technicznej,
społecznej oraz turystycznej stanowi jeden z najważniejszych elementów szeroko
pojętego rozwoju miasta. W ramach Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Łuków,
programuje się następujące działania, zmierzające do kompleksowego rozwiązania
istniejących problemów:
43
Działanie 1: obejmować będzie budowę i rozbudowę infrastruktury technicznej
w zakresie systemów komunikacyjnych dróg gminnych oraz miejskich z całością
infrastruktury okołodrogowej.
Działanie 2: obejmować będzie budowę i rozbudowę infrastruktury technicznej
w zakresie kompleksowego skanalizowania miasta.
Działanie 3: obejmować będzie budowę i rozbudowę szeroko pojętej infrastruktury
społecznej, sportowej oraz turystycznej.
Oczekiwane efekty. Wzrost konkurencyjności naszego miasta. Polepszony zostanie
dostęp przedsiębiorców i mieszkańców miasta do infrastruktury technicznej, społecznej
i turystycznej. Zwiększona zostanie atrakcyjność inwestycyjna i turystyczna miasta.
Podniesiony zostanie standard życia mieszkańców. Realizacja celu wpłynie na poprawę
jakości środowiska.
Finansowanie. Na realizację celu planuje się środki własne i krajowe oraz pochodzące
ze środków wspólnotowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego. W okresie realizacji Planu Rozwoju Miasta będą także realizowane
inwestycje współfinansowane z zasobów Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków innych programów, których celem jest
współfinansowanie zdań tego typu.
44
Zadania inwestycyjne Miasta Łuków 2004-2006
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Zadanie inwestycyjne
Szacunkowy
koszt realizacji
(w PLN)
Prognozowany
termin realizacji
Prognozowane
finansowanie
Jednostka
odpowiedzialna
za realizację
Wymogi formalnoprawne
miasto: 9 000
państwo: 6 000
EFRR: 45 000
Miasto Łuków
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Priorytet 1.1
Budowa oświetlenia w
ul. Radzyńskiej, Wojska
Polskiego, Parkowej,
Opłotki, Turystycznej,
Wypoczynkowej
2005
1 460 000
2006
Przebudowa
systemu oświetlenia
ulicznego w Mieście
Łuków
miasto: 210 000
p-stwo: 140 000
EFRR: 1 050 000
2005
miasto: 60 000
państwo: 40 000
EFRR: 300 000
2006
miasto: 90 000
państwo: 60 000
EFRR:450 000
1 000 000
Miasto Łuków
45
Remont i wymiana
nawierzchni dróg
dojazdowych do Zajazdu
Zimna Woda
ul. Turystyczna,
Nadrzeczna, Parkowa,
Wypoczynkowa.
600 000
2006
miasto: 90 000
państwo: 60 000
EFRR: 450 000
Miasto Łuków
Remont i wymiana
nawierzchni dróg
miejskich: ul. Bukowa,
Klonowa, Lipowa.
270 000
2005
miasto: 40 500
państwo: 27 000
EFRR:202 500
Miasto Łuków
Remont i wymiana
nawierzchni dróg
miejskich wraz z
odwodnieniem: ul.
Gołaszówiec (od
nr 1-13), Maryli
Wereszczakówny,
Zagrodowa
500 000
2005
miasto: 75 000
państwo: 50 000
EFRR: 375 000
Miasto Łuków
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
46
Remont i wymiana
nawierzchni dróg
miejskich wraz z
odwodnieniem: ul.
Nowogródek
Kiernickich, Tryjarskiego
1 610 000
2006
miasto: 241 500
państwo:161 000
EFRR: 1 207 500
Miasto Łuków
Remont i wymiana
nawierzchni dróg
miejskich wraz z
odwodnieniem: ul.
Żeromskiego, Północna,
Południowa,
Kasprowicza
Kaszubskiego, Pogodna,
Rick Wiśniewskiego
770 000
2005
miasto: 115 500
państwo: 77 000
EFRR: 577 500
Miasto Łuków
Remont i wymiana
nawierzchni dróg
miejskich wraz z
odwodnieniem: ul.
Chabrowa, Makowa,
Wrzosowa, Zielona,
Piramowicza, Kołłątaja
535 000
2005
miasto: 80 250
państwo: 53 500
EFRR: 401 250
Miasto Łuków
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
47
Remont i wymiana
nawierzchni dróg
miejskich wraz z
odwodnieniem: ul.
Komisji Edukacji
Narodowej, Szkolna,
Niemcewicza,
Skłodowskiego,
Krupińskiego.
530 000
2006
miasto: 79 500
państwo: 53 000
EFRR: 397 500
Miasto Łuków
Remont i wymiana
nawierzchni dróg oraz
chodników miejskich: ul.
Nowopijarska, Kościelna,
Chopina,
Kwiatkowskiego.
600 000
2006
miasto: 90 000
państwo: 60 000
EFRR: 450 000
Miasto Łuków
Realizacja „Małej
obwodnicy” –
I odcinek:
ul. Siedlecka –
ul. Warszawska
12 000 000
2005
miasto: 900 000
p-stwo: 600 000
EFRR: 4 500 000
Miasto Łuków
2006
miasto: 900 000
p-stwo: 600 000
EFRR: 4 500 000
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
48
Poprawa bezpieczeństwa
w ruchu pieszych
poprzez budowę
i modernizację
chodników w ciągu dróg
wojewódzkich.
1 900 000
2006
miasto: 285 000
p-stwo: 190 000
EFRR: 1 425 000
Miasto Łuków
Poprawa bezpieczeństwa
w ruchu pieszych
poprzez budowę
i modernizację
chodników –
ul. Międzyrzecka (do
Karwacza)
3 400 000
2005
miasto: 510 000
p-stwo: 340 000
EFRR: 2 550 000
Miasto Łuków
Poprawa bezpieczeństwa
w ruchu pieszych
poprzez budowę
i modernizację
chodników –
ul. Ks. Brzóski, Struga,
Świętochowskiego,
11 – go Listopada
1 000 000
2005
miasto: 150 000
p-stwo: 100 000
EFRR: 750 000
Miasto Łuków
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
49
Poprawa bezpieczeństwa
w ruchu pieszych
poprzez budowę
i modernizację
chodników –
ul. Trentowskiego
95 000
2006
miasto: 14 250
p-stwo: 9 500
EFRR: 71 250
Miasto Łuków
Poprawa bezpieczeństwa
w ruchu pieszych
poprzez budowę
i modernizację
chodników przy
ul. Mickiewicza,
nawierzchni w ul.
Batalionów Chłopskich
oraz odwodnienie
w ul. Krasińskiego
Poprawa bezpieczeństwa
w ruchu pieszych
poprzez budowę
i modernizację
chodników –
Al. Kościuszki
231 000
2005
miasto: 34 650
p-stwo: 23 100
EFRR: 173 250
Miasto Łuków
110 000
2006
miasto: 16 500
p-stwo: 11 000
EFRR: 82 500
Miasto Łuków
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
50
Wykonanie ścieżki
rowerowej od Dworca
PKS do Dworca PKP
2005
miasto: 71 250
państwo: 47 500
EFRR: 356 250
2006
miasto: 71 250
państwo: 47 500
EFRR: 356 250
Miasto Łuków
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Miasto Łuków
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Miasto Łuków
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
950 000
Priorytet 1.2
Budowa kanalizacji
sanitarnej
w ul. Żelechowska,
Patoki, Świderska
2006
miasto: 22 500
państwo: 15 000
EFRR: 112 500
2007 - 2013
m-sto: 1 057 500
p-stwo: 705 000
EFRR: 5 287 500
7 200 000
Priorytet 1.4
Budowa Ośrodka Jazdy
Konnej
i Hipoterapii – Zalew
Zimna Woda
2006
miasto: 22 500
p-stwo: 15 000
EFRR: 112 500
2007 - 2013
miasto: 577 500
p-stwo: 385 000
EFRR: 2 887 500
4 000 000
51
Zwiększenie bazy
turystycznej poprzez
przebudowę
i adaptację budynku
Świetlicostołówki na
obiekt hotelowy oraz
rozbudowa bazy
sportowej przy ośrodku
wypoczynkowym
Zajeździe Zimna Woda
poprzez wybudowanie
kortów tenisowych,
drenaż boiska
piłkarskiego, adaptacja
pomieszczeń po
zlikwidowanej kotłowni
węglowej na siłownię
2005
miasto: 22 500
p-stwo: 15 000
EFRR: 112 500
2007 - 2013
miasto: 727 500
p-stwo: 485 000
EFRR: 3 637 500
5 000 000
Miasto Łuków
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, (gdzie
Ocena Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Priorytet 1.5
Zakup wyposażenia do
Wydziału Inwestycji
Promocji
i Integracji Europejskiej
2005
miasto: 9 000
państwo: 6 000
EFRR: 45 000
2006
miasto: 9 000
państwo: 6 000
EFRR: 45 000
120 000
Miasto Łuków
52
Rozbudowa i
modernizacja systemu
infrastruktury
informatycznej Urzędu
Miasta w celu
wprowadzenia
elektronicznego obiegu
dokumentów,
elektronicznej
archiwizacji
dokumentów oraz
rozwoju elektronicznych
usług dla ludności z
wykorzystaniem podpisu
elektronicznego
240 000
2005
miasto: 36 000
państwo: 24 000
EFRR: 180 000
Miasto Łuków
miasto: 90 000
państwo: 60 000
EFRR: 450 000
Miasto Łuków
Priorytet 3.3
Zagospodarowanie
działki po byłej
„ Baltonie” poprzez
wykonanie nawierzchni
placu i ogrodzenia
miejskich terenów
sportowych.
600 000
2005
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
53
Budowa miejsc
parkingowych na Osiedlu
Sienkiewicza (od strony
cmentarza)
2005
miasto: 13 200
państwo: 8 800
EFRR: 66 000
Miasto Łuków
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Miasto Łuków
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Miasto Łuków
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
220 000
2006
Budowa miejsc
parkingowych w ul.
Laskowskiego, Dmocha,
Partyzantów
Budowa kanalizacji
sanitarnej
w ul. Wiatraki, Zimna
Woda
270 000
2005
2005
miasto: 19 800
państwo: 13 200
EFRR: 99 000
miasto: 40 500
państwo: 27 000
EFRR:202 500
miasto: 204 000
p-stwo: 136 000
EFRR: 1 020 000
1 700 000
2006
miasto: 51 000
p-stwo: 34 000
EFRR: 255 000
54
Budowa kanalizacji
sanitarnej
w ul.
Warszawska, Kleeberga,
Strzelnicza, Łapiguz.
Budowa kanalizacji
sanitarnej oraz
deszczowej wraz z
wykonaniem chodnika i
ścieżki rowerowej przy
ul. Łapiguz
Budowa kanalizacji
sanitarnej w ul.
Międzyrzecka,
Wójtostwo.
2005
miasto: 22 500
państwo: 15 000
EFRR: 112 500
2006
miasto: 180 000
p-stwo: 120 000
EFRR: 900 000
2005
miasto: 15 000
p-stwo: 10 000
EFRR: 75 000
2006
miasto: 277 500
p-stwo: 185 000
EFRR: 1 387 500
2005
miasto: 13 500
państwo: 9 000
EFRR: 67 500
2006
miasto: 255 000
p-stwo: 170 000
EFRR: 1 275 000
Miasto Łuków
1 350 000
Miasto Łuków
1 950 000
1 790 000
Miasto Łuków
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
55
Budowa kanalizacji
sanitarnej i odtworzenie
nawierzchni
w ul. Konwiktorska
450 000
Budowa kanalizacji
sanitarnej
w ul. Kiernickich
2005
miasto: 67 500
państwo: 45 000
EFRR: 337 500
Miasto Łuków
2005
miasto: 3 000
państwo: 2 000
EFRR: 15 000
Miasto Łuków
160 000
2006
Budowa kanalizacji
sanitarnej w osiedlu
Nowy Łuków II, w ul.
Armii Ludowej, Rolniczej
i Telimeny
1 200 000
2005
miasto: 21 000
państwo: 14 000
EFRR: 105 000
miasto: 180 000
p-stwo: 120 000
EFRR: 900 000
Miasto Łuków
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
56
Remont wraz z
przebudową kotłowni
i instalacji CO – OSiR
„Delfin”
2004
miasto: 1 500
państwo: 1 000
EFRR: 7 500
2005
miasto: 45 000
państwo: 30 000
EFRR: 225 000
2005
miasto: 41 250
państwo: 27 500
EFRR: 206 250
2006
miasto: 41 250
państwo: 27 500
EFRR: 206 250
miasto: 123 750
państwo: 82 500
EFRR: 618 750
Miasto Łuków
300 000
Regulacja rzeki Krzny w
Łukowie
Miasto Łuków
550 000
Budowa
i modernizacja sieci
wodociągowej na terenie
Miasta Łuków
2005
1 650 000
2006
miasto: 123 750
państwo: 82 500
EFRR: 618 750
Miasto Łuków
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
57
Budowa targowiska
miejskiego przy
Ul. Kanałowej
1 000 000
Budowa Cmentarza
Komunalnego
2005
miasto: 150 000
p-stwo: 100 000
EFRR: 750 000
Miasto Łuków
2005
miasto: 75 000
p-stwo: 50 000
EFRR: 375 000
Miasto Łuków
2006
miasto: 105 000
p-stwo: 70 000
EFRR: 525 000
2005
miasto: 102 750
p-stwo: 68 500
EFRR: 513 750
1 200 000
Przebudowa II części
skweru w centrum
miasta
685 000
Miasto Łuków
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
58
Przebudowa i
zagospodarowanie Parku
Miejskiego
2005
miasto: 3 750
państwo: 2 500
EFRR: 18 750
2006 - 2007
miasto: 123 750
państwo: 82 500
EFRR: 618 750
2005
miasto: 31 500
państwo: 21 000
EFRR: 157 500
2006
miasto: 31 500
państwo: 21 000
EFRR: 157 500
2005
miasto: 48 000
państwo: 32 000
EFRR: 240 000
Miasto Łuków
850 000
Rozbudowa
i modernizacja placów
zabaw dla dzieci
/na osiedlach
mieszkaniowych/
Założenie monitoringu
w Mieście Łuków
Miasto Łuków
420 000
320 000
Miasto Łuków
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
59
Przebudowa
i adaptacja budynku przy
ul. Łapiguz 102
na mieszkania socjalne
Przebudowa
i adaptacja budynku przy
ul. Wójtostwo
na mieszkania socjalne
1 500 000
2005
miasto: 225 000
p-stwo: 150 000
EFRR: 1 125 000
Miasto Łuków
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
2005
miasto: 7 500
państwo: 5 000
EFRR: 37 500
Miasto Łuków
2006 - 2007
miasto: 450 000
p-stwo: 300 000
EFRR: 2 250 000
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Miasto Łuków
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
3 050 000
Priorytet 3.5.1
Wymiana instalacji
wodno - kanalizacyjnej
w Ośrodku Sportu
i Rekreacji „Delfin”
235 000
2006
miasto: 35 250
państwo: 23 500
EFRR: 176 250
60
Przebudowa i
termomodernizacja
Przedszkola
Integracyjnego
Nr 1
450 000
2006
miasto: 67 500
państwo: 45 000
EFRR: 337 500
Miasto Łuków
Przebudowa i
termomodernizacja
Przedszkola Miejskiego
Nr 2
250 000
2005
miasto: 37 500
państwo: 25 000
EFRR: 187 500
Miasto Łuków
Przebudowa i
termomodernizacja
Przedszkola Miejskiego
Nr 3
650 000
2006
miasto: 97 500
państwo: 65 000
EFRR: 487 500
Miasto Łuków
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
61
Przebudowa i
termomodernizacja
Przedszkola Miejskiego
Nr 4
Przebudowa i
termomodernizacja
Przedszkola Miejskiego
Nr 7 wraz z adaptacją
budynku po byłej
wymiennikowni PEC na
salę korekcyjno –
sportową
Przebudowa i
termomodernizacja
Szkoły Podstawowej
Nr 5
750 000
2005
miasto: 112 500
państwo: 75 000
EFRR: 562 500
Miasto Łuków
2005
miasto: 74 400
państwo: 49 600
EFRR: 372 000
Miasto Łuków
2006
miasto: 37 500
państwo: 25 000
EFRR: 187 500
2005
miasto: 225 000
p-stwo: 150 000
EFRR: 1 125 000
746 000
1 500 000
Miasto Łuków
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
62
Remont
i przebudowa Biblioteki
Miejskiej
Remont
i przebudowa
Łukowskiego Ośrodka
Kultury
Przebudowa bądź
budowa hal sportowych
/podnoszenia ciężarów,
zapasów/ przy ŁKS
„Orlęta Łuków”
2005
miasto: 33 000
państwo: 22 000
EFRR: 165 000
2006
miasto: 64 500
państwo: 43 000
EFRR: 322 500
2006
miasto: 120 000
państwo: 80 000
EFRR: 600 000
Miasto Łuków
2005
miasto: 18 000
państwo: 12 000
EFRR: 90 000
Miasto Łuków
2006
miasto: 507 000
p-stwo: 338 000
EFRR: 2 535 000
650 000
800 000
3 500 000
Miasto Łuków
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
63
Remont
i przebudowa Ośrodka
Sportu
i Rekreacji
w Łukowie
Budowa hali sportowej
przy Gimnazjum Nr 2
w Łukowie
2005
miasto: 48 750
państwo: 32 500
EFRR: 243 750
2006
miasto: 48 750
państwo: 32 500
EFRR: 243 750
2005
miasto: 18 000
państwo: 12 000
EFRR: 90 000
2006
miasto: 315 000
p-stwo: 210 000
EFRR: 1 575 000
Miasto Łuków
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Miasto Łuków
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
650 000
2 220 000
64
Zadania inwestycyjne Miasta Łuków 2007-2013
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Zadanie
inwestycyjne
Prognozowany
termin realizacji
Szacunkowy koszt
realizacji
(w PLN)
Jednostka
odpowiedzialna
za realizację
Prognozowane
finansowanie
Wymogi formalnoprawne
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Priorytet 1.1.1
Przebudowa
systemu
oświetlenia
ulicznego w Mieście
Łuków
2007 - 2013
1 000 000
miasto: 150 000
państwo: 100 000
EFRR: 750 000
Miasto Łuków
Remont i wymiana
nawierzchni dróg w
mieście Łuków
2007 - 2013
4 000 000
miasto: 600 000
państwo: 400 000
EFRR: 3 000 000
Miasto Łuków
65
Remont i wymiana
nawierzchni dróg
miejskich: Bartnia,
Źródlana, Okrzei
2007 - 2013
490 000
miasto: 73 500
państwo: 49 000
EFRR: 367 500
Miasto Łuków
Remont i wymiana
nawierzchni dróg
miejskich wraz z
odwodnieniem:
Armii Ludowej
2007 - 2013
265 000
miasto: 39 750
państwo: 26 500
EFRR: 198 750
Miasto Łuków
Remont i wymiana
nawierzchni dróg
miejskich wraz z
odwodnieniem:
Czechowicza, Marii
Dąbrowskiej,
łącznik Staffa i
Szenwalda oraz
nawierzchni w ul.
Krasińskiego,
Kruczkowskiego.
2007 - 2013
565 000
miasto: 84 750
państwo: 56 500
EFRR: 423 750
Miasto Łuków
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
66
Remont i wymiana
nawierzchni dróg
miejskich wraz z
odwodnieniem:
Armii Krajowej,
Królowej Jadwigi,
Zygmunta Starego,
Stodolna,
Kazimierza
Wielkiego
Budowa drogi
miejskiej łączącej
ul. Wójtostwo z ul.
Cieszkowizna –
połączenie terenów
miasta i gminy
przez rzekę Krzna
2007 - 2013
910 000
miasto: 136 500
p-stwo: 91 000
EFRR: 682 500
Miasto Łuków
2007 - 2013
930 000
miasto: 139 500
państwo: 93 000
EFRR: 697 500
Miasto Łuków
Poprawa
bezpieczeństwa
w ruchu pieszych
poprzez budowę
i modernizację
chodników w ciągu
dróg powiatowych
2007 - 2013
1 000 000
miasto: 150 000
p-stwo: 100 000
EFRR: 750 000
Miasto Łuków
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
67
Poprawa
bezpieczeństwa
w ruchu pieszych
poprzez budowę
i modernizację
chodników w ciągu
dróg wojewódzkich.
2007 - 2013
1 900 000
miasto: 285 000
państwo: 190 000
EFRR: 1 425 000
Miasto Łuków
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Miasto Łuków
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Miasto Łuków
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Priorytet 1.2
Budowa kanalizacji
sanitarnej
2007 - 2013
9 200 000
miasto: 1 380 000
państwo: 920 000
EFRR: 6 900 000
Priorytet 1.4
Budowa Centrum
Kultury
2007 – 2013
6 000 000
miasto: 900 000
państwo: 600 000
EFRR: 4 500 000
68
Budowa Ośrodka
Jazdy Konnej
i Hipoterapii –
Zalew Zimna Woda
2007 - 2013
4 000 000
miasto: 600 000
państwo: 400 000
EFRR: 3 000 000
Miasto Łuków
Zwiększenie bazy
2007 - 2013
5 000 000
miasto: 750 000
państwo: 500 000
EFRR: 3 750 000
Miasto Łuków
turystycznej
poprzez
przebudowę
i adaptację budynku
Świetlicostołówki
na obiekt hotelowy
oraz rozbudowa
bazy sportowej przy
ośrodku
wypoczynkowym
Zajeździe Zimna
Woda poprzez
wybudowanie
kortów tenisowych,
drenaż boiska
piłkarskiego,
adaptacja
pomieszczeń po
zlikwidowanej
kotłowni węglowej
na siłownię
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
69
Priorytet 1.5
Zakup wyposażenia
do Wydziału
Inwestycji Promocji
i Integracji
Europejskiej
2007 - 2013
120 000
miasto: 18 000
państwo: 12 000
EFRR: 90 000
Miasto Łuków
Priorytet 3.3
Remont
i przebudowa dróg
wewnętrznych OSiR
2007 - 2013
350 000
miasto: 52 500
państwo: 35 000
EFRR: 262 500
Miasto Łuków
Opracowanie tras
i budowa ścieżki
rowerowej z
przejściem przez
rzekę od
skrzyżowania ul.
Lewickiego z ul.
Browarną wzdłuż
rzeki Krzny do
zalewu Zimna Woda
2007 - 2013
1 175 000
miasto: 176 250
państwo: 117 500
EFRR: 881 250
Miasto Łuków
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
70
Poprawa
bezpieczeństwa
w ruchu pieszych
poprzez budowę
i modernizację
chodników –
ul. Międzyrzecka
2007 - 2013
3 400 000
miasto: 510 000
państwo: 340 000
EFRR: 2 550 000
Miasto Łuków
Budowa kanalizacji
sanitarnej za torami
PKP
2007 - 2013
2 500 000
miasto: 375 000
państwo: 250 000
EFRR: 1 875 000
Miasto Łuków
Wymiana instalacji
wodno kanalizacyjnej
w Ośrodku Sportu
i Rekreacji „Delfin”
2007 - 2013
235 000
miasto: 35 250
państwo: 23 500
EFRR: 176 250
Miasto Łuków
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
71
Remont kapitalny
CO łącznie
z wymianą pieca
gazowego
w Pływalni
„Delfinek”
2007 - 2013
300 000
miasto: 45 000
państwo: 30 000
EFRR: 225 000
Miasto Łuków
Regulacja rzeki
Krzny w Łukowie
2007 - 2013
550 000
miasto: 82 500
państwo: 55 000
EFRR: 412 500
Miasto Łuków
Budowa
i modernizacja sieci
wodociągowej na
terenie Miasta
Łuków
2007 - 2013
1 650 000
miasto: 247 500
państwo: 165 000
EFRR: 1 237 500
Miasto Łuków
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
72
Przebudowa i
zagospodarowanie
Parku Miejskiego
2007 - 2013
850 000
miasto: 127 500
państwo: 85 000
EFRR: 637 500
Miasto Łuków
Przebudowa
i adaptacja budynku
przy
ul. Wójtostwo
na mieszkania
socjalne
2007 - 2013
3 050 000
miasto: 457 500
państwo: 305 000
EFRR: 2 287 500
Miasto Łuków
Rewitalizacja
terenów
powojskowych przy
ul. Strzelniczej.
Stworzenie terenów
rekreacyjno –
sportowych.
2007 - 2013
1 900 000
miasto: 285 000
państwo: 190 000
EFRR: 1 425 000
Miasto Łuków
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
73
Priorytet 3.5.1
Przebudowa i
termomodernizacja
Przedszkola
Integracyjnego
Nr 1
2007 - 2013
450 000
miasto: 67 500
państwo: 45 000
EFRR: 337 500
Miasto Łuków
Przebudowa i
termomodernizacja
Przedszkola
Miejskiego Nr 2
2007 - 2013
250 000
miasto: 37 500
państwo: 25 000
EFRR: 187 500
Miasto Łuków
Przebudowa i
termomodernizacja
Przedszkola
Miejskiego Nr 3
2007 - 2013
650 000
miasto: 97 500
państwo: 65 000
EFRR: 487 500
Miasto Łuków
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
74
Przebudowa i
termomodernizacja
Przedszkola
Miejskiego Nr 4
2007 - 2013
750 000
miasto: 112 500
państwo: 75 000
EFRR: 562 500
Miasto Łuków
Przebudowa i
termomodernizacja
Przedszkola
Miejskiego Nr 7
wraz z adaptacją
budynku po byłej
wymiennikowni PEC
na salę korekcyjno sportową
2007 - 2013
746 000
miasto: 111 900
państwo: 74 600
EFRR: 559 500
Miasto Łuków
Przebudowa i
termomodernizacja
Szkoły
Podstawowej Nr 5
2007 - 2013
1 500 000
miasto: 225 000
państwo: 150 000
EFRR: 1 125 000
Miasto Łuków
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
75
Remont
i przebudowa
Biblioteki Miejskiej
2007 - 2013
650 000
miasto: 97 500
państwo: 65 000
EFRR: 487 500
Miasto Łuków
Budowa boisk i
urządzeń
sportowych przy
szkołach
podstawowych i
gimnazjach
2007 - 2013
1 200 000
miasto: 180 000
państwo: 120 000
EFRR: 900 000
Miasto Łuków
Przebudowa bądź
budowa hal
sportowych
/podnoszenia
ciężarów, zapasów/
przy ŁKS „Orlęta
Łuków”
2007 - 2013
3 500 000
miasto: 525 000
państwo: 350 000
EFRR: 262 500
Miasto Łuków
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
76
Remont
i przebudowa
Ośrodka Sportu
i Rekreacji
w Łukowie
2007 - 2013
650 000
miasto: 97 500
państwo: 65 000
EFRR: 487 500
Miasto Łuków
Dokumentacja
techniczna,
pozwolenie na
budowę, Studium
Wykonalności, Ocena
Wpływu
Oddziaływania na
Środowisko (gdzie
wymagane)–
zabezpieczenie
finansowe
77
Powiązanie celów z działaniami przeznaczonymi do realizacji w ramach
ZPORR oraz wskaźniki osiągania rezultatów.
Wszystkie zadania przyjęte do realizacji w ramach ZPORR objęte zostaną
monitoringiem rzeczowym, który dostarczy danych obrazujących
postęp we
wdrażaniu programu oraz umożliwi ocenę jego wykonania.
Projekty jednostkowe, wskazane w powyższym zestawieniu, mają integralny
związek z kompleksowym rozwiązaniem problemów Miasta Łuków z zakresu
budowy, rozbudowy
oraz przebudowy infrastruktury technicznej, społecznej oraz
turystycznej.
Wskaźniki obrazujące postęp we wdrażaniu oraz rezultaty tych działań są
podzielone.
Dla
wymienionych
w
Planie
Rozwoju
Lokalnego
zadań,
w
ramach
przynależności do poszczególnych priorytetów i działań ZPORR, określone zostały
następujące wskaźniki monitoringu:
Nazwa wskaźnika do monitorowania
Poziom bezrobocia w gminie
Ilość stworzonych miejsc pracy
Wskaźnik
%
szt.
Zatrudnienie w rolnictwie do całkowitego zatrudnienia
%
Drogi
km
Chodniki
km
Poziom zanieczyszczeń
cm3
Współczynnik wykorzystania oczyszczalni
%
Liczba oddanych przyłączy
szt.
Liczba uruchomionych oczyszczalni socjalno bytowych
szt.
Liczba kilometrów dróg utwardzonych do ogółu dróg gminnych
%
Liczba kilometrów nowych dróg
km
Liczba kilometrów ciągów pieszych
km
Liczba gospodarstw agroturystycznych
szt.
Liczba km odnowionych lub wytyczonych szlaków turystycznych
km
78
VI. WDRAŻANIE PLANU ROZWOJU LOKALNEGO
MIASTA ŁUKÓW
Finansowanie
Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego Miasta uzależniona jest od wysokości
pozyskanych środków zarówno krajowych jak i z funduszy strukturalnych. Biorąc
pod uwagę prognozę dopuszczalnej wysokości zobowiązań w poszczególnych latach
i
wysokość środków jakie mogą być wydatkowane bezpośrednio z budżetu,
możliwości
finansowe
miasta
wskazują,
że
na
realizację
przyjętych
celów
zabezpieczą 25% wkładu w stosunku do uzyskanych środków wspólnotowych.
Zakłada się również, że nie wykonanie wszystkich zadań w latach 2004-2006
powoduje przesunięcie ich realizacji na lata następne.
Zarządzanie
Funkcję Instytucji Zarządzającej i Koordynującej realizację Planu Rozwoju
Lokalnego Miasta będzie pełnił specjalnie powołany zespół pracowników. Zakres
zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje m.in.:
 zapewnienia
zgodności
realizacji
Planu
z
poszczególnymi
dokumentami
programowymi wyższego rzędu, w tym w szczególności w zakresie zamówień
publicznych, zasad konkurencji, ochrony środowiska, jak też zagwarantowanie
przestrzegania zasad zawierania kontraktów publicznych,
 zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania
oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Planu,
 zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji
i promocji Planu,
 przygotowanie rocznych planów na temat wdrażania Planu,
 zbieranie informacji do rocznego raportu o nieprawidłowościach,
 dokonanie oceny po zakończeniu realizacji Planu.
Instytucja wdrażająca Plan Rozwoju Lokalnego Miasta
Urząd Miasta jako instytucja wdrażająca Plan odpowiedzialny jest za:
 opracowanie i składanie wniosków,
 kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami i zapisami
w Planie,
 zapewnienie
informowania
o
współfinansowaniu
przez
UE
realizowanych
projektów.
79
VII. System monitorowania i ewaluacji Planu
w Mieście Łuków.
Instytucja Zarządzająca współpracuje z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza,
Sekretarzem i Skarbnikiem, których główną rolą będzie monitorowanie i ewaluacja
przebiegu realizacji zadań zawartych w Planie. W celu najbardziej efektywnego
przeprowadzania
obiektywnego
procesu
ewaluacji
Instytucja
Zarządzająca
każdorazowo wybierać będzie najbardziej skuteczne narzędzie oceny. Zalecanymi
narzędziami ewaluacji przeprowadzanej w systemie półrocznym i rocznym, jak
również dostosowanymi do okresu programowania poszczególnych zewnętrznych
źródeł finansowania zadań, w rozwoju lokalnym gmin o charakterze miejskim są 1:

ewaluacja ex-ante

ewaluacja ex-post

analiza kosztów i korzyści

analiza kosztów i efektywności
Poniżej
zaprezentowano
wybrany
katalog
narzędzi
służących
ewaluacji
przyjętych programów.
Typologia
narzędzi
monitorowania
i
ewaluacji
projektów
współfinansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej w kontekście
Miasta Łuków:

Czym jest ocena (ewaluacja)?

Standardy oceny (ewaluacji)

Kontrola-monitoring-ocena (ewaluacja)

Cel prowadzenia oceny (ewaluacji)

Rodzaje oceny(ewaluacji)

Przeprowadzenie oceny (ewaluacji)
Metody ewaluacyjne stosowane w fazie strukturyzacji:
1. Analiza SWOT
2. Matryca logiczna
3. Metaplan
4. Mapa oddziaływania
Proponowane narzędzia ewaluacji nie wykluczają zastosowanie innych technik przytoczonych
w tekście.
1
80
Metody ewaluacyjne stosowane w fazie obserwacji:
1. Wywiady.
2. Kwestionariusze.
3. Zogniskowane wywiady grupowe.
4. Studia przypadków.
5. Obserwacja uczestnicząca (bycie uczestnikiem).
6. Dane z systemu monitoringu.
Metody ewaluacyjne stosowane w fazie analizy:
1 Grupy porównawcze.
2. Systemy informacji geograficznej.
3. Modele makroekonomiczne.
4. Metody statystyczne.
5. Analiza shift-share.
Metody ewaluacyjne stosowane w fazie oceniania efektów:
1. Panel ekspertów.
2. Analiza wielokryteriowa.
3. Benchmarking.
4. Analiza kosztów i korzyści.
5. Analiza kosztów i efektywności.
Kryteria wskaźników wykorzystywanych przy opracowywaniu, a następnie
monitorowaniu programu lub projektu
Czym jest ocena (ewaluacja)?
Przez ocenę (ewaluację) polityki, programu lub projektu należy rozumieć określenie
wartości polityki, programu lub projektu w odniesieniu do wcześniej zdefiniowanych
kryteriów i w oparciu o odpowiednie informacje.
Po pierwsze,
instytucja oceniająca ma odpowiedzieć na pytanie: Czy program (projekt) okazał
się sukcesem czy też porażką?
Po drugie,
niezbędne
jest
przedstawienie
przez
instytucję
zamawiającą
odpowiednich
kryteriów, precyzujących zakres przedmiotowy, przestrzenny i czasowy oceny
(ewaluacji).
81
Po trzecie,
niezbędne są informacje zebrane przez zespół oceniający, które po analizie będą
stanowić podstawę do określenia wartości programu (projektu).
Standardy oceny (ewaluacji)

użyteczność (ang. utility) - celem oceny (ewaluacji) ma być dostarczenie
zamawiającemu praktycznych informacji na temat ocenianego programu;
informacje te winny okazać się użyteczne z punktu widzenia instytucji
zamawiających ocenę (ewaluację), np. przy wdrażaniu kolejnej generacji
programów;

wykonalność (ang. feasibility) - każda ocena (ewaluacja) musi być oparta
na praktycznych procedurach realizacyjnych, uwzględniających ograniczenia
czasowe, finansowe lub polityczne procesu ewaluacyjnego; musi być ona
elastyczna w stosunku do potrzeb poszczególnych aktorów procesu oraz
dostarczać wartościowych informacji za rozsądną cenę;

poprawność
(ang.
propriety)
-
każda
ocena
(ewaluacja)
musi
być
przeprowadzona w sposób zgodny z prawem, gwarantujący przestrzeganie
standardów etycznych, uwzględniający dobro osób zaangażowanych w ocenę
(ewaluację) oraz tych, których dotyczą jej wyniki. Kryterium poprawności
dotyczy także profesjonalizmu podmiotów wykonujących ocenę (ewaluację)
oraz wyników oceny (ewaluacji);

stosowność (ang. accuracy) - przy przeprowadzaniu oceny (ewaluacji)
winny być brane pod uwagę wyłącznie te informacje i czynniki, które mają
znaczenie przy szacowaniu efektów programu, a zatem pozwalają na
sformułowanie wiarygodnych wniosków.
Kontrola-monitoring-ocena (ewaluacja)
Kontrola to działania mające na celu porównanie istniejącego stanu z postulowanym
z punktu widzenia prawa, ustalenie nieprawidłowości oraz przekazanie wyników
w formie wniosków i zaleceń do uprawnionego organu. kontrolerzy badają
najczęściej pewien wycinek danego programu.
Monitorowanie
można
i
ilościowych
analizowania
zdefiniować
i
jako
jakościowych
proces
systematycznego
informacji
na
temat
zbierania
wdrażanych
projektów i całego programu w aspekcie finansowym i rzeczowym, mający na celu
zapewnienie zgodności realizacji projektów i programu z wcześniej zatwierdzonymi
założeniami i celami. Monitoring obejmuje cały program (monitoring finansowy,
monitoring rzeczowy).
82
Monitoring jest procesem ciągłym, odbywającym się przez cały okres wdrażania
programu (projektu). Celem monitorowania jest bieżące wykrywanie potencjalnych
nieprawidłowości i ich korygowanie. (np. dlaczego nie stworzono 300 nowych miejsc
pracy,
tak
jak
zostało
to
założone
w
dokumentach
programowych?).
Ocena (ewaluacja) może dotyczyć zarówno całego programu lub wyłącznie
wybranego zagadnienia związanego z ocenianym programem.
Cel prowadzenia oceny (ewaluacji):

zapis regulacji prawnych (w funduszach strukturalnych - rozporządzenie
1260/99, w kontraktach wojewódzkich - rozporządzenie w sprawie programu
wsparcia), które zobowiązują instytucję odpowiedzialną za dany program do
przeprowadzenia procedury ewaluacyjnej,

zasadniczym celem oceny (ewaluacji) jest stałe ulepszanie skuteczności
i efektywności interwencji publicznej, rozumiane nie tylko w kategoriach
pozytywnych
efektów
społecznych
lub
gospodarczych
związanych
bezpośrednio z danym programem, lecz także zwiększania przejrzystości
i promowania działań podejmowanych przez władze publiczne.
Cele prowadzenia oceny (ewaluacji)
A. Kontrola nad działaniem władz publicznych oraz zwiększanie przejrzystości
tych działań.
B. Zwiększanie
skuteczności
i
efektywności
projektów
i
programów
podejmowanych przez sektor publiczny.
C. Kształtowanie kierunków i priorytetów działalności sektora publicznego.
D. Poznawanie mechanizmów programów i projektów.
Rodzaje oceny (ewaluacji)
1) klasyfikacja oceny (ewaluacji) ze względu na termin jej przeprowadzenia,
2) klasyfikacja oparta na przedmiocie oceny (ewaluacji),
3) klasyfikacja według celu jej przeprowadzenia.
83
Ad. 1) W zależności od terminu przeprowadzania oceny wyróżnia się:

ocenę (ewaluację) ex-ante (ewaluację wstępną),

ocenę (ewaluację) okresową, dokonywaną w trakcie realizowania programu
(w
przypadku
programów
strukturalnych
jest
to
ocena
(ewaluacja)
w połowie okresu programowania),

ocenę (ewaluację) ex-post (ewaluację końcową).
Ocena (ewaluacja) ex-ante, w połowie okresu programowania oraz ex-post
programów a cykl zarządzania programami
MT1
EA
EP1
1
EA2
MT
EP2
2
EA3
PROGRAM 1
PROGRAM 2
MT3
EP3
PROGRAM 3
Wdrażanie programu
Ocena (ewaluacja) ex-ante (EA), w połowie okresu programowania (MT) oraz
ex-post (EP)
W taki bowiem sposób wygląda przygotowanie, wdrażanie i ocena (ewaluacja)
programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych.
Ad. 2) Jeśli weźmie się pod uwagę przedmiot przeprowadzanej oceny (ewaluacji),
można wydzielić:

ocenę (ewaluację) globalną (całościową),

ocenę (ewaluację) tematyczną

ocenę (ewaluację) szczegółową.
Przykładem oceny (ewaluacji) tematycznej może być wykonana na zamówienie
Komisji
Europejskiej
ocena
(ewaluacja)
wpływu
programów
finansowanych
z funduszy strukturalnych na sektor małych i średnich przedsiębiorstw.
84
Ad. 3) Ocena (ewaluacja) według celów jej prowadzenia.
 Cel poznawczy - głównym celem oceny (ewaluacji) w takim podejściu jest
zwiększenie wiedzy zamawiającego oraz zainteresowanych partnerów na
temat zasad działania programu lub projektu, poznanie wewnętrznych
i
zewnętrznych
mechanizmów
działających
w
programach,
uzyskanie
informacji dotyczącej efektów programu, jego sukcesów i niepowodzeń itp.
Wiedza uzyskana w trakcie oceny (ewaluacji) poznawczej ma pomóc
w
wypracowywaniu
(ewaluacja),
której
polityki
i
głównym
programów
w
celem
cel
jest
danej
dziedzinie.
poznawczy
Ocena
jest
także
wykorzystywana w badaniach naukowych prowadzonych w dziedzinie, której
dotyczy program będący przedmiotem oceny (ewaluacji);
 Cel
instrumentalny
instrumentalnym
podejmowania
- głównym
jest
decyzji
celem
oceny (ewaluacji) w
wykorzystanie
jej
związanych
realizowanymi
z
wyników
i
podejściu
rezultatów
do
programami.
Cel
instrumentalny wyraża się w dwojakiego rodzaju podejściu do oceny
(ewaluacji).
Pracę zespołu ewaluacyjnego można podzielić na cztery etapy:
A. Strukturyzacja - etap ten nie zawsze występuje przy realizacji zadania
ewaluacyjnego.
Jeśli
cele
oceny
(ewaluacji)
są
zdefiniowane
w precyzyjny i jednoznaczny sposób, członkowie zespołu ewaluacyjnego
mogą od razu przystąpić do drugiego etapu realizacji oceny - obserwacji.
Jeśli jednak zakres zadań jest niejasny lub pewne kwestie związane
z ocenianym programem wymagają sprecyzowania, w początkowej fazie
realizacji
zadania
ewaluacyjnego,
konieczne
jest
między
innymi
określenie (ewaluacja ex-ante) lub przywrócenie logicznej struktury
ocenianego programu.
B. Obserwacja
-
na
etapie
tym
dokonuje
się
określenia
zakresu
przedmiotowego i podmiotowego badań (np. z jakimi osobami należy
przeprowadzić wywiad i na jaki temat) i na tej podstawie przystępuje do
zbierania danych i faktów związanych z ocenianym programem.
C. Analiza
-
po
zebraniu
odpowiednich
danych
zespół
ewaluacyjny
wykorzystuje odpowiednie techniki w celu interpretacji danych, ich
porównania oraz szacowania efektów programu.
D. Ocenianie (ang. judgement) - w ostatnim etapie ewaluacji dokonuje się
oceny efektów programu w stosunku do określonych kryteriów (pytań
85
ewaluacyjnych) oraz formułuje się syntetyczne wnioski i rekomendacje. Na
tym etapie procesu ewaluacyjnego eksperci winni stwierdzić faktyczną
jakość ocenianego programu. W fazie oceniania określa się przykładowo, czy
stworzoną w ramach ocenianego programu liczbę miejsc pracy należy uznać
za sukces programu czy też biorąc pod uwagę różne czynniki, mogła być ona
znacznie wyższa.
W każdej z przedstawionej powyżej kolejnych faz oceny (ewaluacji) możliwe jest
zastosowanie różnych metod ewaluacyjnych.
Metody ewaluacyjne stosowane w fazie strukturyzacji
Analiza SWOT
Nazwa metody jest akronimem pochodzącym od angielskich słów: Strength (silna
strona), Weakness (słaba strona), Opportunity (szansa) oraz Threat (zagrożenie).
Głównym celem metody w przypadku programów o charakterze społecznogospodarczym jest diagnoza czynników wpływających na rozwój danego państwa
(regionu) lub sektora i na tej podstawie opracowanie strategii najkorzystniejszej
z punktu widzenia przyszłego rozwoju.
Przykładowa analiza SWOT
Silne strony
–
Wysoki poziom wykształcenia
mieszkańców
–
Dobrze rozwinięta sieć
komunikacyjna
Słabe strony
–
Wysoka stopa bezrobocia
–
Duże zaniedbania w zakresie
infrastruktury ochrony środowiska
–
Mała ilość dużych firm
– Silny sektor małych i średnich
przedsiębiorstw
Szanse
Zagrożenia
–
Zainteresowanie inwestorów
regionem
–
Nieuwzględnienie regionu
w programie budowy autostrad
–
Korzystne dla regionu zmiany
podatkowe
–
Wysokie oprocentowanie kredytów
inwestycyjnych
86
Matryca logiczna
Metoda matrycy logicznej opiera się na identyfikacji oczekiwanych efektów projektu
(programu) na poziomie produktu, rezultatu, oddziaływania szczegółowego oraz
oddziaływania
szerszego
i
przyporządkowaniu
każdemu
z
tych
poziomów
wskaźników osiągnięć, dokumentów weryfikujących te wskaźniki oraz założeń
warunkujących osiągnięcie celów.
Wkład (ang. input): oznacza zasoby zaangażowane przez beneficjenta w trakcie
wdrażania danego programu lub projektu.
Produkt (ang. output): oznacza konkretne przedsięwzięcia zrealizowane w ramach
danego programu lub projektu. Produkty mierzone są w jednostkach fizycznych lub
finansowych (np. długość zbudowanej drogi, ilość MSP, które uzyskały pomoc
doradczą, ilość przeprowadzonych szkoleń).
Rezultat (ang. result): oznacza bezpośrednie i natychmiastowe efekty programu lub
projektu (skrócenie czasu podróży, zmniejszenie zanieczyszczeń przedostających
się do środowiska, liczba nowych stanowisk pracy, liczba przeszkolonych osób) lub
finansowych
(wielkość
zainwestowanego
kapitału
prywatnego,
zmniejszenie
kosztów transportu, obniżenie cen połączeń telefonicznych itp.).
Oddziaływanie (ang. impact): odnosi się do konsekwencji danego programu lub
projektu,
wykraczających
poza
natychmiastowe
efekty
dla
bezpośrednich
beneficjantów. Przykładami wskaźników mogą być np. wielkość natężenia ruchu na
drodze w rok po oddaniu jej do użytku, ilość nowych miejsc pracy stworzonych 12
miesięcy
po
zakończeniu
programu
wsparcia
MSP
w
przedsiębiorstwach
korzystających ze wsparcia, liczba uczestników szkoleń dla bezrobotnych, którzy
znaleźli zatrudnienie w jakiś czas po zakończeniu programu.
Wykres: Matryca logiczna
Cel
Wskaźniki osiągnięć
Źródła informacji
Założenia
Cel szerszy
Cel szczegółowy
Rezultaty
Produkty
Wkład (finansowy, ludzki)
Strzałki na rysunku pokazują sposób czytania matrycy.
87
Metaplan
Moderator
zadaje
uczestnikom
spotkania
wcześniej
przygotowane
pytania
i umiejętnie kierując dyskusją stara się uzyskać od zaproszonych gości ich opinie na
poruszane kwestie.
Mapa oddziaływania
Podobnie jak w przypadku metaplanu, do udziału w tym etapie oceny (ewaluacji)
zaprasza się grupę osób zaangażowanych w przygotowanie lub realizację programu.
W przeciwieństwie do metaplanu, którą to metodę można zastosować w trakcie
jednej sesji, mapa oddziaływania wymaga odbycia kilku spotkań.
Wskaźniki
wykorzystywane przy
opracowywaniu, a
następnie monitorowaniu
programu lub projektu winny spełniać określone warunki.
1.
Trafności - wskaźnik winien być dostosowany do charakteru priorytetu
(działania, projektu) oraz oczekiwanych efektów związanych z jego
realizacją.
2.
Mierzalności - każdy wskaźnik winien być wyrażony w wartościach
liczbowych, co umożliwia jego weryfikację po zakończeniu wdrażania.
3.
Wiarygodności - wskaźnik winien być zdefiniowany w taki sposób, aby
jego ewentualna weryfikacja nie nastręczała trudność.
4.
Dostępności - wskaźnik powinien być łatwy do uzyskania.
Metody ewaluacyjne stosowane w fazie analizy
Zjawisko deadweight polega na tym, iż zmierzone efekty realizowanego programu
lub projektu zostałyby osiągnięte nawet wówczas, gdyby na danym obszarze lub
w danym sektorze nie był realizowany program lub projekt będący przedmiotem
ewaluacji. Aby ocenić wielkość efektu deadweight należy stworzyć sytuację, jaka
zaistniałaby, gdyby program nie był realizowany i porównać ją z sytuacją, w której
program jest wdrażany.
Małe przedsiębiorstwo otrzymuje środki na sfinansowanie inwestycji. W jej wyniku
utworzone zostają
nowe miejsca pracy, wzrasta
sprzedaż
przedsiębiorstwa,
poprawia się jego pozycja konkurencyjna. Dane te, stanowią efekty brutto projektu.
88
Okazuje się jednak (np. w wyniku wywiadu przeprowadzonego z przedsiębiorcą), iż
dany projekt zostałby zrealizowany przez firmę, nawet wówczas gdyby nie została
mu udzielona pomoc z programu.
Efekt netto projektu jest zatem zerowy, gdyż identyczne efekty zostałyby osiągnięte
bez
wsparcia
zewnętrznego.
Środki
z
programu
powinny
zostać
zatem
przeznaczone na finansowanie projektów, które bez takiego wsparcia nie zostałyby
zrealizowane.
Efekt deadweight jest ściśle związany z zasadą dodatkowości.
Zasada
dodatkowości
oznacza,
iż
środki
publiczne
(fundusze
strukturalne)
przekazywane w ramach danego programu nie zastępują dostępnych środków
krajowych, lecz stanowią ich uzupełnienie, a zatem zwiększają całkowitą pulę
dostępną na finansowanie danego typu działań.
89
Efekt dodatkowości, dźwigni oraz deadweight
ŚRODKI
POMOCOWE
WYDATKI
PRYWATNE
ŚRODKI
POMOCOWE
WYDATKI
PRYWATNE
WYDATKI
PRYWATNE
WYDATKI
PUBLICZNE
WYDATKI
PUBLICZNE
WYDATKI
PUBLICZNE
100% efekt deadweight
WYDATKI
PRYWATNE
WYDATKI
PUBLICZNE
Efekt dźwigni
ŚRODKI
POMOCOWE
WYDATKI
PRYWATNE
WYDATKI
PRYWATNE
WYDATKI
PRYWATNE
ŚRODKI
POMOCOWE
WYDATKI
PRYWATNE
WYDATKI
PUBLICZNE
WYDATKI
PUBLICZNE
100% dodatkowości
WYDATKI
PUBLICZNE
WYDATKI
PUBLICZNE
0% dodatkowości
Źródło: Komisja Europejska – Evaluating socio-economic programmes
Efekt substytucji (ang. substitution effect) polega na tym, iż beneficjenci programu
lub projektu stają się bardziej konkurencyjni w stosunku do tych podmiotów
działających na terenie obszaru objętego programem, które nie były beneficjentami
pomocy.
90
Dotyczy
to
Przykładowo,
zwłaszcza
na
działań
danym
związanych
terenie
jest
z
rozwojem
realizowany
zasobów
program
ludzkich.
wsparcia
dla
absolwentów. Jego głównym instrumentem są różnego typu zachęty i ułatwienia dla
pracodawców zatrudniających absolwentów. Efekt substytucji wystąpi wówczas, gdy
pracodawca
w
miejsce
absolwenta. Efekt
dotychczas
brutto programu
zatrudnionej
wynosi
osoby
przyjmie
jedno nowe miejsce
do
pracy
pracy dla
absolwenta, efekt netto - zero nowych miejsc pracy (absolwent został zatrudniony
kosztem osoby, która utraciła pracę).
Efekt zastępowania (ang. displacement effect) występuje wówczas, gdy pozytywne
efekty wynikające z realizowanego programu i osiągnięte na obszarze objętym
pomocą są związane z negatywnymi efektami występującymi na obszarze nie
kwalifikującym się do wsparcia.
Przykładowo, jeśli w regionie wdrażany był program wsparcia dla małych i średnich
przedsiębiorstw, może nastąpić proces przenoszenia się przedsiębiorstw z regionu
sąsiedniego na obszar, gdzie dostępna jest pomoc. Od liczby nowych miejsc pracy
stworzonych w regionie korzystającym ze wsparcia (efekt brutto) odejmuje się
miejsca pracy utracone w regionach sąsiednich, w związku z przenoszeniem się firm
do regionu stwarzającego dzięki zastosowanym instrumentom pomocowym lepsze
warunki rozwoju.
91
VIII. Sposoby oceny Planu
Skuteczność planu poddawana będzie bieżącej ocenie. Sprawowana będzie
przez Instytucję Zarządzającą za pomocą wskaźników postępu realizacji i oceny
skuteczności wdrażanych projektów określonych w poszczególnych programach
operacyjnych i w wytycznych opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy
i
polityki
Społecznej
pt.
„Wytyczne
do
tworzenia
wskaźników
monitoringu
programów, priorytetów, działań i projektów oraz lista podstawowych wskaźników
monitorowania w poszczególnych obszarach interwencji funduszy strukturalnych.
Informacja i promocja
Instytucja
Zarządzająca
zapewnia
środki
informacyjne
i
promocyjne
w zakresie udzielonej pomocy z funduszy strukturalnych. Wykorzystywane środki
informacyjne
i promocyjne będą miały na celu przede wszystkim informowanie potencjalnych
i faktycznych odbiorców pomocy o możliwościach wsparcia ze strony UE oraz
informowanie
opinii
publicznej
o
zakresie
i
wymiarze
pomocy
unijnej
dla
poszczególnych projektów i rezultatach tych działań. Instytucja Zarządzająca
obowiązana
jest
przestrzegać
zasady
wynikające
z
Rozporządzenia
Komisji
1145/2003 i z zawartych umów.
Informowanie i promocja odbywać się będzie poprzez organizowanie szkoleń
i konferencji na temat możliwości pozyskania środków unijnych. W prasie lokalnej
i regionalnej, w telewizji i radiu regionalnym oraz w Internecie podawane będą
systematycznie informacje na temat zaangażowania finansowego UE w realizację
projektów oraz stanie zaawansowania realizacji zadań i ich efektów w ramach
Planu.
92
IX. Podsumowanie
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Łuków jest jednym z podstawowych narzędzi
programujących szeroko pojęty rozwój miasta; wytycza on i szczegółowo wskazuje
kierunki rozwoju, jak również poszczególne działania podejmowane na rzecz
miasta.
PRL dla Miasta Łuków spełnia również funkcję informacyjną, poprzez realizację
strategii informacyjnej.
Zadaniem strategii informacyjnej jest:

zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania
wsparcia w ramach funduszy strukturalnych dla wszystkich grup docelowych
na terenie miasta,

zapewnienie czytelnej informacji o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz
obowiązujących w tym zakresie procedurach,

zapewnienie bieżącego informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze
pomocy wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na
poziomie miasta,

zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie
i realizowanie Planu Rozwoju Lokalnego w zakresie działań informacyjnych
i promocyjnych poprzez wymianę informacji i wspólne przedsięwzięcia,

inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym,

wykorzystanie
nowoczesnych
technologii,
takich
jak
Internet,
poczta
elektroniczna, elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu usprawnienia
komunikacji
pomiędzy podmiotami
uczestniczącymi
w
realizacji
Planu
Lokalnego
będą
Rozwoju Lokalnego.
Grupy docelowe odbiorców
Działania
podejmowane
w
ramach
Planu
Rozwoju
uwzględniały specyficzne potrzeby wymienionych grup docelowych, jeśli chodzi
o zakres informacji oraz użyte instrumenty w celu osiągnięcia maksymalnej
skuteczności.
Opinia publiczna – powszechna wiedza na temat działań związanych
z wdrażaniem oraz wykorzystaniem środków Unii Europejskiej służyć będzie
prezentacji
korzyści
płynących
z
członkostwa
we
Wspólnocie,
budowaniu
pozytywnego wizerunku podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania pomocy,
93
jak również przyczyni się do poparcia dla inwestycji, których bezpośrednim
beneficjentem będzie społeczność lokalna miasta.
Beneficjenci - to osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio
korzystające z wdrażanej pomocy. Będą to:
-
jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego,
-
podmioty będące jednostkami podległymi samorządowi gminnemu bądź
realizujące zadania jednostki samorządu gminnego,
-
podmioty gospodarcze,
-
organizacje zrzeszające przedsiębiorców,
-
jednostki edukacyjne,
-
organizacje pozarządowe,
-
inne organizacje społeczne.
Kształtowanie wizerunku Planu Rozwoju Lokalnego
Wykorzystanie pomocy w ramach funduszy strukturalnych płynących z Unii
Europejskiej uzależnione jest od poziomu świadomości w zakresie istnienia oraz
możliwości pozyskania środków dla jednostek samorządu terytorialnego. W tym
celu
istnieje
realna
potrzeba
konsekwentnego
kształtowania
pozytywnego
wizerunku Planu Rozwoju Lokalnego.
Instrumenty strategii informacyjnej
Realizacji polityki informacyjnej służyć mają następujące instrumenty:

konferencje, seminaria, wykłady, warsztaty, prezentacje – propagujące
informacje o możliwościach wykorzystania środków unijnych i rezultatach
wsparcia UE oraz usystematyzowania wiedzy,

wizytacje projektów, ekspozycje projektów – mogą stanowić skuteczne
metody
prezentacji
osiągnięć
w
zakresie
realizacji
inicjatyw
z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej,

informowanie o projektach oraz ich promocja przez beneficjentów – należy
zadbać o przekazanie odpowiedniej wiedzy beneficjentom z terenu Gminy,
którzy będą odpowiedzialni za spełnienie wymogów w tym zakresie,

serwisy internetowe – będą szybkim i ogólnodostępnym źródłem informacji
dla potencjalnych beneficjentów i instytucji o aktualnych możliwościach
skorzystania z pakietu pomocowego, zaś dla opinii publicznej stanowią
kompleksowe źródło informacji o osiągnięciach Planu Rozwoju Lokalnego
i wsparciu ze strony Unii Europejskiej dla miasta,
94

publikacje, broszury informacyjne, ulotki, reklamy, plakaty, materiały audiowizualne – ułatwiają w atrakcyjnej, przystępnej formie przybliżyć wiedzę na
temat dostępnej pomocy Unii Europejskiej, możliwości jej uzyskania, roli
instytucji w zarządzaniu pomocą oraz roli Unii Europejskiej w tym procesie,

współpraca z mediami – działania wykorzystujące współpracę z prasą,
radiem, telewizją o zasięgu lokalnym i regionalnym będą kluczowym
elementem
w
przy
odniesieniu
realizacji
do
opinii
Planu
Rozwoju
publicznej.
Lokalnego
Działania
w
szczególności
podejmowane
za
pośrednictwem mediów będą miały formę artykułów i relacji prasowych,
audycji radiowych i telewizyjnych, reklam i ogłoszeń,

wszelka informacja o zasadach i procedurach związanych z wykorzystaniem
funduszy strukturalnych powinna być przekazana w zwięzły i przystępny
sposób.
95
Źródła:
1.
Strategia Rozwoju Miasta Łuków
2.
Narodowy Plan Rozwoju (tekst końcowy)
3.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
4.
Uzupełnienia
do
Zintegrowanego
Programu
Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego
96
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards