UMOWA KUPNA/SPRZEDAŻY zawarta w dniu

advertisement
UMOWA KUPNA/SPRZEDAŻY
zawarta w dniu …………….. r. w Korczowej pomiędzy:
Zakładem Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej, Korczowa – przejście graniczne., 37552 Młyny, NIP 792-22-73-106, zwanym dalej Sprzedającym reprezentowanym przez:
Mgr Mariusza Janeczko – Dyrektora Zakładu
a
Kupującym (osoba fizyczna lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą )
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...…
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż środka trwałego zwanego w dalszej części urządzeniem,
Endoskop model OPTIM IFS-8, nr fabryczny 012014, nr inwentarzowy 6/664/39
§2
Sprzedający oświadcza, że urządzenie będące przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną
własność, jest wolne od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne
postępowanie, którego przedmiotem jest to urządzenie, że nie stanowi on również przedmiotu
zabezpieczenia.
§3
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę:
..................................................................................................
Słownie:
.......................................................................................................................................................
§4
1. Strony ustalają ,że zapłata za przedmiot umowy nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od
daty wystawienia faktury VAT.
2. Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność urządzenia określonego w §1
niniejszej umowy za kwotę określoną w §3 niniejszej umowy, której otrzymanie sprzedający
kwituje. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór urządzenia.
§5
Sprzedający oświadcza, że urządzenie nie ma wad technicznych, które są mu znane i o
których nie powiadomił Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego
urządzenia.
§6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń
niniejszej umowy obciążają kupującego.
§7
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym
zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Kupującego i dwa dla Sprzedającego.
...............................................................
Sprzedający
...............................................................
Kupujący
Download