Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation

advertisement
Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation
Reports
L
p
1
Tytuł
czasopisma
Advances in
Clinical and
Experimental
Medicine
2
Amino Acids
3
Annals of the
Rheumatic
Diseases
Tytuł
publikacji
Temporomandi
bular Joint
Dysfunction
and Disorders
in the
Development of
the Mandible in
Patients
with Juvenile
Idiopathic
Arthritis –
Preliminary
Study
Taurine and
inflammatory
diseases.
Treat-to-target
in systemic
lupus
erythematosus:
recommendatio
ns from an
international
task
autor/autorzy
rok, tom,
strony
2014, 23, 5:
797–804
Impact
Factor
0.293
Marcinkiewicz J,
Kontny E
2014, 46:7-20;
3,653
Ronald F van
Vollenhoven1, Marta
Mosca2, George
Bertsias3,
David Isenberg4,
Annegret Kuhn5,
Kirsten Lerstrøm6,
Martin Aringer7,
Hendrika Bootsma8,
Dimitrios Boumpas9,
Ian N Bruce10, Ricard
Cervera11, Ann
Clarke12, Nathalie
CostedoatChalumeau13, László
Czirják14, Ronald
Derksen15, Thomas
Dörner16, Caroline
Gordon17, Winfried
Graninger18, Frédéric
Houssiau19, Murat
Inanc20, Søren
Jacobsen21, David
Jayne22, Anna
Jedryka-Goral23,
Adrian Levitsky1,
2014, 73:
958-967
9,111
Górska A, Przystupa
W.Rutkowska-Sak
L., Kwiatkowska M.
Chlabicz S. Szarmach
I.
4
BioMed
Research
International
Hindawi
Publishing
Corporation
5
Clinical and
Experimental
Immunology
6
Experimental
and Clinical
Endocrinology
& Diabetes
7
Gastroenterolo
gy Research
and Practice
Assessment of
the Body
Composition
and Parameters
of the
Cardiovascular
Risk in Juvenile
Idiopathic
Arthritis
Association of
the Smad3 and
NFATc2 gene
polymorphisms
and their serum
levels with
susceptibility to
rheumatoid
arthritis in
Polish cohorts.
Interleukin 1
beta (IL1beta)
gene
polymorphisms
(SNP-511 and
SNP+3953) in
Hashimoto's
thyroiditis
among the
Polish
population.
Imaging in
Gastroenterolog
y
8
International
Journal of
Osteoblastic
potential of
Roger Levy24, Xavier
Mariette25, Eric
Morand26, Sandra
Navarra27, Irmgard
Neumann28, Anisur
Rahman29, Jozef
Rovenský30, Josef
Smolen31, Carlos
Vasconcelos32,
Alexandre Voskuyl33,
Anne Voss34, Helena
Zakharova35, Asad
Zoma36,
Matthias Schneider37
Jednacz E.
Rutkowska-Sak L.
Article ID
619023
Paradowska-Gorycka
A, RomanowskaPróchnicka K,
Haladyj E, Manczak
M, Maslinski S,
Olesinska M.
2014 Nov 5.
3,27
doi:
10.1111/cei.124
82. [Epub ahead
of print] PMID:
25376468
Lacka K,
Paradowska-Gorycka
A, Maciejewski A,
Kramer L, Herman
WA, Lacki JK.
2014
Oct;122(9):
544-547
1,555
Badea R, SudołSzopińska I,
Stefanescu H, Platon
ML, Mueller S.
Skalska U,
Prochorec-Sobieszek
Volume 2014,2
pages, Article
ID 963498
1,502
2.706
2014, Apr 11;
1,771
DOI:10.1111/17
Rheumatic
Diseases
9
Journal
Orthopaedic
Surgery and
Research
10 Macedonian
Journal of
Medical
Sciences
11 Medical
Science
Monitor
12 Modern
Rheumatology
13 Modern
Rheumatology
infrapatellar fat
pad-derived
mesenchymal
stem cells from
rheumatoid
arthritis and
osteoarthritis
patients.
Comparison of
trace element
concentration in
bone and
intervertebral
disc tissue by
atomic
absorption
spectrometry
techniques.
Analysis of
clinical
symptoms and
laboratory
profiles in
children with
juvenile
idiopathic
arthritis in
Malopolska
region (Poland)
in the years
2007-2010
Atomic
absorption
spectrometry
analysis of trace
elements in
degenerated
intervertebral
disc tissue.
IL-10, IL-12B
and IL-17 gene
polymorphisms
in patients with
mixed
connective
tissue disease.
The FCRL3 169T>C
polymorphism
might be
M, Kontny E
56-185X.12368
Kubaszewski Ł,
Zioła-Frankowska
A., Frankowski M,
Piotr Rogala, Gasik
Z. Kaczmarczyk J.,
Nowakowski
A., Dąbrowski M.,
Łabędź W.,
Grzegorz Miękisiak
G., Gasik R.
Żuber Z.,Kania
U.,KrólZdechlikiewicz A.,
Morawska A. Pilch
B.,Rajska
E.,Turowska-Heydel
D. ,Sobczyk M.,
Chudek J.
Rutkowska-Sak L.
2014 : Vol. 9,
1.577
art. 99,
doi:10.1186/s13
018-014-0099-y
Kubaszewski Ł,
Zioła-Frankowska A,
Frankowski M,
Nowakowski A,
Czabak-Garbacz
R, Kaczmarczyk J,
Gasik R.
2014;4;20:
2157-2164.
Paradowska-Gorycka
A, Jurkowska M,
Czuszynska Z, FelisGiemza A, Mańczak
M, Zdrojewski Z,
Olesinska M.
2014 Aug 27:1- 2,21
3. [Epub ahead
of print] PMID:
25159155
DOI:
10.3109/143975
95.2014.951143
2014 ,
2,21
24(2):296-299.
Piotrowski P, Lianeri
M, Prokop E,
Wudarski M,
Olesińska M,
Published on
1.0724
january 22,
2014
http://dx.doi.org
.10.3889/MJMS
.18575773.2014.0349
1.216
14 Neuropeptides
15 Polskie
Archiwum
Medycyny
Wewnętrznej
16 Rheumatololog
y International
17 Rheumatololog
y International
18 Scandinavian
J.Rheumatol.
19 Scandinavian
Journal of
associated with
some
autoantibody
presence in
patients with
SLE in a Polish
population.
Altered
expression of
V1a receptors
mRNA in the
brain and
kidney after
myocardial
infarction and
chronic stress.
Polish
guidelines for
the diagnosis
and
management of
osteoporosis: a
review of 2013
update.
Treatment of
rheumatic
diseases and
hepatitis B virus
coinfection.
Jagodziński PP.
Sjögren’s
syndrome: still
not fully
understood
disease
Antibodies to
Nhomocysteinyla
ted albumin and
haemoglobin in
patients with
rheumatoid
arthritis: a
potential new
marker od
disease
severity.*
Association of
single
Maślińska M,
Przygodzka M,
Kwiatkowska B,
Sikorska-Siudek K.
Milik E,
SzczepanskaSadowska E,
Dobruch J, CudnochJedrzejewska A,
Maslinski W.
Doi:10.1016/j.n 2,546
pep.2014.07.00
4.Epub
204 Aug 6.
2014,48(5):257266
Gluszko P, Lorenc
S.R, Karczmarewicz
E, Misiorowski W,
Jaworski M
2014; 124:
255 -263
2,05
Felis-Giemza A,
Olesińska M,
Świerkocka K,
Więsik-Szewczyk E,
Haładyj E.
2014 Dec 31.
[Epub ahead of
print] PMID:
25549599
DOI:10.1007/s0
0296-014-31958
02, 2014,
DOI:10.1007/s0
0296-014-30725
1,63
Nowakowska- Płaza
A, Potaczek D.,
Gluszko P. Undas A.
2014; 43:
17-21
2.51
Paradowska-Gorycka
A, Raszkiewicz B,
2014
Oct;80(4):298-
2,230
1,63
Jurkowska M, FelisGiemza A,
RomanowskaProchnicka K,
Mańczak M,
Olesinska M.
20 Seminars in
Imaging and
SchullerMusculoskelet interpretation of Weiderkamm C,
Axial
Mascarenas V,
al Radiology
Spondyloarthriti Sudoł-Szopińska, I,
s: The
Boutry N, Plagou A,
Radiologist’s
Klauser A, Wick M,
PerspectivePlatzgummer H, Jans
Consensus of
L, Mester A,
the Arthritis
Kainberger F, Aström
Subcommittee
G, Guglielmi G,
of the ESSR
Eshed I,
21 The Journal of Genetic
Paradowska-Gorycka
Rheumatology Polymorphisms A, Jurkowska M,
of Foxp3 in
Felis-Giemza A,
Patients with
RomanowskaRheumatoid
Próchnicka K,
Arthritis.
Manczak M,
Maslinski S,
Olesinska M
22 Techniques in
Usefulness of
Kołdziejczak M,
Santoro G.A, Słapa
Coloproctology 3D
transperineal
R.Z, Szopiński T,
ultrasound in
Sudołsevere stenosis
Szopińska I
of the anal
canal:
preliminary
experience in
four cases
Immunology
nucleotide
polymorphisms
in the IL27 gene
with rheumatoid
arthritis.
305.
doi:
10.1111/sji.122
09
2014;3,18:
265-279
0,952
2014 Dec 1. pii:
jrheum.131381.
[Epub ahead of
print]
PMID:2544879
1
DOI:10.3899/jr
heum.131381
2014; 18:
495-501
3,54
1,344
Publikacje w recenzowanych czasopismach zagranicznych lub
polskich
L.
P.
1
Tytuł
Tytuł publikacji
czasopisma
Radiosynovectomy in
Journal of
Ultrasonography rheumatic diseases
2
Porównanie badania
Journal of
Ultrasonography endosonograficznego i
rezonansu
magnetycznego w
diagnostyce wysokich
przetok odbytu
Tomografia
Kardio Update
komputerowa i
rezonans magnetyczny
w diagnostyce chorób
serca
Obraz kliniczny
Magazyn
Stomatologiczny guzkowego zapalenia
tętnic w jamie ustnej.
Opis przypadku
3
4
5
6
Medycyna
Praktyczna
Medycyna
Praktyczna
7
Ortopedia ,
Traumatologia ,
Rehabilitacja
8
Pediatria Polska
Osteoporoza –postępy
2013
Komentarz w:
Farmakologiczna
prewencja złamań
kości u dorosłych –
przegląd systematyczny
Fizjoterapia w
młodzieńczym
idiopatycznym
zapaleniu stawówpostać z zajęciem
niewielu stawów.
Studium przypadku.
Leczenie biologiczne
we wtórnych zespołach
hemofagocytarnych.
autor/autorzy
Ćwikła J, Żbikowski P,
Kwiatkowska B,
Buscombe IR, SudołSzopińska I
Sudoł-Szopińska I,
Kucharczyk A,
Kołodziejczak M,
Warczyńska A, Pracoń
G, Wiączek A
Płaza M, Nowakowska –
Plaza A
rok, tom,
strony
2014; 14:
241–251
2014; 14:
142–151
2014; 2,( 9 ):
47- 53
Matosek A.,Krasuska2014;2: 72-76
Sławińska E.,WieteskaKLimczak A.,Gietka P.
Tomaszewska-Jaźwiec
A., Buda
P.,Smorczewska-Kiljan
A.,Woynarowski M.
Olczak-Kowalczyk D.
Głuszko P
2014; 3:
37 -43
Głuszko P
2014; 12:
117 -118
Żuk B, Kaczor Z, ŻukDrążyk B,
KsiężopolskaOrłowska K.
2014, 16,
2: 185-195
Buda P.,Gietka P.
Kołodziejczyk B.,
Rutkowska-Sak L.
2014,89:
39-47
9
Pediatria Polska
10
Pediatria
Medycyna
Rodzinna.
11
Pediatria
Medycyna
Rodzinna
12
Pelviperitoneolo
gy
13
Polish Journal
of Radiology
14
Polish Journal
of Radiology
15
Polish Journal
of Radiology
Przegląd piśmiennictwa
i opis przypadku
zespołu aktywacji
makrofagów w
przebiegu leczenia
etanerceptem
układowej postaci
młodzieńczego
idiopatycznego
zapalenia stawów
Trudności
diagnostyczne w
rozpoznaniu
ziarniniakowatości z
zapaleniem naczyń u 8letniej dziewczynki
Role of sonography in
the diagnosis of the
most common
peripheral neuropathies
Rola ultrasonografii w
diagnostyce neuropatii
pourazowych oraz
powikłań po operacjach
nerwów obwodowych
Anal sphincter injuries
in
daily surgical practice diagnosis and treatment
The role of
ultrasonography in the
diagnosis of
rheumatoid arthritis
and peripheral
spondyloarthropathies.
Spectrum of
Ultrasound Pathologies
of Achilles Tendon,
Plantar Aponeurosis
and Flexor Digiti
Brevis Tendon Heel
Entheses in Patients
with Clinically
Suspected enthesitis
Radiological imaging
in pediatric rheumatic
diseases.
Książyk J.
Chrobak E.,Machura E.
Wrzask M.,Szwakop
M.
Gietka P.
DOI:
10.1016/j.pep
o.2014.09.003
Kowalska B,
Walentowska-Janowicz
M.
2014; 1 (1):
108-114
Kowalska B, Płaza M.
2014; 10 (3):
265-269
Kołodziejczak M,
Sudoł-Szopińska I
2014; 33
(1):17-21
Sudoł-Szopińska I,
Zaniewicz-Kaniewska
K, Saied F, Kunisz W,
WłodkowskaKorytkowska M.
2014;79:
59-63
Sudoł-Szopińska I,
Zaniewicz-Kaniewska
K, Kwiatkowska B
2014; 79:
402-408
Matuszewska G,
Zaniewicz-Kaniewska
K, Włodkowska –
Korytkowska M,
Patrycja Smorawińska,
Saied F, Kunisz W,
2014; 79:
51-58
16
Polish Journal
of Radiology
17
Polski
Merkuliusz
Lekarski
18
Polski
Merkuriusz
Lekarski
19
Przegląd
Medyczny
Uniwersytetu
Rzeszowskiego i
Narodowego
Instytutu Leków
w Warszawie
20
Reumatologia
21
Reumatologia
Diagnostics of
Sacroiliitis According
to ASAS Criteria: A
Comparative
Evaluation of
Conventional
Radiographs and MRI
in Patients with a
Clinical Suspicion of
Spondyloartropathy.
Preliminary Results.
Stanowisko Polskiej
Grupy Ekspertów
dotyczace
bezpieczeństwa
leczenia
przeciwciałami
monoklonalnymi i
białkami fuzyjnymi.
The Polish Task Force
Position Steatment on
safety of biologic
treatment with
monoclonal antibodies
and soluble receptors
Wpływ
nienadzorowanych
ćwiczeń domowych na
stan pacjentów z
zesztywniającym
zapaleniem stawów
kręgosłupa- badanie
wstępne
Sjögren ‘s syndrome
versus IgG4-related
diseases – classification
difficulties and
treatment progress
Profil lipidów u
chorych na
reumatoidalne
zapalenie stawów
leczonych lekami
Sudoł-Szopińska I.
Sudoł –Szocińska I,
Kwiatkowska B,
WłodkowskaKorytkowska M,
Matuszewska G,
Grochowska E
2014; 79:
DOI:
10.12659/PJR
.892529
Jahnz-Rózyk K,
Więsik-Szewczyk E,
Eksperci: FilipowiczSosnowska A, Gil J,
Grieb P, Jędrzejczak
W.W., Owczarek W,
Plusa T,
2014;
XXXVII//217
005-009
Jahnz-Różyk
K.,Więsik-Szewczyk
E., FilipowiczSosnowska A., Gil J.
Grieb P., Jędrzejczak
W.
Owczarek W., Płusa T.
Rutkowska-Sak L.,
Rydzewska G.,Szaflik
J.
Wysocki P.,ŁazickaGałecka M.
KsiężopolskaOrłowska K,;
Kożuchowski M,
Sadura-Sieklucka T,
Pacholec A, Kowalik
K.
2014,XXXVII
217: 5-9
2014,3:
253-261
Nowakowska –Plaza A, 2014; 52, 4:
Falkowski J.
255-262
Filipowicz-Sosnowska
A, Głuszko P, Rupiński
R.
2014; 52, 2:
120 -128
modyfikujacymi
przebieg choroby
Editorial
Statins in
rheumatology: revisited
Late sequelae of
systemic lupus
erythematosus in
children
Zastosowanie
dożylnych preparatów
immunoglobulin u
dzieci z chorobami
reumatycznymi
22
Reumatologia
23
Reumatologia
24
Reumatologia
25
Reumatologia
Postępująca
rzekomoreumatoidalna
artropatia dziecięca –
czy znamy tę chorobę?
26
Reumatologia
27
Reumatologia
28
Reumatologia
29
Reumatologia
30
Reumatologia
31
Reumatologia
Zapalenie mięśni w
przebiegu układowej
postaci młodzieńczego
idiopatycznego
zapalenia stawów
Benign joint
hypermobility
syndrome
A case of coexistence
of Marfan and EhlersDanlos syndromes in a
15 year old boy
Optymizm, strategie
radzenia sobie z bólem
i jego nasilenie u pacjentek
z reumatoidalnym
zapaleniem stawów
Zalecenia postępowania
diagnostycznego
i terapeutycznego;
Wybrane zasady
poprawnej edukacji kobiet
z chorobami
reumatycznymi w aspekcie
planowania ciąży
Zalecenia postępowania
diagnostycznego i
terapeutycznego
Rekomendacje
postępowania położniczego
Głuszko P, Bonek K
2014; 52, 6:
351 -353
Wierzbowska M.,
Gietka P.
Rutkowska-Sak L.
2014; 52:
224-230
Żuber Z.,GórnickaBanach
M.,Szymanowska Z.
Turowska-Heydel D.
Sobczyk M.
Rutkowska-Sak L.
Gazda.
A.,Kołodziejczyk B.
Rutkowska-Sak
L.,Hernik E.
Szczygielska I.
Gietka P.,RutkowskaSak L.
Lisowska B.
2014; 52,3
160-165
Słowińska I.
Rutkowska-Sak L.
2014; 52,
6: 398-401
Swacha Z.,RutkowskaSak L.,Gazda A.
2014; 52,
6: 406-409
Kwissa-Gajewska Z,
Olesińska M.,
Tomkiewicz A.
2014; 52,
3: 166–171
Kosowicz M, Ostanek
L, Majdan M, ,
Olesińska M, TeligaCzajkowska J, Wiland
P.
2014; 52,
1: 49–56
Teliga-Czajkowska J,
Czajkowski K, Majdan
M, Olesińska M,
Szymkiewicz-Dangel J,
Ostanek L, Kosowicz
2014; 52,
1:38–48
2014;52,
3:189-192
2014;52,
2:142-145
32
Reumatologia
33
Reumatologia
34
Reumatologia
35
Reumatologia
36
Reumatologia
37
Reumatologia
38
Reumatologia
oraz zasad współpracy
reumatologicznopołożniczej u chorych na
układowe choroby tkanki
łącznej
Zalecenia postępowania
diagnostycznego
i terapeutycznego
Płodność, planowanie ciąży
i farmakoterapia w okresie
ciąży, połogu i karmienia
piersią u chorych z
zespołem
antyfosfolipidowym
Zalecenia postępowania
diagnostycznego
i terapeutycznego
Płodność, planowanie ciąży
i farmakoterapia w okresie
ciąży i karmienia piersią u
chorych na toczeń
rumieniowaty układowy
Zalecenia postępowania
diagnostycznego
i terapeutycznego
Płodność, planowanie ciąży
i farmakoterapia w okresie
ciąży, połogu i karmienia
piersią u chorych na
reumatoidalne zapalenie
stawów oraz inne zapalne
choroby stawów
New directions in the
treatment of
degenerative disc
disease
Stosowanie metody
kinesiotapingu jako
uzupełnienie programu
usprawniania po
endoprotezoplastyce
stawu kolanowego u
chorych na
reumatoidalne
zapalenie stawów
Benign joint
hypermobility
syndrome
M, Wiland P.
Nowe aspekty
Ostanek L, Majdan M,
Olesińska M,
Kosowicz M, TeligaCzajkowska J, Wiland
P
2014; 52,
1: 30–37
Majdan M, Ostanek L,
Olesińska M,
Kosowicz M, TeligaCzajkowska J, Wiland
P
2014; 52,
1: 22–29
Olesińska M, Ostanek
L, Majdan M,
Kosowicz M, TeligaCzajkowska J, Wiland
P
2014; 52,
1: 7–21
Gasik R
2014; 52,
5:289-291
Prusinowska A; Turski
P;
Cichocki T; Kowalik
K;
Woszuk K.; Małdyk P;
KsiężopolskaOrłowska K
2014,52,
3:193-199
Słowińska I.
,Rutkowska-Sak L.
2014,
52,6:398-401
Kontny E
2014, 52
39
40
41
42
patogenezy
spondyloartropatii
zapalnych. Część I.
Uwarunkowania
genetyczne i rola
cząsteczek HLA-B27
Nowe aspekty
Reumatologia
patogenezy
spondyloartropatii
zapalnych. Część II –
czynniki
środowiskowe,
zaburzenia
mikrobiomu, objawy
pozastawowe.
New aspects of
Reumatologia
spondyloarthritis
pathogenesis. Part III –
arthritis, pathological
bone remodeling.
Analiza przebiegu
Standardy
Medyczne/Pediat klinicznego,
wybranych badań
ria
laboratoryjnych i
leczenia dzieci z
wtórnymi zespołami
hemofagocytarnymi
Terapia
Niesteroidowe leki
przeciwzapalne w
codziennej
praktyce lekarskiej –
ocena skuteczności i
bezpieczeństwa
(2):105-111;
Kontny E
2014, 52
(3):172-178;
Kontny E
2014, 52
(4):247-254;
Buda P, Gietka P,
Wieteska-Klimczak A,
Smorczewska-Kiljan
A, Rutynowska O,
Klaudel-Dreszer M,
Dembowska-Bagińska
B,
Bernatowska E,
Książyk J.
Stanisławska-Biernat E
2014, t.11,
571-592
2014; 12:
65 -68
Autor lub współautor monografii lub podręcznika autorskiego w języku
polskim
Nazwa
wydawcy
Tytuł
monografii/podręcznika
autorskiego
Autor/autorzy
Instytut
Reumatologii
Wczesna diagnostyka
chorób reumatycznych –
ocena obecnej sytuacji i
rekomendacje zmian
Kwiatkowska B,
Raciborski F,
Maślińska M,
Kłak A, KowalikSamel P
ISBN
Rok
wydania,
strony,
objętość
w ark.
wydaw.
978-83- 2014 r.,
933304- 170 str.
2-3
Autor lub współautor rozdziału w monografii lub podręczniku autorskim w
języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub
włoskim
Nazwa
wydawcy
INTECHO
PEN
Tytuł
monografii/podr
ęcznika
autorskiego
Autor /autorzy
Fecal
incontinence –
causes,
management and
outcome
Tytuł rozdziału
Autor /autorzy
Anal incontinence
Kołodziejczak M,
as a complication of Sudoł-Szopińska I.
vaginal delivery
and anorectal
surgery
ISBN
Rok wydania,
strony, objętość w
ark. wydaw.
978-953 -51-1241-9
2014 Croatia
Numery stron 31-45
Autor lub współautor rozdziału w monografii lub podręczniku w języku
polskim
Nazwa
wydawcy
Tytuł
monografii/podręcz
nika autorskiego
Autor /autorzy
Tytuł rozdziału
Autor
/autorzy
PZWL
Warszawa
Postępy reumatologii
klinicznej
red. I. ZimmermannGórska
Postępy reumatologii
klinicznej
red. I. ZimmermannGórska
Postępy reumatologii
klinicznej
red. I. ZimmermannGórska
Postępy reumatologii
klinicznej
red. I. ZimmermannGórska
Postępy reumatologii
klinicznej
red. I. ZimmermannGórska
Reumatoidalne zapalenie
stawów
FilipowiczSosnowska
A..
Toczeń rumieniowaty
układowy
Olesińska M.
978-83-200-4805-6
2014, 129-159
Mieszana choroba tkanki
łącznej
Olesińska M
978-83-200-4805-6
2014,161-171
Reaktywne zapalenie
stawów
Kwiatkowska
B.
978-83-200-4805-6
2014;369-388
Zapalenie stawów w
przebiegu nieswoistych
zapalnych chorób jelit
Zubrzycka –
Sienkiewicz
A
2014; 17: 307-314
PZWL
Warszawa
Postępy reumatologii
klinicznej
red. I. ZimmermannGórska
Addendum,
Niesteroidowe leki
przeciwzapalne
Zubrzycka –
Sienkiewicz
A
978-83-200-4805-6
2014;413-426
PZWL
Warszawa
Postępy reumatologii
klinicznej
red. I. ZimmermannGórska
W kierunku
gospodarki
elektronicznej –
wyzwania, narzędzia
dobre praktyki (tom
1).
p. red.
B.Powichrowskiej i
A. Prokopiuka
Osteoporoza
Głuszko P.
978-83-200-4805-6
2014;369-388
Internet – instrument we
współczesnej medycynie.
Od publikacji
elektronicznej do
leczenia i diagnostyki
Maslińska M.
Lisiewska I.
978-83-61247-61-6
2014,198-203
PZWL
Warszawa
PZWL
Warszawa
PZWL
Warszawa
PZWL
Warszawa
Wyższa
Szkoła
Ekonomicz
na w
Białymstok
u
ISBN
Rok wydania,
strony,
objętość w ark.
wydaw.
978-83-200-4805-6
2014: 43 -63
Termedia
Wydawnict
wa
Medyczne
Poznań
Termedia
Wydawnict
wa
Medyczne
Termedia
Wydawnict
wa
Medyczne
Termedia
Wydawnict
wa
Medyczne
Termedia
Wydawnict
wa
Medyczne
Termedia
Wydawnict
wa
Medyczne
Termedia
Wydawnict
wa
Medyczne
Termedia
Wydawnict
wa
Medyczne
Termedia
Wydawnict
Młodzieńcze
idiopatyczne
zapalenie stawów –
nie tylko nowości
red.
Rutkowska-Sak L.
Młodzieńcze
idiopatyczne
zapalenie stawów –
nie tylko nowości
red.
Rutkowska-Sak L.
Młodzieńcze
idiopatyczne
zapalenie stawów –
nie tylko nowości
red.
Rutkowska-Sak L.
Młodzieńcze
idiopatyczne
zapalenie stawów –
nie tylko nowości
red.
Rutkowska-Sak L.
Młodzieńcze
idiopatyczne
zapalenie stawów –
nie tylko nowości
red.
Rutkowska-Sak L.
Młodzieńcze
idiopatyczne
zapalenie stawów –
nie tylko nowości
red.
Rutkowska-Sak L.
Młodzieńcze
idiopatyczne
zapalenie stawów –
nie tylko nowości
red.
Rutkowska-Sak L.
Młodzieńcze
idiopatyczne
zapalenie stawów –
nie tylko nowości
red.
Rutkowska-Sak L.
Młodzieńcze
idiopatyczne
Rys historyczny
młodzieńczego
idipatycznego zapalenia
stawów
RutkowskaSak L.
978-83-63622-91-6
2014, 9-10
Definicja i klasyfikacja
młodzieńczego
idiopatycznego zapalenia
stawów
RutkowskaSak L.
978-83-63622-91-6
2014, 11-14
Patogeneza
młodzieńczego
idiopatycznego zapalenia
stawów
Kontny E
978-83-63622-91-6
2014, 17-56
.
Obraz kliniczny
Kołodziejczyk
B.
Gazda A.
Gietka P.
RutkowskaSak L.
Kołodziejczyk
B.
Gazda A.
Gietka P.
RutkowskaSak L.
Gazda A.
Kołodziejczyk
B.
Gietka P.
RutkowskaSak L.
Gietka P.
Gazda A.
Kołodziejczyk
B.
RutkowskaSak L.
RutkowskaSak L.
Słowińska I.
978-83-63622-91-6
2014, 57-68
Gietka P.
Gazda A.
978-83-63622-91-6
2014, 99-112
Diagnostyka
Diagnostyka różnicowa
Naturalny przebieg
choroby
Młodzieńcze
idiopatyczne zapalenie
stawów u chorych
dorosłych
Leczenie młodzieńczego
idiopatycznego zapalenia
978-83-63622-91-6
2014, 69-78
978-83-63622-91-6
2014, 79-88
978-83-63622-91-6
2014, 89-98
978-83-63622-91-6
2014, 8: 97-99
wa
Medyczne
zapalenie stawów –
nie tylko nowości
stawów
Termedia
Wydawnict
wa
Medyczne
Młodzieńcze
idiopatyczne
zapalenie stawów –
nie tylko nowości
red.
Rutkowska-Sak L.
Młodzieńcze
idiopatyczne
zapalenie stawów –
nie tylko nowości
red.
Rutkowska-Sak L.
Młodzieńcze
idiopatyczne
zapalenie stawów –
nie tylko nowości
red.
Rutkowska-Sak L.
Reumatologia 20122013 NOWE
TRENDY
Pod red.
Wiland P.
Leczenie
Rehabilitacyjne
Termedia
Wydawnict
wa
Medyczne
Termedia
Wydawnict
wa
Medyczne
Termedia
Wydawnict
wa
Medyczne
Termedia
Wydawnict
wa
Medyczne
Termedia
Wydawnict
wa
Medyczne
Elsevier
Urban &
Partner
Szczepienia w
młodzieńczym
idiopatycznym zapaleniu
stawów – rekomendacje
EULAR
Kołodziejczyk
B.
RutkowskaSak L.
Księżopolska- 8363622915
2014 ; 119-124
Orłowska K,
Żuk B.
RutkowskaSak L
Kołodziejczyk
B.
Gazda A.
Gietka P.
RutkowskaSak L.
Wiland P.
978-83-63622-91-6
2014, 124-126
Patogeneza chorób
zapalnych stawówspondyloartropatii
zapalnych
Kontny E,
Maśliński W
978-83-7988-085-0
2014, 15-36
Reumatologia 20122013 NOWE
TRENDY
Pod red.
Wiland P.
Choroby reumatyczne
wieku dziecięcego
978-83-7988-085-0
2014, 99-124
Metotreksat
zastosowanie w
reumatologii i
dermatologii
Pod red.
Tłustochowicza W.
Pediatria. Podręcznik
do Lekarskiego
Egzaminu
Końcowego i
Państwowego
Egzaminu
Specjalizacyjnego
Pod red.
Dobrzańska A
Ryżko J.
Metotreksat w chorobach
reumatycznych u dzieci
RutkowskaSak L.
Żuber Z.
Wierzbowska
M.
Gietka P.
RutkowskaSak L.
RutkowskaSak L.
Romicka A.
978-83-7609-855-5
2014, 889-924
Ocena aktywności
przebiegu młodzieńczego
idiopatycznego zapalenia
stawów
Choroby reumatyczne
978-83-63622-91-6
2014, 127-140
978-83-7988-264-9
2014, 67-74
Medycyna
Praktyczna
Kraków
Medycyna
Praktyczna
Kraków
Medycyna
Praktyczna
Kraków
Medycyna
Praktyczna
Kraków
Interna Szczeklika
Podręcznik chorób
wewnętrznych
Pod redakcją
Piotra Gajewskiego
Interna Szczeklika
Podręcznik chorób
wewnętrznych
Pod redakcją
Piotra Gajewskiego
Interna Szczeklika
Podręcznik chorób
wewnętrznych
Pod redakcją
Piotra Gajewskiego
Interna Szczeklinka
mały podręcznik
2014/2015
Pod redakcją
Piotra Gajewskiego
Mieszana choroba tkanki
łącznej i zespoły
nakładania
ChwalińskaSadowska, H.
Olesinska M.
978-83-7430-405-4
2014, 1873-1876
Biopsja
endomiokardialna
Walczak E.
978-83-7430-405-4
2014:
126-128
Reaktywne zapalenie
stawów
Kwiatkowska
B.
978-83-7430-405-4
2014:
2014; 1910-1914
Reaktywne zapalenie
stawów
Kwiatkowska
B.
978-83-7430-406-1
2014; 972-975
Redaktor naczelny wieloautorskich : monografii, podręcznika
akademickiego lub serii wydawniczej
L.p.
Nazwisko i imię
Tytuł monografii, podręcznika, serii
wydawniczej
1.
Bolesław Samoliński, Filip Raciborski Healthy Ageing: The White Paper,
978-83-7383-730-0
2.
Rutkowska – Sak L.
Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie
stawów nie tylko nowości
Cytowania pracowników jednostki w okresie sprawozdawczym
L.p.
Nazwisko i imię
liczbę cytowań
publikacji w roku
objętym ankietą
według Web of
Science
18
1
Burakowski Tomasz
2
Filipowicz-Sosnowska Anna
3
Gajewski Michał
4
4
Gasik Robert
6
5
Głuszko Piotr
65
6
Janicka Iwona
8
7
Jędryka-Góral Anna
69
8
Jurkowska Monika
28
9
Kamińska-Tchórzewska Ewa
6
10
Kontny Ewa
71
11
Kornatka Anna
3
12
Księżoploska-Orłowska
Krystyna
14
13
Kurowska Weronika
17
14
Kuca-Warnawin Ewa
3
15
Massalska Magdalena
16
16
Maślińska Maria
3
17
Maśliński Włodzimierz
151
18
Olesińska Marzena
65
19
Paradowska-Gorycka Agnieszka
32
20
Plebańczyk Magdalena
7
197
21
Prochorec-Sobieszek Monika
22
22
Raciborski Filip
3
23
Radzikowska Anna
10
24
Raszkiewicz Barbara
0
25
Rupinski Robert
1
26
Rzodkiewicz Przemysław
0
27
Skalska Urszula
1
28
Stanisławska-Biernat Ewa
475
29
Sudoł-Szopińska Iwona
17
30
Śliwińska-Stańczyk Paula
3
31
Walczak Ewa
28
32
Walewska Ewa
1
33
Wojtecka-Łukasik Elżbieta
19
34
Wudarski Mariusz
28
35
Zubrzycka-Sienkiewicz Anna
52
36
Zielińska Agnieszka
1
Download