LOGIKA Z SEMIOTYKĄ

advertisement
LOGIKA Z SEMIOTYKĄ
Semestr: 1
Rodzaj zajęć: wykład
Całkowita liczba godzin: 30
PROWADZĄCY: prof. dr hab. Janusz Wiśniewski
CELE PRZEDMIOTU:
Wykształcenie u słuchaczy podstaw racjonalnego myślenia oraz umiejętności interpretacji znaku.
PROGRAM:
1. Zakres i zadania logiki i semiotyki. Język naturalny a język sztuczny. Semiotyka języka
naturalnego. Role semiotyczne wypowiedzi językowych.
2. Struktura wypowiedzi językowych. Wypowiedź i jej znaczenie. Zdanie w sensie logicznym.
3. Główne koncepcje znaczenia językowego.
4. Sądy, pojęcia i odniesienia przedmiotowe.
5. Zdanie logiczne i jego budowa. Nazwy i stosunki między zakresami nazw.
6. Prawdziwość zdania i układu zdań. Pojmowanie prawdy w logice formalnej i w filozofii
języka – przegląd głównych teorii.
7. Pojęcie definicji. Rodzaje i zadania definicji.
8. Podział logiczny, klasyfikacja i typologia.
9. Wnioskowanie i ich rodzaje. Wynikanie logiczne.
10. Rozumowania ukierunkowane (badawcze). Wysuwanie hipotez i ich sprawdzanie.
LITERATURA:
Ziembiński Z., Logika praktyczna. Warszawa, wyd. XXII i następne lub Kmita J., Wykłady z logiki
i metodologii nauk. Warszawa, wyd. II i następne.
uzupełniająca:
Wójcicki R., Dedukcja oraz Mortimerowa H., Definicja [w:] Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny.
Wrocław 1987.
Geert K., Język oraz Kuenne W., Prawda w: Filozofia. Podstawowe pytania. Red. E. Martens i H.
Schaedelbach, Warszawa 1995.
METODA OCENY I FORMA ZALICZENIA:
Zaliczenie
Download