wzor_umowy_zalacznik_nr_1_toitoi

advertisement
Znak sprawy: ZP.273.006.2014
UMOWA NR RU-
/14
w dniu _____________ 2014 r. w Wilkowicach pomiędzy Gminą Wilkowice reprezentowaną
przez Wójta Gminy Wilkowice Mieczysława Rączkę
zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”,
a firmą __________________________, z siedzibą w ______________________________
NIP: ____________________, REGON ____________________,
reprezentowaną przez ____________________,
zwaną w dalszej części umowy „Sprzedającym” zawarto umowę następującej treści:
§1
Umowę zawarto w trybie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych /tj. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm./
§2
1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący nabywa cztery sztuki toalet przenośnych typu toi - toi.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera Zaproszenie do składania ofert – Załącznik
nr 2 do umowy.
3. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 musi być fabrycznie nowy oraz musi
posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty
dopuszczające do użytku.
4. Sprzedający oświadcza, że przenośne toalety typu toi- toi będące przedmiotem niniejszej
umowy stanowią jego własność, są wolne od wad prawnych oraz praw osób trzecich.
5. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego za jakość dostarczonego
przedmiotu umowy.
6. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu pn. „Budowa infrastruktury
okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalnosportowych w gminie Wilkowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Priorytet III Turystyka, Działanie 3.2. Infrastruktura okołoturystyczna Poddziałanie
3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
7. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
a) oferta Wykonawcy - Załącznik nr 1 do umowy,
b) Zaproszenie do składania ofert – Załącznik nr 2 do umowy.
Projekt „Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w
gminie Wilkowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
§3
1. Sprzedający zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 15.09.2014r.
2. Sprzedający dostarczy przedmiot umowy do siedziby Kupującego tj. Wilkowice ul.
Samotna 12.
3. Za wykonanie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1, rozumie się
dostarczenie toalet przenośnych typu toi-toi w miejsce wskazane przez Kupującego i
podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego.
§4
1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §
2 ust. 1 całkowite wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości: ________ zł (słownie:
________________________________ złotych 00/100), w tym podatek VAT ........% w
wysokości .......................zł
2. Podstawę wypłaty wynagrodzenia stanowić będzie protokół zdawczo-odbiorczy
przedmiotu umowy podpisany przez obie strony umowy.
3. Kupujący oświadcza, że Gmina Wilkowice w ramach rozliczeń podatku VAT stosuje
numer identyfikacji podatkowej NIP 9372632468
4. Zapłata faktury nastąpi przelewem na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy
w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Kupującego poprawnie wystawionej
faktury na Gminę Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice, NIP: 9372632468.
5. Wysokość wynagrodzenia określona w ust. 1 nie może ulec zmianie.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 jest współfinansowane przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
§5
1. Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Sprzedający w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 3% wynagrodzenia, o którym
mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy .
2. Stronom umowy przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Kara umowna powinna być zapłacona przez Sprzedającego w terminie 7 dni od daty
otrzymania żądania zapłaty od Kupującego. W razie zwłoki w zapłacie kary umownej
Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia jej z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
4. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę, tylko z ważnych powodów,
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§6
1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nienależytego wykonywania
umowy przez Sprzedającego. Kupujący wezwie Sprzedającego do usunięcia
Projekt „Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w
gminie Wilkowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
nieprawidłowości, wyznaczając na to termin nie krótszy niż 5 dni. Po bezskutecznym upływie
tego terminu Kupujący może odstąpić od niniejszej umowy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 Kupującemu
przysługuje prawo do kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1.
§7
Sprzedający udziela Kupującemu 2 – letniej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy.
§8
Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod
rygorem nieważności.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca.
KUPUJĄCY
SPRZEDAJĄCY
Projekt „Budowa infrastruktury okołoturystycznej dla potrzeb aktywnych form turystyki oraz obsługi imprez kulturalno-sportowych w
gminie Wilkowice współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Download