wzór DA

advertisement
Projekt finansowany jest ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych
WZÓR „D”
UMOWA O DZIEŁO
NR O-OPU 1106-…………./15/ERB
zawarta w Krakowie dnia ...................... pomiędzy:
Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, zwanym dalej
Zamawiającym, reprezentowanym przez:
Prof. dra hab. Andrzeja Sokołowskiego – Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie
przy kontrasygnacie mgr Józefa Andrzeja Laskowskiego – Kwestora Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie
a
Panem/Panią
………………………..,
PESEL
……………………….,
zamieszkałym/-ą
………………………………….., zwanym/-ą dalej Wykonawcą
Do umowy niniejszej nie stosuje się, zgodnie z art.4 pkt 8, ustawy Prawo zamówień publicznych
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
1
§1
Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następującego dzieła:
dokonanie recenzji monografii nt. zarządzania projektami badawczymi opracowanej w
ramach projektu „Edukacja dla rozwoju badań i innowacji” (nr projektu
FSS/2013/HEI/W/0050) finansowanego ze środków Funduszu Stypendialnego i
Szkoleniowego, ustanowionego w ramach funduszy norweskich oraz funduszy EOG
(działanie Rozwój Polskich Uczelni).
Przedmiot umowy, o którym mowa w ust.1, leży poza zakresem obowiązków Wykonawcy,
wynikającym ze stosunku pracy łączącym go z Zamawiającym1.
§2
Z tytułu wykonania dzieła, o którym mowa w §1 ust.1, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić
Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ……………………………………. zł (słownie:
…………………………………………………………………. złotych) brutto.
Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1, dokonana będzie po wykonaniu dzieła oraz
po stwierdzeniu przez Zamawiającego jego prawidłowego i terminowego wykonania,
na podstawie prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę rachunku, w terminie miesiąca
od otrzymania rachunku przez Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w ust. 1 wyczerpuje wszelkie
roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 finansowane jest ze środków funduszy norweskich i
funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.
Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Cesja wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiającego.
§3
Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło i dostarczyć je do siedziby Zamawiającego w
wersji papierowej oraz elektronicznej (format pliku .DOC lub równoważny), na adres e-mail
[email protected], w ciągu 7 dni od dnia otrzymania tekstu monografii do recenzji,
jednak nie później niż do dnia 30.06.2015 r.
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do odbioru dzieła jest dr Magdalena
Niewczas (koordynator projektu).
Jeżeli umowa zawierana z pracownikiem UEK
1
Projekt finansowany jest ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
W przypadku niemożności dostarczenia (przedstawienia) dzieła w terminie, o którym mowa
w ust.1, Wykonawca zobowiązuje się natychmiast poinformować o tym Zamawiającego.
W sytuacji, o której mowa w ust.3, Zamawiający ma prawo według własnego uznania:
1) rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bez wyznaczenia dodatkowego terminu,
2) powierzyć wykonanie dzieła innej osobie, informując o tym Wykonawcę,
3) zmienić termin wykonania i dostarczenia dzieła.
Niezależnie od zapisów ust.4, w przypadku niewywiązania się Wykonawcy z warunków
niniejszej umowy, a zwłaszcza z terminu wykonania, o którym mowa w ust.1, z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązuje się on do zapłacenia Zamawiającemu kary
umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust.1.
Kara umowna, o której mowa w ust.5, potrącona zostanie w pierwszej kolejności
z wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust.1.
Niezależnie od postanowień ust. 5 i 6, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy
odszkodowania na zasadach ogólnych, w wysokości przewyższającej karę umowną.
§4
Zamawiający zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia całości lub części dzieła, jeśli zawierać
będzie ono braki formalne i merytoryczne, a w szczególności nie będzie odpowiadać
zasadom formalnym przyjętym przez Zamawiającego.
W przypadku, o którym mowa w ust.1, Zamawiający udzieli Wykonawcy dodatkowego
terminu na wprowadzenie niezbędnych korekt lub w uzgodnieniu z Wykonawcą przyjmie
utwór, ale za odpowiednio niższym wynagrodzeniem.
Jeżeli pomimo upływu terminu, o którym mowa w ust.2, dzieło nadal nie spełnia wymagań
Zamawiającego, Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, bez
wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy.
§5
Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej
osobie bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§6
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonywane będą w formie pisemnej,
pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie obowiązujące
przepisy, w szczególności kodeksu cywilnego.
3. W przypadku powstania sporu wynikłego z niniejszej umowy strony dążyć będą
do polubownego jego rozwiązania. Przy braku polubownego rozwiązania sporu będzie on
rozstrzygnięty zgodnie z wolą stron przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
2
Download