Spraw dzian nr 19 O prądzie elektryczn ym Plan testu spraw

advertisement
© Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy sp. j.
ul. Tetmajera 19, 31-352 Kraków, tel. +48 12 623 25 00, faks +48 12 623 25 24
e-mail: [email protected], adres serwisu: fizyka.zamkor.pl
Dokument pobrany przez: e273d1bd52114c004ab8acd8209c7551eb2619d7
3
2
7.1
7.2
3
–
–
2
12
10
4
13
11
8
9
Normy punktowe zaliczania testu przy założeniu, że za każde poprawnie rozwiązane zadanie uczeń otrzymuje 1 punkt.
Liczba zadań
Uczeń wybiera właściwe przyrządy do wykonywania pomiarów
w doświadczeniu.
Uczeń analizuje i rozwiązuje problemy.
Uczeń wyjaśnia zjawisko zwarcia w sieci elektrycznej i rolę
bezpiecznika.
Uczeń wykorzystuje dane z wykresu do rozwiązywania problemu.
Uczeń oblicza pracę prądu elektrycznego na podstawie wzoru W = UIt.
Uczeń wykorzystuje do obliczeń definicję napięcia.
Uczeń przelicza jednostki pracy prądu elektrycznego.
Uczeń wykorzystuje do obliczeń prostą proporcjonalność.
Uczeń odczytuje zakres miernika i jego dokładność.
Uczeń posługuje się prawem Ohma.
Uczeń odczytuje dane z wykresu i wykorzystuje je do obliczeń.
Uczeń ilustruje skutki przepływu prądu odpowiednimi urządzeniami.
Uczeń oblicza moc na podstawie wzoru P = UI.
Uczeń odczytuje dane ze schematu i wykorzystuje je do obliczeń.
Uczeń stosuje definicję natężenia prądu do obliczeń.
Uczeń podaje nazwy mierników napięcia i natężenia prądu.
4
5
6
–
–
A
1
16
B
2
18
14
C
2
17
15
D
19
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
D
2
3
C
Uczeń wskazuje kierunek prądu w obwodzie.
B
Liczba
zadań
1
A
Rozszerzające
i dopełniające
1
D
Podstawowe
Uczeń rozpoznaje definicję prądu elektrycznego w metalach.
C
B
Kategoria celów*
A
Konieczne
Poziom wymagań
Sprawdzian nr 19
O prądzie elektrycznym
Plan testu sprawdzającego wielostopniowego
Sprawdzian 19
Świat fizyki
*Kategorie celów według taksonomii B. Niemierki:
A – zapamiętanie wiadomości,
B – rozumienie wiadomości,
C – stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych,
D – stosowanie wiadomości w sytuacjach nietypowych.
0–4 ocena niedostateczna
5–7 ocena dopuszczająca
8–11 ocena dostateczna
12–15 ocena dobra
16–19 ocena bardzo dobra
Świat fizyki Sprawdzian 19
© Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy sp. j.
ul. Tetmajera 19, 31-352 Kraków, tel. +48 12 623 25 00, faks +48 12 623 25 24
e-mail: [email protected], adres serwisu: fizyka.zamkor.pl
Dokument pobrany przez: e273d1bd52114c004ab8acd8209c7551eb2619d7
Sprawdzian 19
Świat fizyki
Sprawdzian nr 19 (wersja A)
O prądzie elektrycznym
1. Prądem elektrycznym w metalach nazywamy uporządkowany ruch A /
B/
A. protonów
B. jonów dodatnich
C. elektronów swobodnych
C/
D.
D. wszystkich wymienionych cząstek
2. Jeśli prąd elektryczny w obwodzie płynie przeciwnie do ruchem wskazówek zegara to elektrony w obwodzie
poruszają się A /
B.
A. przeciwnie do kierunku płynącego prądu,
B. zgodnie z kierunkiem płynącego prądu.
3. Do pomiaru natężenia prądu używa się A /
A. woltomierza
B. amperomierza
B/
C/
D.
C. watomierza
D. omomierza
4. Przez obwód elektryczny telewizora w czasie 5 s przepływa ładunek 1,25 As. Natężenie prądu w obwodzie telewizora wynosi A /
B/
C/
D.
A. 0,25 A
B. 4 A
C. 6,25 A
D. 2,5 A
5. Przez amperomierz włączony do obwodu tak, jak pokazuje rysunek obok, płynie
prąd o natężeniu A /
B/
C/
D.
A. 0,6 A
B. 0,2 A
C. 40,5 A
D. 0,5 A
6. Jeżeli przez żarówkę włączoną do napięcia 230V przepływa prąd o natężeniu
0,87 A, to jej moc wynosi około A /
B/
C/
D.
A. 1916 W
B. 264 W
C. 3,7 mW
D. 200 W
7. Każdemu urządzeniu przyporządkuj skutek przepływu prądu, który się wykorzystuje w tym urządzeniu.
7.1. kuchenka elektryczna A /
B/
C/
D.
7.2. mikser A /
B/
C/
D.
A. reakcje chemiczne,
B. oddziaływanie magnetyczne,
C.cieplny,
D. wykonanie pracy mechanicznej.
8. Wykres obok przedstawia zależność natężenia prądu płynącego przez odbiornik od napięcia przyłożonego do jego końców. Opór odbiornika wynosi
A /
B/
C/
D.
A. 0,002 W
B. 80 W
C. 500 W
D. 50 W
9. Natężenie prądu, jaki przepłynie przez grzałkę o oporze 100 W włączoną do
sieci o napięciu 230 V wynosi
A /
B/
C/
D.
A. 2,3 A
B. 0,43 A
C. 2300 A
10.Zakres woltomierza przedstawionego na rysunku wynosi
A. 4 V
B. 12 V
C. 8 V
A /
D. 1 V
© Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy sp. j.
ul. Tetmajera 19, 31-352 Kraków, tel. +48 12 623 25 00, faks +48 12 623 25 24
e-mail: [email protected], adres serwisu: fizyka.zamkor.pl
Dokument pobrany przez: e273d1bd52114c004ab8acd8209c7551eb2619d7
B/
C/
D. 0,4 mA
D.
Świat fizyki Sprawdzian 19
11. Przez opornik podłączony do źródła napięcia 6 V przepływa prąd o natężeniu 0,2 A. Prąd o jakim natężeniu popłynie przez opornik, jeżeli podłączymy go do napięcia 9 V? A /
B/
C/
D
A. 0,2 A
B. 0,3 A
C. 9 A
D. 0,2 mA
12. W dżulach energia 5 Wh wynosi A /
A. 300
B. 18 000
B/
C/
D.
C. 720
D. 5
13.Siły pola elektrycznego przy przenoszeniu ładunku między końcami przewodnika wykonały pracę 48 J. Jeśli napięcie
na końcach przewodnika wynosi 12 V, to przeniesiony ładunek ma wartość A /
B/
C/
D.
A. 0,25 C
B. 4 C
C. 3 C
D. 576 C
14. Przez żarówkę lampki rowerowej płynie prąd o natężeniu 0,2 A. W czasie 5 min lampka zużyła 270 J energii elektrycznej. Napięcie wytworzone przez baterię, której użyto w lampce wynosi A /
B/
C/
D.
A. 4,5 V
B. 6 V
C. 2,7 V
D. 1,5 V
15.Rysunek przedstawia wykresy zależności q(t) sporządzone dla dwóch obwodów.
W obwodzie II płynął prąd o natężeniu A / B / C / D niż w obwodzie I.
A. trzy razy większym,
B. dwa razy większym,
C. trzy razy mniejszym,
D. dwa razy mniejszym.
16. Zadaniem bezpiecznika w instalacji elektrycznej jest A /
B/
C.
A. przerwanie obwodu, gdy natężenie prądu przekroczy dopuszczalną wartość.
B. doprowadzenie prądu elektrycznego do odbiornika.
C. zabezpieczenie instalacji w czasie, gdy odbiorniki nie są włączone do sieci.
17. Jeżeli napięcie między końcami grzałki elektrycznej zwiększymy czterokrotnie, to w czasie 1 s prąd elektryczny
płynący przez grzałkę wykona A /
B/
C/
D razy większą pracę.
A. 16
B. 8
C. 4
D. 2
18. W doświadczeniu, w którym wyznaczamy ciepło właściwe wody za pomocą czajnika elektrycznego stoper służy
do mierzenia czasu A /
B/
C/
D.
A. nalewania wody ze zlewki do naczynia.
B. ogrzewania wody w czajniku.
C. stygnięcia wody w czajniku do początkowej temperatury.
D. wykonywania doświadczenia.
© Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy sp. j.
ul. Tetmajera 19, 31-352 Kraków, tel. +48 12 623 25 00, faks +48 12 623 25 24
e-mail: [email protected], adres serwisu: fizyka.zamkor.pl
Dokument pobrany przez: e273d1bd52114c004ab8acd8209c7551eb2619d7
Sprawdzian 19
Świat fizyki
Sprawdzian nr 19 (wersja B)
O prądzie elektrycznym
1. Uporządkowany ruch elektronów swobodnych w metalach nazywamy prądem elektrycznym. Wskaż czy zdanie jest
prawdziwe czy błędne. A /
B
A. prawdziwe
B. błędne
2. Jeśli prąd elektryczny w obwodzie płynie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, to elektrony w obwodzie poruszają się A /
B.
A. także zgodnie z kierunkiem płynącego prądu,
B. przeciwnie do kierunku płynącego prądu.
3. Przyrząd służący do pomiaru napięcia to A /
A. woltomierz
B. amperomierz
B/
C/
D.
C. watomierz
D. omomierz
4. Przez obwód elektryczny kuchenki elektrycznej w czasie 22 s przepływa ładunek 176 As. Natężenie prądu w kuchence wynosi A /
B/
C/
D.
A. 0,176 A
B. 22 A
C. 8 A
D. 3872 A
5. Napięcie wskazywane przez woltomierz na rysunku obok wynosi
A /
B/
C/
D.
A. 0,5 V
B. 1,5 V
C. 6 V
D. 0,167 V
6. Jeżeli przez żarówkę włączoną do napięcia 230 V przepływa prąd o natężeniu 0,11 A, to jej moc wynosi około
A /
B/
C/
D.
A. 2090 W
B. 25 W
C. 0,4 mW
D. 250 W
7. Każdemu urządzeniu przyporządkuj skutek przepływu prądu, który się wykorzystuje w tym urządzeniu.
7.1. kuchenka elektryczna A /
B/
C/
D.
7.2. krajalnica do chleba A /
B/
C/
D.
A. emisja światła,
B. cieplny,
C. oddziaływanie magnetyczne,
D. wykonanie pracy mechanicznej.
8. Wykres obok przedstawia zależność natężenia prądu płynącego przez odbiornik od napięcia przyłożonego do jego końców. Opór odbiornika wynosi
A /
B/
C/
D.
A. 100 W
B. 1000 W
C. 160 W
D. 0,001 W
9. Przez odbiornik o oporze 22,5 W połączony ze źródłem napięcia 4,5 V przepływa prąd o natężeniu
A /
B/
C/
D.
A. 0,6 A
B. 1,8 A
C. 5 A
D. 0,2 A
10. Dokładność amperomierza przedstawionego na rysunku wynosi
A /
B/
C/
D.
A. 10 A
B. 20 A
C. 5 A
D. 2 A
© Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy sp. j.
ul. Tetmajera 19, 31-352 Kraków, tel. +48 12 623 25 00, faks +48 12 623 25 24
e-mail: [email protected], adres serwisu: fizyka.zamkor.pl
Dokument pobrany przez: e273d1bd52114c004ab8acd8209c7551eb2619d7
Świat fizyki Sprawdzian 19
11. Przez opornik podłączony do źródła napięcia 4,5 V przepływa prąd o natężeniu 0,225 A. Prąd o jakim natężeniu
popłynie przez ten opornik, jeżeli podłączymy go do napięcia 9 V? A /
B/
C/
D.
A. 0,05 A
B. 0,225 A
C. 0,45 A
D. 9 A
12. W dżulach energia 8 Wh wynosi A /
A. 450
B. 8
B/
C /
D.
C. 28 800
D. 480
13. Siły pola elektrycznego przy przenoszeniu ładunku 4 C między końcami przewodnika wykonały pracę 48 J. Napięcie na końcach przewodnika wynosi A /
B/
C/
D.
1
V A. 12 V
B.
C. 192 V
D. 0,12 V
12
14. Przez żarówkę płynie prąd o natężeniu 0,5 A. W czasie 6 min żarówka zużyła 1350 J energii elektrycznej. Napięcie
wytworzone przez baterię, której użyto do zasilania żarówki wynosi A /
B/
C/
D.
A. 27 V
B. 6 V
C. 7,5 V
D. 0,075 V
15. Rysunek przedstawia wykresy zależności q(t) sporządzone dla dwóch obwodów.
W obwodzie I płynął prąd o natężeniu A / B / C / D niż w obwodzie II.
A. trzy razy większym,
B. dwa razy większym,
C. trzy razy mniejszym,
D. dwa razy mniejszym.
16. Zwarcie w domowej sieci elektrycznej następuje wtedy, gdy
prawne).
A. włączymy do niej odbiornik o bardzo dużym oporze.
B. włączymy do niej odbiornik o bardzo małym oporze.
C. włączymy równocześnie dużo odbiorników.
D. włączymy do niej odbiornik o bardzo małej mocy.
A /
B/
C/
D (dwie odpowiedzi są po-
17. Jeżeli napięcie między końcami grzałki elektrycznej zmniejszymy dwukrotnie, to w czasie 1 s prąd elektryczny
płynący przez tę grzałkę wykona A /
B/
C/
D razy mniejszą pracę.
A. 16
B. 8
C. 4
D. 2
18. W doświadczeniu, w którym wyznaczamy ciepło właściwe wody za pomocą czajnika elektrycznego nie wykonuje się pomiaru A /
B/
C/
D.
A. czasu ogrzewania wody,
B. masy wody,
C. temperatur początkowej i końcowej wody,
D. mocy czajnika.
© Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy sp. j.
ul. Tetmajera 19, 31-352 Kraków, tel. +48 12 623 25 00, faks +48 12 623 25 24
e-mail: [email protected], adres serwisu: fizyka.zamkor.pl
Dokument pobrany przez: e273d1bd52114c004ab8acd8209c7551eb2619d7
Sprawdzian 19
Świat fizyki
Karta odpowiedzi ucznia
Sprawdzian 19. Wersja A
Imię i nazwisko ________________________________________________________________
Klasa _________
Data sprawdzianu ________________________
Nr
zadania
A,
B,
C,
D
11
A,
B,
C,
D
D
12
A,
B,
C,
D
C,
D
13
A,
B,
C,
D
B,
C,
D
14
A,
B,
C,
D
B,
C,
D
15
A,
B,
C,
D
16
A,
B,
C
17
A,
B,
C,
D
18
A,
B,
C,
D
A,
B,
2
A,
B
3
A,
B,
C,
4
A,
B,
5
A,
6
A,
A,
A,
7.1
7.2
Odpowiedź
10
1
7
Nr
zadania
Odpowiedź
C,
B,
B,
D
C,
C,
D
D
8
A,
B,
C,
D
9
A,
B,
C,
D
Karta odpowiedzi ucznia
Sprawdzian 19. Wersja B
Imię i nazwisko ________________________________________________________________
Klasa _________
Data sprawdzianu ________________________
Nr
zadania
Nr
zadania
Odpowiedź
Odpowiedź
1
A,
B
10
A,
B,
C,
D
2
A,
B
11
A,
B,
C,
D
3
A,
B,
C,
D
12
A,
B,
C,
D
4
A,
B,
C,
D
13
A,
B,
C,
D
5
A,
B,
C,
D
14
A,
B,
C,
D
6
A,
B,
C,
D
15
A,
B,
C,
D
16
A,
B,
C,
D
17
A,
B,
C,
D
18
A,
B,
C,
D
7
A,
A,
7.1
7.2
B,
B,
C,
C,
D
D
8
A,
B,
C,
D
9
A,
B,
C,
D
© Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy sp. j.
ul. Tetmajera 19, 31-352 Kraków, tel. +48 12 623 25 00, faks +48 12 623 25 24
e-mail: [email protected], adres serwisu: fizyka.zamkor.pl
Dokument pobrany przez: e273d1bd52114c004ab8acd8209c7551eb2619d7
Świat fizyki Sprawdzian 19
Karta informacyjna nauczyciela
Sprawdzian 19. Wersja A
Nr
zadania
A,
B,
C,
D
11
A,
B,
C,
D
D
12
A,
B,
C,
D
C,
D
13
A,
B,
C,
D
B,
C,
D
14
A,
B,
C,
D
B,
C,
D
15
A,
B,
C,
D
16
A,
B,
C
17
A,
B,
C,
D
18
A,
B,
C,
D
A,
B,
2
A,
B
3
A,
B,
C,
4
A,
B,
5
A,
6
A,
A,
A,
7.1
7.2
Odpowiedź
10
1
7
Nr
zadania
Odpowiedź
C,
B,
B,
D
C,
C,
D
D
8
A,
B,
C,
D
9
A,
B,
C,
D
Sprawdzian 19. Wersja B
Nr
zadania
Nr
zadania
Odpowiedź
Odpowiedź
1
A,
B
10
A,
B,
C,
D
2
A,
B
11
A,
B,
C,
D
3
A,
B,
C,
D
12
A,
B,
C,
D
4
A,
B,
C,
D
13
A,
B,
C,
D
5
A,
B,
C,
D
14
A,
B,
C,
D
6
A,
B,
C,
D
15
A,
B,
C,
D
16
A,
B,
C,
D
17
A,
B,
C,
D
18
A,
B,
C,
D
7
A,
A,
7.1
7.2
B,
B,
C,
C,
D
D
8
A,
B,
C,
D
9
A,
B,
C,
D
© Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy sp. j.
ul. Tetmajera 19, 31-352 Kraków, tel. +48 12 623 25 00, faks +48 12 623 25 24
e-mail: [email protected], adres serwisu: fizyka.zamkor.pl
Dokument pobrany przez: e273d1bd52114c004ab8acd8209c7551eb2619d7
Download