Regulamin_projektu

advertisement
Projekt pt. Szkolenia językowe dla małopolskich przedsiębiorców i ich pracowników jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
REGULAMIN PROJEKTU SZKOLENIOWEGO PT. „SZKOLENIA JĘZYKOWE DLA MAŁOPOLSKICH
PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW” NR: WND-POKL.08.01.01-12-123/12
DOFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
Niniejszy dokument określa zasady i warunki uczestnictwa w projekcie „Szkolenia językowe dla
małopolskich przedsiębiorców i ich pracowników” realizowanym przez Learning Systems Poland Sp. z o.o.
1. Definicje.
Projekt – projekt „Szkolenia językowe dla małopolskich przedsiębiorców i ich pracowników”,
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry
Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1
Wspieranie kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, dofinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
Projektodawca – Learning Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Solidarności
117, 00-140 Warszawa;
Beneficjent pomocy – przedsiębiorstwo, które otrzymuje pomoc de minimis w ramach projektu;
Uczestnik szkoleń – właściciel pełniący funkcje kierownicze, wspólnik, w tym partner prowadzący
regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe lub pracownik
oddelegowany na szkolenia przez Beneficjenta pomocy;
Mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające średniorocznie mniej niż 10
pracowników oraz, które osiągnęło roczny obrót ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz
operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy
aktywów jego bilansu, sporządzonego na koniec jednego z tych lat, nie przekroczyły
równowartości w złotych 2 milionów euro;
Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające średniorocznie mniej niż 50
pracowników oraz, które osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług
oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub
sumy aktywów jego bilansu, sporządzonego na koniec jednego z tych lat, nie przekroczyły
równowartości w złotych 10 milionów euro;
Średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające średniorocznie mniej niż 250
pracowników oraz, które osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług
oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub
sumy aktywów jego bilansu, sporządzonego na koniec jednego z tych lat, nie przekroczyły
równowartości w złotych 43 milionów euro.
MMŚP – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zgodnie z powyższą definicją.
2. Zakres projektu.
Projekt jest realizowany od 01.10.2012 r. do 30.09.2014 r. na terenie województwa
małopolskiego.
1
Projekt pt. Szkolenia językowe dla małopolskich przedsiębiorców i ich pracowników jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
3. Cel projektu.
Celem głównym projektu jest podniesienie konkurencyjności 30 MMŚP z terenu woj.
małopolskiego poprzez szkolenia językowe dla 200 pracowników w okresie
01.10.2012 r. - 30.09.2014 r.
4. Zakres usług oferowanych w ramach projektu.
Szczegółowe informacje odnośnie realizowanych szkoleń językowych dostępne są na stronie
internetowej projektu oraz bezpośrednio w biurze projektu: Learning Systems Poland Sp. z o.o.,
Al. Słowackiego 64-66, 30-004 Kraków.
5. Kryteria udziału w projekcie.
a) Beneficjentem projektu mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa, które spełniają następujące
warunki:
1) są mikro-, małymi-, średnimi przedsiębiorcami, którzy mają swoją siedzibę, oddział lub filię na
terenie województwa małopolskiego,
2) nie otrzymały dotychczas pomocy publicznej/pomocy de minimis w ramach Poddziałania 8.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w projektach zamkniętych,
3) spełniają wszystkie kryteria uprawniające do otrzymania pomocy de minimis zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie
udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U.
z 2010 r. Nr 238, poz. 1598 z późn. zm.)
4) delegują osoby (właścicieli pełniących funkcje kierownicze, wspólników, w tym partnerów
prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących z niego korzyści
finansowe lub pracowników) wykonujące prace w ramach struktur zlokalizowanych na terenie
województwa małopolskiego,
5) wypełniły formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu i złożyły go w biurze projektu nie później niż na 5 dni roboczych przed dniem
rozpoczęcia szkolenia,
6) przedstawią podpisaną umowę szkoleniową wraz z załącznikami, której wzór stanowi
załącznik nr 2 do regulaminu,
7) przedstawią (wraz z podpisaną umową szkoleniową):
a) informację o pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29
marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) wraz ze sprawozdaniem
finansowym za okres trzech ostatnich lat obrotowych sporządzonym zgodnie z wymogami
przepisów o rachunkowości (przedsiębiorstwa, których nie dotyczy obowiązek
sporządzania sprawozdań zwolnione są z podanego wymogu – przedstawiają
oświadczenie o zwolnieniu),
b) wypełniony formularz PEFS dla instytucji,
c) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu rejestrowego
przedsiębiorstwa lub innego dokumentu potwierdzającego jego status,
2
Projekt pt. Szkolenia językowe dla małopolskich przedsiębiorców i ich pracowników jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
d) regulamin projektu zaparafowany przez osoby upoważnione zgodnie z dokumentem
rejestrowym,
e) wypełnione przez uczestnika szkolenia:
 formularz PEFS dla uczestnika,
 deklaracja uczestnictwa w projekcie,
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, których wzór
stanowi załącznik do umowy szkoleniowej,
 oświadczenie o zatrudnieniu w przedsiębiorstwie objętym wsparciem.
8. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami dotyczącymi przedsiębiorstwa delegującego na
szkolenia zostaną podpisane przez osoby upoważnione zgodnie z KRS lub innym dokumentem
rejestrowym.
6. Kwalifikacja do udziału w projekcie.
a) Wstępna kwalifikacja do udziału w projekcie następuje w oparciu o formularz zgłoszeniowy,
b) Po zweryfikowaniu informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym Beneficjent pomocy
otrzyma zaproszenie do złożenia pozostałych dokumentów rekrutacyjnych,
c) Dokumenty rekrutacyjne można składać w biurze projektu (Kraków) oraz przesyłać pocztą:
tradycyjną lub elektroniczną (dokumenty złożone w wersji elektronicznej muszą uzyskać
potwierdzenie poprzez złożenie papierowych oryginałów w terminie 5 dni),
d) W projekcie przyznaje się pierwszeństwo pracodawcom delegującym pracowników z
wykształceniem średnim (minimalny założony poziom – 20% grupy docelowej) lub
niepełnosprawnych (minimalny założony poziom – 10% grupy docelowej),
e) W sytuacji zwolnienia miejsca szkoleniowego istnieje możliwość zakwalifikowania na zajęcia
uczestnika z listy rezerwowej,
f) W przypadku braków w złożonej dokumentacji istnieje możliwość jej uzupełnienia w terminie
5 dni roboczych bez utraty miejsca na liście uczestników. Nieuzupełnienie dokumentów jest
równoznaczne ze skreśleniem z listy beneficjentów.
7. Zobowiązania uczestników szkoleń.
a) Uczestnik szkoleń zobowiązany jest do:
 uczestnictwa w co najmniej 80% godzin zajęć przypadających na dany kurs,
 punktualnego przychodzenia na zajęcia i podpisywania listy obecności,
 wypełnienia ankiet i testów ewaluacyjnych związanych z realizacją projektu,
 przestrzegania porządku zajęć i zaleceń wydawanych przez prowadzącego zajęcia,
 przystąpienia do egzaminu zewnętrznego na zakończenie kursu,
 wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z realizacją i kontrolą
projektu przez podmioty zaangażowane w realizację i kontrolę projektu.
b) Beneficjent pomocy zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej stanowiącej równowartość
kosztów szkolenia za każdego zgłoszonego Uczestnika szkoleń, który nie dotrzymał
wymaganej frekwencji 80% godzin przypadających na dany kurs.
c) Nie przewiduje się rezygnacji z udziału w projekcie w trakcie jego trwania (jako rezygnację
rozumie się faktyczne zaprzestanie udziału w szkoleniach lub rozpoczęcie zajęć mimo
podpisania umowy szkoleniowej).
3
Projekt pt. Szkolenia językowe dla małopolskich przedsiębiorców i ich pracowników jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
d) Beneficjent pomocy, rezygnujący z udziału w szkoleniach, zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
karę umowną stanowiącą równowartość kosztów szkolenia za każdego rezygnującego
Uczestnika szkoleń oraz do zwrotu pobranych od Wykonawcy materiałów szkoleniowych.
e) Dopuszcza się uzasadnioną rezygnację z udziału w projekcie zgłoszonego Uczestnika szkoleń po
odbyciu przez niego co najmniej 60 godzin zajęć.
f) O uzasadnionej rezygnacji mowa w sytuacji zaistnienia czynników niezależnych od Zgłaszającego
(„siły wyższej”), a ostatecznej kwalifikacji dokonuje Wykonawca.
g) Zgłaszający może zastąpić zgłoszonego Uczestnika szkoleń, który zrezygnował z uczestnictwa w
projekcie, inną osobą spełniającą kryteria rekrutacyjne nie później niż po odbyciu przez nich 60
godzin lekcyjnych pod warunkiem, że osoba zastępująca reprezentuje równoważny poziom
znajomości języka angielskiego, co potwierdza testowanie przeprowadzone przez Wykonawcę.
h) Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika szkolenia z listy w przypadku
naruszenia Regulaminu i poniższych załączników stanowiących jego integralną część.
8. Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków
realizacji projektu lub dokumentów programowych.
Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy,
2. Umowa szkoleniowa,
a) Lista imienna Uczestników szkoleń (Uczestnicy Projektu),
b) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
c) Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego,
d) Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
e) Formularz PEFS instytucji,
f) Formularz PEFS uczestnika projektu,
g) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika,
h) Deklaracja udziału w projekcie uczestnika,
i) Oświadczenie o zatrudnieniu.
4
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards