Zasady dokonywania zmiany zobowiązania rolnośrodowiskowego

advertisement
Zasady dokonywania zmiany zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie Pakietu 8. Ochrona
gleb i wód wariantów 8.2 Międzyplon ozimy i 8.3 Międzyplon ścierniskowy dla wniosków
rolnośrodowiskowych kontynuacyjnych złożonych w 2013 roku
Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” zwanego dalej
rozporządzeniem rolnośrodowiskowym, zobowiązanie rolnośrodowiskowe w Pakiecie 8. Ochrona gleb i wód, obejmuje
obszar gruntów zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej w ramach
poszczególnych pakietów i ich wariantów, objęty obszarem zatwierdzonym w rozumieniu art. 6 ust. 2 lit. c rozporządzenia
Komisji (UE) nr 65/2011.
Zasady dokonywania zmian zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie Pakietu 8. Ochrona gleb i wód określa § 6
ust. 1 pkt 5 lit. b oraz pkt 9 rozporządzenia rolnośrodowiskowego (kolorem niebieskim oznaczono powierzchnię realizacji
wariantów 8.2, i 8.3, natomiast kolorem czerwonym oznaczono nieprawidłową powierzchnię realizacji tych wariantów)
I. Zmiana zobowiązania w ramach wariantów Pakietu 8. Ochrona gleb i wód - § 6 ust. 1 pkt 5 lit. b
Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia rolnośrodowiskowego dopuszcza się w Pakiecie 8. Ochrona gleb i wód w
ramach poszczególnych wariantów zmianę:
- miejsca uprawy roślin lub
- uprawianej rośliny
bez względu na zmianę wielkości obszaru, na którym zobowiązanie jest realizowane.
Przykład 1. Prawidłowa zmiana miejsca uprawy roślin
Deklaracja pakietu 8 w roku 2012
Działka rolna A
Działka rolna B
Działka rolna C
Powierzchnia 1 ha
Powierzchnia 2 ha
Powierzchnia 3 ha
Wariant 8.3. Facelia
Wariant 8.3. Facelia
Deklaracja pakietu 8 w roku 2013 – zmiana zgodna z § 6 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia rolnośrodowiskowego
Działka rolna A
Działka rolna B
Działka rolna C
Powierzchnia 1 ha
Powierzchnia 2 ha
Powierzchnia 3 ha
Wariant 8.3. Facelia
Wyjaśnienie: Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia rolnośrodowiskowego, została dokonana zmiana miejsca
uprawy roślin (działki rolne A i C zostały zamienione na działkę rolną B), w związku z czym dopuszczalne jest jednoczesne
zmniejszenie wielkości obszaru, na którym jest realizowane zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie wariantu 8.3.
Międzyplon ścierniskowy w Pakiecie 8. Ochrona gleb i wód.
Przykład 2 Prawidłowa zmiana miejsca uprawy roślin
Deklaracja pakietu 8 w roku 2012
Działka rolna A
Działka rolna B
Działka rolna C
Powierzchnia 1 ha
Powierzchnia 2 ha
Powierzchnia 4 ha
Wariant 8.3. Facelia
Wariant 8.3. Facelia
Deklaracja pakietu 8 w roku 2013 – zmiana zgodna z § 6 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia rolnośrodowiskowego
Działka rolna A
Działka rolna B
Działka rolna C
Powierzchnia 1 ha
Powierzchnia 2 ha
Powierzchnia 4 ha
Wariant 8.3. Facelia
Wyjaśnienie: Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia rolnośrodowiskowego, została dokonana zmiana miejsca
uprawy roślin (działka rolna A i B zostały zamienione na działkę rolną C), w związku z czym dopuszczalne jest jednoczesne
zwiększenie wielkości obszaru, na którym jest realizowane zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie wariantu 8.3
Międzyplon ścierniskowy w Pakiecie 8. Ochrona gleb i wód.
Przykład 3. Nieprawidłowa zmiana miejsca uprawy roślin
Deklaracja pakietu 8 w roku 2012
Działka rolna A
Działka rolna B
Działka rolna C
Powierzchnia 1 ha
Powierzchnia 2 ha
Powierzchnia 3 ha
Wariant 8.3. Facelia
Wariant 8.3. Facelia
Deklaracja pakietu 8 w roku 2013 – zmiana niezgodna z § 6 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia rolnośrodowiskowego
Działka rolna A
Działka rolna B
Działka rolna C
Powierzchnia 1 ha
Powierzchnia 2 ha
Powierzchnia 3 ha
Wariant 8.3. Facelia
Wyjaśnienie: Nie nastąpiła zmiana miejsca uprawy roślin, w związku z czym zmniejszenie wielkości obszaru, na którym
powinno być realizowane zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie wariantu 8.3 Międzyplon ścierniskowy w Pakiecie 8.
Ochrona gleb i wód jest niezgodne z przepisami.
Przykład 4. Nieprawidłowa zmiana miejsca uprawy roślin
Deklaracja pakietu 8 w roku 2012
Działka rolna A
Działka rolna B
Działka rolna C
Powierzchnia 1 ha
Powierzchnia 2 ha
Powierzchnia 3 ha
Wariant 8.3. Facelia
Wariant 8.3. Facelia
Deklaracja pakietu 8 w roku 2013 – zmiana niezgodna z § 6 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia rolnośrodowiskowego
Działka rolna A
Działka rolna B
Działka rolna C
Powierzchnia 1 ha
Powierzchnia 2 ha
Powierzchnia 3 ha
Wariant 8.3. Facelia
Wariant 8.3. Facelia
Wariant 8.3. Facelia
Wyjaśnienie: Na działkach rolnych A i C nadal jest uprawiana ta sama roślina w ramach wariantu 8.3, wobec tego nie
nastąpiła zmiana miejsca uprawy roślin, w związku z czym zwiększenie wielkości obszaru, na którym powinno być
realizowane zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie wariantu 8.3 Międzyplon ścierniskowy w Pakiecie 8. Ochrona gleb
i wód jest niezgodne z przepisami.
Przykład 5. Prawidłowa zmiana rośliny
Deklaracja pakietu 8 w roku 2012
Działka rolna A
Działka rolna B
Działka rolna C
Powierzchnia 1 ha
Powierzchnia 2 ha
Powierzchnia 3 ha
Wariant 8.3. Gorczyca
Wariant 8.3. Facelia
Deklaracja pakietu 8 w roku 2013 – zmiana zgodna z § 6 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia rolnośrodowiskowego
Działka rolna A
Działka rolna B
Działka rolna C
Powierzchnia 1 ha
Powierzchnia 2 ha
Powierzchnia 3 ha
Wariant 8.3. Facelia
Wariant 8.3. Gorczyca
Wyjaśnienie: Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia rolnośrodowiskowego, została dokonana zmiana rośliny na
działkach rolnych A i C.
Przykład 6. Prawidłowa zmiana miejsca uprawy roślin i zmiana rośliny
Deklaracja pakietu 8 w roku 2012
Działka rolna A
Działka rolna B
Działka rolna C
Powierzchnia 1 ha
Powierzchnia 2 ha
Powierzchnia 3 ha
Wariant 8.3. Gorczyca
Wariant 8.3. Gorczyca
Deklaracja pakietu 8 w roku 2013 – zmiana zgodna z § 6 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia rolnośrodowiskowego
Działka rolna A
Działka rolna B
Działka rolna C
Powierzchnia 1 ha
Powierzchnia 2 ha
Powierzchnia 3 ha
Wariant 8.3. Facelia
Wariant 8.3. Gorczyca
Wariant 8.3. Facelia
Wyjaśnienie: Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia rolnośrodowiskowego, została dokonana zarówno zmiana
miejsca uprawy roślin, jak i zmiana rośliny. Na działce rolnej A i C dokonano zmiany rośliny i jednocześnie nastąpiła zmiana
miejsca uprawy gorczycy z działek rolnych A i C na działkę rolną B. W związku z tym dopuszczalne jest zwiększenie wielkości
obszaru, na którym jest realizowane zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie wariantu 8.3 Międzyplon ścierniskowy w
Pakiecie 8. Ochrona gleb i wód.
II. Zmiana zobowiązania w ramach wariantów Pakietu 8. Ochrona gleb i wód - § 6 ust. 1 pkt 9
Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia rolnośrodowiskowego dopuszcza się w Pakiecie 8. Ochrona gleb i wód zmianę
wariantu na inny wariant tego pakietu
Przykład 7. Prawidłowa zmiana wariantu Pakietu 8 na inny wariant tego pakietu
Deklaracja pakietu 8 w roku 2012
Działka rolna A
Działka rolna B
Działka rolna C
Powierzchnia 1 ha
Powierzchnia 2 ha
Powierzchnia 3 ha
Wariant 8.3. Facelia
Wariant 8.3. Facelia
Deklaracja pakietu 8 w roku 2013 – zmiana zgodna z § 6 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia rolnośrodowiskowego
Działka rolna A
Działka rolna B
Działka rolna C
Powierzchnia 1 ha
Powierzchnia 2 ha
Powierzchnia 3 ha
Wariant 8.2. Żyto ozime
Wariant 8.2. Żyto ozime
Wyjaśnienie: Została dokonana zmiana wariantu 8.3. na wariant 8.2. w ramach Pakietu 8 Ochrona gleb i wód, na działkach
rolnych A i C, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia rolnośrodowiskowego.
Przykład 8. Nieprawidłowa zmiana wariantu Pakietu 8 na inny wariant tego pakietu
Deklaracja pakietu 8 w roku 2012
Działka rolna A
Działka rolna B
Działka rolna C
Powierzchnia 1 ha
Powierzchnia 2 ha
Powierzchnia 3 ha
Wariant 8.3. Facelia
Wariant 8.3. Facelia
Deklaracja pakietu 8 w roku 2013 – zmiana niezgodna z § 6 ust. 1 pkt9 rozporządzenia rolnośrodowiskowego
Działka rolna A
Działka rolna B
Działka rolna C
Powierzchnia 1 ha
Powierzchnia 2 ha
Powierzchnia 3 ha
Wariant 8.2. Żyto ozime
Wyjaśnienie: Dokonano zmiany wariantu 8.3 na 8. 2, z tym że nowy wariant miałby być realizowany na innym obszarze niż
dotychczas realizowany wariant 8.3, co jest niezgodnie z § 6 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia rolnośrodowiskowego
Zmiany do wniosków o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych
W bieżącym roku rolnicy mogą składać zmiany do wniosku polegające na zmianie rośliny deklarowanej do uprawy jako
międzyplon, zarówno w ramach danego wariantu jak i skutkujące zmianą wariantów w ramach Pakietu 8. Zmiany powinny
być składane na formularzu zmiany do wniosku o przyznanie płatności w biurze powiatowym ARiMR właściwym, ze względu
na miejsce zamieszkania rolnika albo siedzibę rolnika.
Złożenie formularza zmiany do wniosku powinno być dokonane do dnia 30 września br. Termin ten wynika z wymogów,
jakie zostały określone dla wariantów 8.2 i 8.3 w załączniku nr 3 do rozporządzenia rolnośrodowiskowego („Wymogi dla
poszczególnych pakietów i wariantów”), tzn.:
wykonania po zbiorze plonu głównego siewu roślin ozimych jako międzyplonu ozimego do dnia 30 września
(dotyczy wariantu 8.2 Międzyplon ozimy);
wykonania po zbiorze plonu głównego siewu roślin jarych jako międzyplonu ścierniskowego do dnia 30 września
(dotyczy wariantu 8.3 Międzyplon ścierniskowy).
Zmiana planu działalności rolnośrodowiskowej
Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia rolnośrodowiskowego wszelkie zmiany w zobowiązaniu rolnośrodowiskowym, należy
uwzględnić w planie działalności rolnośrodowiskowej. Zmiany w planie działalności rolnośrodowiskowej w związku ze
zmianą zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie Pakietu 8. Ochrona gleb i wód należy dokonać najpóźniej w terminie
25 dni od dnia w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności w roku 2014 tj. do dnia 9 czerwca
2014 r.
Jeżeli rolnik jednocześnie ubiega się o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych w ramach Pakietu 8. Ochrona gleb i wód,
a także Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone i nastąpi zmiana uprawianej rośliny, co spowoduje konieczność dokonania
zmian w planie działalności rolnośrodowiskowej w zakresie planowanego zagospodarowania nawozów naturalnych, zmian
tych należy również dokonać najpóźniej w terminie 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków
o przyznanie płatności w roku 2014, tj. do dnia 9 czerwca 2014 r.
Download