TOBHP II stopień egzamin dyplomowy

advertisement
Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na studiach drugiego stopnia
dla specjalności Technika i organizacja bezpieczeństwa i higieny pracy
SYSTEM OCHRONY PRACY
1. Założenia systemu ochrony pracy w Polsce
podstawa prawna dotycząca ochrony pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, Internetowy System
Aktów Prawnych, terminologia (proces pracy, środki pracy, przedmioty pracy, pracodawca,
pracownik, pracujący, ochrona pracy, prawo pracy, mobbing, molestowanie), prawa i obowiązki
pracodawcy w zakresie ochrony pracy, prawa i obowiązki pracownika w zakresie ochrony
pracy, klasyfikacja i przykłady podmiotów systemu ochrony pracy na szczeblu państwa (sektor
nadzoru, sektor wykonawczy, sektor naukowo-badawczy), na szczeblu przedsiębiorstwa
(organy państwowego nadzoru i kontroli nad warunkami pracy, organy społecznego nadzoru i
kontroli nad warunkami pracy, organy kontrolne i doradcze działające na rzecz pracodawcy)
2. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
podstawa prawna dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy (prawo ogólne, prawo szczegółowe,
prawo wewnątrzzakładowe), terminologia (bezpieczeństwo, zdrowie, bezpieczeństwo i higiena
pracy, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, miejsce
pracy, stanowisko pracy, pomieszczenie pracy, sygnał bezpieczeństwa, bezpieczeństwa),
obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązki osób kierujących
pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązki pracownika w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy
3. Ergonomia
podstawa prawna dotycząca ergonomii, normy techniczne dotyczące ergonomii, definicja i
klasyfikacja ergonomii, terminologia (homeostaza, komfort pracy, komfort cieplny, obciążenie
pracą, błędy człowieka), system człowiek-technika-otoczenie, przykłady zasad projektowania
ergonomicznego (projektowanie bez barier, potrzeby specjalne, wymiary ciała, pozycje ciała,
ruchy ciała, siła fizyczna, wydolność umysłowa, warunki fizycznego środowiska pracy)
4. Normalizacja
podstawa prawna dotycząca normalizacji, stosowanie aktów prawnych i norm technicznych,
terminologia (PKN, dokument normalizacyjny, norma, normalizacja, normalizacja krajowa,
Polska Norma), oznaczenia i klasyfikacja norm (PN, EN, ISO, IEC), Katalog Polskich Norm
5. System oceny zgodności
podstawa prawna dotycząca systemu oceny zgodności, terminologia (PCA, akredytacja,
autoryzacja, certyfikacja, certyfikat zgodności, deklaracja zgodności, notyfikacja, oznakowanie
zgodności), procedury zgodności wyrobów wprowadzanych do obrotu i oddawanych do użytku
6. Państwowa Inspekcja Pracy
podstawa prawna, zasady organizacji, zakres działalności, uprawnienia
7. Państwowa Inspekcja Sanitarna
podstawa prawna, zasady organizacji, zakres działalności, uprawnienia
8. Urząd Dozoru Technicznego
podstawa prawna, zasady organizacji, zakres działalności, uprawnienia
9. Państwowa Straż Pożarna
podstawa prawna, zasady organizacji, zakres działalności, uprawnienia
10. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy
podstawa prawna, zasady organizacji, zakres działalności, uprawnienia
11. Służba medycyny pracy
podstawa prawna, zasady organizacji, zakres działalności, uprawnienia
12. Społeczna inspekcja pracy
podstawa prawna, zasady organizacji, zakres działalności, uprawnienia
13. Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy
podstawa prawna, zasady organizacji, zakres działalności, uprawnienia
1
ZAGROŻENIA W ŚRODOWISKU PRACY
14. Klasyfikacja zagrożeń w środowisku pracy
podstawa prawna dotycząca zagrożeń w środowisku pracy, terminologia (środowisko pracy,
ekspozycja, narażenie, zagrożenie), klasyfikacje czynników zagrożeń zawodowych według
kryterium skutków (niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe), przyczyn (fizyczne,
chemiczne, biologiczne, psychofizyczne), lokalizacji energii (naturalne, techniczne, osobowe),
systematyki TOL (techniczne, organizacyjne, ludzkie)
15. Czynniki niebezpieczne
definicja czynnika niebezpiecznego, klasyfikacje czynników niebezpiecznych, przykłady
czynników dla stanowisk pracy fizycznej, przykłady czynników dla stanowisk pracy umysłowej
16. Czynniki szkodliwe dla zdrowia
definicja czynnika szkodliwego dla zdrowia, klasyfikacje czynników szkodliwych, przykłady
czynników dla stanowisk pracy fizycznej, przykłady czynników dla stanowisk pracy umysłowej
17. Czynniki uciążliwe
definicja czynnika uciążliwego, klasyfikacje czynników uciążliwych, przykłady czynników dla
stanowisk pracy fizycznej, przykłady czynników dla stanowisk pracy umysłowej
18. Zagrożenia fizyczne
definicja zagrożeń fizycznych, klasyfikacje i przykłady wybranych zagrożeń fizycznych (pyły
szkodliwe dla zdrowia, zagrożenia mechaniczne, zagrożenia elektryczne, hałas, drgania
mechaniczne, mikroklimat, promieniowanie optyczne, oświetlenie, promieniowanie jonizujące,
pola i promieniowanie elektromagnetyczne), przykłady fizycznych czynników mierzalnych i
niemierzalnych, przykłady zagrożeń dla wybranych rodzajów działalności gospodarczej
19. Zagrożenia chemiczne
podstawa prawna dotycząca zagrożeń chemicznych, terminologia (zagrożenia chemiczne,
czynnik chemiczny, substancja niebezpieczna), klasyfikacje i przykłady zagrożeń chemicznych
(według właściwości fizykochemicznych, właściwości toksycznych dla zdrowia, skutków
specyficznych dla zdrowia), rodzaje dróg wchłaniania czynników do organizmu człowieka,
rodzaje oddziaływania czynników na organizm człowieka, zasady pomiaru i przyrządy
pomiarowe, kryteria oceny i wartości dopuszczalne, działania profilaktyczne i środki ochrony,
przykłady zagrożeń dla wybranych rodzajów działalności gospodarczej
20. Zagrożenia biologiczne
podstawa prawna dotycząca zagrożeń biologicznych, terminologia (zagrożenia biologiczne,
szkodliwe czynniki biologiczne, organizm, zarażenie, zakażenie), klasyfikacje i przykłady
zagrożeń biologicznych (według klasyfikacji przyrodniczej, rodzaju oddziaływania
chorobotwórczego, grup zagrożenia i właściwości zakaźnych), pośrednie i bezpośrednie drogi
przenoszenia mikroorganizmów chorobotwórczych, działania profilaktyczne i środki ochrony
przykłady zagrożeń dla wybranych rodzajów działalności gospodarczej
21. Zagrożenia psychofizyczne
terminologia (zagrożenia psychofizyczne, zmęczenie, znużenie, monotonia, monotypia),
definicja i klasyfikacja obciążenia pracą fizyczną i psychiczną, metody oceny obciążenia pracą
fizyczną i psychiczną, działania profilaktyczne i środki ochrony, przykłady zagrożeń dla
wybranych rodzajów działalności gospodarczej
22. Bezpieczeństwo maszyn
podstawa prawna dotycząca bezpieczeństwa maszyn, terminologia (maszyna, operator,
użytkowanie maszyny, strefa niebezpieczna, urządzenia ochronne), zasadnicze wymagania
dotyczące bezpieczeństwa maszyn, minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
dotyczące użytkowania maszyn
23. Zagrożenia mechaniczne
definicja i klasyfikacja zagrożeń mechanicznych, metody oceny zagrożeń mechanicznych,
działania profilaktyczne i środki ochrony, przykłady zagrożeń dla wybranych rodzajów
działalności gospodarczej
24. Zagrożenia elektryczne
2
terminologia (porażenie prądem elektrycznym, dotyk bezpośredni, dotyk pośredni, urządzenia
niskonapięciowe, urządzenia wysokonapięciowe), definicja i klasyfikacja zagrożeń
elektrycznych, metody oceny zagrożeń elektrycznych, działania profilaktyczne i środki ochrony,
przykłady zagrożeń dla wybranych rodzajów działalności gospodarczej
25. Hałas
podstawa prawna dotycząca hałasu, oddziaływanie hałasu na organizm człowieka, definicja i
klasyfikacja hałasu, zasady pomiaru i przyrządy pomiarowe, kryteria oceny i wartości
dopuszczalne, działania profilaktyczne i środki ochrony
26. Drgania mechaniczne
podstawa prawna dotycząca drgań mechanicznych, oddziaływanie drgań mechanicznych na
organizm człowieka, definicja i klasyfikacja drgań mechanicznych, zasady pomiaru i przyrządy
pomiarowe, kryteria oceny i wartości dopuszczalne, działania profilaktyczne i środki ochrony
27. Promieniowanie optyczne
podstawa prawna dotycząca promieniowania optycznego, oddziaływanie promieniowania
optycznego na organizm człowieka, definicja i klasyfikacja promieniowania optycznego, zasady
pomiaru i przyrządy pomiarowe, kryteria oceny i wartości dopuszczalne, działania
profilaktyczne i środki ochrony
28. Promieniowanie jonizujące
podstawa prawna dotycząca promieniowania jonizującego, oddziaływanie promieniowania
jonizującego na organizm człowieka, definicja i klasyfikacja promieniowania jonizującego,
zasady pomiaru i przyrządy pomiarowe, kryteria oceny i wartości dopuszczalne, działania
profilaktyczne i środki ochrony
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
29. Wymagania według Polskiej Normy PN-N-18002:2011
zasady przygotowania oceny ryzyka zawodowego, etapy procesu oceny ryzyka zawodowego
(informacje potrzebne do oceny ryzyka zawodowego, identyfikacja zagrożeń, oszacowanie
ryzyka zawodowego, wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego), działania wynikające
z oceny ryzyka zawodowego, metody jakościowa dla czynników niemierzalnych, metoda
ilościowa dla czynników mierzalnych
30. Terminologia dotycząca oceny ryzyka zawodowego
ryzyko, ryzyko zawodowe, identyfikacja zagrożeń, oszacowanie ryzyka, dopuszczalność
ryzyka, analiza ryzyka, ocena ryzyka, zarządzanie ryzykiem, redukcja ryzyka, środki ochrony
indywidualnej, środki ochrony zbiorowej, wartości dopuszczalne (NDN, NDS, NDSCh, NDSP),
prace szczególnie niebezpieczne, grupy szczególnego ryzyka
31. Zasady organizacji oceny ryzyka zawodowego
powołanie zespołu oceniającego ryzyko zawodowego, identyfikacja stanowiska pracy,
identyfikacja zagrożenia, oszacowanie ryzyka zawodowego, wyznaczenie dopuszczalności
ryzyka zawodowego, planowanie i realizacja działań profilaktycznych, informowanie
pracowników o ryzyku zawodowym, dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego, aktualizacja
oceny ryzyka zawodowego
32. Działania profilaktyczne i środki ochrony
terminologia (profilaktyka, wymaganie, niezgodność, monitoring), definicja i klasyfikacja
działań profilaktycznych, definicja i klasyfikacja środków ochrony, eliminacja zagrożenia u
źródła, środki ochrony zbiorowej, środki profilaktyki organizacyjnej, środki profilaktyki
medycznej, środki ochrony indywidualnej
33. Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego
podstawa prawna dotycząca dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, opis stanowiska pracy,
identyfikacja zagrożeń, oszacowanie ryzyka, dobór działań profilaktycznych, niezgodności
dotyczące dokumentacji oceny ryzyka zawodowego
3
34. Klasyfikacja metod oceny ryzyka zawodowego
klasyfikacja i przykłady metod oceny ryzyka zawodowego według kryterium zastosowania
praw logiki (metody dedukcyjne i metody indukcyjne), dostępu do danych i informacji (metody
ilościowe, metody jakościowe i metody mieszane), dokładności oceny ryzyka (metody
podstawowe, metody wspomagające i metody zaawansowane), rodzaju etapu oceny ryzyka
(metody zbierania danych, metody identyfikacji zagrożeń i metody szacowania ryzyka)
35. Metody zbierania danych
metoda analizy dokumentów, metoda list kontrolnych, metoda obserwacji, metoda sondażu,
metoda studium przypadku
36. Metody identyfikacji zagrożeń
metoda list kontrolnych, metoda analizy co-jeśli, metoda analizy bezpieczeństwa pracy, metoda
analizy drzewa zdarzeń, metoda analizy drzewa błędów
37. Metody szacowania ryzyka
metody jakościowa i ilościowa według Polskiej Normy PN-N-18002:2011, metoda Score Risk,
metoda oceny ryzyka zdrowotnego, metoda oceny ryzyka czynności
38. Metodyka oceny ryzyka zawodowego dla wybranych zagrożeń
zagrożenia fizyczne (zagrożenia mechaniczne, pyły szkodliwe dla zdrowia, hałas, drgania
mechaniczne, mikroklimat), zagrożenia chemiczne (czynniki szkodliwe, dla których określono
wartości dopuszczalne, pozostałe czynniki szkodliwe, czynniki niebezpieczne), zagrożenia
biologiczne (czynniki szkodliwe, czynniki niebezpieczne), zagrożenia psychofizyczne
(obciążenie dynamiczne, obciążenie statyczne, obciążenie psychiczne)
WYPADKI I CHOROBY ZAWODOWE
39. Zdarzenia wypadkowe i klasyfikacja wypadków
terminologia (zdarzenie wypadkowe, wypadek, zdarzenie potencjalnie wypadkowe, uraz,
mikrouraz, wypadkowość), klasyfikacje wypadków według kryterium liczby poszkodowanych
(indywidualny, zbiorowy), ciężkości skutków (śmiertelny, ciężki, lekki), związku z pracą
(zawodowy, pozazawodowy), przykłady klasyfikacji wypadków zawodowych, przykłady
klasyfikacji wypadków pozazawodowych
40. Wypadki przy pracy
podstawa prawna dotycząca wypadków przy pracy, terminologia (wypadek przy pracy,
wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy, wypadek zbiorowy, wypadek
śmiertelny, wypadek ciężkie, wypadek lekki), zasady postępowania powypadkowego, zasady
dokumentowania wypadków, zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, system
rejestracji wypadkowości zawodowej, analizy statystyki wypadków, klasyfikacja i przykłady
wskaźników wypadkowości (częstości, ciężkości, ryzyka), metody badania wypadków
41. Wypadki osób niebędących pracownikami
podstawa prawna dotycząca wypadków osób niebędących pracownikami, definicja wypadku
osoby niebędącej pracownikiem, który nastąpił w okresie ubezpieczenia wypadkowego, zasady
postępowania powypadkowego, zasady dokumentowania wypadków
42. Wypadki w drodze do pracy lub z pracy
podstawa prawna dotycząca wypadków w drodze do pracy lub z pracy, terminologia (wypadek
w drodze do pracy lub z pracy, droga do pracy lub z pracy, droga najkrótsza, droga
nieprzerwana), zasady postępowania powypadkowego, zasady dokumentowania wypadków
43. Wypadki powstałe w szczególnych okolicznościach
podstawa prawna dotycząca wypadków powstałych w szczególnych okolicznościach,
terminologia (wypadek powstały w szczególnych okolicznościach, który uzasadnia przyznanie
świadczeń, wypadek ucznia, wypadek studenta), zasady postępowania dla wypadku w edukacji,
zasady dokumentowania dla wypadku w edukacji
44. Choroby zawodowe
podstawa prawna dotycząca chorób zawodowych, terminologia (narażenie zawodowe, choroba
zawodowa, choroba parazawodowa), zasady postępowania dotyczące zgłaszania podejrzenia,
4
rozpoznawania i stwierdzania choroby zawodowej, zasady dokumentowania chorób
zawodowych, wykaz chorób zawodowych, system rejestracji zachorowalności zawodowej
45. Pylice płuc
definicja pylicy płuc, patofizjologia układu oddechowego, klasyfikacja pylic płuc, statystyka
zachorowalności zawodowej, ocena narażenia zawodowego, rozpoznawanie i zapobieganie
46. Zawodowe uszkodzenie słuchu
definicja zawodowego uszkodzenia słuchu, patofizjologia narządu słuchu, statystyka
zachorowalności zawodowej, ocena narażenia zawodowego, rozpoznawanie i zapobieganie
47. Choroby zakaźne i pasożytnicze
definicje chorób zakaźnych i chorób pasożytniczych, źródła i drogi zakażenia, statystyka
zachorowalności zawodowej, ocena narażenia zawodowego, rozpoznawanie i zapobieganie
48. Przewlekłe choroby narządu głosu
definicja przewlekłych chorób narządu głosu, patofizjologia narządu głosu, statystyka
zachorowalności zawodowej, ocena narażenia zawodowego, rozpoznawanie i zapobieganie
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
49. Klasyfikacja środków ochrony indywidualnej
podstawa prawna dotycząca środków ochrony indywidualnej, zasady stosowania środków
ochrony, zasadnicze wymagania dla środków ochrony, klasyfikacje środków ochrony według
kryterium sposobu konstrukcji i właściwości ochronnych
50. Odzież ochronna
klasyfikacja odzieży ochronnej według sposobu konstrukcji i właściwości ochronnych,
wymagania techniczne i fizyczne stawiane środkom ochrony, konstrukcja i zastosowane
materiały w zależności od zagrożeń, znakowanie i certyfikacja
51. Środki ochrony kończyn górnych
klasyfikacja środków ochrony kończyn górnych według sposobu konstrukcji i właściwości
ochronnych, wymagania techniczne i fizyczne stawiane środkom ochrony, konstrukcja i
zastosowane materiały w zależności od zagrożeń, znakowanie i certyfikacja
52. Środki ochrony kończyn dolnych
klasyfikacja środków ochrony kończyn dolnych według sposobu konstrukcji i właściwości
ochronnych, wymagania techniczne i fizyczne stawiane środkom ochrony, konstrukcja i
zastosowane materiały w zależności od zagrożeń, znakowanie i certyfikacja
53. Środki ochrony twarzy i oczu
klasyfikacja środków ochrony twarzy i oczu według sposobu konstrukcji i właściwości
ochronnych, wymagania techniczne i fizyczne stawiane środkom ochrony, konstrukcja i
zastosowane materiały w zależności od zagrożeń, znakowanie i certyfikacja
54. Środki ochrony słuchu
klasyfikacja środków ochrony słuchu według sposobu konstrukcji i właściwości ochronnych,
wymagania techniczne i fizyczne stawiane środkom ochrony, konstrukcja i zastosowane
materiały w zależności od zagrożeń, znakowanie i certyfikacja
55. Środki ochrony układu oddechowego
klasyfikacja środków ochrony układu oddechowego według sposobu konstrukcji i właściwości
ochronnych, wymagania techniczne i fizyczne stawiane środkom ochrony, konstrukcja i
zastosowane materiały w zależności od zagrożeń, znakowanie i certyfikacja
56. Środki izolujące cały organizm
klasyfikacja środków izolujących cały organizm według sposobu konstrukcji i właściwości
ochronnych, wymagania techniczne i fizyczne stawiane środkom ochrony, konstrukcja i
zastosowane materiały w zależności od zagrożeń, znakowanie i certyfikacja
57. Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości
klasyfikacja sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości według sposobu konstrukcji i
właściwości ochronnych, wymagania techniczne i fizyczne stawiane środkom ochrony,
konstrukcja i zastosowane materiały w zależności od zagrożeń, znakowanie i certyfikacja
5
58. Dermatologiczne środki ochrony skóry
klasyfikacja dermatologicznych środków ochrony skóry według sposobu konstrukcji i
właściwości ochronnych, wymagania chemiczne i fizyczne stawiane środkom ochrony, skład i
zastosowanie w zależności od zagrożeń, znakowanie i certyfikacja
ZAGROŻENIA GÓRNICZE
59. Klasyfikacja zagrożeń górniczych
podstawa prawna dotycząca zagrożeń w zakładach górniczych, terminologia (zagrożenia
górnicze, zagrożenia naturalne, zagrożenia skojarzone), klasyfikacje zagrożeń górniczych
według kryterium lokalizacji energii (naturalne, techniczne, osobowe), sfery środowiska
kopalnianego (litosferyczne, atmosferyczne, technosferyczne)
60. Zagrożenie tąpaniami
terminologia (wstrząs górotworu, odprężenie w wyrobisku, tąpnięcie w wyrobisku), kryteria
oceny zagrożenia, dwa stopnie zagrożenia, zasady zwalczania zagrożenia
61. Zagrożenie metanowe
właściwości metanu, terminologia (metanowość, metanonośność, nagły wypływ metanu),
kryteria oceny zagrożenia, cztery kategorie zagrożenia, zasady pomiaru i przyrządy pomiarowe,
warunki zaistnienia wybuchu, zasady zwalczania zagrożenia
62. Zagrożenie wyrzutami gazów i skał
terminologia (wyrzut gazów i skał, nagły wypływu gazów), kryteria oceny zagrożenia, trzy
kategorie zagrożenia, zasady zwalczania zagrożenia
63. Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego
terminologia (pył węglowy, pył kopalniany, pył kopalniany zabezpieczony), kryteria oceny
zagrożenia, dwie klasy zagrożenia, warunki zaistnienia wybuchu, miejsca możliwego
zapoczątkowania wybuchu, zasady zwalczania zagrożenia
64. Zagrożenie wodne
definicja zagrożenia wodnego, kryteria oceny zagrożenia, trzy stopnie zagrożenia, dwie grupy
źródeł zagrożenia, zasady zwalczania zagrożenia
65. Zagrożenie pożarowe
terminologia (pożar podziemny, pożar endogeniczny, pożar egzogeniczny), kryteria oceny
skłonności węgla do samozapalenia się, pięć grup samozapalności, zasady pomiaru i przyrządy
pomiarowe, miejsca możliwego zapoczątkowania pożaru, zasady zwalczania zagrożenia
66. Zagrożenie grawitacyjnym opadem skał
terminologia (grawitacyjny opad skał, zawał, obwał), czynniki naturalne i techniczne
wpływające na poziom zagrożenia, zasady zwalczania zagrożenia
67. Zagrożenie gazowe
definicja zagrożenia gazowego, gazy toksyczne w atmosferze kopalnianej, właściwości ditlenku
węgla, tlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku siarki, zasady pomiaru i przyrządy pomiarowe,
kryteria oceny i wartości dopuszczalne, zasady zwalczania zagrożenia
68. Zagrożenie klimatyczne
oddziałanie mikroklimatu na organizm człowieka, terminologia (temperatura zastępcza klimatu,
komfort, dyskomfort), trzy stopnie zagrożenia, zasady pomiaru i przyrządy pomiarowe, kryteria
oceny i wartości dopuszczalne, obliczanie temperatury zastępczej klimatu, obliczanie wskaźnika
dyskomfortu cieplnego, zasady zwalczania zagrożenia
69. Zagrożenie pyłami szkodliwymi dla zdrowia
oddziałanie pyłu na organizm człowieka, terminologia (pył węglowy, pył wdychany, pył
respirabilny), zasady pomiaru i przyrządy pomiarowe, kryteria oceny i wartości dopuszczalne,
zasady zwalczania zagrożenia
70. Zagrożenie radiacyjne naturalnymi substancjami promieniotwórczymi
oddziałanie promieniowania jonizującego na organizm człowieka, terminologia (zagrożenia
radiacyjne, substancja promieniotwórcza, dawka graniczna), dwie klasy zagrożenia, zasady
pomiaru i przyrządy pomiarowe, kryteria oceny i wartości dopuszczalne, źródła zagrożenia
podlegające kontroli, zasady zwalczania zagrożenia
6
Download