Wzór umowy najmu

advertisement
UMOWA NAJMU
zawarta w dniu …….. w Lesku pomiędzy:
POWIATEM LESKIM
z siedzibą: 38-600 Lesko, ul. Rynek 1
REGON- 371034980, NIP- 688-12-44-572
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu:
Marka Pańko – Starosta Leski
Stanisława Szelążka – Wicestarosta
zwanym w dalszej treści umowy Wynajmującym,
a ………………………, legitymującym się dowodem osobistym: ……………….,
posiadającym PESEL: …………………, zam. …………….
zwanym w dalszej treści umowy Najemcą.
§1
1. Wynajmujący oddaje Najemcy do używania lokal użytkowy w budynku przy ul.
Rynek 17, 38-600 Lesko o powierzchni 32,92m², stanowiący część nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 669/1 o powierzchni 0,0474 ha obj.
KW nr KS1E/00030197/3 w Lesku z przeznaczeniem na działalność handlową
Najemcy.
2. Wynajmujący
oświadcza,
że
jest
właścicielem
lokalu
opisanego
w ust. 1.
3. Wynajmujący oświadcza, że przedmiot najmu wolny jest od wszelkich obciążeń na
rzecz osób trzecich, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić Najemcy wykonywanie
jego uprawnień wynikających z umowy.
1.
2.
3.
4.
§2
Najemca wykorzystywał będzie przedmiot najmu na prowadzenie działalności
handlowej.
Użytkowanie przedmiotu najmu w sposób inny niż nieokreślony w §2 ust. 1 może
nastąpić wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Wynajmującego.
Najemca może oddać przedmiot najmu osobom trzecim w podnajem lub do
bezpłatnego używania wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Wynajmującego.
Wynajmujący zezwala Najemcy na dokonanie robót budowlanych oraz przebudowy
lokalu będącego przedmiotem najmu w celu uzyskania przez niego funkcjonalności
odpowiedniej dla działalności handlowej, a Najemca zobowiązuje się do wykonania
ww. prac zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa budowlanego we
własnym zakresie i na własny koszt.
§3
1. Czynsz oraz inne świadczenia obciążające Najemcę ustala się w sposób następujący:
1) Czynsz najmu ustala się w wysokości …….+ podatek VAT. Czynsz netto do
zapłaty wynosi ……….. (słownie:……………). Na dzień zawarcia niniejszej umowy
koszt brutto najmu wynosi: ………..tj. kwota netto plus podatek VAT 23%
.
Razem koszt brutto ………. (słownie:
)
2) Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany stawek czynszu oraz innych opłat
określonych w §3 w razie wzrostu czynników stanowiących podstawę do ustalenia
wysokości tych opłat lub innych ruchów cenowych powodujących wzrost inflacji.
3) Czynsz za niepełny miesięczny okres rozliczeniowy będzie naliczony
proporcjonalnie do stawki czynszu za pełny miesiąc.
4) Najemca ponosi we własnym zakresie koszty zużycia energii elektrycznej, dostawy
wody oraz odprowadzenia nieczystości płynnych i stałych.
5) Podatek od nieruchomości Najemca będzie uiszczał wg stawek obowiązujących na
terenie Gminy Lesko.
2. Najemca będzie regulował czynsz z tytułu najmu lokalu z góry do 10 dnia każdego
miesiąca na podstawie faktury wystawianej przez Wynajmującego, przelewem na
rachunek bankowy Wynajmującego.
3. Za dzień zapłaty czynszu uważa się datę wpływu środków na rachunek
Wynajmującego.
4. Każda zmiana wysokości czynszu opisanego w §3 ust. 1 pkt 1 wymaga sporządzenia
aneksu do umowy.
5. Czynsz najmu naliczany będzie od dnia 01.04.2013 r.
§4
1. Najemca podpisując niniejszą umowę zobowiązuje się do:
1) używania przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem,
2) pokrycia szkód powstałych z jego winy lub z winy osób działających
z upoważnienia Najemcy.
3) utrzymania przedmiotu najmu we właściwym stanie technicznym
i sanitarnym oraz do utrzymania w obrębie nieruchomości oraz dojść, właściwego
porządku i czystości,
4) dbania i ochrony przed dewastacją wynajętego lokalu,
5) po rozwiązaniu umowy, zwrócenia przedmiotu najmu w stanie nie pogorszonym,
poza zużyciem wynikającym z jego prawidłowej eksploatacji.
§5
Umowa zostaje zawarta na okres 3 lat tj. od dnia 01.04.2013 r. do dnia 31.03.2016 r.
§6
Umowa może być rozwiązana wyłącznie w następujących przypadkach:
1) przez Wynajmującego w trybie natychmiastowym- w przypadku niezapłacenia
czynszu przez dwa pełne okresy płatności, po uprzednim pisemnym –wezwaniu do
uregulowania zobowiązania,
2) przez Wynajmującego, w przypadku określonym w art. 667 § 2 Kodeksu
cywilnego, pod warunkiem, że Wynajmujący zawiadomi Najemcę na piśmie
o okolicznościach uzasadniających wypowiedzenie z wyznaczeniem 1- miesięcznego
terminu do zaprzestania zawinionego przez Najemcę postępowania,
3) przez Najemcę, w przypadku określonym w art. 664 § 2 Kodeksu cywilnego,
4) przez każdą ze stron, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia,
5) w każdym czasie za porozumieniem stron.
§7
1. W przypadku rozwiązania umowy najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić
Wynajmującemu w dniu rozwiązania umowy przedmiot umowy w stanie nie
pogorszonym, poza zużyciem wynikającym z normalnej eksploatacji i nie dochodzić
od Wynajmującego zwrotu kosztów poniesionych przez Najemcę z tytułu
przeprowadzonych prac adaptacyjnych i remontów bieżących.
2. W przypadku zwłoki w przekazaniu Wynajmującemu przedmiotu najmu po
rozwiązaniu umowy Najemca zapłaci karę umowną w wysokości 100.00 zł za każdy
dzień zwłoki w przekazaniu lokalu, płatną w terminie 7 dni od daty doręczenia mu
pisemnego wezwania do zapłaty.
§8
Niniejsza umowa stanowi tytuł prawny do dysponowania przedmiotem najmu
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego w zakresie niezbędnym do realizacji celu
niniejszej umowy.
§9
Najemca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na udostępnienie treści niniejszej
umowy w przypadku złożenia o to wniosku w trybie ustawy właściwej w sprawach
dostępu do informacji publicznej lub na podstawie innych przepisów wiążących
Wynajmującego. W takim przypadku Najemca nie będzie dochodził od Wynajmującego
żadnych roszczeń przewidzianych prawem, w szczególności w oparciu przepisy dotyczące
ochrony dóbr osobistych.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 11
Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygał będzie właściwy sąd
powszechny, właściwy dla Wynajmującego.
§ 12
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Najemcy
i dwa dla Wynajmującego.
WYNAJMUJĄCY:
NAJEMCA:
Download