Czy w Polsce przeszkodą tworzenia infrastruktury

advertisement
AKTUALNE PROBLEMY ROZWOJU
INFRASTRUKTUR
GEOINFORMACYJNYCH
Jerzy Gaździcki
Wrocław, 19 listopada 2003
TREŚĆ
•
•
•
•
•
Wprowadzenie
Inicjatywa globalna (GSDI)
Inicjatywa europejska (INSPIRE)
Sytuacja w Polsce
Znaczenie edukacji (GLOBE)
Spatial Data Is Critical to Governments
and Business
• Government and business information is a valuable
resource in all nations
• Estimated 80% of government data in the USA has a
spatial component
• Geography serves as the common thread to address
diverse issues
• Can’t effectively address Electronic Government,
Homeland Security or Sustainable/Livable
Communities without geographic information
- produkt rynkowy
- kompletny system
- technologia
- dyscyplina naukowa
- dziedzina edukacji
- dział gospodarki
Lata
Czasy
Charakterystyka
starożytne
entuzjazm
średniowieczne
rozwój
nowożytne
stagnacja
najnowsze
globalizm
1960
1970
1980
1990
GEOINFORMACYJNE SYSTEMY
I INFRASTRUKTURY
INFRASTRUKTURA
GEOINFORMACYJNA
(SDI)
SPOŁECZEŃSTWO
TERYTORIUM
SYSTEM
GEOINFORMACYJNY
GRUPA
UŻYTKOWNIKÓW
(GIS)
TEMATYKA
DEFINICJA SDI
Infrastruktura geoinformacyjna (SDI):
• jest zespołem środków technicznych, politycznych i
ekonomicznych oraz przedsięwzięć instytucjonalnych,
które ułatwiają dostęp do danych przestrzennych oraz
korzystanie z nich,
• służy do wyszukiwania, oceny, transferu i stosowania
tych danych przez ich użytkowników i producentów na
wszystkich poziomach administracji publicznej, sektora
gospodarczego, sektora społecznego (nonprofit) oraz
środowiska naukowego, a także przez obywateli w
ogólności.
The Big Picture View
SDIs supporting
user needs
Regional/
Multi-national
User Applications drawing on
& supporting SDIs
National
Global
State, local
E-Gov & E-Business
Homeland Security
Disaster Management
Land Tenure
Health Monitoring
Market Development
and
… many others
Standards supporting
Infrastructure & Applications
ISO, OGC, National
GSDI
Key Components
 METADATA documentation
CLEARINGHOUSE (Catalogue) for discovery
and access
 Interoperability STANDARDS for data and
technology
 Set of globally consistent CORE data
 Enabling interoperable TECHNOLOGIES
 Ability to integrate logically-consistent collections
of other GEODATA
 Collaborative working RELATIONSHIPS

Access, Sharing, Interoperability and
Relationships to Contribute to a more
Stable Sustainable World
Core Data
Other Thematic Data
Cadastral
Transportation
Flood Zones
Hydrography
Demographic
Government Units
Landcover
Geodetic Control
Biological
Elevation
Imagery
Economic
Social
Standardsbased software
Interfaces, data
content models,
and operational
agreements
A View of GSDI
Portals, Projects, and Programs
Applications and Models
Access & Discovery Services
Data Sources
How Do Organizations
Implement a SDI
• Technical:
– Document data using Metadata Standard
(ISO Standard)
– Publish metadata (and data) in the GSDI
Clearinghouse Network
– Use interoperable specifications and
interfaces
– Promote integration of core data
How Do Organizations
Implement a SDI
• Institutional:
– Use Clearinghouse as a resource for sharing data
– Leverage resources to gain maximum value of
investments
– Ensure data is shared with users to greatest extent
allowable
– Minimize duplication
– Use spatial data to enhance government and
business decision processes ( E-gov )
– Integrate activities to serve multiple objectives
– Coordinate and build partnerships within and
among nations
How Do We Make It Happen
Globally?
• Develop our national and multinational efforts
according to international standards, and engage
with participating nations
• Support Regional SDI’s and regional
collaboration
• Pool our resources to exchange best practices and
technologies
Spatial Data Infrastructures What
are some Outcomes?
• A way to preserve investments in data and
technology for reuse in future years
• Implementation of proven data and technology
practices:
–
–
–
–
Metadata
Clearinghouse
Data Standards
Geoprocessing Interoperability
• Partnerships and networks for local to global data
sharing and collaboration
CHARAKTERYSTYKA ESDI
Inicjatywa INSPIRE zmierza do utworzenia Europejskiej Infrastruktury
Danych Przestrzennych (ESDI) dostarczającej użytkownikom
zintegrowane usługi geoinformacyjne, np. w zakresie wizualizacji i
łączenia informacji oraz dokonywania analiz przestrzennych i czasowych.
Usługi te powinny umożliwiać użytkownikom wyszukiwanie i
uzyskiwanie geoinformacji w sposób interoperacyjny dla różnych celów,
korzystając z różnych źródeł na poziomach od lokalnego do globalnego.
ESDI obejmie odpowiednią politykę i organizację, dane i technologie,
standardowe mechanizmy przekazu oraz finansowe i ludzkie zasoby, które
niezbędne są do tego, aby zaspokojone zostały potrzeby wszystkich
użytkowników geoinformacji.
Zintegrowane usługi geoinformacyjne realizowane będą w sieci baz
danych powiązanych wspólnymi standardami i protokółami.
INSPIRE architectural vision
The architecture envisioned by
INSPIRE deploys interoperable
services that will help to produce and
publish, find and access, and
eventually, use and understand
geographic information over the
internet across the European Union
and Accession Countries at local,
national, and European levels.
Recommendations for framework
legislation
• Recommendation 1: General
– It is the responsibility of each Member State to install and operate a
national spatial data infrastructure.
• Recommendation 2: Architecture
– INSPIRE shall be built upon national spatial data infrastructures.
– Adopt the proposed architecture model
– Priorities should be given to the following uses:
•
•
•
•
•
find geographic information,
view geographic information,
access the information,
translation of queries and/or results of queries,
e-commerce.
– Each country participating to INSPIRE shall set-up and maintain at
least one catalog server on which metadata about reference and
thematic geographic information is publicly available.
Recommendations for framework legislation
• Recommendation 3: Standards
–
–
–
–
Reference system
Internet as medium
Metadata, Catalog services (ISO-OGC oriented)
Transfer of geographic information (GML 3.0, standards for coverage
data
• Recommendation 4: Technical design
– All data models and architectural components shall be documented with
the Unified Modelling Language (UML) [ISO/TS 19103]
• Recommendation 5: Certification
– Each country shall have authoritative coordinate transformation services;
– Certification shall be required for reference system transformation
services;
– Certification shall be required for cartographic projection calculation
services.
Harmonogram działań
• Faza przygotowawcza
• - przed zatwierdzeniem dyrektywy programu
• Faza przejściowa
• - tworzenie warunków do formalnego
wdrożenia
• Faza wdrożenia
• - wdrażanie i monitorowanie programu
Faza przygotowawcza (2004-2005)
• Przygotowania do utworzenia stałego biura
• Koordynacja i realizacja strategii wdrożenia
• Uruchomienie projektów dot.warunków
technicznych w ramach 6.P.R.
• Uruchomienie projektów pilotowych
• Przygotowanie wytycznych dotyczących
metadanych
• Uruchomienie projektu badawczego
dotyczącego „clearinghouse”
Faza przygotowawcza (c.d.)
• Studia nad europejską siecią telekomunikacyjną
• Uruchomienie portalu internetowego z
połączeniami do ośrodków narodowych i
regionalnych
• Utworzenie 10 grup specjalistycznych
• Grupa Ekspertów będzie działała jako prekursor
Komitetu INSPIRE
• Finansowanie z budżetu UE (9,8 mln E)
• Obsługa 10 osobowy personel
Faza przejściowa (2006-2007)
• Działalność operacyjna Komitetu INSPIRE
wpierana przez stałe biuro w KE
• Zakres działalności:
• - wspomaganie KE w ustanawianiu warunków
technicznych i wytycznych
• Przygotowanie krajów członkowskich do
wdrożenia programu INSPIRE
• Wysokość budżetu : 13,5 mln Euro
• Ilość personelu: 20 osób
Faza wdrożenia (2008-2015)
• Operacyjne działanie struktur organizacyjnokoordynacyjnych
• Dalsze działanie specjalistycznych grup
roboczych
• Monitorowanie i ocena wdrażania programu
• Wprowadzanie niezbędnych korekt i uzupełnień
legislacyjnych
• Aktualizacja i modernizacja warunków
technicznych
Faza wdrożenia (c.d)
• Opracowanie nowych przepisów wykonawczych
do dyrektyw celem wypełnienia luk
• Pełna integracja z innymi programami UE
• Wysokość budżetu 4,5 – 8,5 mln euro/na rok
• Ilość personelu: 20 osób
Ramowy zakres dyrektywy
•
•
•
•
•
Cel i zakres ESDI
Opis danych przestrzennych
Prawa dostępu do danych
Zasady wdrożenia systemu
Zagadnienia monitorowania i raportowania
ROLA PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO
Każde uczestniczące państwo odpowiada za utworzenie
i funkcjonowanie państwowej infrastruktury
geoinformacyjnej obejmującej metadane, dane
podstawowe (referencyjne) i tematyczne
(środowiskowe). Dane te mają być dostępne
elektronicznie z zastosowaniem usług katalogowych
oraz wizualizacyjnych ... (INSPIRE)
OCENA STANU PRZEDSIĘWZIĘĆ WIĄŻĄCYCH
SIĘ Z INFRASTRUKTURĄ GEOINFORMACYJNĄ
• studia i koncepcje
• projekty
• próby
• inicjatywy
• pilotaże
• częściowe/pełne funkcjonowanie
• dalszy rozwój
KRYTERIA INICJATYWY SDI
• istnienie i dostępność strategii tworzenia
infrastruktury
• skuteczna koordynacja
• szerokie zainteresowanie i uczestnictwo
• promocja (popularyzacja, dokumentacja, dostęp)
• finansowanie (realne środki, konkretny plan)
• partnerstwo (umowy o współpracy)
Oficjalne stanowisko ...
... Przygotowany został ...obszerny raport ujawniający unijnym partnerom
po raz pierwszy bardzo wysoki poziom zaawansowania polskiej
infrastruktury informacji przestrzennej, który znacznie wyprzedza końcowe
oczekiwania autorów projektu INSPIRE ...
Infrastrukturą informacji przestrzennej w dużym uproszczeniu jest
wszystko to co pozwala uzyskać taką informację, po to aby ją zamieścić w
jednolitym systemie informatycznym, przetwarzać i udostępniać. Polska
wyprzedziła znacznie inne kraje w pozyskiwaniu informacji (ośrodki
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej), jej aktualności (obowiązek
zgłaszania i przekazywania robót), jakości (sprawdzanie operatów przy
odbiorze) i rozległości zakresu (obowiązek inwentaryzacji i koordynacji
technicznego uzbrojenia terenu). Równolegle jednak na modłę trendów
zachodnioeuropejskich zorganizowano kilkadziesiąt standardowych
systemów informacji o środowisku i jego zagrożeniach ...
I wyniki badania opinii środowiska...
Czy w Polsce przeszkodą w tworzeniu infrastruktury
geoinformacyjnej jest brak realistycznych programów
rozwoju?
TAK
RACZEJ TAK
RACZEJ NIE
NIE
NIE WIEM
Czy w Polsce przeszkodą w tworzeniu infrastruktury
geoinformacyjnej jest brak środków ekonomicznych?
TAK
RACZEJ TAK
RACZEJ NIE
NIE
NIE WIEM
Czy w Polsce przeszkodą w tworzeniu infrastruktury
geoinformacyjnej jest brak danych odpowiedniej jakości?
TAK
RACZEJ TAK
RACZEJ NIE
NIE
NIE WIEM
Czy w Polsce przeszkodą w tworzeniu infrastruktury
geoinformacyjnej jest brak koordynacji i współdziałania?
TAK
RACZEJ TAK
RACZEJ NIE
NIE
NIE WIEM
Czy w Polsce przeszkodą w tworzeniu infrastruktury
geoinformacyjnej jest wadliwe prawo?
TAK
RACZEJ TAK
RACZEJ NIE
NIE
NIE WIEM
Czy w Polsce przeszkodą w tworzeniu infrastruktury
geoinformacyjnej jest niewłaściwa standaryzacja?
TAK
RACZEJ TAK
RACZEJ NIE
NIE
NIE WIEM
Czy w Polsce przeszkodą w tworzeniu infrastruktury
geoinformacyjnej jest trudny dostęp do danych (cena)?
TAK
RACZEJ TAK
RACZEJ NIE
NIE
NIE WIEM
Czy w Polsce przeszkodą w tworzeniu infrastruktury
geoinformacyjnej jest przestarzałe szkolnictwo
niedostosowane do potrzeb rynku pracy?
TAK
RACZEJ TAK
RACZEJ NIE
NIE
NIE WIEM
Inne przeszkody w tworzeniu infrastruktury geoinformacyjnej
określone przez specjalistów uczestniczących w badaniu
opinii środowiska
• Brak dostatecznie wyszkolonych specjalistów - praktyków
w dziedzinie geoinformacji, w tym programistów,
operatorów i administratorów systemów.
• Brak motywacji do korzystania z dostępnych studiów
uzupełniających i podyplomowych.
• Niedostateczna popularyzacja systemów
geoinformacyjnych.
• Negatywny stosunek decydentów do tworzenia
infrastruktury geoinformacyjnej.
• Scentralizowany, rozdzielczo-nakazowy system
zarządzania geodezją.
• Partykularne interesy, po części wiążące się z korupcją.
www.gsdi.org
www.ec-gis.org
www.gridw.pl
www.ptip.org.pl
(www.gridw.pl/ptip)
Download