Prawo pracy w 2017 r. – uchwalone przez ustawodawcę, a także

advertisement
FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 8 grudnia roku na szkolenie na temat:
Prawo pracy w 2017 r. – uchwalone przez ustawodawcę, a także planowane
zmiany przepisów prawa ważne dla pracodawców samorządowych oraz
wyjaśnienia organów w codziennej praktyce pracowników działów kadr
Cele szkolenia:
Program szkolenia obejmuje zagadnienia, które mają praktyczne znaczenie dla Pracowników Działów Kadr Pracodawców
samorządowych. W trakcie szkolenia omówione zostaną zmiany przepisów prawa pracy i innych przepisów prawa, które
w praktyce stosowane są przez pracowników zatrudnionych przez pracodawców samorządowych. Ponadto w trakcie szkolenia
omówione zostaną wyjaśnienia organów w zakresie prawa pracy, które mogą służyć pomocą w codziennej praktyce
pracowników działów kadr.
Adresaci szkolenia:
Szkolenie adresowane jest do sekretarzy oraz pracowników działów kadr pracodawców samorządowych.
Prowadzący szkolenie:
Pracownica urzędu administracji publicznej, zajmującego się m.in. nadzorem i kontrolą przestrzegania przepisów prawa pracy
przez pracodawców, specjalistka z zakresu prawa pracy, prawa i postępowania administracyjnego. Praktyk i wieloletni
szkoleniowiec głównie zajmująca się tematyką pracowników samorządowych, mobbingu, zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych w jednostkach sektora administracji publicznej. Autorka publikacji naukowych. Absolwentka studiów doktoranckich
Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Przez wiele lat współpracowała z Katedrą Prawa Samorządu.
Program szkolenia:
I. Prawo pracy w 2017 r. – uchwalone, a także planowane zmiany przepisów prawa ważne dla pracodawców
samorządowych:
 minimalna stawka godzinowa w przypadku umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług,
 planowane zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy,
 planowane zmiany w zakresie przedłużania umowy zawartej na czas określony w celu zastępstwa do dnia porodu,
 planowane zmiany ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
II. Wyjaśnienia organów w codziennej praktyce pracowników działów kadr
1.Stosunek pracy
 Wyjaśnienia Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie dwóch etatów u jednego pracodawcy - określanie rodzaju pracy
w umowie o pracę, jedno i wiele stanowisk, jednak i wiele umów – konsekwencje – problemy praktyczne.
 Wyjaśnienia Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie usuwania z akt osobowych kary porządkowej.
 Wyjaśnienia Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie aktualizacji informacji o warunkach zatrudnienia z art. 29 § 3 k.p.
ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, 90-273 Łódź, tel.: 42 632 63 19, fax: 42 288 12 86
email: [email protected] www.frdl-lodz.pl



Wyjaśnienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia.
Wyjaśnienia Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie prowadzenia akt osobowych wyłącznie w wersji elektronicznej.
Wyjaśnienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie odpisu na zfśś na pracowników przebywających na
urlopach bezpłatnych.
 Wyjaśnienia departamentu prawa pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie biegu okresu
wypowiedzenia oraz sposobu liczenia jego połowy.
 Wyjaśnienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie liczenia terminów upływu okresów wypowiedzenia.
 Wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie limitów umów terminowych – rozwiązywanie
praktycznych problemów.
 Wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia limitu czasowego zatrudnienia
terminowego – rozwiązywanie praktycznych problemów.
 Wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przedłużenia umowy do dnia porodu w
kontekście limitu umów na czas określony.
2. Dane osobowe
 Wyjaśnienia GIODO w sprawie referencji wystawianych przez pracodawców – inne dokumenty a ochrona danych
osobowych.
 Wyjaśnienia GIODO w sprawie przechowywania danych w aktach osobowych pracowników.
 Wyjaśnienia GIODO w sprawie upoważnienia dla świadka wręczenia wypowiedzenia.
 Wyjaśnienia GIODO w sprawie przetwarzania danych zleceniobiorcy pracującego na rzecz swojego pracodawcy.
 Wyjaśnienia GIODO w sprawie kserowania dowodu osobistego kandydata do pracy.
 Wyjaśnienia GIODO dotyczące możliwości wydania wyników obowiązkowych badań lekarskich pracodawcy, który
kieruje na powyższe badania.
 Wyjaśnienia GIODO dotyczące możliwości umieszczania służbowych adresów e-mail pracowników na stronie
internetowej pracodawcy.
 Wyjaśnienia GIODO dotyczące prawa pracodawcy do publikacji na swoich stronach internetowych imion i nazwisk,
stanowisk, dokładnych miejsc pracy (numer pokoju, telefon, adres e-mail) pracowników, bez ich zgody.
 Wyjaśnienia GIODO dotyczące możliwości żądania od pracownika przedłożenia rocznego zeznania podatkowego (pit)
w celu wykazania wysokości dochodu, potrzeby zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz orzecznictwo
sądowe w tym zakresie.
 Wyjaśnienia GIODO dotyczące posiadania przez pracowników działów kadr upoważnienia wydanego przez
pracodawcę - zgodnie z art. 37 ustawy o ochronie danych osobowych, czy należy osoby takie ujmować w ewidencji, o
której mowa w art. 39 ustawy?
 Wyjaśnienia GIODO dotyczące przekazania akt osobowych (niektórych dokumentów z akt osobowych) pracownika
innej osobie zatrudnionej u danego pracodawcy.
 Wyjaśnienia GIODO dotyczące odpowiedzialności pracodawcy za to, że pracownik ujawnił informacje o osobie
starającej się o pracę, które pozyskał z dokumentów rekrutacyjnych.
ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, 90-273 Łódź, tel.: 42 632 63 19, fax: 42 288 12 86
email: [email protected] www.frdl-lodz.pl

Wyjaśnienia GIODO dotyczące kontroli pracodawcy nad pracownikami dopuszczonymi do przetwarzania dokumentów
zawierających dane osobowe.
 Wyjaśnienia GIODO dotyczące prawa wglądu byłego pracownika w dokumentację dotyczącą jego osoby, prowadzoną
przez byłego pracodawcę.
Urlopy i uprawienia związane z rodzicielstwem
 Wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykorzystania części urlopu rodzicielskiego
po przerwie – rozwiązywanie praktycznych problemów.
 Wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalania okresu urlopu wychowawczego.
 Wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykonywania pracy w okresie urlopu
rodzicielskiego – rozwiązywanie praktycznych problemów.
 Wyjaśnienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wprowadzenia możliwości wykorzystania urlopu
wypoczynkowego w podziale na godziny.
 Wyjaśnienia organów w zakresie korzystanie z uprawnienia z art. 188 k.p. po zmianie treści przepisu w 2016 r. –
rozwiązywanie praktycznych problemów.
 Wyjaśnienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie urlopu okolicznościowego na śluby zakonne dziecka
pracownika.
 Wyjaśnienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uprawnień do urlopu wychowawczego i obniżenia w
tym czasie wymiaru etatu.
 Wyjaśnienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymiaru urlopu wypoczynkowego w przypadku
wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy przez osobę korzystająca z uprawnień związanych z
rodzicielstwem.
ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, 90-273 Łódź, tel.: 42 632 63 19, fax: 42 288 12 86
email: [email protected] www.frdl-lodz.pl
Informacje organizacyjne i warunki zgłoszeń:
Szkolenie odbędzie się w siedzibie FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9,
II PIĘTRO (DOMOFON NR 36) 8 grudnia 2016 r. w godzinach 10.00 – 15.00.
Cena szkolenia wynosi 319 zł netto przy zgłoszeniu do 29 listopada. Cena po 29 listopada wynosi 359 zł netto.
RABAT 10% dla drugiej i następnej osoby z tej samej instytucji.
Zwolnione z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie szkolenia materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem na podstawie wystawionej faktury w dniu szkolenia.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń 2 grudnia 2016 r.
 na adres mailowy [email protected] wysyłając uzupełnioną kartę zgłoszenia
 faksem na numer wysyłając uzupełnioną kartę zgłoszenia 42 / 288 12 86

przez formularz elektroniczny zamieszczony na www.frdl-lodz.pl
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie instytucji. Zapytania prosimy kierować na adres mailowy
[email protected]
Zgłoszenie na szkolenie nt. Prawo pracy w 2017 r. – uchwalone przez ustawodawcę, a także planowane zmiany przepisów prawa
ważne dla pracodawców samorządowych oraz wyjaśnienia organów w codziennej praktyce pracowników działów kadr.
w dniu 8 grudnia 2016 r.
Instytucja (dane do faktury) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres: .......................................................................................................................................................
Tel: ......................................................................................................................
NIP: .....................................................................................
E-mail: .......................................................................................................................
Osoby delegowane do udziału w szkoleniu (prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz stanowiska uczestnika szkolenia):
1. ....................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (niepotrzebne
skreślić) TAK / NIE
…………………….……..……..
podpis
UWAGA! O udziale w szkoleniu decyduje przesłanie do Centrum karty zgłoszenia co jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na wybrane szkolenie i akceptacją zapisów
znajdujących się w dostępnym na stronie www.frdl-lodz.pll regulaminem udziału w szkoleniach otwartych.
ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, 90-273 Łódź, tel.: 42 632 63 19, fax: 42 288 12 86
email: [email protected] www.frdl-lodz.pl
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards