Skarb Państwa zakończył budowanie księgi popytu na akcje BGŻ

advertisement
Ministerstwo Skarbu Państwa
Źródło:
http://msp.gov.pl/pl/media/aktualnosci/15967,Skarb-Panstwa-zakonczyl-budowanie-ksiegi-popytu-na-akcje-BGZ.
html
Wygenerowano: Środa, 19 lipca 2017, 01:37
Strona znajduje się w archiwum.
Skarb Państwa zakończył budowanie
księgi popytu na akcje BGŻ
W odpowiedzi na ograniczone zainteresowanie rynków finansowych akcjami BGŻ SA, wielkość
oferty publicznej została dostosowana do odnotowanego popytu na akcje spółki. Skarb Państwa To
osoba prawna, która w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków
dotyczących mienia państwowego nienależącego do innych państwowych osób prawnych (art. 34
Kc). zdecydował się ustalić ostateczną liczbę sprzedawanych akcji 12,05% ogólnej liczby akcji w
kapitale BGŻ SA wobec oferowanych maksymalnie 37,22%, tak aby zapewnić spełnienie
wymaganego przez Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych SA wskaźnik akcji BGŻ będących w
wolnym obrocie („free float”). Po rozliczeniu oferty Bank stanie się spółka publiczną z ok. 15% akcji
w wolnym obrocie. Ostateczna cena jednej akcji BGŻ została ustalona na 60 zł. Skarb Państwa
pozostanie akcjonariuszem BGŻ z udziałem wynoszącym ponad 25%, a Rabobank Nederlanden
pozostanie większościowym akcjonariuszem BGŻ SA. Jednocześnie Skarb Państwa osiągnął cel,
którym jest upublicznienie BGŻ SA.
Publiczna oferta sprzedaży akcji BGŻ SA jest pierwszą historycznie ofertą, w której Skarb Państwa
oferuje akcje podmiotu, nad którym strategiczną i operacyjną kontrolę sprawuje inny podmiot. Od
2006 roku strategiczną i operacyjną kontrolę nad BGŻ wykonuje Rabobank Nederlanden.
Oferta nie spotkała się z pełnym uznaniem rynków finansowych, które oczekują większej
dochodowości od spółki i strategii kierującej się na budowę wartości dla akcjonariuszy
(shareholders’ value). W ocenie rynku BGŻ SA nie wypracował dotąd wystarczająco wiarygodnej
strategii uzyskania stopy zwrotu na kapitale, przewyższającego koszt kapitału spółki. W odpowiedzi
na ograniczony popyt na akcje BGŻ SA, MSP zdecydowało się na ograniczenie liczby
sprzedawanych akcji i ustalenie ceny sprzedaży na niższym poziomie.
Cel podstawowy, jakim jest upublicznienie BGŻ SA w terminie ustalonym wspólnie przez Rabobank
i MSP został osiągnięty. Istotne jest również to, że warszawska giełda jest jedyną giełdą na świecie,
na której notowane są akcje banku, który jest częścią grupy kapitałowej, jedynego komercyjnego
banku na świecie z ratingiem „AAA” - zwiększa to znaczenie GPW jako regionalnego centrum
finansowego regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
BGŻ staje się spółką publiczną notowaną na GPW. Jako spółka giełdowa będzie mieć misję
tworzenia wartości dla wszystkich akcjonariuszy. Rynki finansowe będą oczekiwać znacznej
poprawy rezultatów finansowych spółki oraz przejrzystych standardów corporate governance, co z
kolei powinno wpłynąć na docelowy wzrost wartości BGŻ. Skarb Państwa pozostanie w
akcjonariacie banku do momentu, kiedy strategia operacyjna wdrażana przez Rabobank znajdzie
pełne odzwierciedlenie w wartości akcji BGŻ.
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie jest przeznaczony do publikacji ani rozpowszechniania w
Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii oraz Australii. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem
zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w Polsce oraz o ich
dopuszczeniu do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest prospekt emisyjny, który został
zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i opublikowany na stronie internetowej Banku (www.bgz.pl) oraz na
stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl).
Opublikowane przez: Piotr Koszewski
Ostatnia zmiana: 18.05.2011 , 18.05.2011
Autor: Ministerstwo Skarbu Państwa
Piotr Koszewski
Rejestr zmian
Download