Wykaz promotorów oraz tematy prac magisterskich do obrony w

advertisement
Wykaz promotorów oraz tematy prac magisterskich do obrony w roku akademickim 2012/2013 na kierunku fizjoterapia
1. Katedra Fizjoterapii
l.p.
1.
Promotor
Prof. dr hab. Tadeusza Skolimowski
2.
Dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof.
nadzw.
3.
Prof. dr hab. inż. lek. med. Halina Podbielska
4.
Dr hab. Michał Kuczyński, prof. AWF
Temat (zagadnienie) pracy magisterskiej
1.
2.
Ocena skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego w schorzeniach narządu ruchu.
Charakterystyka lub ocena ukształtowania postawy w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej oraz
w obrębie kończyn dolnych.
3. Charakterystyka lub ocena sposobu utrzymywania równowagi w schorzeniach narządu ruchu.
4. Wpływ czynników endo i egzogennych na stan funkcjonalny narządu ruchu.
5. Charakterystyka lub ocena stanu funkcjonalnego narządu ruchu.
1. Charakterystyka lub ocena skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego
2. w schorzeniach narządu ruchu.
3. Charakterystyka lub ocena ukształtowania postawy w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej oraz
w obrębie kończyn dolnych.
4. Charakterystyka lub ocena stanu funkcjonalnego narządu ruchu.
5. Wpływ czynników endo i egzogennych na stan funkcjonalny narządu ruchu
1. Charakterystyka lub ocena skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego w wybranych
schorzeniach narządu ruchu.
2. Charakterystyka lub ocena ukształtowania postawy ciała.
3. Charakterystyka lub ocena stanu funkcjonalnego narządu ruchu.
4. Wpływ czynników endo i/lub egzogennych na stan funkcjonalny narządu ruchu .
5. Rola postępowania fizjoterapeutycznego w wybranych schorzeniach w zależności od wieku
pacjenta.
6. Ocena zapotrzebowania na wybrane zabiegi fizjoterapeutyczne w zależności od czynników
środowiskowych.
7. Ocena jakości życia osób chorujących na choroby o znaczeniu społecznym
8. (np. cukrzyca, reumatoidalne zapalenie stawów).
1. Czy wybrane zabiegi fizjoterapeutyczne powodują zmiany w kontroli posturalnej?
2. Rola wzrokowego sprzężenia zwrotnego w kontroli posturalnej.
3. Ocena równowagi ciała osób uprawiających sport.
4. Jakie czynniki pogarszają reintegrację wzroku w kontroli równowagi?
5. Wpływ rozgrzewki na stabilność układu równowagi (SUR).
6. Wpływ siły kończyn dolnych na SUR.
7. Kontrola równowagi na podłożach niestabilnych.
8. Znaczenie informacji wzrokowej w kontroli równowagi.
9. Zachowania posturalne podczas wychwiań ciała.
10. Kontrola równowagi na pochyłym podłożu.
11. Znaczenie instrukcji dla badanych w ocenie SUR.
12. Dekompozycja widma wychwiań ciała na składowe sensoryczne.
13. Związki pomiędzy tradycyjnymi a nieliniowymi miarami SUR.
5.
Dr hab. Bożena Ostrowska
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
1.
2.
3.
4.
6.
Dr ArlettaHawrylak
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dr Joanna Anwajler
8.
Dr Dorota Wojna
9.
Dr Katarzyna Barczyk-Pawelec
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
Co mierzy entropia procesu utrzymywania równowagi?
Kontrola równowagi podczas stania na gąbce.
Znaczenie lekkiego dotyku w kontroli równowagi.
Wpływ ograniczenia pola podparcia na SUR.
Wpływ lęku przed wysokością na SUR.
Związek umiejętności równoważnych w różnych zadaniach posturalnych.
Interakcje pomiędzy zadaniami posturalnymi a kognitywnymi.
Analiza posturalna czynności wstawania i siadania.
Wpływ deficytu równowagi na podatność na upadki
Kształtowanie się parametrów postawy i równowagi ciała u pacjentów z zesztywniającym
zapaleniem stawów kręgosłupa.
Charakterystyka ruchomości kręgosłupa i stawów przykręgosłupowych u kobiet z
osteoporozą .
Zaburzenia postawy ciała a proces utrzymywania równowagi w pozycji stojącej.
Ocena ryzyka upadków w oparciu o profil fizjologiczny u osób z dysfunkcjami w układzie
ruchu.
Wpływ różnych form interwencji na częstość upadków w populacji osób starszych.
Wpływ zabiegów fizjoterapeutycznych na wybrane parametry czynnościowe narządu ruchu
osób z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa.
Ocena ruchomości kręgosłupa i stawów obwodowych osób uprawiających wybrane
dyscypliny sportu.
Ocena budowy i postawy ciała w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej studentów Akademii
Wychowania Fizycznego.
Ocena budowy i postawy ciała w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej dzieci w wieku
szkolnym.
Ocena efektów usprawniania osób z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa.
Wpływ uprawianej dyscypliny sportu na zachowanie się wybranych parametrów
czynnościowych studentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Zmiany funkcjonalne w skoliozach.
Zmiany funkcjonalne w wadach postawy ciała.
Ćwiczenia lecznicze w skoliozach.
Ćwiczenia korekcyjne w wadach postawy ciała.
Wpływ uprawianej dyscypliny sportu na parametry funkcjonalne.
Wpływ uprawianej dyscypliny sportu na postawę ciała.
Ocena postawy ciała w rozwoju ontogenetycznym człowieka.
Wpływ specjalistycznego treningu sportowego na postawę ciała.
Kształtowanie się parametrów czynnościowych narządu ruchu u osób z wadami
postawy ciała.
Wpływ aktywności fizycznej na jakość postawy ciała.
Kształtowanie się postawy ciała i sprawności fizycznej dzieci w wieku szkolnym.
Ocena skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego w leczeniu wad postawy ciała.
Ocena aktywności fizycznej i postawy ciała u dzieci w wieku szkolnym.
Typ budowy ciała a wady kończyn dolnych i stóp u dzieci w młodszym wieku szkolnym.
3.
4.
5.
6.
10.
Dr Aneta Demidaś
1.
2.
3.
4.
5.
6.
11.
Dr Barbara Ratajczak
1.
2.
3.
4.
5.
12.
Dr Dominika Zawadzka
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zmiany parametrów czynnościowych narządu ruchu u pacjentów z zespołem bólowym
dolnego odcinka kręgosłupa.
Ukształtowanie kończyn dolnych i budowy morfologicznej stóp u dzieci w wieku
przedszkolnym.
Ocena częstości występowania wad postawy ciała i skolioz u dzieci w wieku gimnazjalnym.
Ocena kształtu krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej u osób z różnym
stopniem aktywności ruchowej.
Wpływ prądów interferencyjnych na zmianę temperatury ciała okolicy badanej.
Ocena zmian pobudliwości nerwowo-mięśniowej po zastosowaniu prądu Kotz'a.
Ocena potencjałów elektrycznych mięśnia metotą EMG po zastosowaniu prądu
neofaradycznego.
Wpływ magnetostymulacji na przewodnictwo nerwów czuciowych w obrębie ręki.
Wpływ magnetostymulacji na przewodnictwo nerwów czuciowych w obrębie ust.
Porównanie tarapii prądem Traberta i prądem TENS w leczeniu bólu odcinka szyjnego
kręgosłupa.
Zmiany temperatury powierzchownej tkanek po zastosowaniu terapii skojarzonej TENS
i UD w porównaniu z AMF i UD u osób zdrowych.
Porównanie zmian temperatury powierzchownej tkanek po zastosowaniu terapii UD
i terapii skojarzonej UD i TENS u osób zdrowych.
Porównanie zmian temperatury powierzchownej tkanek po zastosowaniu terapii UD
i terapii skojarzonej UD i AMF u osób zdrowych.
Ocena zmian temperatury powierzchownej tkanek po zastosowaniu terapii prądami DD
z i bez komponenty prądu galwanicznego u osób zdrowych.
Porównanie zmian pobudliwości nerwowo – mięśniowej po jednorazowym zastosowaniu
zabiegu AMF i TENS u osób zdrowych.
Wpływ sauny na próg czucia i próg bólu u osób zdrowych.
Wybrane metody usprawniania u dzieci ze spectrum autyzmu.
Terapia zajęciowa w usprawnianiu dzieci autystycznych.
Ocena skuteczności metody Weroniki Sherborne u dzieci dotkniętych autyzmem.
Wpływ metody Weroniki Sherborne na rozwój dzieci uczestniczących w sesjach Ruchu
Rozwijającego.
Wpływ wybranych ćwiczeń korekcyjnych w środowisku wodnym na postawę ciała dzieci.
Ocena skuteczności ćwiczeń korekcyjnych w wodzie u dzieci z bocznym skrzywieniem
kręgosłupa.
7. Katedra Podstaw Fizjoterapii
1.
Prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech
1.
2.
3.
4.
5.
Skład ciała i zwyczaje żywieniowe u kobiet uprawiających Nordic Walking.
Zmiany składu ciała u kobiet powyżej 35 roku życia uczęszczających na zajęcia fitness.
Nadwaga a aktywność fizyczna u dziewczynek i chłopców w różnym wieku.
Skład ciała, nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna u młodzieży w wieku gimnazjalnym
Analiza termowizyjna po jednorazowym zabiegu masażu gorącymi kamieniami wulkanicznymi
6.
2.
3.
Prof. dr hab. Marek Bolanowski
Prof. dr hab. Halina Milnerowicz
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Analiza motywacji do edukacji i aktywności fizycznej seniorów, studentów Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
Zachowania żywieniowe u pacjentów z dysfunkcją narządu ruchu z nadwagą i otyłością.
Skład ciała i aktywność fizyczna w profilaktyce zdrowotnej młodzieży.
Znaczenie diety w profilaktyce zdrowotnej kobiet.
Skład ciała i jakość życia w ocenie postępowania fizjoterapeutycznego.
Zmiany masy i składu ciała a jakość życia kobiet uczęszczających do szkoły rodzenia.
Skład ciała i jakość życia 55-65 letnich kobiet objętych treningiem zdrowotnym.
Preferowane i negowane produkty w diecie kobiet w różnym wieku.
Terapia przez kontakt z przyrodą.
Hortiterapia jako metoda wspomagania rehabilitacji.
Wiedza o zagrożeniach związanych z leczeniem hormonalnym.
Wiedza o suplementach diety i zagrożeniach związanych z ich niekontrolowanym
przyjmowaniem.
Wiedza o substancjach stosowanych w dopingu.
Wiedza o szkodliwości używek.
Wiedza o interakcjach i działaniach niepożądanych leków przeciwbólowych.
Wiedza o chorobach cywilizacyjnych w różnych grupach społecznych.
Wiedza o cukrzycy i jej następstwach u chorych i ich rodzin.
Wiedza o następstwach otyłości u osób otyłych i ich otoczenia.
Wiedza o osteoporozie i jej następstwach.
Wiedza o środowiskowych i genetycznych uwarunkowań chorób nowotworowych.
Rola aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu cukrzycy.
Rola aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu osteoporozy.
Rola aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu otyłości.
Rola aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu chorób układu krążenia.
Wpływ stylu życia i aktywności fizycznej na częstość zachorowań w grupie studentów
Akademii Wychowania Fizycznego.
Wpływ aktywności fizycznej na jakość życia uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Nawyki żywieniowe i styl życia dzieci szkoły podstawowej w Białym Kościele w zależności od
statusu rodziny.
Ocena świadomości rodziców w wdrażaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci
przedszkolnych.
Aktywność ruchowa i nawyki żywieniowe w stylu życia dzieci szkół podstawowych powiatu
średzkiego.
Wpływ miejsca zamieszkania i nawyki żywieniowe dzieci szkół podstawowych w powiecie
średzkim.
Częstość występowania urazów stawów studentów Akademii Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu uprawiających piłkę nożną w kontekście palenia papierosów i biernego narażenia na
dym tytoniowy.
Wpływ intensywności treningu na częstość występowania uszkodzeń stawu kolanowego u
studentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z uwzględnieniem palenia
papierosów i biernego narażenia na dym tytoniowy.
4.
Prof. dr hab. Leszek Koczanowicz
5.
Dr Małgorzata Socha
6.
Dr Zdzisław Lewandowski
9. Wpływ diety na stan odżywienia dzieci z autyzmem.
10. Wpływ sposobu odżywiania na częstość kontuzji stawu kolanowego piłkarzy nożnych.
11. Wpływ aktywności ruchowej na częstość zachorowań u dzieci w wieku 10 – 12 lat w klasach o
profilu sportowym.
12. Ocena składu ciała dzieci szkoły podstawowej na podstawie wskaźnika BMI i WHR.
13. Zachowanie prozdrowotne, żywienie i aktywność fizyczna u dzieci wybranych szkół
podstawowych.
14. Skład ciała u osób uczestniczących w różnych formach aktywności fizycznej (fitness) w aspekcie
narażenia na dym tytoniowy.
15. Porównanie składu ciała osób uczestniczących w zajęciach fitness z osobami nie uprawiającymi
żadnej aktywności fizycznej.
16. Wpływ palenia papierosów na masę ciała i wydolność fizyczną piłkarzy.
17. Palenie papierosów przez rodziców a częstość zachorowania na górne drogi oddechowe u dzieci
przedszkolnych.
18. Wpływ diety i palenia papierosów przez rodziców na stan odżywienia dzieci w wieku
przedszkolnym.
19. Palenie papierosów a zachowanie prozdrowotne kobiet w ciąży.
20. Wpływ palenia papierosów i stosowania antykoncepcji na skład masy ciała studentek.
21. Częstość występowania autyzmu w zależności od stylu życia rodziców.
22. Palenie papierosów i stosowanie antykoncepcji a wydolność fizyczna studentek Akademii
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
1. Motywacyjne wyznaczniki sukcesu rehabilitacji u wybranych grup pacjentów.
2. Postrzeganie zawodu fizjoterapeuty.
3. Postawy fizjoterapeutów wobec wybranych zagadnień bioetycznych.
4. Regulacje prawne zawodu fizjoterapeuty.
5. Społeczne ograniczenia aktywności osób niepełnosprawnych.
6. Wpływ fizjoterapii, na jakość życia pacjentów z zaburzeniami odżywiania.
7. Perspektywy pracy po ukończeniu studiów fizjoterapeutycznych.
8. Aktywność fizyczna a otyłość u wybranych grup.
9. Postawy rodziców dzieci z niepełnosprawnością.
10. Strategie autoprezentacji absolwentów fizjoterapii na rynku pracy.
11. Jakość życia pacjentów poddawanych fizjoterapii.
12. Somaestetyka u osób z niepełnosprawnością.
13. Osobowościowe uwarunkowania pracy w zwodzie fizjoterapeuty.
14. Motywacyjne uwarunkowania pracy w zawodzie fizjoterapeuty.
1.
Znaczenie aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej kobiet w wieku 55+.
2.
Znaczenie aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej kobiet w wieku 65+.
3.
Aktywność fizyczna i skład ciała dziewcząt w wieku gimnazjalnym.
4.
Aktywność fizyczna, skład ciała i jakość życia kobiet leczonych z powodu raka piersi.
1. Aktywność fizyczna i skład ciała chłopców w wieku gimnazjalnym
2. Wpływ elektrostymulacji prądami niskiej częstotliwości na ilość tkanki tłuszczowej i
mięśniowej.
3. Wpływ elektrostymulacji prądami Kotza na ilość tkanki tłuszczowej i mięśniowej.
7.
Dr Katarzyna Salomon-Krakowska
8.
Dr Agnieszka Chwałczyńska
9.
Dr Dorota Jakubiec
10.
Dr Krzysztof Pezdek
11.
Dr Tomasz Michaluk
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
a.
Wpływ elektrostymulacji prądem neofaradycznym na ilość tkanki tłuszczowej i mięśniowej.
Definicja niepełnosprawności w ujęciu filozoficznym.
Wartość i godność ciała ludzkiego we współczesnej myśli chrześcijańskiej.
Przedmiotowość i podmiotowość ciała ludzkiego w filozofii współczesnej.
Somaestetyka – koncepcja cielesności R. Shustermana.
Filozoficzna historia dyskredytacji i rehabilitacji ciała.
Norma i patologia – zdrowie i choroba. Historyczny rozwój pojęć.
Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w wieku szkolnym a zaburzenia odżywiania:
Badania dzieci w wieku szkolnym z podziałem na wiek wczesnoszkolny (klasy 0-3) i wiek
szkolny (klasy 4-6)
b. Badania młodzieży w wieku gimnazjalnym
2.
Świadomość dzieci i młodzieży pod względem zaburzeń odżywiania a działania profilaktyczne
a. Badania dzieci w wieku szkolnym (klasy 4-6)
b. Badania młodzieży w wieku gimnazjalnym
c. Badania młodzieży w wieku licealnym
3. Zaburzenia odżywiania a skład ciała
4.
Aktywność ruchowa osób dorosłych jako element profilaktyki zdrowotnej
a. Aktywność ruchowa kobiet.
b. Aktywność ruchowa słuchaczy UTW.
c. Aktywność ruchowa osób z nadwagą i otyłością.
5. Finansowanie usług fizjoterapeutycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
6.
Systemy ochrony zdrowia w Polsce i na Świecie – porównanie modeli.
1.
Ocena poziomu spożycia i źródeł błonnika pokarmowego w diecie studentów.
2.
Ocena potencjału oksydoredukcyjnego diety studentów.
3.
Wartość energetyczna śniadań spożywanych przez młodzież gimnazjalną i studentów w
stosunku do zapotrzebowania w dziennej racji pokarmowej.
4.
Ocena stanu odżywienia młodzieży gimnazjalnej – źródła wapnia, fosforu i magnezu.
5.
Ocena stanu odżywienia młodzieży gimnazjalnej pod względem zapotrzebowania na kwasy
polienowe.
6.
Ocena stanu odżywienia młodzieży gimnazjalnej – źródła witamin antyoksydacyjnych.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
Aksjologiczne aspekty pracy fizjoterapeuty.
Aksjologiczny kontekst relacji pacjent/klient – fizjoterapeuta.
Wartości moralne w pracy fizjoterapeuty (godność, autonomia, odpowiedzialność,
sprawiedliwość i in.)
Koncepcje bioetyczne i ich wpływ na pracę fizjoterapeuty.
Konflikty moralne w pracy fizjoterapeuty.
Geneza i znaczenie etycznej zasady fair play w sporcie i filozofii sportu.
Czy niedozwolony doping w sporcie jest koniecznością? Próba odpowiedzi w perspektywie
filozoficzno-etycznej.
Znaczenie prawdy w dyscyplinach sportowych i wydarzeniu sportowym. Ujęciu
epistemologiczne i aksjologiczne.
Kulturowe znaczenie sportu osób niepełnosprawnych.
5.
6.
7.
Współczesny sport jako integralna część kultury. Perspektywa filozoficzno-semiotyczna.
Sport jako formalny system znaków. Próba odpowiedzi na pytanie: czy wartości transferowane
przez sport w obszarze kultury są ponadczasowe?
Humanistyczne podstawy pracy fizjoterapeuty.
8. Katedra Kinezjologii
1.
prof. dr hab. Artur Jaskólski
2.
prof. dr hab. Anna Jaskólska
3.
dr Jarosław Marusiak
4.
dr Katarzyna Kisiel – Sajewicz
1.
– 3. Porównanie czynności bioelektrycznej mięśni szkieletowych podczas ćwiczeń
wykonywanych przy pomocy urządzenia Inertial training z ćwiczeniami z ciężarkami (trzy rodzaje
ćwiczeń, czyli trzy tematy).
4. Czynności bioelektryczna mięśnia czworobocznego i naramiennego w czasie ćwiczeń inercyjnych
5. Porównanie czynności bioelektrycznej mięśnia piersiowego i naramiennego w czasie ćwiczeń
inercyjnych.
6. Wpływ ćwiczeń inercyjnych na sztywność i czynność bioelektryczną mięśni szkieletowych.
1. Wpływ zażycia leków na zależność między amplitudą sygnału EMG a siłą podczas relaksacji na
różnych poziomach siły mięśni ręki u osób z chorobą Parkinsona.
2. Zależność między amplitudą sygnału EMG a siłą podczas relaksacji na różnych poziomach siły
mięśni ręki do u osób z chorobą Parkinsona i osób zdrowych.
3. Wpływ zażycia leków na zależność między częstotliwością sygnału EMG a siłą podczas
relaksacji na różnych poziomach siły mięśni ręki u osób z chorobą Parkinsona.
4. Zależność między częstotliwością sygnału EMG a siłą podczas relaksacji na różnych poziomach
siły mięśni ręki do u osób z chorobą Parkinsona i osób zdrowych.
5. Wpływ zażycia leków na zależność między siłą chwytu pesetowego a siłą odwodzenia
promieniowego nadgarstka u osób z chorobą Parkinsona.
6. Zależność między siłą chwytu pesetowego a siłą odwodzenia promieniowego nadgarstka u osób
z chorobą Parkinsona i osób zdrowych.
1. Wpływ zażycia leków na zależność między amplitudą sygnału EMG a siłą podczas narastania
siły mięśni ręki do różnych poziomów u osób z chorobą Parkinsona.
2. Zależność między amplitudą sygnału EMG a siłą podczas narastania siły mięśni ręki do różnych
poziomów u osób z chorobą Parkinsona i osób zdrowych.
3. Wpływ zażycia leków na zależność między częstotliwością sygnału EMG a siłą podczas
narastania siły mięśni ręki do różnych poziomów u osób z chorobą Parkinsona.
4. Zależność między częstotliwością sygnału EMG a siłą podczas narastania siły mięśni ręki do
różnych poziomów u osób z chorobą Parkinsona i osób zdrowych.
1. Aktywność bioelektryczna mięśnia obszernego bocznego podczas wolnego i szybkiego
narastania siły prostowników stawu kolanowego.
2. Szybkość spadku siły prostowników stawu kolanowego a aktywność bioelektryczna mięśnia
obszernego bocznego.
3. Strategia aktywacji mięśni synergistycznych stawu kolanowego przy różnych poziomach
rozwijanego momentu siły.
4. Czynność bioelektryczna kory mózgu podczas narastania siły prostowników stawu kolanowego.
4. Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu
1.
Prof. dr hab. Zdzisława Wrzosek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
2.
Prof. dr hab. Marian Golema
3.
Dr hab. n. med. Krzysztof Wronecki, prof.
nadzw.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
Ocena motoryki precyzyjnej ręki osób po operacyjnym leczeniu choroby Dupuytrena.
Wyniki odległe funkcji statycznej i dynamicznej kończyn dolnych po leczeniu metodą
osteogenezy dystrakcyjnej w obrębie podudzia.
Wyniki odległe funkcji statycznej i dynamicznej kończyn dolnych po leczeniu metodą
osteogenezy dystrakcyjnej w obrębie uda.
Ocena jakości życia osób z achondroplazją po leczeniu operacyjnym metodą Ilizarowa.
Funkcja stawu kolanowego po operacyjnym leczeniu złamania rzepki.
Ocena jakości życia osób po implantacji endoprotezy stawu kolanowego.
Analiza zachowania się fizjologicznych krzywizn kręgosłupa u osób z obustronnymi zmianami
zwyrodnieniowo – zniekształcającymi stawów biodrowych.
Funkcja i kształt stopy po operacyjnej rekonstrukcji paluchów koślawych.
Miejsce krioterapii w leczeniu pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowo – zniekształcającymi na
bazie uzdrowiska Cieplice.
Analiza zakresu ruchomości kończyny górnej u osób po złamaniu kości promieniowej w miejscu
typowym leczonych zachowawczo.
Analiza zachowania się obrzęku w obrębie kończyny górnej u osób po złamaniu kości
promieniowej w miejscu typowym leczonych zachowawczo po zdjęciu unieruchomienia.
Funkcja stawu kolanowego po złamaniu plateau piszczeli.
Przegląd metod leczenia w zespole algodystroficznym bark – ręka na przykładzie uzdrowiska
Cieplice.
Zespoły bólowe górnego odcinka kręgosłupa (rwa ramienna) – metody leczenia.
Wartość parametrów stabilograficznych u osób z chorobą Parkinsona.
Wartość parametrów stabilograficznych u dzieci.
Wartość parametrów stabilograficznych u osób w starszym wieku.
Wartość parametrów stabilograficznych u osób z wszczepioną endoprotezą stawu biodrowego.
Wartość parametrów stabilograficznych u osób chorych na stwardnienie rozsiane.
Porównanie wartości parametrów stabilograficznych u 14-letnich dziewcząt i chłopców.
Ocena efektów rehabilitacji ruchowej po złamaniu kończyny dolnej.
Ocena efektów rehabilitacji ruchowej u chorych po zawale serca.
Ocena efektów rehabilitacji ruchowej u osób ze stwardnieniem rozsianym.
Ocena poziomu życia ludzi z chorobą Parkinsona.
Ocena poziomu życia dzieci z chorobą Downa.
Ocena poziomu życia ludzi po amputacji kończyn dolnych.
Świadomość czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca u osób po zabiegu pomostowania
naczyń wieńcowych.
Częstość występowania depresji po zabiegach kardiochirurgicznych.
Rehabilitacja kardiologiczna czynnikiem poprawy jakości życia u chorych po pomostowaniu
aortalno – wieńcowym.
Ocena rehabilitacji kardiologicznej pacjentów na podstawie 6 – minutowego testu
korytarzowego.
Czynniki ryzyka chorób serca oraz stopień świadomości u osób z wybranym rodzajem patologii
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
4.
Dr hab. Anna Skrzek, prof. nadzw.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
5.
Dr hab. n. med. Janusz Mierzwa, prof.
nadzw.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
w tej grupie chorób.
Skuteczność edukacji zdrowotnej osób z chorobami układu krążenia.
Ocena aktywności fizycznej osób z chorobami układu krążenia.
Ocena postawy wobec terapii pacjentów po pomostowaniu aortalno-wieńcowym.
Wykorzystanie nordic walking w rehabilitacji kardiologicznej.
Powrót pacjentów do pracy zawodowej po przebytym zawale serca.
Znaczenie wczesnej rehabilitacji po zabiegach kardiochirurgicznych u dzieci.
Wpływ wody źródlanej „Anka” na zmiany wartości jonogramu krwi u pacjentów w drugim
etapie rehabilitacji kardiologicznej po wszczepieniu aortalno – wieńcowym.
Rehabilitacja dzieci z wrodzoną wadą serca.
Siła mięśni przedramienia i ręki u pacjentów z urazami obręczy barkowej w kolejnych dniach po
urazie.
Analiza zróżnicowania codziennej aktywności fizycznej studentów AWF z wykorzystaniem
krokomierzy, w zależności od płci.
Analiza zróżnicowania codziennej aktywności fizycznej osób starszych z wykorzystaniem
krokomierzy, w zależności od płci.
Analiza zależności Ogólnego Stanu Zdrowia (GHO) i Jakości Życia (WHOQOL) u pacjentów z
urazami kończyn górnych.
Analiza zależności Ogólnego Stanu Zdrowia (GHO) j Jakości Życia (WHOQOL) u pacjentów z
urazami kończyn dolnych.
Ocena związków codziennej aktywności fizycznej i składu ciała osób starszych.
Zróżnicowanie parametrów siłowych i prędkościowych mięśni stawu kolanowego u osób
starszych w badaniach izokinetycznych, w zależności od płci.
Zróżnicowanie parametrów siłowych i prędkościowych mięśni tułowia u osób starszych w
badaniach izokinetycznych, w zależności od płci.
Analiza aktywności fizycznej dorosłych mieszkańców Wrocławia w badaniach ankietowych
IPAQ (International Physical Activity Questionnaire).
Ocena związku aktywności fizycznej w badaniach ankietowych IPAQ (International Physical
Activity Questionnaire) i w badaniach z wykorzystaniem krokomierzy u studentów AWF.
Jakość życia chorych z chorobą Parkinsona.
Jakość życia chorych z chorobą Alzheimera.
Efekty krioterapii w zespołach korzeniowych.
Porównanie wybranych sposobów rehabilitacji u chorych z urazem kręgosłupa szyjnego.
Porównawcze efekty usprawniania chorych z dyskopatią lędźwiową leczoną zachowawczo i po
leczeniu operacyjnym.
Jakoś życia chorych po udarze niedokrwiennym mózgu.
Jakość życia chorych po udarze krwotocznym mózgu.
Problemy usprawnień noworodków i małych dzieci po operacyjnym leczeniu przepuklin
oponowo-rdzeniowych okolicy lędźwiowej.
Porównanie wybranych sposobów rehabilitacyjnych dzieci z porażeniem mózgowym.
Efekty usprawnień chorych po urazowym uszkodzeniu nerwu twarzowego.
Problemy rehabilitacyjne usprawnień chorych z jamistością rdzenia.
Trudności usprawnień dzieci leczonych z powodu wodogłowia.
13. Analiza czynników ryzyka udaru mózgu wśród czynnych sportowców.
14. Efekty różnych metod rehabilitacji stosowanych w chorobie zwyrodnieniowej
kręgosłupa
15. Problemy usprawnień dzieci z kraniostenozą.
6.
Dr hab. Małgorzata Mraz, prof. nadzw.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
7.
Dr Agnieszka Dębiec-Bąk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zmiany w obrazie stabilności posturalnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych na podstawie
badania posturograficznego.
Zmiany w obrazie stabilności posturalnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych spowodowane
czynnikami destabilizującymi na podstawie badania posturograficznego.
Ocena koordynacji wzrokowo-ruchowej młodzieży i osób dorosłych na podstawie
posturograficznego testu dynamicznego.
Stabilność posturalna a ryzyko upadków u osób ze stwardnieniem rozsianym.
Stabilność posturalna a ryzyko upadków u osób po udarze mózgu.
Jakość życia w SM.
Ocena strategii wzrokowej i wzrokowo-ruchowej podczas utrzymywania równowagi w pozycji
stojącej u osób z SM.
Ocena strategii wzrokowej i wzrokowo-ruchowej podczas utrzymywania równowagi w pozycji
stojącej u osób po udarze mózgu.
Ocena strategii wzrokowej i wzrokowo-ruchowej podczas utrzymywania równowagi w pozycji
stojącej u osób z zawrotami głowy.
Ocena strategii wzrokowej i wzrokowo-ruchowej podczas utrzymywania równowagi w pozycji
stojącej u osób z chorobą Parkinsona.
Ocena strategii wzrokowej i wzrokowo-ruchowej podczas utrzymywania równowagi w pozycji
stojącej u osób młodych i starszych.
Ocena strategii kontroli postawy podczas utrzymywania równowagi w pozycji stojącej na
miękkim podłożu u osób z SM.
Ocena strategii kontroli postawy podczas utrzymywania równowagi w pozycji stojącej na
miękkim podłożu u osób w różnym wieku.
Wpływ ćwiczeń ekscentryczno-ekscentrycznych na precyzję ruchu i siłę mięśniową u osób
zdrowych.
Analiza zmian temperatury powierzchniowej ciała po kriostymulacji ogólnoustrojowej u
piłkarzy nożnych w badaniach termowizyjnych.
Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na ocenę redukcji zmęczenia mięśni kończyn dolnych u
piłkarzy nożnych trenujących na twardej lub miękkiej nawierzchni.
Ocena jakości życia u pacjentów w starszym wieku po operacyjnym leczeniu złamania
przezkrętarzowego.
Charakterystyka parametrów stabilogramu u pacjentów po endoprotezoplastyce stawu
biodrowego.
Ocena dynamiki rozkładu powierzchownej temperatury kończyn górnych u pacjentek po
mastektomii przed i po ćwiczeniach korekcyjnych.
Ocena przeciwbólowego oddziaływania krioterapii ogólnoustrojowej u pacjentów z
dysfunkcjami obręczy barkowej w leczeniu zachowawczym.
8.
Dr Beata Skolimowska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
Dr Dorota Wójtowicz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
10.
Dr Marzena Chantsoulis
11.
Dr Małgorzata Stefańska
12.
Dr Grzegorz Konieczny
1.
2.
3.
Porównanie postawy ciała dzieci szkolnych uprawiających siatkówkę i pływanie.
Ocena asymetrii ciała muzyków grających na skrzypcach i wiolonczeli.
Ocena obciążenia stóp w stosunku do podłoża osób cierpiących na zwyrodnienie stawów
kolanowych.
Porównanie postawy ciała studentów AWF uprawiających piłkę nożną i ćwiczących judo.
Ocena postawy ciała osób cierpiących na zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa.
Ocena obciążenia stóp w stosunku do podłoża dzieci szkolnych grających w piłkę nożną.
Problem otyłości młodzieży gimnazjalnej w odniesieniu do aktywności fizycznej i sposobu
odżywiania.
Wady stóp a budowa kręgosłupa u dzieci w wieku 4-7 lat.
Wpływ Integracji Sensomotorycznej na rozwój dzieci z przepukliną oponowo - rdzeniową (lub
innym deficytem rozwojowym).
Rozumienie, wykorzystanie metody Vojty (lub Bobath) a postawy rodziców dzieci
wymagających rehabilitacji.
Lokalizacja płaszczyzn przylegania u niemowląt rehabilitowanych metodą Vojty (lub Bobath) w
pozycji leżenia przodem.
Lokalizacja płaszczyzn przylegania w pozycji leżenia przodem u niemowląt zdrowych w wieku
od urodzenia do 6-go miesiąca życia.
Problemy terapeutyczne u niemowląt z zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej.
Ocena niesprawności osób operowanych z powodu spondylozy szyjnej w okresie późnym.
Ocena niesprawności osób operowanych z powodu spondylozy lędźwiowej w okresie późnym.
Aspekt zaburzeń komunikacji werbalnej w postępowaniu fizjoterapeutycznym u pacjentów
z uszkodzeniem OUN.
4. Strategie komunikacyjne studentów fizjoterapii w terapii pacjentów z afazją.
5. Wiedza fizjoterapeutów dotycząca zaburzeń komunikacji werbalnej pochodzenia ośrodkowego.
1. Ocena równowagi ciała u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych.
2. Ocena równowagi ciała u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych.
3. Ocena równowagi ciała u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu.
4. Efektywność treningu równowagi z wykorzystaniem biofidback’u u pacjentów po
udarze niedokrwiennym mózgu.
5. Ocena siły kończyn dolnych u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu.
6. Ocena siły kończyn górnych u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu.
1. Trudności w usprawnianiu pacjentów po złamaniu bliższej części kości piszczelowej w okresie
wczesnym.
2. Trudności w usprawnianiu pacjentów po złamaniu dalszej części kości podudzia w okresie
wczesnym.
3. Analiza błędów popełnianych podczas chodu o kulach po płaskim podłożu.
4. Analiza błędów popełnianych podczas chodu o kulach po schodach.
5. Możliwości funkcjonalne kończyn górnych u piłkarzy ręcznych.
6. Możliwości funkcjonalne kończyn górnych u piłkarek ręcznych.
5. Katedra Kultury Fizycznej Osób Niepełnosprawnych
1.
Dr hab. Eugeniusz Bolach prof. nadzw.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Obciążenia treningowe w podokresie przygotowania specjalnego u niepełnosprawnych tenisistów
stołowych.
Obciążenia treningowe w podokresie przygotowania specjalnego u niepełnosprawnych tenisistów
ziemnych.
Porównanie sprawności motorycznej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i o
normalnym intelekcie.
Porównanie sprawności motorycznej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i
umiarkowanym.
Ocena sprawności motorycznej osób po 65 roku życia.
Ocena jakości życia chorych na cukrzycę typu II.
Motywacja zawodników pełnosprawnych i niepełnosprawnych do uprawiania tenisa stołowego.
Obciążenia treningowe u niepełnosprawnych siatkarzy w bezpośrednim przygotowaniu startowym
(BPS).
Ocena równowagi statycznej i dynamicznej u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim i umiarkowanym.
Ocena równowagi statycznej i dynamicznej u dzieci z niedosłuchem w stopniu umiarkowanym
Obciążenia fizyczne w bezpośrednim przygotowaniu startowym (BPS) u niepełnosprawnych
ciężarowców.
Ocena równowagi statycznej i dynamicznej u dzieci słabowidzących.
Obciążenia fizyczne w bezpośrednim przegotowaniu startowym u niepełnosprawnych
goalballistów.
Ocena sprawności motorycznej u dzieci niedowidzących w młodszym wieku szkolnym.
1. Katedra Fizjoterapii w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej
1.
Prof. dr hab. Marek Woźniewski
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Wpływ wysiłku fizycznego na proces karcinogenezy u szczurów.
Wpływ wysiłku fizycznego na rozwój raka piersi u szczurów.
Wpływ leczenia nowotworów złośliwych na sprawność fizyczną dzieci .
Aktywność ruchowa dzieci po leczeniu nowotworów złośliwych.
Wpływ leczenia chorób nowotworowych na sprawność fizyczną osób dorosłych.
Aktywność ruchowa osób dorosłych po leczeniu nowotworów złośliwych.
Aktywność ruchowa a sprawność fizyczna osób leczonych z powodu chorób nowotworowych.
Związek aktywności ruchowej z ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe.
Wpływ leczenia nowotworów złośliwych na czynność mięśni.
Wpływ wybranych form aktywności ruchowej na tolerancję wysiłkową osób po leczeniu chorób
nowotworowych.
11. Wpływ aplikacji kinesio taping na poziom bólu i sprawność fizyczną po operacjach
chirurgicznych.
12. Wpływ leczenia niewydolności nerek na sprawność fizyczną i aktywność ruchową osób
dorosłych.
2.
Dr hab. Krystyna Rożek-Piechura, prof.
nadzw.
3.
Prof. dr hab. med. Joanna Rymaszewska
4.
Dr Urszula Pilch
5.
Dr Katarzyna Pawłowska
6.
Dr Iwona Malicka
13. Wpływ wybranych form aktywności ruchowej na czynność mięśni osób po leczeniu
nowotworów złośliwych.
1. Jakość życia pacjentów z astmą oskrzelową.
2. Jakość życia kobiet po mastektomii w zależności od wielkości aglomeracji.
3. Ocena tolerancji wysiłkowej i siły mięśniowej pacjentów z astmą oskrzelową.
4. Trening mięśni oddechowych u pacjentów z niewydolnością serca.
5. Znaczenie treningu mięśni oddechowych u muzyków i śpiewaków.
6. Jakość życia osób starszych w zależności od warunków życia.
7. Jakość życia pacjentów z POCHP w aspekcie ich poziomu aktywność fizycznej.
1. Samopoczucie psychofizyczne a rehabilitacja w schorzeniach układu krążenia.
2. Samopoczucie psychofizyczne a rehabilitacja po zabiegach kardio-chirurgicznych.
3. Wpływ odżywiania na sprawność psychofizyczną.
4. Samopoczucie psychofizyczne osób ze schorzeniami układu endokrynnego.
5. Wpływ odżywiania na sprawność psychofizyczną.
6. Samopoczucie psychofizyczne a rehabilitacja w zaburzeniach lękowych.
7. Aktywność fizyczna w zaburzeniach psychicznych.
8. Rehabilitacja zaburzeń psychicznych.
9. Oddziaływania terapeutyczne w rehabilitacji schizofrenii.
10. Współczesne rozumienie pojęcie prozdrowotnego trybu życia.
11. Samopoczucie psychofizyczne a rehabilitacja w zaburzeniach otępiennych.
12. Wysiłek fizyczny a jakość życia w cukrzycy.
13. Rehabilitacja chorych z chorobami układu krążenia.
14. Samopoczucie psychofizyczne osób z akromegalią.
1. Ocena stanu wiedzy kobiet z zakresu raka szyjki macicy.
2. Ocena poziomu wiedzy kobiet na temat raka piersi.
3. Jakość życia warunkowana stanem zdrowia kobiet po operacyjnym leczeniu raka piersi.
4. Rola aktywności ruchowej w rehabilitacji chorych z chromaniem przestankowym.
5. Ocena stylu życia studentów uczelni wrocławskich w aspekcie zdrowia.
6. Ocena aktywności fizycznej wrocławskiej młodzieży akademickiej.
1. Ocena rzutu piłeczką palantową dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej.
2. Ocena rzutu piłeczką palantową młodzieży leczonej z powodu choroby nowotworowej.
3. Wpływ rodzaju bandażowania kończyn górnych na subiektywne odczucie pacjenta.
4. Ocena skoku w dal dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej.
5. Ocena skoku w dal młodzieży leczonej z powodu choroby nowotworowej.
6. Ocena sprawności fizycznej kobiet po mastektomii po 8 tygodniowym treningu
Nordic Walking.
1. Ocena poziomu aktywności ruchowej kobiet leczonych z powodu raka piersi w trakcie
radioterapii.
2. Ocena siły mięśniowej w obrębie kończyn górnych u kobiet leczonych z powodu raka piersi.
3. Jakość życia kobiet w trakcie leczenia z powodu raka piersi.
4. Ocena kompleksowej terapii udrażniającej w redukcji wielkości obrzęku chłonnego.
5. Związek temperatury powierzchniowej z wielkością obrzęku w obrębie kończyny górnej u kobiet
7.
Dr Wioletta Dziubek-Rogowska
6.
1.
2.
3.
4.
5.
8.
Doc. dr Maciej Mraz
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.
Dr Joanna Szczepańska-Gieracha
1.
2.
3.
10.
Doc. dr Ryszard Jasiński
4.
1.
2.
3.
4.
5.
11.
Dr Joanna Kowalska
6.
1.
2.
3.
4.
po leczeniu raka piersi.
Rola aktywności fizycznej w prewencji pierwotnej raka piersi.
Ocena wyników usprawniania osób w starszym wieku.
Wpływ 3 miesięcznej fizjoterapii na równowagę i chód osób starszych.
Ocena jakości życia u kobiet aktywnych zawodowo z zespołem bólowym odcinka lędźwiowego
kręgosłupa.
Ocena stanu fizycznego i psychicznego osób po 60 r.ż. mieszkających w Domu Pomocy
Społecznej we Wrocławiu.
Wykorzystanie testu Fullerton jako miernika sprawności fizycznej osób starszych z wrocławskich
Klubów Seniora.
Ocena wybranych cech antropometrycznych i jakości życia osób z niewydolnością nerek.
Ocena maksymalnej szybkości wydechu u pacjentów poddanych zabiegom resekcyjnym tkanki
płucnej.
Czynniki karcinogenne u pacjentów poddawanych zabiegom operacyjnym z powodu raka płuca,
a częstość występowania pooperacyjnych powikłań płucnych.
Problemy terapeutyczne związane z przewlekłym leczeniem ropniaka opłucnej.
Częstość występowania czynników ryzyka zwiększających prawdopodobieństwo pojawienia się
krążeniowo-oddechowych powikłań pooperacyjnych u pacjentów torakochirurgicznych
Wpływ wybranych zabiegów wspomagających kaszel na skuteczność toalety drzewa
oskrzelowego.
Wpływ 6-minutowego testu marszowego na wybrane parametry oddechowe i krążeniowe
pacjentów przygotowywanych do zabiegu operacyjnego na klatce piersiowej.
Zaburzenia funkcji seksualnych u kobiet po mastektomii w zależności od przebiegu rehabilitacji,
poziomu aktywności i poziomu wsparcia społecznego.
Zaburzenia nastroju i jakość życia u osób starszych przebywających w Zakładzie OpiekuńczoLeczniczym uczestniczących w psychoterapii grupowej.
Regularny wysiłek fizyczny jako czynnik wspierający proces zdrowienia u pacjentów z
chorobami psychicznymi.
Zaburzenia nastroju i poziom akceptacji choroby u pacjentów z cukrzycą.
Diagnostyka funkcjonalna układu naczyniowego kończyn górnych i dolnych w zależności od
charakteru wykonywanego wysiłku u kobiet i mężczyzn.
Wpływ Nordic Walking na stan reografii krwi kończyn górnych i dolnych u kobiet
i mężczyzn.
Możliwości terapeutyczne w niewydolności krążenia kończyn dolnych i górnych.
Badania diagnostyczne i funkcjonalne układu żylnego i chłonnego, ich zastosowanie w
fizjoterapii.
Problematyka asymetrii układu zespoleń żył powierzchownych okolicy dołu łokciowego
kończynach górnych.
Zaburzenia funkcji układu naczyniowego kończyn górnych u kobiet po mastektomii.
Rola akceptacji choroby w procesie usprawniania pacjentów starszych.
Zajęcia w szkole rodzenia a poziom postrzeganego stresu i występowanie obniżonego nastroju.
Skuteczność fizjoterapii u pacjentów z zespołem otępiennym.
Stan funkcjonalny pacjentów starszych przebywających w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym.
5.
12.
Doc. dr Grażyna Dąbrowska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Jakość i zadowolenie z życia pacjentów objętych fizjoterapią w Zakładzie OpiekuńczoLeczniczym.
Ocena efektywności rehabilitacji kardiologicznej chorych po zabiegach kardiochirurgicznych w
etapie poszpitalnym wczesnym (okres sanatoryjny) w uzdrowisku Polanica Zdrój
Ocena aktywności fizycznej i jakości życia chorych na niewydolność serca.
Ocena efektywności fizjoterapii ambulatoryjnej u pacjentów z przewlekłym niedokrwieniem
tętniczym kończyn dolnych.
Aktywność fizyczna a jakość życia kobiet po 60 roku życia (mieszkanek Wrocławia lub innego
miasta)
Aktywność fizyczna a jakość życia seniorów, mężczyzn, słuchaczy UTW we Wrocławiu.
Wpływ treningu zdrowotnego na sprawność fizyczną i jakość życia seniorów – słuchaczy UTW
we Wrocławiu.
Download