Nudności i wymioty indukowane leczeniem przeciwnowotworowym

advertisement
Artykuł przeglądowy • Review article
NOWOTWORY Journal of Oncology
2012, volume 62, number 1, 27–33
© Polskie Towarzystwo Onkologiczne
ISSN 0029-540X
www.nowotwory.edu.pl
Nudności i wymioty indukowane leczeniem przeciwnowotworowym
— obecne zalecenia
Renata Zaucha
Nudności i wymioty indukowane leczeniem są wymieniane przez chorych rozpoczynających chemioterapię jako objaw budzący największy strach. Źle kontrolowane wymioty przeszkadzają w wypełnianiu codziennych obowiązków,
zwiększają zapotrzebowanie na różne procedury medyczne i niejednokrotnie stanowią przeszkodę w kontynuowaniu
terapii. Z tego powodu skuteczna profilaktyka nudności i wymiotów indukowanych leczeniem jest jednym z najważniejszych zadań wspomagającego terapii. W pracy przedstawiono informacje na temat procesów patofizjologicznych,
dostępnych nowych leków oraz obecnych standardów zapobiegania i leczenia nudności i wymiotów indukowanych
leczeniem.
A guideline update on prophylaxis and treatment of cancer treatment — induced nausea
and vomiting
Patients beginning cancer treatment consistently list cancer treatment-induced nausea and vomiting (CTINV) as one of
their greatest fears. Inadequately controlled emesis impairs functional activity and quality of life for patients, increases the
use of healthcare resources, and may occasionally compromise adherence to treatment. Therefore, effective prophylaxis
of CTINV has become one of the most important supportive tasks. This review focuses on the pathophysiology of CTINV,
the availability of new antiemetic agents, and current guidelines for CTINV prevention and treatment.
Nowotwory Journal of Oncology 2012; 62, 1: 27–33
Słowa kluczowe: nudności, wymioty, chemioterapia
Key words: nausea, vomiting, chemotherapy
Wstęp
Nudności i wymioty należą do najczęstszych dolegliwości u chorych na nowotwory. Wśród ich przyczyn wymienia
się wzrost ciśnienia śródczaszkowego, niewydolność wątroby, niewydolność nerek, zaburzenia metaboliczne lub
wodno-elektrolitowe, a nawet działanie niektórych leków,
głównie analgetyków opioidowych. Z tego powodu pojawienie się nudności i wymiotów zawsze wymaga dokładnej
diagnostyki różnicowej. Nudności i wymioty indukowane leczeniem dotyczą 70–80% ogółu chorych. Badania ankietowe
przeprowadzone wśród chorych oddziałów onkologicznych
wykazują, że nudności i wymioty oraz ból są postrzegane
jako najgorsze objawy chorób nowotworowych oraz najbardziej dokuczliwe powikłania leczenia [1–4]. Nudności
i wymioty indukowane leczeniem są aż tak ciężkie, że w XXI
wieku z ich powodu około 20% chorych rozważa możliwość
rezygnacji z kontynuowania nawet skutecznego leczenia
choroby zasadniczej. Są one przyczyną absencji chorobowej, przerw w leczeniu, postępującego wyniszczenia,
krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego,
nieprawidłowego gojenia ran i wielu innych dolegliwości.
Mają silny, negatywny wpływ na jakość życia, a dodatkowo
podwyższają ogólne koszty leczenia [5–7]. Ze względu na
wzrastającą liczbę chorych poddawanych różnym formom
leczenia przeciwnowotworowego pełna profilaktyka nudności i wymiotów indukowanych leczeniem jest bardzo
ważnym zadaniem.
Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii, Gdański Uniwersytet Medyczny
27
Tabela I. Czynniki ryzyka nudności i wymiotów indukowanych leczeniem
Cecha
Wskaźnik
Wiek
≥ 55 lat
< 55 lat
0
1
Płeć
Mężczyzna
Kobieta
0
1
Spożycie alkoholu
≥ 100 g/d.
< 100 g/d.
1
2
Nudności i wymioty
w wywiadzie
Nie
Tak
0
1
Lęk/ból
Nie
Tak
0
1
Ryzyko
Niskie
Wysokie
0–4
>4
Ryzyko wystąpienia tych dolegliwości zależy od wielu
czynników, na które wpływa zarówno rodzaj terapii, jak
i indywidualne cechy chorego. Wśród tych ostatnich najważniejsze są wiek, płeć, a w wywiadzie — spożywanie alkoholu,
choroba lokomocyjna i niepowściągliwe wymioty u kobiet,
ale nie bez znaczenia jest także nastawienie psychiczne
(tab. I) [8–12].
Występowanie nudności i wymiotów po chemioterapii
zależy od rodzaju podawanych cytostatyków, ich dawki
oraz sposobu podawania (krótko- czy długotrwały wlew,
monoterapia czy leczenie skojarzone). Od lat 90. XX wieku
badano emetogenność leków cytotoksycznych. W 2004 r.
leki onkologiczne podzielono na cztery grupy: o wysokiej
(poziom 4), średniej (poziom 3), niskiej (poziom 2) i minimalnej
(poziom 1) emetogenności, w przypadku których ryzyko
nudności i wymiotów indukowanych leczeniem bez profilaktyki wynosi odpowiednio: > 90%, 31–90%, 10–30% i < 10%
(tab. II) [13]. Warto podkreślić niskie ryzyko występowania
tych objawów podczas leczenia celowanego np. przeciwciałami monoklonalnymi, inhibitorami mTOR lub inhibitorami
kinaz seroninowo-treoninowych.
W przypadku radioterapii ryzyko nudności i wymiotów zależy od obszaru i objętości napromienianych tkanek
oraz, w mniejszym stopniu, od dawki całkowitej i sposobu
frakcjonowania. Wysokie, ponad 90-procentowe ryzyko
dotyczy wyłącznie chorych napromienianych na całe ciało
(TBI, total-body irradiation). Napromienianie połowy ciała
(HBI, half-body irradiation) wiąże się ze średnim ryzykiem wynoszącym 60–90%, jeśli objęta jest górna połowa ciała, jama
brzuszna lub obszar tkankowy o powierzchni > 400 cm2. Napromienianie dolnej połowy ciała, dolnej części klatki piersiowej, miednicy, regionu głowy i szyi jest związane z niskim, a kończyn i piersi z minimalnym ryzykiem nudności
i wymiotów indukowanych leczeniem (tab. III) [14]. Badania
obserwacyjne wykazały, że aż 30% chorych doświadcza
nudności i wymiotów w trakcie radioterapii, ale zaledwie
u 12% stosuje się działanie profilaktyczne, a u mniej niż 5%
leczenie związane z nieskutecznością działań profilaktycznych [15, 16].
Tabela II. Emetogenność wybranych leków cytotoksycznych
Emetogenność
Wysoka
Średnia
Niska
Minimalna
Cisplatyna
Cyklofosfamid (≥ 1,5 g/m2)
Cytarabina (≥ 2 g/m2)
Dakarbazyna
Daktynomycyna
Karmustyna (> 250 mg/m2)
Lomustyna
Mechloretamina
Procarbazyna
Streptozocyna
Altretamina
Aldesleukina (> 12 M U/m2)
Amifostyna (> 300 mg/m2)
Azacytydyna, decytabina
Bortezomib
Cyclofosfamid (< 1,5 g/m2)
Cytarabina (1–2 g/m2)
Daunorubicyna
Doksorubicyna (≥ 20 mg/m2)
Epirubicyna
Etopozyd
Gemtuzumab Ozogamycyna
Idarubicyna
Ifosfamid
Imatynib
Irynotecan
Karboplatyna
Karmustyna
Melfalan (> 50 mg/m2)
Metotreksat (≥ 250 mg/m2)
Mitoksantron (> 12 mg/m2)
Nelarabina
Oksaliplatyna
Pemetreksed
Temozolomid
Abraksan
Alemtuzumab
Amifostyna
Cetuksymab
Cytarabina
Docetaksel
Doksorubicyna
Etopozyd
Fludarabina
Fluorouracil
Gemcytabina
Kapecytabina
Lapatynib
Metotreksat
Mitomycyna
Mitoksantron
Paklitaksel
Panitumumab
Pegasparaginaza
Rytuksymab
Temsyrolimus
Tenipozyd
Tiotepa
Topotekan
Trastuzumab
Tretynoin
Winorelbina
Worinostat
Asparaginaza
Bewacyzumab
Bleomycyna
Busulfan (≤ 4 mg)
Chlorambucyl
Dasatynib
Erlotynib
Gefitynib
Fludarabina
Hydroksymocznik
Interferon-α, -β, -γ
Kladrybina
Lenalidomid
Melfalan
Merkaptopuryna
Metotreksat (< 50 mg/m2)
Pentostatyna
Sorafenib
Sunitynib
Talidomid
Tioguanina
Winblastyna
Winkrystyna
28
Tabela III. Profilaktyka nudności i wymiotów indukowanych napromienianiem
Ryzyko
Obszar radioterapii
Zalecenia postepowania przeciwwymiotnego
Wysokie
TBI
Antagonista receptora 5HT3* + deksametazon^
Średnie
Jama brzuszna, HBI, UBI
Antagonista receptora 5HT3* ± deksametazon^
Niskie
Głowa, szyja, dolna część klatki piersiowej, miednica
Antagonista receptora 5HT3*
Minimalne
Kończyny, piersi
Antagonista receptora dopaminy¥ lub 5HT3*
*Antagonista 5-HT3 przed każdą frakcją, koniec 24 godz. po zakończeniu radioterapii w dawce: ondansetron 2 × 8 mg p.o.; (lub 8 mg albo 0,15 mg/kg i.v.), brak danych na
temat palonosetronu; ^deksametazon 4 mg p.o. lub i.v. 30 min przed radioterapią od 1 do 5 frakcji; ¥ antagonista receptora D2, np. metoklopramid 20 mg p.o.; TBI (totalbody irradiation) — napromienianie całego ciała; HBI (half-body irradiation) — napromienianie połowy ciała; UBI — napromienianie górnej połowy ciała
Zgodnie z podziałem klinicznym wyróżnia się następujące rodzaje nudności i wymiotów indukowanych leczeniem:
—— wczesne (ostre) — zaczynają się w 1–2 godziny po podaniu leku, osiągają maksymalne nasilenie po 4 godzinach;
—— opóźnione (przedłużone) — początek > 24 godzin po
podaniu leku, często bez poprzedzającej fazy wczesnej;
—— poprzedzające (antycypacyjne, nadostre) — początek
przed podaniem chemioterapii, mają podłoże psychogenne, wykształcają się w przypadku nieskutecznej profilaktyki przy pierwszym cyklu chemioterapii;
—— oporne na leczenie — występują niezależnie od stosowania profilaktyki, najczęściej prowadzą do odwodnienia i zaburzeń elektrolitowych [17, 18].
Patomechanizm nudności i wymiotów
indukowanych leczeniem
Ewolucyjnie nudności i wymioty są ważnym odruchem
obronnym, chroniącym przed zażytymi toksynami. Patomechanizm wymiotów jest dość dobrze poznany. Kluczową
rolę odgrywa pobudzenie w mózgu ośrodka wymiotnego
w jądrze pasma samotnego lub chemoreceptorowej strefy
wyzwalającej pod wpływem:
—— serotoniny i innych mediatorów uwalnianych w jelitach
lub w trombocytach w przypadku kontaktu z endo- lub
egzotoksynami;
—— aktywacji autonomicznego układu nerwowego,
np. w niewydolności nerek, w zespole pozawałowym,
w niedrożności;
—— impulsów z układu limbicznego spowodowanych urazem, strachem lub wzmożonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym;
—— impulsów z kory mózgowej wywołanych przez zapachy
lub określone obrazy;
—— podrażnienia układu przedsionkowego, jak w chorobie
Meniera lub lokomocyjnej [19–21].
Powoduje to wysyłanie impulsów motorycznych przez
rdzeniowe drogi somatomotoryczne i nerw przeponowy do
przełyku, żołądka i jelit oraz do mięśni brzucha i przepony,
a przez układ autonomiczny — do serca, oskrzeli, gruczołów
ślinowych i skóry. Wywołuje to zespół prodromalny w postaci ślinienia się, bladości, tachykardii i tachypnoe oraz
spadku ciśnienia tętniczego. Informacje przekazywane są
za pośrednictwem neuroprzekaźników, takich jak acetylocholina, endogenne kanabinoidy, dopamina, histamina,
kwas gamma-amiomasłowy (GABA, gamma-aminobutyric
acid), serotonina, substancja P, działających na odpowiednie
receptory: cholinergiczne muskarynowe (M3 i M5), kanabinoidu 1 (CB1), dopaminergiczne (D2 i D3), histaminowe
(H1), GABAb, serotoninergiczne (5HT3RA A, B, C obecne
w mózgu i w zakończeniach nerwu błędnego, a 5HT3RA
D obecne głównie w przewodzie pokarmowym i 5HT3RA
E — znajdujące się wyłącznie w przewodzie pokarmowym
oraz 5HT4) i neurokininy (NK1) [20–23].
Podanie cytostatyku powoduje powstawanie wolnych
rodników, które z kolei przyczyniają się do wydzielania
przez komórki enterochromafinowe w jelitach 5-hydroksytryptaminy (5-HT), substancji P, dopaminy, cholecystokininy czy prostaglandyn. Neurotransmitery działają na
receptory w zakończeniach nerwu błędnego w ścianie
jelit [24]. Z kolei nerw błędny przewodzi impulsy do jądra
pasma samotnego (nucleus tactus solitarius) oraz pólka
krańcowego (area postrema) w mózgu. To ostatnie może
być też pobudzane bezpośrednio przez bodźce docierające
drogą krwi lub płynu mózgowo-rdzeniowego. Impulsy
efferentne, których wynikiem są skurcze odpowiednich
mięśni prowadzące do wymiotów, pochodzą z anatomicznie nieokreślonego obszaru w pniu mózgu. Przypuszcza
się, że w powstawaniu nudności i wymiotów mogą także
uczestniczyć inne ośrodki w układzie limbicznym, np. migdałki [19, 20]. Trzydzieści lat badań nad patomechanizmem
nudności i wymiotów doprowadziło do zidentyfikowania
neurotransmiterów odpowiedzialnych za różne zespoły
kliniczne nudności i wymiotów indukowanych leczeniem.
Jako pierwsze zidentyfikowano receptory dopaminy D2,
stąd właśnie fenotiazyny i butyrofenony były przez wiele lat
jedynymi lekami stosowanymi zarówno w profilaktyce, jak
i w leczeniu. W wymiotach wczesnych największą rolę odgrywa 5HT3, natomiast w wymiotach opóźnionych — substancja P (neurokinina 1) [13]. Znajomość powyższych
mechanizmów umożliwiła opracowanie standardów zapobiegania i leczenia wymiotów. Niestety patomechanizm
nudności nie został w pełni poznany, dlatego znalezienie
optymalnego sposobu zapobiegania i leczenia stanowi
nadal poważny problem [25].
29
Leki przeciwwymiotne
Wśród leków przeciwwymiotnych znajduje się wiele
substancji działających na receptory zaangażowane w proces powstawania nudności i wymiotów indukowanych leczeniem. Jak dotąd nie udało się jedynie wyjaśnić przeciwemetogennego efektu kortykosteroidów, choć skuteczność
tych leków potwierdzono w licznych badaniach [26, 27].
Antagoniści receptora serotoniny (5HT3RA)
Obecnie dostępnych jest wiele leków działających antagonistycznie w stosunku do receptorów 5HT3. W tej grupie
wyróżnia się leki selektywne, jak: ondansetron, granisetron,
dolasetron, palonosetron i tropisetron, oraz nieselektywne,
jak: olanzapina i mitrazapina [23, 25, 27–32]. Selektywne
5HT3RA są podobne pod względem strukturalnym, jednak
nowsze pochodne, takie jak np. palonosetron, charakteryzuje znacznie wyższa siła wiązania z receptorem i tym samym
wydłużony czas działania. Wszystkie są dostępne w formie
dożylnej, doustnej, doodbytniczej, a granisetron — także
przezskórnej (granisetron plastry po 34,3 mg, uwalniane
w dawce 3,1 mg/dobę) [33]. Przy stosowaniu transdermalnym maksymalne stężenie osiąga się po 24–48 godzinach
i utrzymuje się ono nawet po zdjęciu plastra, dlatego profilaktykę należy zaczynać odpowiednio wcześnie przed każdym cyklem, a długo utrzymujące się stężenie leku czyni
go atrakcyjnym w przypadku wielodniowych schematów
chemioterapii oraz w radioterapii. Obserwowana w badaniach klinicznych odmienna skuteczność leków wynika z genetycznie uwarunkowanych różnic w metabolizowaniu poszczególnych 5HT3RA [34–36]. Palonosetron, ondansetron
i dolasetron są metabolizowane przez CYP2D6 i CYP3A4,
a granisetron — przez CYP3A4. Amplifikacja lub duplikacja
CYP2D6 powoduje tak szybką dezaktywację, że lek podawany w standardowych dawkach nie daje żadnej korzyści klinicznej. Osoby słabo metabolizujące lek (4–5% w populacji)
są z kolei narażone na niepożądane objawy uboczne, takie
jak przejściowe podwyższenie stężenia aminotransferaz,
bóle głowy, zaparcia i wydłużenie odcinka QT w zapisie EKG.
Selektywne 5HT3RA uznaje się za bezpieczne i skuteczne
w przypadku wczesnych nudności i wymiotów indukowanych leczeniem, natomiast ich wartość jest wątpliwa
w opóźnionych nudnościach i wymiotach. Przeprowadzona
metaanaliza wykazała, że w monoterapii przedłużone podawanie 5-HT3RA powoduje istotną poprawę w odniesieniu
do opóźnionych nudności i wymiotów, ale aby zapobiec
tym objawom u 1 chorego, trzeba poddać leczeniu 13 [NNT
(number needed to treat) wynosi 12; 95% przedział ufności
(CI, confidence interval) 7,5–33,4]. Oznacza to, że podczas
jednego cyklu 12 z 13 chorych niepotrzebnie poddaje się
kilkudniowemu leczeniu setrononem. Podwyższa to koszt
każdego cyklu chemioterapii o cenę 74 tabletek 5HT3RA,
podczas gdy porównywalny efekt przeciwwymiotny można
osiągnąć, podając deksametazon [37].
30
Olanzapina i mirtazapina (o słabszym działaniu sedatywnym niż olanzapina) mają podobne powinowactwo
do 5HT3R jak antagoniści selektywni, a dodatkowo wiążą się z receptorami: dopaminowym 2, muskarynowym,
cholinergicznym 3 i histaminowym, w związku z czym ich
skuteczność może być w niektórych przypadkach większa.
Dodatkowo, ze względu na bardzo długi półokres trwania
(odpowiednio 20–50 i 20–40 godzin) oraz działanie przeciwdepresyjne, nasenne i poprawiające apetyt, ich zastosowanie
należy rozważyć u chorych z zaawansowaną chorobą oraz
złożonymi przyczynami nudności i wymiotów. W niewielkich
badaniach II fazy wykazano, że olanzapina (10 mg/dobę
przez 4 dni) z deksametazonem oraz selektywnym 5HT3RA
w 75–100% przeciwdziała wczesnym i opóźnionym nudnościom i wymiotom indukowanym leczeniem w przypadku
silnie i umiarkowanie emetogennych schematów [31, 32].
Zalecane dawki wybranych 5HT3RA:
—— ondansetron: dożylnie 1 × 8 mg lub 0,15 mg/kg, doustnie 2 × 8 mg;
—— tropisetron: dożylnie 1 × 5 mg, doustnie 1 × 5 mg;
—— granisetron: dożylnie 1 mg lub 0,01 mg/kg, doustnie 2 mg;
—— palonosetron: dożylnie 1 × 0,25 mg, doustnie 0,5 mg;
—— dolasetron: doustnie 1 × 100 mg.
Antagoniści receptora neurokininy-1 (NK1RA)
Jedynym jak dotąd zarejestrowanym NK1RA jest doustny aprepitant i dożylny fosaprepitant, choć w badaniach II
i III fazy wykazano także skuteczność kasopitantu w zapobieganiu nudnościom i wymiotom indukowanym leczeniem
w przypadku silnie emetogennych schematów, również
z udziałem cisplatyny [38–42]. W monoterapii leki te są
nieskuteczne, dlatego należy je łączyć z deksametazonem
oraz 5HT3RA. Kontrolę nudności i wymiotów indukowanych
leczeniem uzyskuje się wówczas u około 65–70%, a w przypadku połączenia z palonosetronem — nawet u 80–90%
chorych w porównaniu z 40–50% w przypadku stosowania
5HT3RA z deksametazonem [43]. Antagoniści receptora
neurokininy-1 (NK1RA) są metabolizowani przez CYP1A2,
CYP2C9 oraz CYP3A4. Ze względu na jednocześnie indukujące i hamujące działanie aprepitantu na CYP3A4 należy
pamiętać o zmniejszeniu dawki podawanego równoczasowo deksametazonu. Korekcji dawki mogą wymagać także
inne leki, np. warfaryna.
Zalecane dawki NK1RA:
—— wymioty wczesne: aprepitant 125 mg doustnie lub fosaprepitant 150 mg dożylnie D1, w jednorazowej dawce
przed chemioterapią;
—— wymioty opóźnione: aprepitant 1 × 80 mg doustnie
D2 i D3.
Kortykosteroidy
Deksametazon, a także rzadziej metylprednisolon od
30 lat stosuje się w profilaktyce i leczeniu nudności i wy-
Tabela IV. Zalecane dawki deksametazonu
Ryzyko nudności
i wymiotów
Deksametazon
Wysokie
Wczesne
1 × 20 mg (12 mg w skojarzeniu
z NK1RA)
Opóźnione
2 × 8 mg przez 3–4 dni
(1 × 8 mg w skojarzeniu z NK1RA)
Wczesne
1 × 8 mg
Opóźnione
1 × 8 mg (lub 2 × 4 mg) przez
2–3 dni
Wczesne
1 × 8 mg (lub 1 × 4 mg)
Średnie
Niskie
Dawka i schemat podawania
miotów indukowanych leczeniem [44]. Podwyższają one
skuteczność innych leków o 15–20%, chociaż jak wspomniano, mechanizm ich działania jest nieznany. Przy przedłużonym podawaniu deksametazonu w monoterapii podczas wysoce emetogennej chemioterapii kontrola opóźnionych nudności i wymiotów indukowanych leczeniem
wynosi 89% w porównaniu z 65% w grupie placebo, a przy
średnio emetognnej chemioterapii — 87% w porównaniu
z 48% w grupie placebo [26]. Długotrwały półokres trwania
(36–54 godzin) oraz niemal 100-procentowa biodostępność
deksametazonu uzasadniają jednorazowe dawki doustne
lub dożylne. Leki z tej grupy wskazane są zwłaszcza u chorych w zaawansowanych stadiach nowotworów, dlatego
należy pamiętać o możliwych skutkach ubocznych neurologiczno-psychiatrycznych, metabolicznych, gastrycznych
i immunologicznych. W tabeli IV przedstawiono zalecane
dawkowanie kortykosteroidów.
Leki przeciwdopaminowe (anty-D2, DRA)
Główne działanie leków przeciwdopaminowych polega na zwiększaniu motoryki zwieracza przełyku, żołądka
i dwunastnicy. Metoklopramid i domperidon są słabymi
antagonistami receptora 5HT3 i selektywnymi agonistami receptora 5HT4. W profilaktyce opóźnionych nudności
i wymiotów należy je podawać w dużych dawkach (metoklopramid > 40 mg/dobę), kojarząc, ze względu na ryzyko objawów pozapiramidowych, z difenhydraminą lub
lorazepmem. Inne leki tej grupy to pochodne butyrofenonu — haloperidol, droperidol o długotrwałym działaniu
przeciwwymiotnym. W dawkach 1–5 mg/dobę mają słabe
działanie nasenne i pozapiramidowe [45–48]. Częściej niż
w onkologii stosuje się w opiece paliatywnej, podobnie
jak pochodne fenotiazyny — prochlorperazynę (Stemetil
w dawce 4 × 10–25 mg/dobę, doustnie), tietylperazynę (Torecan w dawce 1–3 × 6,5 mg/dobę, doustnie, doodbytniczo),
chlorpromazynę (Fenactil w dawce 4 × 10–25 mg/dobę,
doustnie, domięśniowo), które ze względu na silne działanie
nasenne są wskazane w stanach pobudzenia.
Leki cholinolityczne (przeciwmuskarynowe
anty-M) i przeciwhistaminowe
Bromowodorek hioscyny (Skopolamina w dawce dobowej 0,5–1,5 mg, podskórnie), dimenhydrat (Aviomarin
w dawce 2–3 × 50–100 mg/dobę, doustnie) i prometazyna
(Diphergan w dawce 1–3 × 25–50 mg/dobę, doustnie) są
rzadko stosowane w leczeniu nudności i wymiotów indukowanych leczeniem ze względu na ryzyko niedrożności spowodowane działaniem rozkurczającym mięśnie gładkie [27].
Agoniści kanabinoidów
Dronabinol i nabilon wykazują wysokie powinowactwo
do receptorów CB1 biorących udział w neuromodulacji oraz
CB2 o działaniu immunosupesyjnym, antynocyceptywnym
i przeciwzapalnym. Mają działanie przeciwwymiotne na
etapie komórek enterochromafinowych w przewodzie
pokarmowym oraz przeciwcholinergiczne — w splocie
Auerbacha [49, 50]. Endogenne kanabinoidy uwalniane
są w razie potrzeby jako neuroprzekaźniki sygnałów nudności i wymiotów oraz bólu. Ich siła przeciwwymiotna jest
znacznie słabsza niż 5HT3RA oraz NK1RA, a wysokie ryzyko
ubocznego działania euforyzującego powoduje, że stosuje
się je rzadko.
Metody niefarmakologiczne
Spośród wielu metod za łatwe i bezpieczne uznano
akupresurę i akupunkturę, co do skuteczności których
nie ma dotychczas przekonujących dowodów, oraz imbir.
Ten ostatni podawany w dawkach 4 × 0,25–1,0 g/dobę od
D–3 do D+6, przynosi poprawę u około 40% chorych [51].
Zalecenia
Zalecenia profilaktyki wczesnych nudności
i wymiotów indukowanych leczeniem
Zalecenia profilaktyki wczesnych nudności i wymiotów
indukowanych leczeniem przedstawiono w tabeli V.
Tabela V. Zalecenia profilaktyki wczesnych nudności i wymiotów
indukowanych leczeniem [25, 52–54]
Ryzyko wymiotów
Zalecane postępowanie
Wysokie
5HT3RA + deksametazon + NK1RA*
Średnie (schematy inne niż
antracyklina + cyklofosfamid)
5HT3RA (palonosetron) +
+ deksametazon
Niskie
Deksametazon lub DRA**,
lub 5HT3RA
Bardzo niskie
Niezalecane
*W przypadku braku możliwości zastosowania NK1RA zalecanym przez
Multinational Association of Supportive Care In Cancer (MASCC) i European Society
for Medical Oncology (ESMO) 5HT3RA jest palonosetron; **najczęściej
metoklopramid
31
Tabela VI. Zalecenia profilaktyki opóźnionych nudności i wymiotów
indukowanych leczeniem [25, 52–54]
Tabela VII. Zalecenia profilaktyki nudności i wymiotów indukowanych
leczeniem [55]
Zalecane postępowanie
Ryzyko wymiotów
Zalecane postępowanie
Wysokie
Deksametazon + NK1RA
Wysokie
5HT3RA + deksametazon
Antracyklina + cyklofosfamid (AC)
NK1RA
Średnie
5HT3RA
Średnie (schematy inne niż AC)
Deksametazon
Niskie
Niskie
Niezalecane
Profilaktyka niezalecana,
w razie dolegliwości 5HT3RA
Bardzo niskie
Niezalecane
Bardzo niskie
Profilaktyka niezalecana,
w razie dolegliwości DRA
Ryzyko wymiotów
Zalecenia profilaktyki opóźnionych nudności
i wymiotów indukowanych leczeniem
Zalecenia profilaktyki opóźnionych nudności i wymiotów indukowanych leczeniem zestawiono w tabeli VI.
Profilaktyka opóźnionych nudności i wymiotów jest bardzo trudna. Większość towarzystw [Multinational Association
of Supportive Care in Cancer (MASCC), American Society of Clinical Oncology (ASCO), European Society of Medical Oncology
(ESMO), National Comprehensive Cancer Network (NCCN)]
zaleca NK1RA i deksametazon w przypadku wysokiego
ryzyka, przy mniejszym ryzyku 5HT3RA i deksametazon,
a w przypadku oporności — dodatkowo benzodiazepinę
i blokery H2, ewentualnie z dodatkiem inhibitora pompy
protonowej.
Wielodniowe schematy z udziałem cisplatyny
W przypadku nudności i wymiotów towarzyszących
leczeniu wielodniowymi schematami zawierającymi cisplatynę w dawce powyżej 70 mg/m2 zaleca się NK1RA i 5HT3RA
z deksametazonem jako profilaktykę wczesnych nudności
i wymiotów oraz 5HT3RA z deksametazonem jako profilaktykę opóźnionych nudności i wymiotów.
Wysokodawkowa chemioterapia
W wysokodawkowej chemioterapii nie stosuje się odrębnych standardów, ale jest to jedyne wskazanie do przedłużonego podawania 5HT3RA w dniach 1.–5. (w przypadku
palonosetronu w dniach 1., 3. i 5.).
Poprzedzające nudności
i wymioty indukowane leczeniem
Jedynym sposobem zapobiegania poprzedzającym
nudnościom i wymiotom indukowanym leczeniem jest skuteczna profilaktyka od pierwszego cyklu chemioterapii. Jeśli
jednak do nich dojdzie, należy zastosować benzodiazepiny.
Ich skuteczność, niestety, maleje z kolejnymi cyklami leczenia. Można wówczas próbować psychoterapii.
Zalecenia profilaktyki nudności i wymiotów
indukowanych leczeniem
Zalecenia profilaktyki nudności i wymiotów indukowanych leczeniem przedstawiono w tabeli VII.
32
Podsumowanie
Nudności i wymioty indukowane leczeniem są istotnym
i szczególnie uciążliwym następstwem leczenia przeciwnowotworowego. Skuteczna profilaktyka jest możliwa, jednak
wymaga dokładnej oceny ryzyka związanego z czynnikami
osobniczymi oraz planowaną terapią. Szczególnie ważne
jest stosowanie się do zaleceń, co wykazano w retrospektywnej analizie skuteczności zapobiegania wymiotom w wielu
ośrodkach w Europie.
Dr hab. n. med. Renata Zaucha
Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii
Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Dębinki 1, 80–211 Gdańsk
e-mail: [email protected]
Otrzymano i przyjęto do druku: 5 grudnia 2011 r.
Piśmiennictwo
1.
Abernethy AP, Wheeler JL, Zafar SY. Detailing of gastrointestinal symptoms in cancer patients with advanced disease: new methodologies,
new insights, and a proposed approach. Curr Opin Support Palliat Care
2009; 3: 41–49.
2. Laugsand EA, Sprangers MA, Bjordal K i wsp. Health care providers
underestimate symptom intensities of cancer patients: a multicenter
European study. Health Qual Life Outcomes 2010; 8: 104.
3. de Boer-Dennert M, de Wit R, Schmitz PI i wsp. Patient perceptions of
the side effects of chemotherapy: the influence of 5HT3 antagonists.
Br J Cancer 1997; 76: 1055–1061.
4.
Hickok JT, Roscoe JA, Morrow GR i wsp. Nausea and emesis remain
significant problems of chemotherapy despite prophylaxis with 5-hydroxytryptamine-3 antiemetics: a University of Rochester James P. Wilmot
Cancer Center Community Clinical Oncology Program Study of 360
cancer patients treated in the community. Cancer 2003; 97: 2880–2886.
5. Lindley CM, Hirsch JD, O’Neill CV i wsp. Quality of life consequences of
chemotherapy-induced emesis. Qual Life Res 1992; 1: 331–340.
6. Bloechl-Daum B, Deuson RR, Mavros P i wsp. Delayed nausea and
vomiting continue to reduce patients’ quality of life after highly and
moderately emetogenic chemotherapy despite antiemetic treatment.
J Clin Oncol 2006; 24: 4472–4478.
7. Ihbe-Heffinger A, Ehlken B, Bernard R i wsp. The impact of delayed
chemotherapy-induced nausea and vomiting on patients, health
resource utilization and costs in German cancer centers. Ann Oncol
2004; 15: 526–536.
8. Pollera CF, Giannarelli D. Prognostic factors influencing cisplatin-induced emesis: definition and validation of a predictive logistic model.
Cancer 1989; 64: 1117–1122.
9. du Bois A, Meerpohl HG, Vach W i wsp. Course, patterns, and risk-factors
for chemotherapy-induced emesis in cisplatin-pretreated patients:
a study with ondansetron. Eur J Cancer 1992; 28: 450–457.
10. Hesketh P, Navari R, Grote T i wsp. Double-blind, randomized comparison of the antiemetic efficacy of intravenous dolasetron mesylate and
intravenous ondansetron in the prevention of acute cisplatin-induced
emesis in patients with cancer. J Clin Oncol 1996; 14: 2242–2249.
11. Osoba D, Zee B, Pater J i wsp. Determinants of postchemotherapy
nausea and vomiting in patients with cancer. J Clin Oncol 1997; 15:
116–123.
12. Roscoe JA, Bushunnow P, Morrow GR i wsp. Patient experience is
a strong predictor of severe nausea after chemotherapy: a University
of Rochester Community Clinical Oncology Program study of patients
with breast carcinoma. Cancer 2004; 101: 2701–2708.
13. Grunberg SM, Warr D, Gralla RJ i wsp. Evaluation of new antiemetic
agents and definition of antineoplastic agent emetogenicity — state
of the art. Support Care Cancer 2011; 19 (Suppl 1): S43–S47.
14. Feyer PA, Maranzano E, Molassiotis A i wsp. Radiotherapy-induced nausea
and vomiting (RINV): MASCC/ESMO guideline for antiemetics in radiotherapy: update 2009. Support Care Cancer 2011; 19 (Suppl 1): 5–14.
15. Enblom A, Bergius Axelsson B, Steineck G i wsp. One third of patients
with radiotherapy-induced nausea consider their antiemetic treatment
insufficient. Support Care Cancer 2009; 17: 23–32.
16. Maranzano E, De Angelis V, Pergolizzi S i wsp. A prospective observational trial on emesis in radiotherapy: analysis of 1020 patients recruited in
45 Italian radiation oncology centres. Radiother Oncol 2010; 94: 36–41.
17. Kris MG, Hesketh PJ, Somerfield MR i wsp. American Society of Clinical
Oncology guideline for antiemetics in oncology: update 2006. JCO
2006; 24: 2932–2947.
18. Hesketh PJ. Chemotherapy-induced nausea and vomiting. N Engl J Med
2008; 358: 2482–2494.
19. Hornby PJ. Central neurocircuitry associated with emesis. Am J Med
2001; 111 (Suppl 8A): 106S–112S.
20. Miller AD. Central mechanisms of vomiting. Dig Dis Sci 1999; 44 (Suppl
3) 9S–43S.
21. Miller AD, Leslie RA. The area postrema and vomiting. Front Neuroendocrinol 1994; 15: 301–320.
22. Niesler B, Kapeller J, Hammer C, Rappold G. Serotonin type 3 receptor
genes: HTR3A, B, C, D, E. Pharmacogenomics 2008; 9: 501–504.
23. Ho KY, Gan TJ. Pharmacology, pharmacogenetics, and clinical efficacy
of 5-hydroxytryptamine type 3 receptor antagonists for postoperative
nausea and vomiting. Curr Opin Anaesthesiol 2006; 19: 606–611.
24. Andrews PL, Sanger GJ. Abdominal vagal afferent neurons: an important target for the treatment of gastrointestinal dysfunction. Curr Opin
Pharmacol 2002; 2: 650–656.
25. Basch E, Prestrud AA, Hesketh PJ i wsp. Antiemetics: american society of
clinical oncology clinical practice guideline update. J Clin Oncol 2011;
29: 4189–4198. Epub 2011 Sep 26.
26. Koo WH, Ang PT. Role of maintenance oral dexamethasone in prophylaxis of delayed emesis caused by moderately emetogenic chemotherapy.
Ann Oncol 1996; 7: 71–74.
27. Perwitasari DA, Gelderblom H, Atthobari J i wsp. Anti-emetic drugs
in oncology: pharmacology and individualization by pharmacogenetics. Int J Clin Pharm 2011; 33: 33–43. Epub 2011 Jan 28.
28. Endo T, Minami M, Hirafuji M i wsp. Neurochemistry and neuropharmacology of emesis — the role of serotonin. Toxicology 2000; 153: 189–201.
29. Gregory RE, Ettinger DS. 5-HT3 receptor antagonists for the prevention
of chemotherapy-induced nausea and vomiting. A comparison of their
pharmacology and clinical efficacy. Drugs 1998; 55: 173–189.
30. Musso M, Scalone R, Bonanno V i wsp. Palonosetron (Aloxi) and dexamethasone for the prevention of acute and delayed nausea and
vomiting in patients receiving multiple-day chemotherapy. Support
Care Cancer 2008; 17: 205–209.
31. Jackson WC, Tavernier L. Olanzapine for intractable nausea in palliative
care patients. J Palliat Med 2003; 6: 251–255.
32. Tan L, Liu J, Liu X i wsp. Clinical research of Olanzapine for prevention
of chemotherapy-induced nausea and vomiting. J Exp Clin Cancer Res
2009; 28: 1–7.
33. Duggan ST, Curran MP. Transdermal granisetron. Drugs 2009; 69:
2597–2605.
34. Kaiser R, Sezer O, Papies A i wsp. Patient-tailored antiemetic treatment
with 5-hydroxytryptamine type 3 receptor antagonists according to
cytochrome P-450 2D6 genotypes. J Clin Oncol 2002; 20: 2805–2811.
35. Ward MB, Kotasek D, McKinnon RA. Investigation of HTR3C mutations
for association with 5HT(3) receptor antagonist anti-emetic efficacy.
Pharmacogenomics 2008; 9: 1027–1033.
36. Fasching PA, Kollmannsberger B, Strissel PL i wsp. Polymorphisms
in the novel serotonin receptor subunit gene HTR3C show different
risks for acute chemotherapy-induced vomiting after anthracycline
chemotherapy. J Cancer Res Clin Oncol 2008; 134: 1079–1086.
37. Geling O, Eichler HG. Should 5-hydroxytryptamine-3 receptor antagonists be administered beyond 24 hours after chemotherapy to prevent
delayed emesis? Systematic re-evaluation of clinical evidence and drug
cost implications. J Clin Oncol 2005; 23: 1289–1294.
38. de Wit R. Current position of 5HT3 antagonists and the additional
value of NK1 antagonists; a new class of antiemetics. Br J Cancer 2003;
88: 1823–1837.
39. Saito R, Takano Y, Kamiya HO. Roles of substance P and NK(1) receptor
in the brainstem in the development of emesis. J Pharmacol Sci 2003;
91: 87–94.
40. Grunberg SM, Dugan M, Muss H i wsp. Effectiveness of a single-day
three-drug regi- men of dexamethasone, palonosetron, and aprepitant
for the prevention of acute and delayed nausea and vomiting caused
by moderately emetogenic chemotherapy. Support Care Cancer 2009;
17: 589–594.
41. Rapoport BL, Jordan K, Boice JA i wsp. Aprepitant for the prevention
of chemotherapy-induced nausea and vomiting associated with
a broad range of moderately emetogenic chemotherapies and tumor
types: a randomized, double-blind study. Support Care Cancer 2010;
18: 423–431.
42. Grunberg SM, Rolski J, Strausz J i wsp. Efficacy and safety of casopitant
mesylate, a neurokinin 1 (NK1)-receptor antagonist, in prevention of
chemotherapy-induced nausea and vomiting in patients receiving
cisplatin-based highly emetogenic chemotherapy: a randomised,
double-blind, placebo-controlled trial. Lancet Oncol 2009; 10: 549–558.
43. Longo F, Mansueto G, Lapadula V i wsp. Palonosetron plus 3-day
aprepitant and dexamethasone to prevent nausea and vomiting in
patients receiving highly emetogenic chemotherapy. Support Care
Cancer 2011; 19: 1159–1164.
44. Lohr L. Chemotherapy-induced nausea and vomiting. Cancer J 2008;
14: 85–93.
45. Desta Z, Wu GM, Morocho AM i wsp. The gastroprokinetic and antiemetic drug metoclopramide is a substrate and inhibitor of cytochrome
P450 2D6. Drug Metab Dispos 2002; 30: 336–343.
46. Kudo S, Ishizaki T. Pharmacokinetics of haloperidol: an update. Clin
Pharmacokinet 1999; 37: 435–456.
47. Lindley C, Goodin S, McCune J i wsp. Prevention of delayed chemotherapy-induced nausea and vomiting after moderately high to highly emetogenic chemotherapy: comparison of ondansetron, prochlorperazine,
and dexamethasone. Am J Clin Oncol 2005; 28: 270–276.
48. Avorn J, Gurwitz JH, Bohn RL i wsp. Increased incidence of levodopa
therapy following metoclopramide use. JAMA 1995; 274: 1780–1782.
49. Onaivi ES, Ishiguro H, Gong JP i wsp. Functional expression of brain
neuronal CB2 cannabinoid receptors are involved in the effects of
drugs of abuse and in depression. Ann NY Acad Sci 2008; 1139: 434–449.
50. Slatkin NE. Cannabinoids in the treatment of chemotherapy-induced
nausea and vomiting: beyond prevention of acute emesis. J Support
Oncol 2007; 5: 1–9.
51. Qian QH, Yue W, Wang YX, Yang ZH, Liu ZT, Chen WH. Gingerol inhibits
cisplatin-induced vomiting by down regulating 5-hydroxytryptamine,
dopamine and substance P expression in minks. Arch Pharm Res 2009;
32: 565–573.
52. Kris MG., Tonato M, Bria E i wsp. Consensus recommendations for the
prevention of vomiting and nausea following high-emetic-risk chemotherapy. Support Care Cancer 2011; 19 (Suppl 1): S25–S32.
53. Olver I, Clark-Snow RA., Ballatori E i wsp. Guidelines for the control of
nausea and vomiting with chemotherapy of low or minimal emetic
potential. Support Care Cancer 2011; 19 (Suppl 1): S33–S36.
54. Roila F, Warr D, Aapro M, i wsp. Delayed emesis: moderately emetogenic
chemotherapy (single-day chemotherapy regimens only). Support Care
Cancer 2011; 19 (Suppl 1): S57–S62.
55. Feyer PC, Maranzano E, Molassiotis A i wsp. Radiotherapy-induced
nausea and vomiting (RINV): MASCC/ESMO guideline for antiemetics
in radiotherapy: update 2009. Support Care Cancer 2011; 19 (Suppl
1): S5–S14.
33
Download