Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

advertisement
Nazwa modułu:
Podstawy fizjologii
Rok akademicki:
Wydział:
Kierunek:
2014/2015
Kod: EIB-1-380-s
Punkty ECTS:
5
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Inżynieria Biomedyczna
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Język wykładowy: Polski
Profil kształcenia:
Specjalność:
-
Forma i tryb studiów:
Ogólnoakademicki (A)
Semestr: 3
Strona www:
Osoba odpowiedzialna:
dr n. med. Majka Jolanta ([email protected])
Osoby prowadzące: dr n. med. Majka Jolanta ([email protected])
Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM
Student, który zaliczył moduł zajęć
wie/umie/potrafi
Powiązania z EKK
Sposób weryfikacji
efektów kształcenia
(forma zaliczeń)
M_W001
Dysponuje uporządkowaną wiedzą dotyczącą
podstawowych mechanizmów
homeostatycznych organizmu ludzkiego
aktywności komórek pobudliwych.
IB1A_W04, IB1A_W05,
IB1A_W06, IB2A_W03
Egzamin, Kolokwium,
Udział w dyskusji
M_W002
Dysponuje uporządkowaną wiedzą dotyczącą
podstawowych mechanizmów
homeostatycznych organizmu ludzkiego
aktywności komórek pobudliwych.
IB1A_W04, IB1A_W05
Egzamin, Kolokwium
M_W003
Dysponuje uporządkowaną wiedzą dotyczącą
podstawowych mechanizmów
homeostatycznych organizmu ludzkiego
aktywności komórek pobudliwych.
IB1A_W04, IB1A_W05,
IB1A_W06, IB2A_W03
Egzamin, Kolokwium,
Udział w dyskusji
Wiedza
Kompetencje społeczne
1/6
Karta modułu - Podstawy fizjologii
M_K001
Dysponuje uporządkowaną wiedzą dotyczącą
podstawowych mechanizmów
homeostatycznych organizmu ludzkiego
aktywności komórek pobudliwych.
Zna i rozumie podstawowe fizjologiczne
mechanizmy aktywności układu sercowonaczyniowego.
Zna i rozumie rolę fizjologiczną układu
oddechowego w całości funkcjonowania
organizmu i mechanizmy kontroli jego
aktywności.
Dysponuje uporządkowaną wiedzą z zakresu
fizjologii przewodu pokarmowego i układu
wewnątrzwydzielniczego.
Umie samodzielnie zinterpretować wyniki
badań laboratoryjnych z zakresu morfologii
krwi i układu krzepnięcia
Zna i potrafi zinterpretować podstawowe
metody diagnostyczne układu krążenia i
układu oddechowego.
IB1A_W03, IB1A_W04,
IB1A_W05, IB1A_W06
Zaangażowanie w
pracę zespołu
Potrafi zastosować uzyskaną wiedzę z zakresu
fizjologii do rozwiązywania podstawowych
mechanizmów homeostatycznych
regulujących funkcje życiowe organizmu
ludzkiego.
Zna podstawowe pojęcia z zakresu fizjologii
człowieka i potrafi komunikować się w
środowisku medycznym.
Zna podstawowe rodzaje badań
laboratoryjnych i diagnostycznych, potrafi
dokonać ich prostej oceny w zakresie
spełniającym oczekiwania środowisk
medycznych w trakcie przyszłej współpracy
zawodowej.
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
E-learning
Inne
Zajęcia
warsztatowe
Zajęcia
terenowe
Zajęcia
praktyczne
Zajęcia
seminaryjne
Konwersatori
um
Ćwiczenia
projektowe
Ćwiczenia
laboratoryjne
Forma zajęć
Ćwiczenia
audytoryjne
Student, który zaliczył moduł
zajęć wie/umie/potrafi
Wykład
Kod EKM
2/6
Karta modułu - Podstawy fizjologii
Wiedza
M_W001
Dysponuje uporządkowaną
wiedzą dotyczącą
podstawowych mechanizmów
homeostatycznych organizmu
ludzkiego aktywności
komórek pobudliwych.
+
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
M_W002
Dysponuje uporządkowaną
wiedzą dotyczącą
podstawowych mechanizmów
homeostatycznych organizmu
ludzkiego aktywności
komórek pobudliwych.
+
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
M_W003
Dysponuje uporządkowaną
wiedzą dotyczącą
podstawowych mechanizmów
homeostatycznych organizmu
ludzkiego aktywności
komórek pobudliwych.
+
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
Kompetencje społeczne
3/6
Karta modułu - Podstawy fizjologii
M_K001
Dysponuje uporządkowaną
wiedzą dotyczącą
podstawowych mechanizmów
homeostatycznych organizmu
ludzkiego aktywności
komórek pobudliwych.
Zna i rozumie podstawowe
fizjologiczne mechanizmy
aktywności układu sercowonaczyniowego.
Zna i rozumie rolę
fizjologiczną układu
oddechowego w całości
funkcjonowania organizmu i
mechanizmy kontroli jego
aktywności.
Dysponuje uporządkowaną
wiedzą z zakresu fizjologii
przewodu pokarmowego i
układu
wewnątrzwydzielniczego.
Umie samodzielnie
zinterpretować wyniki badań
laboratoryjnych z zakresu
morfologii krwi i układu
krzepnięcia
Zna i potrafi zinterpretować
podstawowe metody
diagnostyczne układu
krążenia i układu
oddechowego.
+
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
Potrafi zastosować uzyskaną
wiedzę z zakresu fizjologii do
rozwiązywania podstawowych
mechanizmów
homeostatycznych
regulujących funkcje życiowe
organizmu ludzkiego.
Zna podstawowe pojęcia z
zakresu fizjologii człowieka i
potrafi komunikować się w
środowisku medycznym.
Zna podstawowe rodzaje
badań laboratoryjnych i
diagnostycznych, potrafi
dokonać ich prostej oceny w
zakresie spełniającym
oczekiwania środowisk
medycznych w trakcie
przyszłej współpracy
zawodowej.
4/6
Karta modułu - Podstawy fizjologii
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład
1.Metody liczenia elementów morfotycznych krwi, oznaczania hematokrytu, grup
krwi i aktywności układu hemostatycznego.
2.Funkcjonowanie złącza nerwowo-mięśniowego i czynność mostków poprzecznych w
komórce mięśnia szkieletowego.
3.Fizjologia pojedynczej komórki mięśnia szkieletowego a mięśnia szkieletowego jako
całości.
4.Elektrofizjologia komórki mięśnia sercowego i komórki rozrusznikowej układu
bodźcoprzewodzącego serca.
5.Analiza EKG, osłuchiwanie serca i płuc oraz pomiar ciśnienia tętniczego u człowieka.
6.Spirometryczne testy diagnostyczne.
7.Mechanizmy kontrolujące równowagę kwasowo-zasadową i analiza diagramu
Davenpporta
Ćwiczenia laboratoryjne
1.Podstawowe wiadomości z zakresu homeostazy i fizjologicznych mechanizmów
aktywności komórek pobudliwych.
2.Fizjologia złącza nerwowo-mięśniowego i komórki mięśnia szkieletowego.
3.Podstawy fizjologii komórki mięśnia gładkiego i sercowego.
4.Aktywność bioelektryczna komórek pobudliwych serca i wzajemne zależności
pomiędzy aktywnością elektryczną i mechaniczna w sercu.
5.Cykl pracy serca i wewnątrzpochodne oraz zewnątrzpochodne mechanizmy
regulujące pracę serca.
6.Opory naczyniowe, rodzaje i wartości ciśnień w układzie krążenia, zjawiska filtracji i
resorpcji.
7.Centralne i lokalne mechanizmy regulacji, oporu naczyniowego, przepływu
tkankowego i ciśnienia systemowego.
8.Rodzaje oporów oddechowych i proces wymiany gazowej w płucach oraz
podstawowe diagnostyczne statyczne i dynamiczne testy oddechowe.
9.Charakterystyka krążenia płucnego, wartości stosunku wentylacji do przepływu w
płucnego oraz lokalne i neuronalne mechanizmy regulujące czynność układu
oddechowego.
10.Budowa układu wydalniczego, charakterystyka procesów krążenia nerkowego,
filtracji resorpcji zwrotnej.
11.Wydzielanie kanalikowe oraz nerkowe mechanizmy odpowiedzialne za utrzymanie
prawidłowej objętości i równowagi kwasowo-zasadowej płynów ustrojowych.
12.Fizjologiczne aktywność motoryczna i wydzielnicza przewodu pokarmowego.
13.Fizjologiczna aktywność zewnątrzwydzielnicza trzustki i wątroby oraz procesy
trawienia i wchłaniania w przewodzie pokarmowym.
14.Podstawowe pojęcia z zakresu fizjologii układu wewnątrzwydzielniczego i
endokrynalna aktywność podwzgórza i przysadki.
15.Podstawowe informacje z zakresu fizjologicznej aktywności hormonów gruczołu
tarczowego, trzustki, kory nadnerczy, przytarczyc i gonad.
Ćwiczenia audytoryjne
-
Sposób obliczania oceny końcowej
5/6
Karta modułu - Podstawy fizjologii
Ocena z kolokwiów na wykładach 50% oraz ocena z ćwiczeń laboratoryjnych 50%
Wymagania wstępne i dodatkowe
Podstawy anatomii człowieka, podstawowe
metabolizmu człowieka w stanie zdrowia
informacje
z
zakresu
procesów
biochemicznych
Zalecana literatura i pomoce naukowe
Podstawowa:
Władysław Z. Traczyk., „ Fizjologia człowieka”
Dodatkowa:
Stanisław J. Konturek., „Fizjologia człowieka”
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu
Nie podano dodatkowych publikacji
Informacje dodatkowe
Brak
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta
Obciążenie
studenta
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe
150 godz
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
150 godz
Punkty ECTS za moduł
5 ECTS
6/6
Download