Umowa - Dolnośląski Park Innowacji i Nauki

advertisement
UMOWA NAJMU
W RAMACH PARKU TECHNOLOGICZNEGO DOLNOŚLĄSKIEGO PARKU INNOWACJI I NAUKI S.A.
zawarta w dniu __/__/_____r. w _________________ pomiędzy:
Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 53-326),
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000319739, o kapitale zakładowym 17 900 000 PLN (wpłaconym
w całości), o numerze NIP 898–214–16–56 i numerze REGON 020795886, zwaną dalej „DPIN S.A.” lub
"Wynajmującym", reprezentowaną przez:
1.
Lidia Ciesielska – Wiceprezes Zarządu
2.
Anna Wieczorkowska – Prokurent
oraz
……………………. z siedzibą w ………. pod adresem: ……………… (……-…… ………….) wpisaną do KRS prowadzonego
przez Sąd Rejonowy ………… pod numerem …………….., kapitał zakładowy …………., NIP: …………….., zwaną dalej
"Lokatorem" reprezentowaną przez:
1.
…………………. - ……………………………..
W dalszej części Umowy „Wynajmujący” i „Lokator” zwani będą również indywidualnie „Stroną” lub łącznie
„Stronami”.
ZWAŻYWSZY ŻE:
6.
1.
Wynajmujący jest właścicielem nieruchomości położonej przy ul. Kwiatkowskiego we Wrocławiu,
zabudowanej budynkiem DPIN S.A., na terenie którego prowadzony jest Inkubator Technologiczny DPIN
S.A., Inkubator Przedsiębiorczości DPIN S.A. oraz Park Technologiczny DPIN S.A. (dalej: „Nieruchomość”),
2.
DPIN S.A. utworzył Park Technologiczny na terenie Nieruchomości jako instrument przepływu wiedzy
i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami (dalej: „Park”);
3.
Rada Parku DPIN S.A. (dalej: „Rada Parku”) pozytywnie oceniła wniosek Lokatora w zakresie możliwości
prowadzenia przez Lokatora działalności na terenie Parku,
4.
Lokator oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Inkubatorów oraz Parku Technologicznego DPIN S.A.
(dalej: „Regulamin Parku”), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz posiada środki
techniczne i finansowe niezbędne dla wywiązania się ze zobowiązań wynikających z Umowy Najmu,
5.
Wynajmujący wyraża wolę wynajęcia Lokatorowi Przedmiotu Najmu wskazanego w Art. 1, a Lokator
wyraża wolę wzięcia Przedmiotu w najem od Wynajmującego,
Czynsz definiuje się jako: opłata za m2, plus opłata za części wspólne liczone jako 15% opłaty za
powierzchnię wynajmu,
Strony zawierają niniejszą Umowę o następującej treści:
ART. 1.PRZEDMIOT UMOWY
1.1. Wynajmujący niniejszym oddaje Lokatorowi w najem, a Lokator niniejszym przyjmuje w najem, na
zasadach określonych Umową Najmu, znajdujący się na terenie ….. lokal użytkowy o powierzchni ….. m2
wraz z …….., wskazanymi na rzucie powierzchni najmu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy
(„Przedmiot Najmu” lub „Lokal”).
1.2. Przedmiot Najmu przez cały okres najmu (dalej: „Okres Najmu”) będzie wykorzystywany na cele ……..
1.3. W ramach stosunku najmu, Lokatorowi będzie przysługiwało także uprawnienie do korzystania
z powierzchni wspólnych Parku, na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie Parku, a także z usług
Parku wskazanych w załączniku nr 4.
1.4. Lokator ma prawo dostępu do Przedmiotu Najmu w godzinach otwarcia Parku, zgodnie z Regulaminem
Parku. Zmiana przeznaczenia lub sposobu wykorzystania Przedmiotu Najmu wymaga uprzedniej pisemnej
zgody Wynajmującego.
1.5. Lokator zapoznał się z lokalizacją Nieruchomości, z planami architektonicznymi budynków oraz
z usytuowaniem budynków w obrębie Nieruchomości, a także przed zawarciem Umowy Najmu uzyskał
wszelkie inne informacje potrzebne lub przydatne do zawarcia Umowy Najmu.
1.6. Lokator przyjmuje do wiadomości, że w okresie najmu otoczenie Nieruchomości i plany oraz rozkład lokali
mogą zostać zmienione. Wynajmujący zastrzega sobie prawo i możliwość zmiany charakteru lokali oraz
przebudowy i rozbudowy budynków lub niektórych części Nieruchomości (w tym przebudowy istniejących
oraz tworzenia nowych lokali, zmiany pionowych ciągów komunikacyjnych, zmiany ich kierunku itp.), za
wyjątkiem lokalu będącego przedmiotem niniejszej Umowy, na co Lokator wyraża zgodę i na co nie jest
wymagana zgoda Lokatora. Lokator rozumie i akceptuje, że plany architektoniczne i instalacji dotyczące
części wspólnych Nieruchomości mogą ulec zmianie w trakcie prac budowlanych.
1.7. Powierzchnia wskazana powyżej, stanowić będzie podstawę dla obliczania czynszu i wszelkich innych
należności, o których mowa w Umowie, chyba, że postanowienia niniejszej Umowy stanowią inaczej.
1.8. Lokator oświadcza, że samodzielnie i na własne ryzyko dokonał oceny zyskowności działalności w ramach
Parku. Wynajmujący w żadnym przypadku nie gwarantuje osiągnięcia przez Lokatora spodziewanego
rezultatu.
ART. 2. PRZEKAZANIE PRZEDMIOTU NAJMU, CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY ORAZ KORZYSTANIE
Z PRZEDMIOTU NAJMU
2.1. Przekazanie Przedmiotu Najmu
2.1.1. Przedmiot Najmu zostanie przekazany Lokatorowi w aktualnym stanie technicznym znanym
Lokatorowi, co do którego Lokator nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.
2.1.2. Stan Przedmiotu Najmu jest opisany w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy. Przed dniem przekazania
lokalu Lokator wpłaci Wynajmującemu Kaucję Gwarancyjną, o której mowa w Art. 5 lub ustanowi
inne zabezpieczenie na zasadach określonych w niniejszej Umowie. Do czasu skutecznego
ustanowienia zabezpieczenia, Wynajmujący jest uprawniony do wstrzymania wydania Lokatorowi
Przedmiotu Najmu.
2.1.3. W protokole zdawczo-odbiorczym Przedmiotu Najmu sporządzonym w dniu przekazania zgodnie
z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, powinny być zamieszczone odczyty
liczników (podliczników) należących do Przedmiotu Najmu, a Lokator ponosić będzie koszty dostaw
mediów począwszy od jego wydania. Z wyjątkiem wad ukrytych, Wynajmujący odpowiada względem
Lokatora jedynie za te wady Przedmiotu Najmu, które zostały wskazane w protokole zdawczo –
odbiorczym. Niewskazanie takich wad w protokole skutkuje niemożnością powoływania się na nie
przez Lokatora w terminie późniejszym.
2.1.4. Jeżeli zostaną stwierdzone wady ograniczające lub uniemożliwiające korzystanie z Przedmiotu Najmu
i których usunięcie wymaga czasowego opróżnienia Przedmiotu Najmu, Wynajmujący może
zaoferować Lokatorowi lokal zastępczy o odpowiedniej powierzchni, a Lokator ma obowiązek objąć
zaoferowany lokal w miejsce Przedmiotu Najmu. Lokatorowi nie przysługuje w takiej sytuacji żądanie
obniżenia Czynszu czy odszkodowania za okres występowania wad ograniczających czy też
wyłączających korzystanie z Przedmiotu Najmu, ani też uprawnienie do wypowiedzenia najmu.
2.1.5. Nakłady poniesione przez Lokatora w związku z prowadzoną przez niego przebudową, remontem lub
aranżacją Przedmiotu Najmu, a także wszelkie inne nakłady prowadzące do ulepszenia Przedmiotu
Najmu, których dokona Lokator, nie podlegają zwrotowi, a Lokatorowi nie przysługuje uprawnienie
do żądania od Wynajmującego zwrotu ich wartości. Wynajmujący może także według swego wyboru
zażądać przywrócenia stanu poprzedniego Przedmiotu Najmu lub je zachować bez obowiązku zwrotu
ich wartości.
2.1.6. Lokatorowi nie przysługuje żądanie zwrotu nakładów (kosztów) wykonania napraw obciążających
Wynajmującego, jeżeli uprzednio nie poinformował Wynajmującego o konieczności dokonania takiej
naprawy wraz z wyznaczeniem mu odpowiedniego terminu do jej wykonania.
2.1.7. W przypadku, gdy Lokator wbrew żądaniu Wynajmującego nie przywróci Przedmiotu Najmu do
pierwotnego stanu w terminie wskazanym przez Wynajmującego, chyba że Strony dokonają innych
zgodnych ustaleń w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Wynajmujący będzie miał prawo, po
uprzednim, pisemnym ustaleniu dodatkowego co najmniej 7 dniowego terminu, dokonać tego
samodzielnie, i obciążyć Lokatora kosztami takich robót, które płatne będą przez Lokatora na żądanie
Wynajmującego.
2.2. Okres obowiązywania Umowy Najmu
2.2.1.Umowa Najmu wchodzi w życie z dniem jej podpisania i zostaje zawarta na okres ……………... Stronom
nie przysługuje prawo wcześniejszego jednostronnego rozwiązania ani odstąpienia od Umowy, o ile
nie wynika to bezpośrednio z Umowy lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2.2.2.Umowa Najmu może ulec przedłużeniu na kolejny okres, na pisemny wniosek Lokatora przedłożony
Wynajmującemu na co najmniej 1 miesiąc przed upływem okresu najmu, pod warunkiem wydania
przez Radę Parku pozytywnej opinii na zaproponowane warunki przedłużenia Umowy oraz złożenia
przez Wynajmującego oświadczenia woli o przedłużeniu umowy. Na powyższą okoliczność Strony
sporządzą i podpiszą aneks do Umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2.3. Korzystanie z Przedmiotu Najmu
2.3.1.Podjęcie przez Lokatora jakiejkolwiek działalności dodatkowej w Przedmiocie Najmu w stosunku do
działalności określonej w części wstępnej Umowy i wskazanej we wniosku Lokatora złożonym Radzie
Parku, („Działalność Dodatkowa”), wymaga uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego,
poprzedzonej opinią Rady Parku. Działalnością Dodatkową jest wszelka działalność odbiegająca od
określonej w części wstępnej w zakresie rodzaju/asortymentu oferowanych usług lub artykułów.
2.3.2.Na Lokatorze ciąży obowiązek uzyskania wszelkich zezwoleń, koncesji lub/i licencji niezbędnych dla
prowadzenia przez Lokatora działalności, w tym także dotyczących używania nazwy/oznaczenia
handlowego, logo oraz znaków towarowych/usługowych.
2.3.3.Lokator oświadcza, iż ilość osób świadczących pracę i/lub usługi w Przedmiocie Najmu na
jakiejkolwiek podstawie prawnej nie przekroczy łącznie ………. osób. Przekroczenie wskazanego limitu
wymaga uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Lokator przyjmuje do wiadomości, iż
zwiększenie limitu osób może być niemożliwe ze względu na przepisy prawa powszechnie
obowiązującego w zakresie prawa budowlanego oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a
każde zwiększenie ustalonego limitu może wiązać się ze zwiększeniem wysokości Czynszu i/lub
kosztów eksploatacyjnych.
2.3.4.Wynajmujący zastrzega sobie prawo oddania do używania innym osobom lokali i/lub powierzchni
znajdujących się na terenie Nieruchomości z przeznaczeniem na dowolny rodzaj działalności i nie
gwarantuje Lokatorowi wyłączności lub braku konkurencji w stosunku do działalności prowadzonej
przez Lokatora w Przedmiocie Najmu. Z tego tytułu nie przysługują Lokatorowi wobec
Wynajmującego żadne roszczenia.
2.3.5.W sytuacji, jeżeli zmiana przepisów prawa spowoduje w trakcie trwania Umowy konieczność
przeprowadzenia w Przedmiocie Najmu dodatkowych prac, w tym dotyczących substancji
wynajętego Przedmiotu Najmu, Lokator zobowiązany jest do ich wykonania na własny koszt.
2.3.6.Niezawinione przez Wynajmującego przerwy w dostępie do Nieruchomości, w tym do Przedmiotu
Najmu – niezależnie z jakiej przyczyny – nie skutkują zwolnieniem z obowiązku zapłaty czynszu najmu
oraz innych należności wynikających z Umowy, ani obniżeniem kwoty czynszu oraz innych należności.
Wynajmujący jest uprawniony do ewakuowania obiektów znajdujących w ramach Nieruchomości ze
względów bezpieczeństwa oraz do zamknięcia dostępu na teren Nieruchomości w takim wypadku.
2.4. Działalność w Przedmiocie Najmu; przebudowa, remont lub aranżacja Przedmiotu Najmu
2.4.1. Lokator nie może niszczyć, dewastować lub zaśmiecać pomieszczeń ani terenów w obrębie
Nieruchomości ani prowadzić prac lub produkcji zagrażających życiu ludzi i środowisku pod rygorem
natychmiastowego rozwiązania umowy oraz naprawienia wyrządzonej z tego tytułu szkody na
zasadach ogólnych.
2.4.2. Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek działalności lub jakichkolwiek prac związanych z przebudową,
remontem lub aranżacją Lokalu, Lokator jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody
Wynajmującego na ich prowadzenie. Jeżeli prowadzenie działalności lub wykonanie takich prac w
całości lub w części wymaga jakichkolwiek zgód lub zezwoleń organów administracji publicznej lub
innych służb publicznych, takie zgody lub zezwolenia będą uzyskane przez Lokatora na jego koszt i
ryzyko. Lokator przedstawi Wynajmującemu na piśmie pełne informacje na temat planowanych
prac, wskazując ostateczne terminy ukończenia poszczególnych robót, warunki techniczne oraz
wszelkie inne okoliczności, o których Wynajmujący powinien zostać poinformowany z
wyprzedzeniem. W szczególności, Lokator:
2.4.2.1. zawiadomi Wynajmującego o dacie rozpoczęcia i zakończenia prac w celu umożliwienia
Wynajmującemu ich inspekcji;
2.4.2.2. będzie prowadzić prace zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Wynajmującego;
2.4.2.3. zapewni, aby wszystkie
(pierwszorzędnej) jakości;
materiały
wykorzystywane
w
trakcie
prac
były
wysokiej
2.4.2.4. zapewni, że wszelkie dostawy materiałów do Lokalu, w związku z prowadzoną działalnością lub
pracami prowadzonymi przez Lokatora, będą wykonywane wyłącznie poprzez tereny
komunikacyjne wskazane przez Wynajmującego (teren dostaw), jak również zgodnie z
warunkami ustalonymi przez Wynajmującego lub generalnego wykonawcę (włączając godziny
dostaw) oraz w taki sposób, aby nie kolidowały z innymi dostawami do budynku wykonywanymi
przez innych najemców czy też osoby uprawnione do dokonywania takich dostaw;
2.4.2.5. będzie stosował się do wytycznych Wynajmującego lub osób upoważnionych przez
Wynajmującego, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzeganiem przepisów BHP
w związku z dostępem lub dostawami do Lokalu dla celów prowadzenia prac przez Najemcę;
2.4.2.6. nie będzie prowadził żadnych prac budowlanych, instalacyjnych czy wykończeniowych, które
mogłoby uszkodzić lub fizycznie osłabić elementy konstrukcyjne lub elementy wykończenia lub
jakiejkolwiek ich części, lub też utrudnić lub uniemożliwić świadczenie usług lub dostawy
mediów lub obsługę innych lokali przez Wynajmującego; w szczególności Lokator powinien w
czasie działalności oraz jakichkolwiek prac przestrzegać ograniczeń obciążania podłóg i stropów;
2.4.2.7. dostarczy Wynajmującemu, nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia prac, trzy kompletne
zestawy dokumentacji powykonawczej oraz kopie wszelkich instrukcji obsługi i konserwacji
dotyczących wszelkich urządzeń, systemów i innych elementów wykończenia zainstalowanych w
Lokalu przez Lokatora, jak również wszelkie inne dokumenty wymagane do ich użytkowania,
2.4.2.8. zezwoli przedstawicielom Wynajmującego oraz innym upoważnionym osobom na dokonanie
sprawdzenia wykonanych przez Najemcę prac w Przedmiocie Najmu (w szczególności odbiorów
technicznych instalacji i systemów zamontowanych w Lokalu przez odpowiednich
wykonawców);
2.4.2.9. 2.4.2.9 tak szybko jak to możliwe (w każdym wypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
ukończenia prac przez Lokatora) naprawi wszelkie ich usterki.
ART. 3. UTRZYMANIE PRZEDMIOTU NAJMU
3.1. Lokator jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości w lokalach o których mowa w § 1.1 oraz za
konserwację wnętrz Przedmiotu Najmu w celu zapewnienia należytego stanu Przedmiotu Najmu tak, aby
stan Przedmiotu Najmu nie uległ pogorszeniu. Obowiązek konserwacji dotyczący Lokatora obejmuje
między innymi: malowanie i odnawianie ścian, okien, podłogi itp., konserwację i wymianę drzwi w
Przedmiocie Najmu, wymianę zamków do drzwi, kluczy, armatury, grzejników, zaworów, rezerwuarów,
urządzeń toaletowych, umywalek, instalacji elektrycznej i urządzeń innego rodzaju, czyszczenie kolanek
instalacji hydraulicznej i odwadnianie umywalek i toalet oraz czyszczenie, konserwację i naprawę
wszelkich innych urządzeń znajdujących się w Przedmiocie Najmu. Lokator zobowiązany jest w
szczególności do utrzymania i naprawy wszystkich wykończeniowych, instalacyjnych i urządzeń
wykonanych lub zamontowanych przez Lokatora lub na jego zlecenie, lub na jego koszt przez
Wynajmującego.
3.2. Na żądanie Wynajmującego Lokator przedstawi protokoły z przeglądów, badań, konserwacji, napraw
prowadzonych przez Lokatora zgodnie z wymogami przepisów prawa.
3.3. Lokator ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem dokonanych przez niego napraw,
konserwacji czy wymian lub ich zaniechania.
3.4. Lokator umożliwi Wynajmującemu lub upoważnionym przez niego osobom wstęp do Przedmiotu Najmu w
celu inspekcji lub dokonania koniecznej naprawy. Wynajmujący będzie posiadał duplikat głównego klucza
na wypadek konieczności wejścia do Przedmiotu Najmu podczas nieobecności Lokatora z powodu awarii
lub innego zagrożenia. Klucz ten będzie przechowywany w opieczętowanej kopercie. W przypadku użycia
klucza, osoba upoważniona do jego użycia sporządzi protokół i doręczy go Lokatorowi.
3.5. Lokatorowi nie przysługuje obniżka czynszu ani innych opłat przewidzianych w niniejszej umowie ani
żadna inna forma rekompensaty za czas wykonywania w Przedmiocie Najmu obciążających Lokatora lub
Wynajmującego napraw lub konserwacji, niezależnie od niedogodności lub czasu ich trwania.
3.6. Po wykryciu usterki w Przedmiocie Najmu, za usunięcie której odpowiedzialność ponosi Lokator,
Wynajmujący ma prawo żądać od Lokatora (a Lokator jest zobowiązany do spełnienia takiego żądania)
niezwłocznego dokonania odpowiedniej naprawy, wymiany lub konserwacji.
3.7. Jeżeli Lokator, mimo pisemnego wezwania Wynajmującego, nie wykona w zakreślonym przez
Wynajmującego stosownym terminie wymian i napraw, do jakich jest on zobowiązany Wynajmujący może
wykonać te roboty na koszt i ryzyko Najemcy.
ART. 4. CZYNSZ NAJMU I KOSZTY EKSPLOATACYJNE
4.1. Czynsz najmu
4.1.1. Lokator będzie płacił z góry Wynajmującemu miesięczny czynsz za korzystanie z Przedmiotu Najmu
w kwocie …………………….. PLN netto („Czynsz”), powiększony o należny podatek od towarów i usług.
4.1.2. Obowiązek zapłaty Czynszu oraz kosztów eksploatacyjnych powstaje z dniem wydania Przedmiotu
Najmu. Jeżeli wydanie Przedmiotu Najmu nie nastąpi z przyczyn leżących po stronie Lokatora, Lokator
będzie zobowiązany do zapłaty Czynszu wraz z kosztami eksploatacyjnymi począwszy od
umówionego terminu wydania.
4.1.3. Wynajmujący wystawi Lokatorowi fakturę z tytułu zapłaty Czynszu w terminie do 25 dnia każdego
poprzedniego miesiąca, za który następuje zapłata. Czynsz będzie płatny w terminie 7 dni od dnia
wystawienia faktury przez Wynajmującego na rachunek Wynajmującego wskazany na fakturze. W
przypadku pierwszej wpłaty, faktura zostanie wystawiona następnego dnia po podpisaniu umowy i
czynsz będzie płatny w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury.
4.1.4. Jeśli obowiązek uiszczenia Czynszu rozpoczyna się lub kończy później niż pierwszego dnia danego
miesiąca, to Czynsz należny za ten miesiąc zostanie obliczony proporcjonalnie do ilości dni
w miesiącu, za który Lokator miał obowiązek płacić Czynsz.
4.1.5. Dniem dokonania zapłaty będzie dzień uznania wpłatą rachunku bankowego Wynajmującego.
4.1.6. W razie zwłoki w uiszczaniu należności Lokator zapłaci Wynajmującemu ustawowe odsetki.
4.1.7. Wysokość Czynszu określona w ust. 4.1 będzie corocznie waloryzowana zgodnie z Regulaminem
Parku.
4.1.8. Jakiekolwiek zastrzeżenia Lokatora do wysokości wystawionej faktury VAT nie wstrzymują obowiązku
zapłaty należności. Zastrzeżenia te będą rozpatrywane przez Wynajmującego odrębnie i w przypadku
uznania ich zasadności dokonana nadpłata zostanie zaliczona na poczet Czynszu za kolejne okresy.
4.1.9. Lokator wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, przekazywanych przez
Wynajmującego na adres mailowy Lokatora……………………………………………………………………………..
4.2. Koszty
4.2.1.Przez okres najmu, Lokator ma obowiązek ponosić zryczałtowane Koszty Eksploatacyjne, w wysokości
proporcjonalnej do powierzchni Przedmiotu Najmu.
4.2.2.Niezależnie od Czynszu, Kosztów Eksploatacyjnych i Udziału w Częściach Wspólnych, Lokator przez
cały okres korzystania z Przedmiotu Najmu ponosi dodatkowo koszty związane bezpośrednio z
funkcjonowaniem Lokatora w Przedmiocie Najmu obejmujące w szczególności koszty zużycia energii
elektrycznej. Podstawą obliczania powyższych kosztów będą w odniesieniu do kosztów energii
elektrycznej – wskazania liczników oraz taryfy dostawców energii elektrycznej do Nieruchomości, w
odniesieniu do udziału powierzchni Przedmiotu Najmu w części budynku, w jakiej Przedmiot Najmu
się znajduje i która będzie opomiarowana odrębnym podlicznikiem energii elektrycznej. Zasady
ponoszenia przez Lokatora kosztów zużycie energii elektrycznej ustalone w Umowie Najmu
uwzględniają korzystanie przez lokatora z odbiorników elektrycznych stanowiących standardowe
wyposażenie biur. W przypadku korzystania przez Lokatora z urządzeń, z których korzystaniem będzie
się wiązało ponadstandardowe zużycie energii elektrycznej strony odrębnie ustala zasady rozliczania
energii elektrycznej. Strony ustalają ponadto, że jeśli w opomiarowanej podlicznikiem części
Nieruchomości Lokator będzie jedynym użytkownikiem lub nie wszystkie pomieszczenia zostaną
wynajęte i będą z nich korzystały inne osoby (tj. pozostałe pomieszczenie nie będą udostępnione
Wynajmującemu lub osobie trzeciej) to lokatora będzie ponosił całe koszty energii elektrycznej
ustalonej na podstawie wskazań podlicznika lub koszty odpowiadające części powierzchni
opomiarowanej nieruchomości w stosunku do części wynajętej (wykorzystywanej) przez innych
najemców. Lokator zapłaci zaliczkowo prognozowane koszty zużycia energii eklektycznej w
przedmiocie najmu w wysokości: biuro 1PLN netto oraz lokal produkcyjny 3PLN netto, za każdy metr
kwadratowy Przedmiotu najmu powiększony o 15% udziału w częściach wspólnych nieruchomości
4.2.3.Zaliczkę na poczet Kosztów Eksploatacyjnych oraz kosztów zużycia energii elektrycznej…………………….,
Lokator będzie płacił miesięcznie, z góry, nie później niż do 7 dnia kalendarzowego każdego miesiąca.
4.2.4.W okresie do końca pierwszego roku kalendarzowego w którym nastąpiło rozpoczęcie najmu, zaliczka
na poczet Kosztów Eksploatacyjnych oraz kosztów zużycia energii elektrycznej ……………, będą płatne
miesięcznie w wysokości ………….PLN (słownie: ……………………….) netto za każdy metr kwadratowy
Przedmiotu Najmu. Kwota powyższa zostanie powiększona o podatek od towarów i usług (VAT). W
sytuacji tego wymagającej, wysokość zaliczki może być odpowiednio modyfikowana przez
Wynajmującego, nie częściej niż cztery razy w roku kalendarzowym.
4.2.5.W następnych latach kalendarzowych wysokość płatnych miesięcznie zaliczek na poczet Kosztów
Eksploatacyjnych oraz kosztów zużycia energii elektrycznej, …………………………, określone zostaną
przez Wynajmującego na podstawie oszacowania przewidywanych w danym roku kalendarzowym
kosztów obsługi i utrzymania Nieruchomości oraz zużycia energii elektrycznej ………… przez Lokatora.
Lokator zostanie poinformowany na piśmie o wysokości Opłat Eksploatacyjnych obowiązujących w
danym roku kalendarzowym nie później niż do końca trzeciego miesiąca tego roku. W terminie trzech
miesięcy od rozpoczęcia następnego roku kalendarzowego Wynajmujący przekaże Lokatorowi
zestawienie kosztów objętych Kosztami Eksploatacyjnymi oraz płatnościami za energię elektryczną
………………………., poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym. Po obliczeniu Kosztów
Eksploatacyjnych oraz płatności za energię elektryczną ………………… za poprzedni rok kalendarzowy
(lub jego część, jeżeli rozpoczęcie lub zakończenie Najmu nie nastąpiło odpowiednio 1 stycznia lub 31
grudnia):
4.2.5.1. w wypadku, jeżeli kwota zapłaconych przez Lokatora w danym roku lub jego części Kosztów
Eksploatacyjnych oraz płatności za energię elektryczną …………………. była wyższa od kosztów
poniesionych przez Wynajmującego w tym roku, Lokatorowi przysługiwać będzie prawo zwrotu
takiej nadwyżki, które dokonane zostanie poprzez skorygowanie ostatniej (najpóźniejszej)
faktury VAT wystawionej we wskazanym wyżej roku lub jego części. W przypadku, w którym
całkowite skorygowanie ostatniej faktury VAT wspomnianej powyżej nie wystarczy do zwrotu
całości nadwyżki, Wynajmujący skoryguje kolejne faktury VAT dotyczące Kosztów
Eksploatacyjnych począwszy od najpóźniejszych.
4.2.5.2. w wypadku, jeżeli kwota zapłaconych przez Lokatora w danym roku lub jego części Kosztów
Eksploatacyjnych oraz płatności za energię elektryczną ………………… była niższa od
rzeczywistych kosztów poniesionych przez Wynajmującego w tym roku, Lokator zobowiązany
będzie zapłacić Wynajmującemu różnicę w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wystawienia
przez Wynajmującego faktury VAT na podstawie zestawienia kosztów.
4.2.6. Zmiana stawki Kosztów eksploatacyjnych lub zmiana innych opłat ponoszonych przez Najemcę w
oparciu o indywidualne liczniki nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.
4.2.7. Koszty związane z przyłączeniem i/lub korzystaniem z innych mediów niż opisane powyżej i/lub w
Regulaminie Parku, a także koszty usuwania odpadów biurowych, postprodukcyjnych oraz innych
nieczystości w zakresie nieobjętym niniejszą Umową oraz Regulaminem Parku, Lokator usuwać
będzie we własnym zakresie i na własny koszt, w sposób uprzednio uzgodniony z Wynajmującym na
piśmie.
ART. 5. KAUCJA
5.1. Lokator, w celu zabezpieczenia wykonania jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy,
zobowiązuje się wpłacić na rachunek Wynajmującego w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej
Umowy, nie później jednak niż przed dniem wydania Przedmiotu Najmu, kaucję w wysokości
trzymiesięcznego Czynszu oraz Kosztów eksploatacyjnych brutto na rachunek DPIN S.A. Bank Zachodni
WBK S.A. I Oddział we Wrocławiu, nr rachunku 56 1090 2398 0000 0001 0934 9293
5.2. Po rozwiązaniu Umowy, rozliczeniu wszelkich płatności na rzecz Wynajmującego oraz przekazaniu
Przedmiotu Najmu Wynajmującemu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie, Wynajmujący
zwróci Lokatorowi kaucję w kwocie nominalnej. Kaucja nie podlega oprocentowaniu ani waloryzacji.
5.3. Wynajmujący może skorzystać z zabezpieczenia i zaliczyć kwotę otrzymaną z tytułu kaucji na zaległe
świadczenie, jeżeli Lokator nie zapłaci Wynajmującemu w terminie którejkolwiek z należności, do
zapłacenia, której Lokator zobowiązany jest na podstawie niniejszej Umowy. Postanowienie to nie wyłącza
możliwości zastosowania przez Wynajmującego środków przysługujących Wynajmującemu w razie
naruszenia Umowy przez Lokatora, a w szczególności skorzystania z prawa rozwiązania umowy ze
skutkiem natychmiastowym.
5.4. Lokator zobowiązany jest w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia otrzymania pisemnego
powiadomienia o wzroście opłat przysługujących Wynajmującemu z tytułu niniejszej Umowy, uzupełnić
kwotę kaucji stosownie do ust. 5.1.
5.5. W przypadku wykorzystania przez Wynajmującego części lub całości środków objętych kaucją Lokator jest
zobowiązany w terminie 14 (słownie: czternastu) dni liczonych od dnia wykorzystania tych środków przez
Wynajmującego uzupełnić kwotę kaucji do jej wymaganej wysokości, po rygorem rozwiązania przez
Wynajmującego niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, za pisemnym powiadomieniem
Lokatora.
ART. 6.DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA STRON
6.1. Pozostałe zobowiązania Lokatora:
6.1.1. Przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy, Lokator jest obowiązany:
6.1.1.1. wykorzystywać Przedmiot Najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i przestrzegać przepisów
dotyczących użytkowania Przedmiotu Najmu, a w szczególności Regulaminu Parku, przepisów
o ochronie przeciwpożarowej, o ochronie środowiska, energetycznych, budowlanych,
bezpieczeństwa i higieny pracy;
6.1.1.2. utrzymywać Przedmiot Najmu w dobrym stanie technicznym i sanitarnym, z uwzględnieniem
stanu określonego w protokole zdawczo-odbiorczym i odnawiać go tak często, jak będzie to
konieczne;
6.1.1.3. wykonywać działalność zgodnie z prawem i w sposób odpowiadający możliwościom i celom
Nieruchomości,
6.1.1.4. bez uprzedniej zgody Wynajmującego nie montować ani nie wystawiać żadnych znaków,
reklam, afiszy lub flag na powierzchniach wspólnych, na ścianach zewnętrznych Przedmiotu
Najmu, w oknach lub poza terenem Przedmiotu Najmu.
6.1.2. Lokator ponosi odpowiedzialność za Przedmiot Najmu od dnia wydania Przedmiotu Najmu, zgodnie
z przepisami prawa.
6.1.3. Lokator ma obowiązek niezwłocznie zgłaszać Wynajmującemu na piśmie wszystkie uszkodzenia i
awarie w Nieruchomości lub w jego sąsiedztwie, o których mu wiadomo.
6.1.4. Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego Lokatorowi nie wolno przenieść praw ani
obowiązków, a także dokonać przelewu wierzytelności przysługującej mu w stosunku do
Wynajmującego wynikających z niniejszej Umowy na inną osobę, ani też wnosić takiego prawa jako
wkładu, jak również podnająć w całości lub w części Przedmiot Najmu, bądź też oddać Przedmiot
Najmu w części lub całości osobie trzeciej do bezpłatnego używania czy też wykonywania zarządu w
stosunku do części lub całości prowadzonej działalności w Przedmiocie Najmu. W sytuacji
przeniesienia przez Lokatora praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na inną osobę
Lokator będzie ponosił solidarną odpowiedzialność z przejmującym prawa i obowiązki wynikające
z niniejszej Umowy, za wszelkie zobowiązania tego ostatniego wynikające z niniejszej Umowy
w stosunku do Wynajmującego i osób trzecich.
6.1.5. Lokator wyraża zgodę na przeniesienie przez Wynajmującego części lub całości praw i obowiązków
wynikających z niniejszej Umowy oraz prawa do zabezpieczeń na rzecz innych podmiotów, w tym
na rzecz banku lub innej instytucji finansującej/kredytującej Wynajmującego.
6.1.6. Lokator nie może potrącać swoich wierzytelności wobec Wynajmującego z Czynszem ani
jakimikolwiek innymi płatnościami Lokatora dla Wynajmującego na podstawie Umowy. Lokatorowi
nie przysługuje prawo wstrzymania żadnych płatności dla Wynajmującego.
ART. 7. ROZWIĄZANIE UMOWY NAJMU
7.1. Wynajmujący jest uprawniony do wyrażenia zgody na wcześniejsze rozwiązanie niniejszej Umowy, na
pisemny i umotywowany wniosek Lokatora. W razie pozytywnej decyzji Wynajmującego, Lokator jest
zobowiązany do opuszczenia i opróżnienia Przedmiotu Najmu na zasadach określonych niniejszą Umową
lub odrębnie uprzednio ustalonych przez Strony na piśmie.
7.2. Lokator ma prawo rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem
na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli Przedmiot Najmu ma wady, które uniemożliwiają przewidziane
w Umowie używanie, a Wynajmujący mimo wezwania nie usunął wad w czasie odpowiednim, chyba że
Wynajmujący wskazał Lokatorowi lokal zastępczy na okres występowania wad w Przedmiocie Najmu
7.3. Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdym z poniższych
przypadków:
7.3.1. Lokator nie wpłaci lub nie uzupełni w terminie kaucji określonej Art. 5 Umowy, lub też innego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy zaakceptowanego przez Wynajmującego,
7.3.2. Lokator opóźnia się z zapłatą Czynszu w kwocie stanowiącej równowartość dwóch miesięcznych
Czynszów najmu i nie ureguluje całości należności w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisemnego
wezwania do zapłaty,
7.3.3. Lokator opóźnia się z zapłatą Kosztów eksploatacyjnych lub ich części i/lub innych kosztów i nie
ureguluje należności w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania do zapłaty,
7.3.4. Lokator korzysta z Przedmiotu Najmu niezgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie, w tym
prowadzi Działalność Dodatkową lub narusza postanowienia Art. 2.3.3 i mimo pisemnego
upomnienia nie przestaje korzystać z niej w taki sposób,
7.3.5. Lokator pogorszy stan Przedmiotu Najmu lub podejmie działania na szkodę Wynajmującego i nie
usunie skutków takiego naruszenia lub nie zaniecha działań w ciągu 7 dni od dnia doręczenia mu
pisemnego wezwania,
7.3.6. Lokator podejmie prace budowlane lub remontowe względem Przedmiotu Najmu i/lub jego
otoczenia bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego,
7.3.7. Lokator odda Przedmiot Najmu w podnajem, dzierżawę lub do bezpłatnego używania bez
uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego,
7.3.8. Lokator nie uzyska lub utraci pozwolenie niezbędne w celu prowadzenia działalności gospodarczej
w Przedmiocie Najmu i nie uzyska go ponownie takiego pozwolenia w ciągu 30 dni,
7.3.9. Lokator stanie się niewypłacalny lub zaprzestanie płacenia swoich długów w rozumieniu ustawy
Prawo upadłościowe i naprawcze, lub gdy do właściwego Sądu złożony zostanie wniosek o
ogłoszenie upadłości Lokatora,
7.3.10. Lokator przestanie spełniać przesłanki upoważniające do zajmowania powierzchni w Parku,
określone postanowieniami Regulaminu Parku,
7.3.11. Lokator zostanie postawiony w stan likwidacji bądź faktycznie zaprzestanie działalności przez okres
co najmniej trzech miesięcy, chyba że likwidacja lub zakończenie działalności ma na celu jedynie
restrukturyzację lub połączenie, co jednakże Lokator powinien należycie udokumentować.
7.4. Wynajmujący jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym także
w razie naruszenia przez Najemcę innych obowiązków wskazanych w niniejszej Umowie i/lub Regulaminie
Parku, pod warunkiem pisemnego wezwania do zaprzestania takiego naruszenia i ewentualnie usunięcia
jego skutków i udzielenia Lokatorowi dodatkowego, co najmniej 7 dniowego terminu do zaniechania
naruszenia i ewentualnie usunięcia jego skutków.
7.5. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Najmu winno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
7.6. W razie opóźnienia Lokatora z zapłatą Czynszu i/lub Kosztów eksploatacyjnych i/lub innych kosztów i
nieuregulowania zaległej płatności w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia otrzymania od
Wynajmującego dodatkowego wezwania do zapłaty, Wynajmujący będzie uprawniony wstrzymać
dostawy mediów oraz świadczenie innych usług na rzecz Lokatora, niezależnie od innych środków
przysługujących Wynajmującemu na podstawie niniejszej Umowy i przepisów prawa, a Lokatorowi w
takiej sytuacji nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Wynajmującego.
7.7. Niezależnie od tego, czy Wynajmujący wykona przysługujące mu prawo do rozwiązania niniejszej Umowy
bez zachowania okresu wypowiedzenia, czy też nie, Wynajmujący ma prawo do żądania odszkodowania z
tytułu naruszenia przez Lokatora któregokolwiek z jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
ART. 8. ZWROT PRZEDMIOTU NAJMU
8.1. W terminie 2 (dwóch) dni od dnia wygaśnięcia Umowy Najmu na jakiejkolwiek podstawie prawnej,
Lokator zwróci Wynajmującemu Przedmiot Najmu w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem zużycia
wynikającego z normalnego korzystania z rzeczy. Przedmiot Najmu powinien być całkowicie opróżniony z
przedmiotów należących do Lokatora.
8.2. Wszelkie przedmioty, pozostawione przez Lokatora w Przedmiocie Najmu mogą zostać usunięte przez
Wynajmującego na koszt i ryzyko Lokatora. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
powstałe w związku z usuwaniem przedmiotów Lokatora.
8.3. Niezależnie od innych środków prawnych przysługujących Wynajmującemu, Lokator zobowiązany jest
zapłacić kwotę stanowiącą proporcjonalną równowartość trzykrotności Czynszu za każdy dzień
przypadający po dniu wygaśnięcia Umowy Najmu, w którym Lokator zajmować będzie całość lub część
Przedmiotu Najmu w terminie 3 (trzech) dni od dnia otrzymania wezwania w tym zakresie. Bezumowne
zajęcie Przedmiotu Najmu oraz zapłata kwoty, o której mowa powyżej, nie skutkuje przedłużeniem okresu
obowiązywania Umowy Najmu, ani nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Wynajmującego
naprawienia szkody w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.
8.4. Przy zwrocie pomieszczeń Strony sporządzą Protokół, w którym Wynajmujący ustali zakres ewentualnych
napraw dotyczących szkód przekraczających normalne zużycie Pomieszczeń. Koszty ich napraw obciążają
Lokatora. Jeżeli Lokator nie stawi się na wskazany przez Wynajmującego termin sporządzenia protokołu,
zostanie on sporządzony przez Wynajmującego samodzielnie, z zastrzeżeniem skutków wskazanych
powyżej.
8.5. Lokator w dacie rozwiązania Umowy zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu wszystkie klucze do
Nieruchomości. Jeżeli klucze nie zostaną mu zwrócone, Wynajmujący może otworzyć Przedmiot Najmu i
zmienić zamki na koszt Lokatora.
8.6. Po wygaśnięciu Umowy bez względu na przyczynę, Lokator ma prawo wstępu na teren Nieruchomości
wyłącznie w celu zabrania mienia z Przedmiotu Najmu i nie może prowadzić w Przedmiocie Najmu
działalności gospodarczej. Wynajmujący uniemożliwi Lokatorowi wstęp do Przedmiotu Najmu w innym
celu aniżeli opróżnienie Przedmiotu Najmu.
ART. 9. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
9.1. Odpowiedzialność Wynajmującego
9.1.1. Strony wyłączają odpowiedzialność Wynajmującego z tytułu szkód w poniższych przypadkach:
9.1.1.1. kradzieży lub innego przestępstwa na szkodę Lokatora, chyba że wynikać ono będzie z winy
umyślnej Wynajmującego;
9.1.1.2. przerw w dostawie mediów (w szczególności w dostawie wody, elektryczności, klimatyzacji);.
9.1.1.3. błędów lub niedociągnięć dotyczących organizacji i zarządzania Nieruchomością, chyba że
spowodowanych winą umyślną Wynajmującego;
9.1.1.4. zniszczeń dotyczących Nieruchomości, dóbr lub towarów zlokalizowanych w Nieruchomościach
w rezultacie awarii wody, wycieków, wilgotności lub innych zdarzeń; Lokator zobowiązany jest
posiadać polisę ubezpieczeniową dotycząca takiego ryzyka i z tego tytułu nie jest uprawniony
do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Wynajmującego;
9.1.1.5. w przypadku jakichkolwiek zdarzeń, które mogłyby skutkować poniesieniem odpowiedzialności
przez inne podmioty prowadzące działalność handlową na terenie Nieruchomości, ich
personel, dostawców lub klientów;
9.1.1.6. związanych z wykonaniem przez Wynajmującego uprawnień przewidzianych w Umowie Najmu
lub wynikających z przepisów prawa;
9.1.1.7. związanych z działaniem siły wyższej, przy czym pod pojęciem siły wyższej rozumie się
trzęsienie ziemi, działanie wiatru, pary, wody, elektryczności, ognia, zagrożenia atakiem o
charakterze zbrojnym lub terrorystycznym, zamknięcie zakładu przez pracodawcę (lock-out),
rozruchy, strajki, zamieszki, demonstracje, przerwy w dostawie towarów i usług oraz zdarzenia
pozostające poza ekonomicznym wpływem Wynajmującego.
9.2. Odpowiedzialność Lokatora
9.2.1. Lokator ponosi odpowiedzialność za swój personel, klientów, wspólników oraz partnerów
handlowych oraz inne podmioty działające na zlecenie Lokatora, pod kierownictwem Lokatora lub
według jego wskazówek.
9.2.2. Lokator niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin, powiadomi na piśmie
Wynajmującego o wszelkich okolicznościach, które mogą spowodować lub mieć wpływ na
odpowiedzialność Wynajmującego wobec Lokatora lub osób trzecich. W wypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wynajmujący
jest zwolniony od odpowiedzialności wobec Lokatora.
9.2.3. Lokator zobowiązuje się do zwolnienia Wynajmującego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich
roszczeń osób trzecich (w szczególności kosztów zewnętrznego zastępstwa procesowego)
powstałych na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z zobowiązań
wynikających z Umowy Najmu przez Lokatora.
ART. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. O ile Strony nie postanowiły inaczej w treści Umowy Najmu, wszelkie zawiadomienia i oświadczenia
pomiędzy Stronami wynikające z postanowień Umowy Najmu dokonywane będą listami poleconymi na
adresy wskazane w części wstępnej. Lokator jest upoważniony do wskazania na piśmie Wynajmującemu
adresu poczty elektronicznej, na który mogą być przesyłane informacje, oświadczenia i inna
korespondencja, ze skutkiem doręczenia na dzień wysłania wiadomości elektronicznej przez
Wynajmującego.
10.2. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy Najmu, a także powiadomienia muszą być sporządzone na piśmie i
podpisane przez obie Strony, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10.3. Pisma
przekazywane będą bezpośrednio do rąk przedstawiciela drugiej strony za potwierdzeniem ich
otrzymania, lub wysyłane listem poleconym na adres wskazany na wstępie lub na inny adres, o którym
strony będą się wzajemnie informować.
10.3. Za skutecznie doręczone uznawane będzie oświadczenie przesłane listem poleconym, który będzie
dwukrotnie awizowany pod ostatnim wskazanym do odbioru korespondencji adresem.
10.4. Obydwie Strony zachowają w tajemnicy istotne warunki ekonomiczne niniejszej Umowy, chyba że
ujawnienie tych informacji będzie wymagane na podstawie przepisów lub na żądanie właściwych władz
oraz z zastrzeżeniem możliwości ujawnienia tych informacji pracownikom, doradcom podatkowym i
prawnym oraz podmiotom finansującym i potencjalnym inwestorom.
10.5. Na żądanie Wynajmującego, wierzyciela hipotecznego lub posiadacza innego zabezpieczenia
dotyczącego Umowy, Lokator sporządzi i doręczy Wynajmującemu, posiadaczowi zabezpieczenia lub
innej osobie wskazanej przez Wynajmującego, oświadczenie na piśmie potwierdzające, że niniejsza
Umowa jest ważna i obowiązująca, fakt dokonania w niej zmian (jeśli tak, to w jakim zakresie), jaki jest
stan płatności Czynszu, czy istnieją jakiekolwiek naruszenia ze strony Wynajmującego (jeśli tak, ich
określenie) oraz dotyczące innych spraw związanych z niniejszą Umową w wymaganym zakresie.
Zaświadczenia dostarczone na podstawie niniejszego punktu będą przeznaczone jedynie dla osoby, dla
której zostaną one wydane.
10.6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
10.7. Ewentualne spory na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo
dla siedziby Wynajmującego.
10.8. Niniejsza Umowa zostaje sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze
stron. W razie rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi Umowy, rozstrzygająca jest wersja polska.
Strony wskazują następujące osoby upoważnione do podejmowania wszelkich niezbędnych działań służących
do koordynowania bieżącej realizacji Umowy.
Osoba koordynująca sprawy Inkubatora
Osoba koordynująca sprawy Lokatora
Imię i nazwisko
Imię i nazwisko
Nr telefonu
Nr telefonu
Nr faksu
Nr faksu
E-Mail
E-Mail
Inne dane
Inne dane
ART. 11. ZAŁĄCZNIKI
Poniższe załączniki stanowią integralną część Umowy Najmu:
L.p.
Załącznik Nr
Tytuł
1.
1
Regulamin Parku
2.
2
Rzut powierzchni
3.
3
Formularz protokołu zdawczo – odbiorczego
4.
4
Usługi objęte czynszem najmu
5.
5
Wniosek aplikacyjny
ART. 12.WEJŚCIE W ŻYCIE UMOWY NAJMU
Umowa Najmu wchodzi w życie z dniem podpisania.
WYNAJMUJĄCY
LOKATOR
Imię i Nazwisko:
Imię i Nazwisko:
Imię i Nazwisko:
Imię i Nazwisko:
Download