P. Lewandowski – Migracje z Ukrainy a rynek pracy w Polsce

advertisement
Migracje z Ukrainy
a rynek pracy w Polsce
Piotr Lewandowski
Polska jest krajem niskiej imigracji, pomimo wzrostu napływu
imigrantów w ostatnich latach, głównie z Ukrainy
1 200
1 000
Oświadczenia (liczba
skorygowana = 70%
wydanych), OS
Liczba osób [tys.]
800
600
400
Zezwolenia (typ A), ZA
200
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Źródło: IBS & OBMF na podstawie danych administracyjnych
Migracje rejestrowane to średnio ok. 450 tys. osób w roku
• Migracje do Polski są głównie czasowe
• Są skoncentrowane w kilku regionach
• Cudzoziemcy pracują głównie w budownictwie, handlu,
usługach na rzecz gospodarstw domowych i rolnictwie
Spadek populacji i starzenie się ludności obniży liczbę osób na
rynku pracy w Polsce o 5 mln osób do 2050r.
↗ wieku emerytalnego oraz ↗ aktywności zawodowej kobiet
pozwoliłyby uniknąć połowy „demograficznego” spadku zasobu pracy
Prognoza liczby osób aktywnych zawodowo, 2015-2050, tys. osób
19000
Liczba osób [tys.]
18000
Obniżony wiek emerytalny
17000
16000
Podniesiony wiek emerytalny oraz
wyższa aktywność zawodowa kobiet
w grupie prime-age
15000
14000
13000
2015
Źródło: IBS
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
Niedobory pracowników będą dotyczyły głównie pracowników
umysłowych oraz sektorów usługowych i opieki zdrowotnej
Prognoza nadwyżki popytu nad podażą wg typu pracowników
300
wykwalifikowany
umysłowy
Liczba osób [tys.]
200
100
niewykwalifikowany
umysłowy
0
-100
2015
2016
2017
2018
2019
2020
wykwalifikowany fizyczny
-200
-300
-400
Źródło: IBS & OBMF
niewykwalifikowany
fizyczny
Badania pokazują lukę umiejętności Ukraińców względem Polaków
Struktura ludności w wieku 15-39 lat wg umiejętności rozumienia tekstu
50%
Ukraina
40%
30%
Polska
20%
10%
0%
0. Niemal
niepiśmienność
1. Podstawowy
2. Proste
zakres rozumienia
wnioskowanie i
tekstu czytanego (w łączenie informacji,
tym cyfrowego)
parafrazowanie
3. Rozumienie
dłuższych i bardziej
skomplikowanych
tekstów
4. Wieloetapowa 5. Integracja infor. z
analiza, rozumienie
wielu tekstów,
złożonych tekstów, zestawienie i ocena
synteza informacji,
argumentów, itp.
itp.
Uwagi: Dane STEP (Ukraina) i PIAAC (Polska). Podział na poziomy umiejętności za OECD Skills Outlook 2013.
Imigracja to wyzwanie dla rynku pracy w Polsce
Polska ma niewykorzystane zasoby siły roboczej  kobiety, osoby starsze.
Niska aktywność Polaków + wysoka imigracja z Ukrainy  iluzja.
Masowe zatrudnianie migrantów w niskopłatnych, prostych pracach fizycznych
to ryzyko i dla Polski, i dla Ukrainy
Kwalifikacje kluczowym wyzwaniem na przyszłość
Zabiezpieczenie społeczne i standardy pracy
Piotr Lewandowski
[email protected]
www.ibs.org.pl
@ibs_thinktank
Download