Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa jest jedną z większych

advertisement
KOSZALIŃSKA IZBA PRZEMYSŁOWOHANDLOWA
KOSZALIN CHAMBER OF COMMERCE
AND INDUSTRY
INDUSTRIE-UND HANDELSKAMMER ZU
KOSZALIN
Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa
zaprasza do członkostwa
Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa jest jedną z większych organizacji zrzeszających
przedsiębiorstwa z regionu Pomorza Środkowego. Izba założona została 14 listopada 1990 r.
i zarejestrowana w Rejonowym Sądzie Gospodarczym w Koszalinie. Koszalińska Izba PrzemysłowoHandlowa od 1993 r. jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, a Prezydent KIPH jest członkiem
Rady Krajowej Izby Gospodarczej uczestnicząc w pracach KIG.
Głównym zadaniem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest "...reprezentowanie
interesów skupionych w niej podmiotów gospodarczych w zakresie ich działalności wytwórczej,
handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych i samorządowych i innych
instytucji oraz organizacji..." (statut KIPH).
Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa
jest
organizacją
pełniącą
role samorządu
gospodarczego miasta. Zrzesza na zasadzie dobrowolności przedsiębiorstwa z terenu Pomorza
Środkowego.
Celem działania Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest tworzenie sprzyjających
warunków do funkcjonowania i rozwoju podmiotów gospodarczych działających w Koszalinie i
regionie Pomorza Środkowego.
Do podstawowych i zarazem najważniejszych celów i zadań Koszalińskiej Izby
Przemysłowo-Handlowej można zaliczyć:

Reprezentowanie interesów zrzeszonych podmiotów gospodarczych;

Kształtowanie i upowszechnianie zasad moralnego i etycznego postępowania w działalności
gospodarczej;

Wspieranie działań sprzyjających rozwojowi gospodarczemu Pomorza Środkowego;

Wyrażanie opinii o rozwoju gospodarczym regionu Pomorza Środkowego oraz tworzenie
polityki rozwoju gospodarczego;

Popularyzowanie dobrych zwyczajów kupieckich;

Inspirowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej członków Izby w kraju i za granicą;

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i integracji samorządu gospodarczego.
 Poland, 75-622 Koszalin, Plac Wolności 2-3, tel./fax. 34-23-103,
e-mail: [email protected], http://www.kiph.com.pl
KOSZALIŃSKA IZBA PRZEMYSŁOWOHANDLOWA
KOSZALIN CHAMBER OF COMMERCE
AND INDUSTRY
INDUSTRIE-UND HANDELSKAMMER ZU
KOSZALIN
WYKAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ KOSZALIŃSKĄ IZBĘ PRZEMYSŁOWOHANDLOWĄ
Informacja i doradztwo gospodarcze

Wywiadownia gospodarcza - raporty gospodarcze o firmach polskich zawierające dane
rejestrowe, dane finansowe, zatrudnienie, bank, oddziały firmy, informacja o działalności,
partnerach handlowych, kierunkach importu i eksportu;

Biblioteka KIPH - (katalogi, informatory krajowe i zagraniczne);

Kojarzenie partnerów - możliwość umieszczania ofert firm polskich w systemach
informacyjnych;

Oferty współpracy gospodarczej - oferty firm zagranicznych oferujących i poszukujących
usług i towarów w Polsce otrzymywanych z Biur Radców Handlowych przy Ambasadach RP,
Izb Przemysłowo-Handlowych;

Tłumaczenia (niemiecki, angielski, rosyjski).
Współpraca międzynarodowa

Bilateralne kontakty KIPH z zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi;

Biura Radców Handlowych przy Ambasadach RP;

KIPH współorganizuje misje gospodarcze wyjazdowe i przyjazdowe, wyjazdy grup na targi
zagraniczne;

Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa w INTERNECIE: http://www.kiph.com.pl;
Szkolenia, kursy, seminaria

Na indywidualne zamówienia przedsiębiorstw;

Z zakresu prawa gospodarczego, finansów, podatków, organizacji i zarządzania, marketingu,
negocjacji;

Kursy językowe

Pakiety szkoleniowe.
 Poland, 75-622 Koszalin, Plac Wolności 2-3, tel./fax. 34-23-103,
e-mail: [email protected], http://www.kiph.com.pl
KOSZALIŃSKA IZBA PRZEMYSŁOWOHANDLOWA
KOSZALIN CHAMBER OF COMMERCE
AND INDUSTRY
INDUSTRIE-UND HANDELSKAMMER ZU
KOSZALIN
Legalizacja dokumentów

Wydawanie świadectw pochodzenia;

Legalizacja dokumentów handlowych;

Informacja na temat reguł wystawiania świadectw pochodzenia do innych krajów.
Punkt doradczy
Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa świadczy usługi konsultacyjne oraz doradcze w
szczególności obejmujące:

pomoc w znalezieniu zagranicznego partnera handlowego;

udzielanie informacji na temat możliwości i aspektów prawnych dotyczących rozpoczęcia
działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych;

udzielanie informacji o targach, wystawach, misjach gospodarczych itp.;

udzielanie informacji na temat pożyczek, kredytów, projektów, programów Unii Europejskiej
dla MSP; prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej.
Krajowy System Usług (KSU)
Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa posiada akredytację w Krajowym Systemie Usług
dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw powstał w październiku 1996 r.
z inicjatywy Polskiej Fundacji MSP (obecnie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości), która
pełni
rolę
koordynatora
działań
systemu.
Podstawowym
celem
KSU
jest
podniesienie
konkurencyjności polskich MSP poprzez dostarczenie im kompleksowej oferty wysokiej jakości
usług oraz przygotowanie ich do procesu integracji z Unią Europejską. KSU jest więc elementem
krajowego systemu wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Współpraca między
ośrodkami, które należą do KSU, ma na celu wyłącznie rozwój systemu wsparcia małych i średnich
firm, a tym samym zwiększenie ich konkurencyjności.
Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa posiada akredytację w KSU w zakresie usług
informacyjnych.
 Poland, 75-622 Koszalin, Plac Wolności 2-3, tel./fax. 34-23-103,
e-mail: [email protected], http://www.kiph.com.pl
KOSZALIŃSKA IZBA PRZEMYSŁOWOHANDLOWA
KOSZALIN CHAMBER OF COMMERCE
AND INDUSTRY
INDUSTRIE-UND HANDELSKAMMER ZU
KOSZALIN
KOSZALIŃSKI DENAR – NAGRODA GOSPODARCZA ROKU
KONKURS ORGANIZOWANY PRZEZ
KOSZALIŃSKĄ IZBĘ PRZEMYSŁOWO-HANDLOWĄ
Konkurs „Koszaliński Denar - Nagroda Gospodarcza Roku” jest formą uznania i
podziękowania dla przedsiębiorców, którzy swoim zaangażowaniem w pracę i działalność firmy
tworzą korzystny wizerunek gospodarzy regionu. Zamierzeniem organizatora jest kreowanie
dobrych wzorców przedsiębiorstw, które osiągają dobre wyniki w gospodarowaniu oraz skutecznie
promują nasze województwo na terenie kraju, jak również na arenie międzynarodowej w kontaktach
z zagranicznymi przedsiębiorcami. Konkurs adresowany jest do wszystkich, którzy chcą przebić się
na trudnym do zdobycia rynku. Konkurs odbywa się cyklicznie. Pierwsza edycja „Koszalińskiego
Denara” odbyła się w 2002 roku. „Koszaliński Denar” stał się znakiem honorowym Koszalińskiej
Izby Przemysłowo-Handlowej (statut KIPH, paragraf 6, punkt 3).
Przedsięwzięcie zainicjowane przez Komisję Promocji i Przedsiębiorczości Koszalińskiej Izby
Przemysłowo-Handlowej jest szansą dla wszystkich firm, bez względu na przynależność sektorową
czy też wielkość zatrudnienia. Konkurs „Koszaliński Denar – Nagroda Gospodarcza Roku” dla firm
z grup przedsiębiorstwo mikro i małe jest szczególną okazją do zaprezentowania się szerszemu
gremium. Większe przedsiębiorstwa, biorąc udział w konkursie, ugruntowują znajomość swojej
marki, co wpływa korzystnie na ich konkurencyjność. „Koszaliński Denar” dla wszystkich
przedsiębiorców jest okazją do nawiązania nowych kontaktów oraz stworzenia płaszczyzny
porozumienia i współpracy z władzami lokalnymi.
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KOSZALIŃSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ
Wpis do KIPH następuje w momencie przekazania wypełnionej deklaracji członkowskiej i opłaty wpisowej na
konto lub w kasie organizacji. Uiszczenie składki uprawnia firmę do korzystania z usług KIPH, między innymi
uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, szkoleniach, konferencjach organizowanych przez KIPH.
Członkostwo w KIPH trwa 12 miesięcy i rozpoczyna się z dniem przekazania składki na konto KIPH. Rada
KIPH na najbliższym posiedzeniu Rady przyjmuje oficjalnie w poczet członków nową firmę.
 Poland, 75-622 Koszalin, Plac Wolności 2-3, tel./fax. 34-23-103,
e-mail: [email protected], http://www.kiph.com.pl
KOSZALIŃSKA IZBA PRZEMYSŁOWOHANDLOWA
KOSZALIN CHAMBER OF COMMERCE
AND INDUSTRY
INDUSTRIE-UND HANDELSKAMMER ZU
KOSZALIN
PROCEURA PRZYSTĄPIENIA DO KIPH
Wypełnioną deklarację członkowską należy dostarczyć do biura KIPH mieszczącego się przy
Placu Wolności 2-3 w Koszalinie bądź przesłać mailem na adres: [email protected]
Po otrzymaniu deklaracji Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa wystawi Państwu notę
księgową odpowiadającą wysokości opłaty wpisowej i Państwa składki członkowskiej. Nota
księgowa zostanie wystawiona w ciągu 14 dni od daty uiszczenia opłaty wpisowej i składki
członkowskiej.
ORGANY KOSZALIŃSKIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ:
♦
Walne Zgromadzenie Członków Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej tworzą
wszyscy członkowie Izby i jest najwyższą władzą. Walne Zgromadzenie zwoływane jest co
roku przez Radę.
♦
Rada Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej składa się z 15 wybranych członków.
Jest najwyższą władzą w okresie między Walnymi Zgromadzeniami i zbiera się
przynajmniej raz w miesiącu.
♦
Zarząd Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej jest organem wykonawczym Izby,
pracami zarządu kieruje Dyrektor.
♦
Biuro Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej prowadzi codzienne prace
w siedzibie KIPH.
 Poland, 75-622 Koszalin, Plac Wolności 2-3, tel./fax. 34-23-103,
e-mail: [email protected], http://www.kiph.com.pl
KOSZALIŃSKA IZBA PRZEMYSŁOWOHANDLOWA
KOSZALIN CHAMBER OF COMMERCE
AND INDUSTRY
INDUSTRIE-UND HANDELSKAMMER ZU
KOSZALIN
CZŁONKOSTWO W KIPH
Pakiet członkowstwa
Wpisowe
Roczna składka
członkowska
Czas trwania członkostwa
Walne Zgromadzenie
Spotkania sektorowe
Spotkania kooperacyjne
Seminaria, konferencje,
szkolenia
Usługi informacyjne,
doradcze
Publikacje Izby
Strona internetowa KIPH
Wydarzenia specjalne
Pikniki Izbowe, bale
Giełda pracy
500 PLN – firmy zatrudniające do 20 osób
1000 PLN – firmy zatrudniające ponad 20 osób
1200 PLN – firmy zatrudniające do 50 pracowników
2400 PLN – firmy zatrudniające powyżej 50 pracowników
12 miesięcy
1 głos
Bezpłatne uczestnictwo przedstawicieli firmy w spotkaniu z
możliwością zaproszenia firm partnerskich.
Bezpłatne uczestnictwo przedstawicieli firmy w spotkaniu
Bezpłatne uczestnictwo przedstawicieli firmy w spotkaniu lub
uczestnictwo ze zniżką
Bezpłatne korzystanie z usług informacyjnych i doradczych.
Bezpłatna obecność w katalogu firm członkowskich
Bezpłatne umieszczenie informacji o firmie w biuletynie izbowym
rozsyłanym drogą mailową.
Bezpłatne rozsyłanie oferty firmy drogą mailową
Bezpłatne umieszczanie informacji o firmie na stronie internetowej
KIPH
Obecność w internetowej bazie firm zrzeszonych
Nieodpłatne korzystanie z serwisu internetowego KIPH
Uczestnictwo w wydarzeniach zarezerwowanych dla firm
członkowskich (spotkaniach z osobistościami świata i biznesu, gala
konkursu Koszaliński Denar, targach, okazjonalnych wieczorach,
spotkaniach integracyjnych, itp)
Uczestnictwo w balu zarezerwowane dla firm członkowskich z
możliwością zaproszenia firm partnerskich
Lokalna, aktywna baza osób poszukujących pracy i pracodawców
poszukujących pracowników.
Poszukiwania pracowników
Maksymalna ilość punktów (5) za przynależność do organizacji
zrzeszającej przedsiębiorców
Konkurs Koszaliński
Denar – Nagroda
Gospodarcza Roku
Wypożyczanie rzutnika
70% zniżki na wypożyczenie rzutnika multimedialnego i ekranu.
multimedialnego i ekranu
Klub Rabatowy KIPH
Klub Rabatowy to jeden ze sposobów na lepsze wzajemne poznanie
oferty firm zrzeszonych w Izbie. Firmy członkowskie mogą skorzystać z
rabatów udzielanych przez innych członków na usługi/produkty
wspierając równocześnie siebie nawzajem.
 Poland, 75-622 Koszalin, Plac Wolności 2-3, tel./fax. 34-23-103,
e-mail: [email protected], http://www.kiph.com.pl
Download