PLAKAT Wykorzystanie obrazowania techniką cyfrowej tomografii

advertisement
PLAKAT
Wykorzystanie obrazowania techniką cyfrowej tomografii wolumetrycznej (DVT, CBCT)
w planowaniu leczenia implantologicznego
Rafał Koszowski, Agnieszka Raczkowska-Siostrzonek, Tadeusz Morawiec, Agnieszka
Srebrzyńska
Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu SUM
Współczesna implantologia stwarza możliwość implantoprotetycznej rehabilitacji
braków uzębienia nawet w trudnych przypadkach klinicznych. Warunkiem uzyskania
oczekiwanych wyników leczenia jest jednak dokładna diagnostyka i planowanie, dla których
wykorzystuje się współczesne zdobycze techniki. Niezbędnym elementem takiego
postępowania jest odpowiednia diagnostyka radiologiczna. W przypadku implantologicznego
leczenia rozległych braków uzębienia, jak również w trudnych warunkach anatomicznych
spowodowanych zanikiem podłoża kostnego, niezbędne jest obrazowanie tomograficzne.
Dotychczas w przypadku występowania takich wskazań standardem było posługiwanie się
tomografią komputerową. Wykorzystanie jej wiąże się jednak ze względnie dużą dawką
promieniowania aplikowaną pacjentowi. Obecnie duże możliwości diagnostyczne dostarcza
cyfrowa tomografia wolumetryczna (DVT, CBCT), pozwalająca wydatnie ograniczyć dawkę
promieniowania. Autorzy pracy przedstawiają możliwości zastosowania tej metody w
planowaniu leczenia implantologicznego. Stosowano opcję obrazu przestrzennego (3D),
rekonstrukcje pseudopantomograficzne i wielopłaszczyznowe, w tym przede wszystkim
transsektoralne, dokonywano pomiarów liniowych oraz pomiarów gęstości kości w
jednostkach Hounsfielda. Przy wykorzystaniu DVT dokonywano oceny gęstości optycznej
kości i wymiarów potencjalnego miejsca implantacji oraz określano położenie sąsiednich
struktur anatomicznych (zatoki szczękowe, jama nosowa, kanały żuchwy, otwory bródkowe).
Uzyskane
dane
pozwalały
zaplanować
właściwe
wymiary
(długość,
średnica)
wprowadzanych implantów, jak również ich położenie. W niektórych przypadkach
przeprowadzona diagnostyka umożliwiła szczegółowe określenie potrzeby i zakresu
niezbędnych zabiegów augmentacyjnych. W szczególnie trudnych przypadkach dane
uzyskane drogą obrazowania DVT wprowadzano do programu Simplant, umożliwiającego
komputerowe planowanie zabiegu implantologicznego, jak również wykonanie precyzyjnych
szablonów chirurgicznych. W oparciu o uzyskane doświadczenia w trakcie posługiwania się
metodą DVT autorzy stwierdzili, iż przy jednoczesnym ograniczeniu dawki promieniowania
ten sposób obrazowania dostarcza szczegółowych danych niezbędnych dla zaplanowania
leczenia implantologicznego. Zapis obrazu na płycie DVD z oprogramowaniem iCATVision
pozwala lekarzowi samodzielnie i wszechstronnie ocenić istniejące warunki anatomiczne.
Uzyskane dane mogą zostać wykorzystane w nawigacji zabiegu z wykorzystaniem szablonu
chirurgicznego.
POSTER
Using digital volume tomography (DVT, CBCT) for imaging when planning implantological
treatment
Rafał Koszowski, Agnieszka Raczkowska-Siostrzonek, Tadeusz Morawiec, Agnieszka
Srebrzyńska
Chair and Department of Oral Surgery in Bytom, Silesian Medical University
Contemporary implantology enables implantoprosthetic rehabilitation of tooth losses
even in difficult clinical cases. However, a necessary condition of successful treatment is
careful diagnostic procedure together with planning based on current technologies. A
necessary component of such management is adequate
radiological
diagnostics.
Implantological treatment of massive tooth losses and difficult anatomical conditions
resulting from bone support loss require tomographic imaging.
Such indications have so far been treated with computer tomography as a standard. However,
computer tomography is connected with high doses of radiation. On the other hand, digital
volume tomography (DVT, CBCT) can be well used for diagnostic purposes at much lower
radiation dose.
The authors present the options of using this method for planning implantological treatment.
Dimensional imaging (3D), pseudopantomographic and multiplane reconstructions, including
transsector types, were used. Furthermore, linear measurements and measurements of bone
density in Hounfield units were taken. Basing on the experience gained while working with
DVT method, the authors found that the method provides detailed data necessary for planning
implantological treatment at a lower radiation dose. Recording of the image on DVD with
iCATVision software enables the surgeon to evaluate existing anatomical conditions in every
respect and with no need to seek any assistance. The data may be used for navigation of the
procedure using the surgical pattern.
Download