Mazowiecki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011

advertisement
Mazowiecki Program
Ochrony Zdrowia Psychicznego
na lata 2011-2015
Departament Zdrowia
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
1
Podstawa prawna realizacji Narodowego Programu ochrony zdrowia
psychicznego na lata 2011-2015
zadania dla samorządów powiatów i gmin.
2
•
Podstawą prawną Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego jest
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 28 grudnia 2010 roku w sprawie
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr
24, poz. 128), które weszło w życie dn. 18 lutego 2011 r. Delegację do
rozporządzenia stanowi art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o
ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.).
•
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, zwany dalej Programem,
określa strategię działań, mających na celu ograniczenie występowania
zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia osób z
zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnienie dostępności do
świadczeń opieki zdrowotnej.
•
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w § 4, pkt 3 nakłada
obowiązek realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na szereg
podmiotów administracji publicznej w tym na samorządy terytorialny wszystkich
szczebli tj. województw, powiatów i gmin
Kto jest realizatorem
•
•
•
Samorządy lokalne – powiatu, gminy, województwa
Jednostki organizacyjne służby zdrowia, pomocy społecznej, edukacji,
bezpieczeństwa publicznego
Organizacje pozarządowe – stowarzyszenia, fundacje, związki wyznaniowe
•
Organizacje samopomocowe pacjentów i rodzin
Państwo jest gwarantem respektowania praw
człowieka
• Osoby chorujące psychicznie i ich rodziny
dźwigające ciężar opieki nad nimi nie są w stanie
samodzielnie ubiegać się o swe prawa
3
. Cele operacyjne i szczegółowe Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego będące w gestii samorządu terytorialnego.
W Programie określono następujące cele główne:
• promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie
zaburzeniom psychicznym;
• zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi
wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki oraz innych
form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku
rodzinnym i społecznym;
• rozwój badań naukowych i systemu informacji z zakresu
zdrowia psychicznego.
4
zmiana roli i umiejscowienia opieki szpitalnej, która powinna spełniać
w systemie rolę wtórną
– oddziały psychiatryczne lokalnych szpitali
ogólnych (wielospecjalistycznych) przejmują
leczenie stanów ostrych, natomiast
– jedno-specjalistyczne szpitale psychiatryczne
ulegają transformacji w ośrodki oferujące
wysokospecjalistyczne programy leczenia i
rehabilitacji a leczenie stanów ostrych tylko w
zakresie uzasadnionym lokalnie,
5
NPOZP: środowiskowa opieka psychiatryczna
• trzy sieci:
• lecznictwo (centra zdrowia psychicznego)
• oparcie społeczne (ośrodki pomocy społecznej
• uczestnictwo społeczno-zawodowe (centra aktywizacji,
zatrudnienie chronione i wspierane)
• koordynacja
• lokalna (powiat, gmina, dzielnica?)
• regionalna
• centralna
• odpowiedzialność
• zmiana w działaniu
6
PRIORYTETY PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO
(MPOZP 2011-2015)
1.
Zaburzenia spowodowane piciem alkoholu.
2.
Zaburzenia depresyjne.
3.
Zaburzenia związane z traumatycznymi przeżyciami
4.
Zaburzenia geriatryczne związane ze starzeniem się.
5.
Zaburzenia wynikające z ubóstwa i bezrobocia.
6.
Przewlekłe i nawracające choroby psychotyczne i afektywne.
7.
Samobójstwa.
8.
Zaburzenia spowodowane zażywaniem substancji psychoaktywnych.
9.
Przewlekły stres.
7
Centrum Zdrowia Psychicznego – struktura obligatoryjna
CZP
Zespół
ambulatoryjny
Zespół
środowiskowy
Zespół dzienny
Zespół szpitalny
- zapewnienie dostępu do psychiatrycznej opieki zdrowotnej
- oddział psychiatryczny jako część CZP – rozwiązanie optymalne
8
9
Zadania dla samorządu województwa – utworzenie Centrów Zdrowia Psychicznego - wariant I i II
10
CZP przy szpitalach wojewódzkich
11
1.
Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespołu Zakładów Psychiatrycznej
Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu
2.
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana
Mazurkiewicza w Pruszkowie,
3.
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej
Opieki Zdrowotnej w Warszawie - 2 (ul. Nowowiejska i Dolna)
4.
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica”
w Ząbkach
5.
NZOZ i Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci
i Młodzieży w Zagórzu k. Warszawy
Oddziały psychiatrii ogólnej na terenie województwa mazowieckiego
W 2012 roku 15 podmiotów
leczniczych podpisało umowę z
Narodowym Funduszem Zdrowia
na świadczenia psychiatryczne dla
dorosłych
(tzw. psychiatria ogólna) oraz
dodatkowo z 3 podmiotami na
świadczenia psychogeriatryczne
lub psychosomatyczne w oddziale
stacjonarnym.
12
Pytanie zadawane przez jednostki samorządu terytorialnego:
Z jakiego źródła i w jaki sposób
pozyskać środki finansowe na realizację założeń
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego?
13
Środki finansowe przeznaczone na realizację Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego w latach 2011 – 2015 wg rozporządzenia ( w mln zł)
Podmiot
2012
2013
2014
2015
Budżet państwa
78,49
78,78
78,48
73,68
jednostki samorządu
terytorialnego
52,9
52,9
52,9
52,9
Narodowy Fundusz
Zdrowia
66
132
198
264
( bez nakładów na badania naukowe
i inwestycje w resorcie nauki)
14
Mazowiecki Program Zwiększania Dostępności do Form
Środowiskowej Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
Zadania
• organizacyjne wydzielenie CZP w istniejących placówkach opieki psychiatrycznej,
• zdiagnozowanie tzw. białych plam i utworzenie w tych rejonach CZP,
• ukierunkowanie działalności szpitali psychiatrycznych na określony typ zaburzeń psychicznych
z uwzględnieniem chorób somatycznych i opieki geriatrycznej
• dostosowanie infrastruktury szpitali psychiatrycznych do specyfiki działalności,
• dostosowanie struktury łóżek psychiatrycznych i leczenia uzależnień do wymogów NPOZP
• wytypowanie szpitali ogólnych (powiatowych) gotowych do utworzenia oddziału psychiatrycznego
mając na uwadze równy dostęp do świadczeń tego rodzaju dla mieszkańców województwa
• stopniowe tworzenie oddziałów ogólnopsychiatrycznych w wytypowanych powiatach szczególnie
regionu północno-wschodniego,
• stworzenie sieci zespołów środowiskowych na terenie województwa mazowieckiego zgodnie
z wymaganiami NPOZP – ok. 100 dla dorosłych i ok. 35-40 dla dzieci i młodzieży,
• utworzenie około 1000 miejsc opieki dziennej dla dorosłych i ok. 450 dla dzieci i młodzieży.
15
Mazowiecki Program Zwiększania Dostępności do Form
Środowiskowej Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
(program szczegółowy MPOZP)
Cel:
Wdrożenie modelu środowiskowej opieki zdrowotnej dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
poprzez
• Utworzenie i rozwój sieci centrów zdrowia psychicznego zgodnie z zalecanymi wskaźnikami.
• Skoncentrowanie specjalistycznej opieki psychiatrycznej w jednostkach dysponujących bazą
stacjonarną.
• Decentralizacja podstawowego psychiatrycznego lecznictwa szpitalnego poprzez rozwijanie sieci
oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych.
• Zwiększenie dostępności do psychiatrycznej opieki środowiskowej.
• Zwiększenie dostępności do terapii w oddziałach dziennych.
16
Mazowiecki Program Pomocy i Oparcia Społecznego
dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
Cel
Wzmocnienie wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w środowisku życia
poprzez
• Tworzenie sieci powiązań pomiędzy obszarem ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej.
• Współpracę sektora publicznego z sektorem pozarządowym w zakresie wsparcia osób z zaburzeniami
psychicznymi i uzależnionych.
• Stworzenie optymalnej sieci stacjonarnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
• Zapewnienie pomocy bytowej oraz mieszkaniowej wszystkim potrzebującym osobom z zaburzeniami
psychicznymi i uzależnionym.
• Stworzenie optymalnej sieci środowiskowych form wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.
17
Mazowiecki Program Pomocy i Oparcia Społecznego
dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
Zadania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
18
inicjowanie i koordynowanie współpracy pomiędzy instytucjami opieki zdrowotnej, pomocy
społecznej i rynku pracy,
stała wymiana informacji w obszarze wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi pomiędzy
kluczowymi instytucjami ochrony zdrowia i opieki społecznej,
realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi uwzględniającego zadania
służące wzmacnianiu i ochronie zdrowia psychicznego,
sukcesywne tworzenie specjalistycznych DPS oraz innych form opieki stacjonarnej dla osób z
zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych wg rozpoznanych potrzeb, w pierwszej kolejności w
powiatach pozbawionych takiej formy opieki,
udzielenie form wsparcia przewidzianych ustawą o pomocy społecznej (zasiłki socjalne,
mieszkania socjalne),
tworzenie mieszkań chronionych przeznaczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i
uzależnionych,
sukcesywne tworzenie Środowiskowych Domów Samopomocy oraz innych form pomocy
środowiskowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi wg rozpoznanych potrzeb, w pierwszej
kolejności w powiatach pozbawionych takiej formy opieki.
Mazowiecki Program Pomocy i Oparcia Społecznego
dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
Realizacja
1.
2.
Zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego i wsparcia społecznego wpisane zostały do
projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi” (MCPS, częściowo ZD)
W celu dokonania analizy zasobów pozyskiwane dane z powiatów – Karty Powiatów
Trudność
Satysfakcjonująca realizacja założeń programu wymaga współpracy wielu podmiotów a przede
wszystkim jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli
Instytucja wiodąca dla poziomu województwa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
19
Mazowiecki Program Rozwoju Zróżnicowanych Form Wspieranego Zatrudnienia
i Przedsiębiorczości Społecznej Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
Cel
Przywrócenie osób z zaburzeniami psychicznymi na otwarty rynek pracy
poprzez
• Upowszechnianie form wspieranego zatrudnienia oraz przedsiębiorczości społecznej dla osób
niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi.
• Zwiększenie dostępności rehabilitacji zawodowej, organizacja poradnictwa zawodowego i szkoleń
zawodowych dla osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi.
Zadania
• diagnoza sytuacji w zakresie funkcjonowania wspieranego zatrudnienia oraz przedsiębiorczości społecznej
na terenie powiatów,
• promocja istniejących spółdzielni socjalnych z terenu województwa jako przykładów dobrych praktyk,
• rozwój współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a CIS i KIS,
• organizacja/współorganizacja targów pracy dla osób niepełnosprawnych,
• działania w zakresie aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi realizowane w ramach
indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego,
• szkolenie dla doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w W-wie i Filii WUP
• prowadzenie działań informacyjnych upowszechniających usługi i instrumenty rynku pracy.
20
Mazowiecki Program Rozwoju Zróżnicowanych Form Wspieranego Zatrudnienia
i Przedsiębiorczości Społecznej Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
Trudności:
większość kompetencji i środków finansowych do realizacji zadań przypisanych przez
NPOZP dla samorządu województwa w obszarze zatrudnienia znajduje się na poziomie
powiatowych urzędów pracy
Instytucja wiodąca na poziomie województwa: WUP
21
Mazowiecki Program Rozwoju Zróżnicowanych Form Wspieranego Zatrudnienia
i Przedsiębiorczości Społecznej Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
W celu określenia sytuacji panującej na rynku pracy osób z zaburzeniami psychicznymi w
Kartach powiatu wysłanych do starostw (poza Warszawą) zebraliśmy dane dotyczące:
Zakłady pracy chronionej zatrudniających osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby
upośledzone oraz uzależnione od alkoholu,
Centrów Integracji Społecznej
Klubów Integracji Społecznej
Podjętej działalności gospodarczej (także w ramach spółdzielni)
Przedsiębiorczości społecznej
Szkoleń zawodowych
Poradnictwa zawodowego
Staży, przygotowania zawodowego
Wyposażenia stanowisk pracy
Pracy interwencyjnych
Robót publicznych
Prac społecznie użytecznych
Targów pracy
Szkoleń dla doradców zawodowych w zakresie pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi
22
Harmonogram realizacji MPOZP
1. Zadania realizowane przez SWM i WSJO
2. Zadania realizowane przez Miasto st. Warszawę
Harmonogram określony został w Warszawskim Programie Ochrony Zdrowia
Psychicznego
3. Zadania realizowane przez samorządy powiatowe (ziemskie
i grodzkie)
Harmonogram określone w powiatowych programach zdrowia psychicznego
zwrócimy się o informacje dotyczące przyjęcia programów (MZ lub
bezpośrednio powiaty)
23
Mazowiecka Rada Zdrowia Psychicznego
Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego
Nr 1272/55/11 z dnia 21 czerwce 2011r z późniejszymi
zmianami.
Aktualnie Rada liczy 21 osób
24
Sprawozdanie - podsumowanie
• całkowite nakłady finansowe na realizację NPOZP w 2011r.
– 1 655 976 zł z budżetu województwa mazowieckiego.
• brak nakładów finansowych na upowszechnienie środowiskowego
modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej (CZP, przekształcanie
szpitali) w 2011r.
• uwagi do sprawozdania w formie pisemnej przekazano
do Ministerstwa Zdrowia.
• W czerwcu 2012 został wydany „Przewodnik – opieka nad
osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu”
dostępny na stronie internetowej www.mazowia.pl w zakładce
„zdrowie”
25
Dziękuję za uwagę
26
Warszawa 19 września 2011
Download