Załącznik nr 2 Zakres obowiązków Wykonawcy W ramach

advertisement
Załącznik nr 2
Zakres obowiązków Wykonawcy
W ramach opracowania, wykonania i wdrożenia bazy wiedzy o Dolnym Śląsku oraz związanej
infrastruktury sprzętowo-programowej dla potrzeb projektu pn. „Regionalna platforma informacyjna
dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-DolnySlask”, pełnienia funkcji Operatora platformy
wraz z promocją projektu oraz przeprowadzenia działań marketingowych wpisanych w strategię
rynkową platformy, Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego zabezpieczenia projektowego,
technicznego, organizacyjnego i promocyjnego realizacji Umowy, dostawy i konfiguracji sprzętu,
wytworzenia kontentu i oprogramowania, wykonania robót budowlano-montażowych oraz
utrzymania technicznego platformy i pełnienia funkcji operatorskich w okresie trwałości projektu.
Obowiązki Wykonawcy obejmują w szczególności:
I.
Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji Umowy
Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy w zakresie realizacji Umowy należy:
1.
opracowanie szczegółowego planu i harmonogramu realizacji Umowy,
2.
utworzenie Biura Projektu po stronie Wykonawcy, do zadań którego należeć będzie
koordynacja prac związanych z utworzeniem struktury organizacyjnej Wykonawcy
dotyczącej realizacji Umowy, utrzymanie komunikacji pomiędzy Wykonawcą a innymi
podmiotami uczestniczącymi w realizacji Projektu, bieżąca koordynacja działań
wszystkich uczestników realizacji Umowy po stronie Wykonawcy,
3.
opracowanie planu działań informacyjnych oraz planu promocji dla Projektu w
okresie realizacji i trwałości, zawierającego co najmniej zakres informacji
wymaganych dla projektów realizowanych z dofinansowaniem z Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
4.
opracowanie wzorów raportów oraz innych dokumentów zarządczych niezbędnych
do prawidłowej realizacji Umowy,
5.
sporządzanie raportów, w szczególności w odniesieniu do zakresu, jakości,
harmonogramu, kosztów i ryzyk występujących w trakcie realizacji Umowy,
6.
realizacja Umowy zgodnie z aktualną dokumentacją aplikacyjną Projektu oraz innymi
dokumentami zatwierdzonymi i przekazanymi przez Zamawiającego, w tym Studium
Wykonalności Projektu (aktualna wersja udostępniona jest na stronie www Projektu,
zmiany w dokumentacji aplikacyjnej, nie zmieniające zapisów Umownych, nie
wymagają zgody Wykonawcy i są dla niego wiążące),
7.
przeprowadzenie wszelkich niezbędnych działań gwarantujących osiągnięcie
wskaźników produktu zdefiniowanych w PFU, jak również działań gwarantujących
utrzymanie ich trwałości przez okres trwania Etapu zarządczego nr 2,
8.
przeprowadzenie wszelkich niezbędnych działań gwarantujących osiągnięcie
wskaźników rezultatu zdefiniowanych w PFU,
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
bieżące monitorowanie wskaźników produktu i rezultatu oraz przekazywanie
Zamawiającemu informacji o wynikach przeprowadzonego pomiaru tych wskaźników,
co najmniej raz na kwartał,
terminowa realizacja Umowy zgodnie z obowiązującym harmonogramem wraz z
bieżącym raportowaniem przebiegu jej realizacji i postępów oraz zamykanie
poszczególnych etapów Umowy zgodnie z harmonogramem,
koordynacja i realizacja poszczególnych Grup Zadań, w tym opracowywania
dokumentacji implementacyjnej i powykonawczej, wytwarzanie produktów Umowy
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego oraz
procesem ich wykonania zgodnego ze specyfikacjami jakościowymi zawartymi w PFU,
udzielanie instrukcji i wyjaśnień dotyczących realizowanych produktów, zgłaszanie
zakończenia prac i wykonanych produktów Umowy,
niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach
i przeszkodach w terminowym realizowaniu Umowy lub poszczególnych Grup Zadań,
aktualizacja i dokonywanie niezbędnych zmian w Dokumentacji technicznej (w
zakresie niesprzecznym z Prawem Zamówień Publicznych, Prawem Budowlanym oraz
pozwoleniami i decyzjami wydanymi dla dokumentacji),
bieżącą współpracę z wszystkimi Wykonawcami Kontraktu, w tym udzielanie im
niezbędnych dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących realizowanej części
Projektu,
udział w cyklicznych (nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie) naradach dotyczących
postępu realizacji Projektu, w których będą brali udział przedstawiciele wszystkich
stron zaangażowanych w realizację Projektu,
wykonywanie prac, usług oraz dostaw zgodnie ze standardami jakościowymi
określonymi w PFU,
dostarczanie niezbędnych dokumentów i wyjaśnień do Zamawiającego na
zagadnienia zgłaszane przez osoby lub zespoły kontrolujące uprawnionych do
kontroli realizacji Projektu na podstawie szczególnych przepisów dotyczących
projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, wraz z przygotowaniem wkładu
merytorycznego i tekstu jednolitego wyjaśnień dla instytucji kontrolujących,
realizacja działań informacyjno-promocyjnych w ramach Projektu, w szczególności w
zgodności ze specyfikacją wymagań i z wytycznymi dla beneficjentów Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w
zakresie informacji i promocji,
przygotowywanie oraz zgłaszanie odbiorów międzyoperacyjnych - robót zanikających
i ulegających zakryciu,
przygotowanie oraz zgłaszanie do odbiorów częściowych i końcowych i ostatecznych
(pogwarancyjnych) wraz z przekazaniem niezbędnych dokumentów, w tym
oświadczenia o kompletności przedmiotu odbioru i dokumentów wymaganych do
odbiorów,
usuwanie wykrytych Wad,
udział w odbiorach częściowych, końcowych i ostatecznych oraz odbiorach prac
związanych z usunięciem Wad,
zgłaszanie usunięcia Wad wraz z przekazaniem niezbędnych dokumentów, w tym
oświadczenia o kompletności przedmiotu odbioru i dokumentów wymaganych do
odbiorów,
2|Strona
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
wystawianie
wszelkich
niezbędnych
dokumentów
wymaganych
przez
Zamawiającego, IZ RPO WD lub procedury wdrażania projektu (w zależności od źródła
finansowania),
udział w przygotowaniu raportów i sprawozdań wymaganych przez Zamawiającego
i procedury wdrażania Projektu,
udział w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich
wywołanych realizacją Projektu,
przekazanie zrealizowanych produktów Umowy Zamawiającemu wraz z
przekazaniem stosownych licencji, praw autorskich i pokrewnych, certyfikatów
oraz gwarancji wynikających z Umowy,
zapobieganie wszelkim roszczeniom stron trzecich,
powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach stron trzecich,
uczestniczenie w spotkaniach z osobami trzecimi na żądanie Zamawiającego
w sprawach związanych z Projektem, w szczególności w negocjacjach dotyczących
nierozstrzygniętych roszczeń i sporów,
zwrot Zamawiającemu otrzymanych od niego dokumentów najpóźniej w dniu, w
którym upływa termin realizacji Przedmiotu Umowy,
zapewnianie, zgodnie z bieżącymi potrzebami (takimi jak narady, przeglądy,
inspekcje, odbiory itp.) transportu osób realizujących Umowę po stronie
Zamawiającego z jego siedziby do miejsc aktualnie prowadzonych prac,
złożenie oświadczenia o zakończeniu rzeczowej realizacji Umowy,
przekazanie po zakończeniu realizacji Umowy kompletnej dokumentacji związanej z
Umową, przygotowanej do archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami o
archiwizacji, w szczególności dokumentacja ma być należycie uporządkowana,
opisana, odpowiednio ułożona i zewidencjonowana; Wykonawca dokona również
archiwizacji dokumentacji do postaci elektronicznej; podstawą przyjęcia
dokumentacji przez Zamawiającego będzie spis zdawczo - odbiorczy, sporządzany w 4
egzemplarzach dla poszczególnych kategorii archiwalnych, zgodnie z wewnętrznymi
wymaganiami Zamawiającego oraz wytycznymi Unii Europejskiej i RPO dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013,
rejestracja danych związanych z realizacją Umowy w udostępnionej przez
Wykonawcę platformie wymiany danych (Repozytorium); platforma ta powinna
umożliwiać zgromadzenie wszystkich wytworzonych w toku realizacji projektu danych
i dokumentów i umożliwiać swobodny i nieograniczony w czasie dostęp do tych
dokumentów, jak również możliwość ich pobrania przez przedstawicieli
Zamawiającego i Stron przez niego upoważnionych,
gotowość do poddania się zewnętrznym kontrolom instytucji uprawnionych oraz
zewnętrznemu audytowi zarządczemu oraz dostosowanie się do uwag i zaleceń
pokontrolnych i poaudytowych w tym zakresie podczas okresu realizacji Umowy,
obsługa gwarancyjna Umowy, obejmująca w szczególności:
a) uczestniczenie w kontrolach, audytach prowadzonych przez instytucje
upoważnione do prowadzania działań weryfikacyjnych, kontrolnych i
audytowych całości lub poszczególnych elementów Projektu (w tym m.in.
Instytucji Zarządzającej, Komisji Europejskiej) oraz wsparcie Zamawiającego w
kontaktach z tymi instytucjami, w szczególności przygotowywanie wyjaśnień, o
ile będzie to konieczne,
3|Strona
b)
38.
II.
podejmowanie wszelkich czynności wynikających z udzielonej rękojmi i
gwarancji,
c) niezwłoczne usunięcie wszelkich nieprawidłowości w realizacji wykonanych
przez Wykonawcę zadań,
organizacja i wykonanie testów produktów Umowy. Udział w testach produktów
Umowy organizowanych przez Zamawiającego.
Szczególne obowiązki Wykonawcy w zakresie prowadzenia działań zarządczych
Do szczególnych obowiązków Wykonawcy w zakresie prowadzenia działań zarządczych
należy:
1. przygotowanie Planu dostarczenia Produktów,
2. przygotowanie macierzy elementów składowych produktów,
3. współpraca przy zarządzaniu oraz zarządzanie ryzykiem w projekcie,
4. współpraca przy zarządzaniu oraz zarządzanie zagadnieniami w projekcie,
5. współpraca przy zarządzaniu oraz zarządzanie jakością w projekcie,
Szczegółowe wymagania jakie Wykonawca musi spełnić w tym zakresie zostały
zdefiniowane w PFU.
III.
Szczególne obowiązki Wykonawcy w zakresie raportowania
Do szczególnych obowiązków Wykonawcy w zakresie raportowania należy:
1.
przygotowywanie i przedstawianie Zamawiającemu Raportów Okresowych
dotyczących realizacji Umowy co 2 tygodnie, w pierwszy dzień roboczy tygodnia, przy
czym pierwszy raport zostanie przedłożony Zamawiającemu po 4 tygodniach
począwszy od daty podpisania Umowy; Raporty Okresowe będą zawierały m. in.
informacje wymagane w dokumencie PFU.Z10. pn. „Proces Zarządczo-Produkcyjny”
oraz:
a) elementy obligatoryjne dotyczące każdego raportu:
i. informacje o działaniach podjętych w okresie sprawozdawczym w celu
obsługi zagadnień i ryzyk zgłoszonych w poprzednich okresach,
ii. zestawienie prac wykonanych przez Wykonawcę za okres raportowania
oraz wynikających z zaleceń pokontrolnych (kto, gdzie, kiedy, wynik),
iii. informacje o postępie rzeczowym prac związanych z wykonaniem Umowy,
iv. propozycje działań naprawczych,
v. wszelkie niezbędne załączniki (np. notatki ze spotkań wraz z listami
obecności, itp.),
b) elementy opcjonalne (załączane odrębnie na pisemne żądanie Zamawiającego):
i. płyty DVD z kopią dokumentów przekazywanych w formie papierowej,
ii. graficzną prezentację postępów prac w odniesieniu do harmonogramu
bazowego (wykres Gantta),
iii. opisy i fotografie dokumentujące realizację prac, wykonane kontrole
jakości, zgłoszone zagadnienia lub zidentyfikowane ryzyka,
4|Strona
iv.
szczegółowe opisy realizacji działań naprawczych podjętych w poprzednich
okresach sprawozdawczych,
2.
przygotowywanie i przedstawianie Zamawiającemu Raportów Końcowych Etapu, w
dacie zakończenia ostatniej czynności związanej z wykonaniem prac przypisanych do
danego Etapu; Raport Końcowy Etapu będzie zawierał m. in.:
a) wykazy zakończonych elementów Umowy oraz informacją o postępie
rzeczowym realizacji Umowy,
b) informacje o działaniach informacyjno - promocyjnych przeprowadzonych przez
Wykonawcę,
3.
przygotowywanie
i
przedstawianie
Zamawiającemu,
bezzwłocznie
po
przeprowadzeniu każdego przeglądu gwarancyjnego, raportów z przeglądu; raport
powinien zawierać pełny opis działań wykonanych w trakcie przeglądu z podaniem:
a) terminów i zasad wykonania tych działań,
b) ewidencji wykrytych Wad,
c) sposobów i czynności podjętych w celu ich usunięcia,
d) rekomendacji wydanych w celu minimalizacji zidentyfikowanych ryzyk.
4.
bezzwłoczne przygotowywanie i przedstawianie Zamawiającemu, na żądanie
Zamawiającego w sytuacjach nadzwyczajnych, raportu nadzwyczajnego,
zawierającego określone przez Zamawiającego lub zagregowane informacje o stanie
realizacji Umowy. W przypadku rozwiązania Umowy Wykonawca zobowiązany będzie
do przekazania Zamawiającemu m. in. informacji o zaawansowaniu rzeczowym
Umowy wraz z niezbędną dokumentacją dotyczącą jej wykonania.
5.
przygotowywanie wszystkich wymaganych raportów w formacie określonym przez
Zamawiającego; podstawowymi formatami plików raportów przekazywanych
w postaci elektronicznej będą formaty .doc i .xls; Wykonawca w uzgodnieniu
z Zamawiającym będzie modyfikował format i zawartość raportów, jeśli wynikać
to będzie z konieczności uwzględnienia uwag RPO WD lub zmian w przepisach prawa
lub będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy; brak pisemnych uwag
Zamawiającego do treści raportu w terminie 14 dni od daty jego otrzymania będzie
oznaczał jego akceptację przez Zamawiającego.
Szczegółowe wymagania jakie Wykonawca musi spełnić w tym zakresie zostały
zdefiniowane w PFU.
IV.
Szczególne obowiązki Wykonawcy w zakresie przygotowania procesu inwestycyjnego:
Do szczególnych obowiązków Wykonawcy w zakresie przygotowania procesu
inwestycyjnego należy:
1.
opracowanie
szczegółowych
rozwiązań
projektowych
(dokumentacji
implementacyjnej), zgodnie z wymaganiami opisanymi w PFU, z obowiązującymi
przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi,
uzgodnieniami i porozumieniami oraz uzyskanie niezbędnych zgód i opinii, w
szczególności potwierdzonych wydanymi decyzjami administracyjnymi,
2.
wprowadzanie ewentualnych poprawek i uzupełnień w Dokumentacji projektowej,
3.
przekazanie Zamawiającemu kompletu Dokumentacji projektowej dotyczącej procesu
inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w danym Etapie technicznym przed
odbiorem tego etapu.
5|Strona
V.
Szczególne obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego:
Do szczególnych obowiązków Wykonawcy w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego
należy:
1.
wykonywanie obowiązków projektanta, kierownika budowy i kierownika robót w
zakresie i rozumieniu ustawy Prawo budowlane, w trakcie realizacji procesu
inwestycyjnego, w szczególności w oparciu o art. 20, 21, 21a, 22 i 23 ustawy Prawo
budowlane,
2.
kierowanie robotami budowlanymi poprzez Ekspertów - ustanowionych kierowników
budowy i kierowników robót, oraz prowadzenie wszelkich innych czynności
niezbędnych dla realizacji procesu budowlanego, w tym w szczególności:
a) dokonywanie zgłoszeń o rozpoczęciu robót do odpowiednich organów nadzoru
budowlanego oraz nadzorowania wszelkich innych czynności niezbędnych do
rozpoczęcia prac budowlanych,
b) reprezentowanie Zamawiającego na budowie, na podstawie udzielonych
pełnomocnictw,
c) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu szczegółowych harmonogramów
prac,
d) posiadanie aktualnych ubezpieczeń wymaganych zgodnie z zapisami Umowy,
aktualnych ubezpieczeń kierownik budowy i kierowników robót oraz terminowe
opłacanie składek ubezpieczeniowych w ramach polis przedłożonych w ramach
Umowy,
e) przedkładanie kompletu niezbędnych dokumentów, w razie konieczności,
dotyczących zmiany kierownika budowy, kierowników robót wskazanych w
ofercie lub innych Ekspertów,
f) uczestniczenie w spotkaniach koordynujących i realizacja ustaleń
zaakceptowanych przez Zamawiającego,
g) należyte zorganizowanie i uporządkowanie terenu budowy, prowadzenia robót
budowlano-montażowych zgodnie z procedurami oraz bieżąca weryfikacja ich
jakości,
h) bieżące informowanie Zamawiającego lub pisemnie wskazanych osób przez
niego o prowadzonych robotach budowlano-montażowych w celu umożliwienia
prowadzenia codziennych inspekcji robót, wykonywania i archiwizowania
cyfrowej, georeferencyjnej dokumentacji fotograficznej i filmowej placu budowy
oraz poszczególnych elementów robót budowlanych, sprawdzania robót
ulegających zakryciu, sporządzania stosownych protokołów,
i) bieżące odwzorowywanie elementów ulegających zakryciu w dokumentacji
powykonawczej,
j) dokonywanie poprawek bądź ponowne wykonanie wadliwie wykonanych robót
budowlano-montażowych, a także wstrzymanie ich dalszego wykonywania na
żądanie Zamawiającego lub pisemnie wskazanych osób przez niego w przypadku,
gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować
niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją techniczną,
k) wykonanie testów, prób i rozruchów, umożliwienie prowadzenie nadzoru
prowadzonych testów, prób, rozruchów i wykonania zaleceń poodbiorowych
6|Strona
oraz dokonania przeglądów dostaw przez Zamawiającego lub pisemnie
wskazanych osób przez niego,
l) terminowe przekazanie wszystkich instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji
urządzeń oraz ich dokumentacji rozruchowej,
m) terminowe przekazanie kompletnego zestawu dokumentów potwierdzających
jakość zastosowanych materiałów i urządzeń, a także ich zgodność z warunkami
pozwolenia na budowę (lub dokumentu równoważnego) oraz warunkami
ustalonymi w innych decyzjach administracyjnych, zgodność z przepisami
budowlanymi, obowiązującymi normami i zasadami bezpieczeństwa oraz
zasadami wiedzy technicznej, jak również ich zgodność z Dokumentacją
techniczną i zawartą Umową, w szczególności: atestów materiałowych, aprobat
technicznych, deklaracji zgodności, zezwoleń, certyfikatów, wyników badań, itp.
dotyczących materiałów lub urządzeń zastosowanych przez Wykonawcę, a także
przekazania wyników testów jakości tych materiałów lub urządzeń,
n) terminowego przeprowadzenie przez Wykonawcę wymaganych Umową
instruktaży,
o) usunięcie nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonanie prób lub badań, także
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, umożliwienie
przeprowadzenie kontroli przez Zamawiającego lub pisemnie wskazanych osób
przez niego, oraz przedstawienie dowodów dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobów budowlanych lub urządzeń technicznych,
p) realizowanie zakresu robót niezbędnych do usunięcia Wad w terminie
określonym przez Zamawiającego,
q) dokonywanie zmiany sposobu wykonywania robót budowlanych, w tym zmiany
materiałów, technologii, maszyn lub urządzeń, po uzyskaniu akceptacji
Zamawiającego,
r) dokonywanie inwentaryzacji i zabezpieczenie stanu robót w razie ich przerwania
przez Zamawiającego oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia
ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
s) uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne
organy uprawnione do kontroli oraz realizacja ustaleń i decyzji podjętych
podczas tych kontroli,
t) przygotowywanie oraz zgłaszanie odbiorów międzyoperacyjnych - robót
zanikających i ulegających zakryciu.
7|Strona
VI.
Szczególne obowiązki Wykonawcy w zakresie dostawy i konfiguracji sprzętu
Do szczególnych obowiązków Wykonawcy w zakresie dostaw i konfiguracji sprzętu należy:
1.
dostawa sprzętu opisanego w PFU oraz jego instalacja i konfiguracja obejmująca co
najmniej wdrożenie przypisanego do niego oprogramowania, które zostało zakupione
w ramach Umowy,
2.
opracowanie planu wdrożenia,
3.
uruchomienie na dostarczonym sprzęcie trzech środowisk: produkcyjnego,
developerskiego i testowego,
4.
integracja dostarczonego sprzętu z systemami Zamawiającego.
5.
dostarczenie dokumentacji technicznej sprzętu w tym między innymi: instrukcji
obsługi, dokumentacji oprogramowania systemowego serwerów, schematów,
projektów instalacji elektrycznej, podłączeniowej,
6.
dostarczenie dokumentacji zawierającej m.in. zrzuty plików konfiguracyjnych i
parametrów z zainstalowanych urządzeń,
Szczegóły dotyczące dostawy sprzętu, jego instalacji i innych istotnych warunków które
Wykonawca musi spełnić w tym zakresie zostały opisane w dokumencie PFU.
VII.
Szczególne obowiązki Wykonawcy w zakresie wytworzenia oprogramowania i
przekazania praw autorskich lub dostawy licencji
Do szczególnych obowiązków Wykonawcy w zakresie wytworzenia oprogramowania i
przekazania praw autorskich lub dostawy licencji dla oprogramowania należy:
1.
wytworzenie i/lub dostarczenie oprogramowania spełniającego wymagania
postawione w dokumencie PFU,
2.
zainstalowanie, skonfigurowanie oprogramowania wskazanego w punkcie 1,
3.
weryfikacja poprawności działania oprogramowania, w szczególności optymalizacja
konfiguracji,
4.
przeprowadzenie testów oprogramowania,
5.
wykonywanie instalacji niezbędnych poprawek do aplikacji przez cały okres trwania
projektu,
6.
przygotowanie odpowiednich instrukcji i instruktarzy stanowiskowych,
7.
dostarczenie wszelkich niezbędnych licencji wymaganych do funkcjonowania
dostarczonego oprogramowania i utrzymania produktów Umowy przez co najmniej
okres trwania Umowy. Dokumenty licencyjne muszą zostać przekazane w wersji
papierowej w języku polskim lub, jeśli nie będzie to możliwe, z poświadczonym przez
Wykonawcę za zgodność z oryginałem tłumaczeniem dokumentów na język polski,
8.
dostarczenie wytworzonego oprogramowania w formie kodu źródłowego oraz w
wersji powstałej w wyniku asemblacji, w trzech egzemplarzach zapisanych na
trwałych nośnikach danych (np. płyta DVD),
9.
przeniesienie wszelkich możliwych praw autorskich na Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące oprogramowania, jego wytworzenia i innych istotnych warunków,
które Wykonawca musi w tym zakresie spełnić znajdują się w dokumencie PFU
8|Strona
VIII.
Szczególne obowiązki Wykonawcy w zakresie wytworzenia kontentu i przekazania
praw autorskich lub dostawy licencji
Do szczególnych obowiązków Wykonawcy w zakresie wytworzenia kontentu i przekazania
praw autorskich lub dostawy licencji dla kontentu należy:
1.
przygotowanie zawartości merytorycznej Portalu w formie opracowań naukowych
artykułów, streszczeń, atrybutów obiektów, dokumentacji fotograficznej itp.,
2.
przygotowanie i publikacja zestawień oraz aktualizacja rozkładów jazdy komunikacji
zbiorowaej na Dolnym Śląsku,
3.
przygotowanie i aktualizacja statystyk dotyczących Dolnego Śląska,
4.
zbieranie i publikowanie bieżących informacji o wydarzeniach w województwie
dolnośląskim,
5.
przygotowanie ontologii dla budowanej Bazy Wiedzy o Dolnym Śląsku oraz kontentu
zmiennego,
6.
przygotowanie ortofotomapy województwa dolnośląskiego,
7.
przygotowanie map historycznych dla obszaru województwa dolnośląskiego w wersji
elektronicznej oraz ich integracja w sposób umożliwiający ich obsługę przy pomocy
dostarczanego oprogramowania GIS,
8.
przekazanie praw autorskich do wszystkich materiałów przygotowanych w ramach
Umowy; przekazanie licencji na elementy kontentu jest możliwe jedynie w sytuacji
uzyskania każdorazowo uprzedniej zgody Zamawiającego
Szczegóły dotyczące kontentu, jego wytworzenia i innych istotnych warunków które
Wykonawca musi w tym zakresie spełnić znajdują się w dokumencie PFU
IX.
Szczególne obowiązki Wykonawcy w zakresie promocji
Do szczególnych obowiązków Wykonawcy w zakresie promocji należy:
1. przygotowanie do akceptacji przez Zamawiającego planu promocji,
2. przygotowanie do akceptacji przez Zamawiającego projektu materiałów
promocyjnych,
3. dostarczenie materiałów promocyjnych w tym między innymi: ulotek, broszur
informacyjnych, roll-upów, notesów, itd.
4. przygotowywanie między innymi: spotów radiowych, reklam internetowych, reklam
w prasie,
5. prowadzenia działań gwarantujących właściwe pozycjonowanie strony w
wyszukiwarkach internetowych,
6. prowadzenie monitoringu mediów, forów internetowych oraz portali
społecznościowych,
7. przygotowanie do akceptacji przez Zamawiającego koncepcji strony internetowej
dotyczącej planowanych w ramach Umowy do realizacji prac (Biuletyn –
elektroniczny dziennik realizacji Umowy),
8. wykonanie Biuletynu według koncepcji zatwierdzonej przez Zamawiającego,
9. publikowanie i aktualizowanie informacji zaakceptowanych przez Zamawiającego
dotyczących realizowanych prac w Biuletynie nie rzadziej niż co 7 dni oraz
każdorazowo w związku z istotnymi zdarzeniami dotyczącymi realizacji Umowy, w
szczególności dotyczącymi odbiorów,
9|Strona
X.
10. opracowywanie, wytwarzanie lub zaopatrywanie Zamawiającego w materiały
informacyjne dla mediów oraz interesariuszy Projektu,
11. przygotowanie i przeprowadzenie we Wrocławiu dwóch spotkań informacyjnych
dotyczących podsumowania Projektu oraz możliwości współpracy dla interesariuszy
Projektu działających na terenie Województwa Dolnośląskiego (w formie konferencji,
każda dla minimum 100 osób), opracowanie, przygotowanie i dystrybucja materiałów
informacyjnych,
12. przygotowanie i przeprowadzenie we Wrocławiu spotkania informacyjnego
dotyczącego podsumowania Projektu oraz możliwości współpracy dla mediów
działających na terenie Województwa Dolnośląskiego (w formie konferencji dla
minimum 20 osób), opracowanie, przygotowanie i dystrybucja materiałów
informacyjnych.
Szczegóły dotyczące działań promocyjnych i innych istotnych warunków które
Wykonawca musi w tym zakresie spełnić znajdują się w dokumencie PFU.
Szczególne obowiązki Wykonawcy w zakresie utrzymania technicznego
Do szczególnych obowiązków Wykonawcy w zakresie utrzymania technicznego należy:
1.
przygotowanie katalogu usług technicznych,
2.
utrzymywanie systemu w taki sposób by zapewnić zachowanie odpowiednich
poziomów SLA dla usług technicznych,
3.
zarządzanie aplikacjami Platformy e-DS,
4.
aktualizacja rozwiązań (aplikacji, komponentów, aplikacji mobilnych itp.)
wchodzących w skład Platformy e-DS,
5.
dostosowywanie Platformy e-DS do obowiązującego prawa,
6.
rozwiązywanie problemów z funkcjonowaniem Platformy e-DS (w tym realizacja
zadań wsparcia dla użytkowników usług redakcji),
7.
utrzymywanie w czystości i serwisowanie dostarczonych wideobanerów.
Szczegóły dotyczące utrzymania Platformy e-DS i innych istotnych warunków które
Wykonawca musi w tym zakresie spełnić znajdują się w dokumencie PFU
XI.
Szczególne obowiązki Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Operatora Platformy
Do szczególnych obowiązków Wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji Operatora
Platformy:
1. pełnienie funkcji Operatora Platformy w taki sposób, aby zostały osiągnięte
wymagane w Dokumentacji technicznej wskaźniki produktu i rezultatu oraz poziomy
SLA,
2. przygotowanie i przeprowadzenie we Wrocławiu w trakcie realizacji Etapu
zarządczego nr 2 corocznego (w pierwszej połowie grudnia danego roku) spotkania
informacyjnego dotyczącego podsumowania realizacji Etapu technicznego oraz
możliwości współpracy dla interesariuszy Projektu i mediów działających na terenie
10 | S t r o n a
Województwa Dolnośląskiego (w formie konferencji dla minimum 200 osób),
opracowanie, przygotowanie i dystrybucja materiałów informacyjnych,
3. protokolarne przekazanie Zamawiającemu infrastruktury i kompletu zaktualizowanej
dokumentacji powykonawczej wytworzonej w ramach realizacji Umowy, najpóźniej
w dniu zakończenia realizacji Umowy.
11 | S t r o n a
Download