wystąpienie pokontrolne dla MOK

advertisement
Pan
Marek Marcinkowski
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 3
10-538 Olsztyn
Nasz znak:
KR.1711.11.2015
Data:
22.06.2015 r.
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
W związku z postępowaniem kontrolnym nr KR.1711.11.2015 przeprowadzonym
przez pracowników Biura Kontroli Urzędu Miasta Olsztyna w Miejskim Ośrodku Kultury
w Olsztynie, na podstawie § 37 ust. 1 Regulaminu postępowań kontrolnych, stanowiącego
załącznik do Zarządzenia Nr 228 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 lipca 2013 r. przekazuję Panu
niniejsze wystąpienie pokontrolne.
Kontrola została przeprowadzona w siedzibie jednostki w dniach 22.04.-04.05.2015 r.
na podstawie dwóch upoważnień nr OK.077.188.2015 i OK.077.189.2015 wydanych w dniu
21.04.2015 r. przez Prezydenta Olsztyna. Czynności kontrolne objęły wydatkowanie:
1)
dotacji podmiotowej na działalność instytucji w roku 2014 oraz od 01.01.2015 r. do
17.04.2015 r.,
2)
środków finansowych z dotacji celowej przyznanej na podstawie umowy nr
1/I/MOK/2013 z dnia 11.06.2013 r.
W zakresie zagadnienia nr 1 przedstawiony został obowiązujący stan prawny związany
z dotacjami podmiotowymi otrzymywanymi przez MOK, a w związku z brakiem możliwości
identyfikacji wydatków MOK, których źródłem finansowania w okresie objętym kontrolą
były środki z dotacji podmiotowej ustalenia kontroli były prowadzone na podstawie
zawartych przez MOK umów związanych z bieżącą działalności instytucji.
Odnośnie zagadnienia nr 2 kontroli poddano wydatkowanie środków finansowych
pochodzących z dotacji celowej przyznanej MOK na podstawie umowy nr 1/I/MOK/2013
z dnia 11.06.2013 r. na rewitalizację Tartaku Raphaelsohnów na Centrum Techniki Rozwoju
Regionu „Muzeum Nowoczesności” w Olsztynie.
Szczegółowe ustalenia kontroli zostały zawarte w sprawozdaniu z kontroli
sporządzonym przez kontrolujących i przekazanym Panu Dyrektorowi MOK w dniu
02.06.2015 r., do treści którego nie wniósł Pan zastrzeżeń.
1
Na podstawie ustaleń opisanych w sprawozdaniu z kontroli, o którym mowa wyżej,
stwierdzam, że objęte kontrolą zagadnienia realizował Pan w sposób prawidłowy.
Ustalono, że w działaniach związanych z obu wymienionymi wyżej zagadnieniami nie
zostały odnotowane przypadki naruszenia obowiązujących regulacji prawnych. Drobne
uchybienia natury organizacyjnej związane z rejestrowaniem umów w MOK zostały w trakcie
kontroli przedstawione stronie kontrolowanej w formie instruktażu i nie wymagają one
formułowania zaleceń.
Biorąc pod uwagę istniejący stan prawny związany z przyznawaniem i rozliczaniem
dotacji podmiotowych w tym brzmienie umowy w sprawie warunków organizacyjnofinansowych działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie oraz programu jego
działania zawartej przez Gminę Olsztyn z dyrektorem MOK w dniu 05.11.2012 r.
stwierdzono, że nie ma możliwości precyzyjnego śledzenia wydatków pochodzących z dotacji
podmiotowej, ponieważ w tym względzie poza postanowieniami natury ogólnej ujętymi
w ustawie o finansach publicznych brak innych uregulowań.
Odnośnie dotacji celowej obowiązywały odrębne zasady rozliczeń wydatkowanych
środków publicznych i wobec ich transparentności kontrolujący nie wnieśli w tym zakresie
uwag.
Wobec przedstawionego stanu prawnego oraz nie stwierdzenia w trakcie prowadzonej
kontroli nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków publicznych pochodzących z dotacji
podmiotowej oraz celowej odstępuję od wydania zaleceń pokontrolnych.
PREZYDENT OLSZTYNA
2
Download