umowa grantowa dla zdecentralizowanego programu

advertisement
UMOWA GRANTOWA DLA ZDECENTRALIZOWANEGO PROGRAMU:
ZEWNĘTRZNA POMOC WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
Stowarzyszenie ........................................... , tworzące polską część Euroregionu .................., z siedzibą
w .................................................., (zwane dalej „Euroregionem”),
z jednej strony
oraz
....................................................................................,
z siedzibą w ............................................................... (zwane dalej „Beneficjentem”),
z drugiej strony
zawierają Umowę niniejszej treści:
Warunki Szczególne
Artykuł 1 – Przedmiot Umowy
1(1) Przedmiotem Umowy jest grant przekazany przez Euroregion na działania pod tytułem:
...................................... (nr indentyfikacyjny ........................) („Projekt”).
1(2) Beneficjent otrzyma grant na zasadach i warunkach ustalonych w niniejszej Umowie, składającej
się z niniejszych Warunków Szczególnych oraz dołączonych do nich Załączników, z których treścią
Beneficjent się zapoznał oraz niniejszym akceptuje.
1(3) Beneficjent przyjmuje grant i zobowiązuje się realizować Projekt na własną odpowiedzialność.
Artykuł 2 – Okres realizacji
2 (1) Realizacja Projektu rozpocznie się dnia...............................
2 (2) Okres realizacji Projektu, zgodnie z postanowieniami Załącznika I, wynosi ........ miesięcy.
Artykuł 3 – Finansowanie Projektu
3(1) Całkowity koszt Projektu podlegającego finansowaniu przy pośrednictwie Euroregionu wynosi
............ EUR (słownie: ............. EUR), zgodnie z postanowieniami Załącznika III.
3(2) Euroregion zobowiązuje się przekazać maksymalnie ........... EUR, równoważne.......%
szacowanych kwalifikujących się wydatków, o których mowa w paragrafie 1; przy czym ostateczna
kwota zostanie ustalona zgodnie z Art. 17 Załącznika II.
Artykuł 4 – Raporty techniczne i finansowe oraz płatności
4(1) Raporty: techniczny i finansowy będą przedkładane przez Beneficjenta w załączeniu do wniosków
o dokonanie płatności, zgodnie z postanowieniami Art. 2 i Art. 15(1) Załącznika II.
4(2) Raport techniczny powinien składać się z dwóch części: pierwszej dostarczonej 1 miesiąc po
zakończeniu realizacji projektu (wskaźniki osiągnięcia produktu) oraz drugi w dwa tygodnie po
upłynięciu 12 miesięcy od zakończenia projektu (informujący o wskaźnikach osiągnięcia celów
projektu). Pierwsza część raportu musi zawierać wszystkie informacje zdefiniowane w Artykule
2 Załącznika II; zatwierdzenie tej części umożliwi dokonanie płatności końcowej.
4(3) Płatności będą dokonywane zgodnie z postanowieniami Art. 15 Załącznika II; z Opcji wymienionych
w Art. 15(1) zastosowanie znajdzie opcja następująca:
Zaliczka w wysokości 60% części planowanego budżetu na okres
..... miesięcy wdrożenia finansowanego przy pośrednictwie Euroregionu
.............. EUR
Przewidziana płatność końcowa (do 40% budżetu; zgodnie z założeniami Załacznika II):
.............. EUR
Artykuł 5 – Korespondencja
Jakakolwiek wymiana informacji dotycząca niniejszej Umowy będzie miała formę pisemną, będzie
wskazywała numer i tytuł Projektu oraz będzie kierowana na następujące adresy:
Dla Euroregionu:
.....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Dla Beneficjenta:
.....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Kopia raportów, o których mowa w art. 4(1), będzie wysyłana –na żądanie- do Przedstawicielstwa
Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za nadzorowanie Projektu na następujący adres:
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej
00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater 53
Artykuł 6 – Załączniki
6(1) Następujące dokumenty stanowią Załączniki niniejszych Warunków Szczególnych i są integralną
częścią Umowy:
Załącznik I:
Opis projektu (przedstawiony w zatwierdzonym Formularzu wniosku),
Załącznik II:
Warunki Ogólne, dotyczące finansowanych przez Unię Europejską umów grantowych
zawartych w ramach zdecentralizowanych programów pomocy zewnętrznej,
Załącznik III:
Budżet Projektu (przedstawiony w formie Załącznika B do Formularza Wniosku),
Załącznik IV:
Procedury zawierania kontraktów,
Załącznik V:
Standardowy wniosek o płatność oraz formularz identyfikacji finansowej.
6(2) – W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Załączników, a postanowieniami Warunków
Szczególnych, zastosowanie znajdują Warunki Szczególne. W razie sprzeczności pomiędzy
postanowieniami Załącznika II a pozostałymi Załącznikami, pierwszeństwo mają postanowienia
Załącznika II.
Artykuł 7 – Inne postanowienia szczegółowe dotyczące Projektu
7(1) Warunki Szczególne uzupełnia się w sposób następujący:
7(1)(1) – Firma audytorska zostanie zatrudniona przez Władzę Wdrażającą Program
Współpracy Przygranicznej Phare dla całej edycji Funduszu Małych Projektów, po zakończeniu
tej edycji. W przypadku wykazania przez audyt, iż środki przekazane w ramach grantu
Beneficjent wykorzystał niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Beneficjent
zobowiązany jest do zwrotu całej kwoty grantu;
7(2) Postanowienia Warunków Ogólnych zmienia się w następujący sposób:
7(2)(1) Zmienia się Artykuł 2 w ten sposób, że Beneficjent nie będzie przygotowywał raportów
okresowych, a jedynie techniczne i finansowe raporty końcowe; Raport techniczny zostanie
przygotowany zgodnie z postanowieniami Artykułu 4(2) niniejszych Warunków Szczególnych;
7(2)(2) Zmienia się Artykuł 9(2), przesunięcia w ramach poszczególnych kategorii budżetowych
lub przesunięć pomiędzy kategoriami budżetowymi do 15% nie mogą być dodatkowo nosić się
do zasobów ludzkich oraz sprzętu i dostaw;
7(2)(3) Zmienia się Artykułu 14(3) p. 6 w ten sposób, że kwalifikujące się wydatki nie mogą
obejmować podatków: podatek od towarów i usług (VAT), opłaty celne i importowe naliczane
w związku z zakupem towarów i usług lub importem towarów;
7(2)(4) Zmienia się Artykuł 15(1) w ten sposób, że płatności będą dokonywane zgodnie
z postanowieniami Artykułu 4(3) Warunków Szczególnych.
Sporządzono w dwóch egzemplarzach w języku polskim, z czego jeden egzemplarz przeznaczony jest
dla Euroregionu i jeden dla Beneficjenta.
W imieniu Beneficjenta
W imieniu Euroregionu
___________________________________
podpis
_________________________________
podpis
Data
Data:
Download