Name of presentation

advertisement
Obowiązki rodzica wynikające
z przepisów prawa
dotyczącego obszaru zdrowia
mgr Małgorzata Cieślak
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 68
„KAŻDY MA PRAWO DO
OCHRONY ZDROWIA”
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.
KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY
(Dz. U. 1964, Nr 9, poz. 59 z późn. zm.)
• Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą
rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się
o fizyczny i duchowy rozwój dziecka.
• Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach
dotyczących dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój
umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to
pozwala oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne
życzenia.
PRZEDSTAWICIELE USTAWOWI DZIECKA:
• rodzice
• opiekun prawny – ustanowiony przez sąd
opiekuńczy w przypadku gdy małoletni nie
pozostaje pod władzą rodzicielską. Opiekun
prawny powołany jest w celu ochrony interesów
osobistych i potrzeb życiowych dziecka oraz
dokonywania czynności prawnych w jego imieniu.
OPIEKUN FAKTYCZNY DZIECKA:
Osoba, która sprawując faktyczną opiekę nad
małoletnim nie ma prawa do dokonywania w jego
imieniu czynności prawnych (np. babcia, dziadek
lub rodzeństwo nie posiadający statusu opiekuna
prawnego dziecka).
Obowiązki rodziców/opiekunów wobec ich małoletnich
podopiecznych wynikające z aktów prawnych,
regulujących kwestie
związane z ochroną zdrowia:

Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta (Dz. U. 2009, Nr 52, poz. 417)

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia
1996r. (Dz. U. 1997, Nr 28, poz. 152) z późn. zm.


Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 1996r.
(Dz. U. Nr 91, poz. 410) z późn. zm.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej z późn. zm. (Dz. U. 09.139.1139)
PRAWO PACJENTA DO INFORMACJI


Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy
przedstawiciel mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej
informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych
oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających
się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania,
wynikach leczenia oraz rokowaniu.
Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel maja prawo do wyrażenia
zgody na udzielenie informacji innym osobom.



Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania
od lekarza informacji w zakresie i formie potrzebnej do
prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub
terapeutycznego i wyrażenia swojego zdania.
Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy
przedstawiciel mają prawo do uzyskania od pielęgniarki, położnej
przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach
pielęgniarskich.
Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny mają
prawo do dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia
przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza
możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza
lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
(Art. 9 i 10 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Art. 31 Ustawy o
zawodach lekarza i lekarza dentysty i Art. 20 Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej)
ZGODA PACJENTA



Lekarz może przeprowadzić badania lub udzielić innych świadczeń
zdrowotnych, po wyrażeniu zgody przez pacjenta.
Jeżeli pacjent jest małoletni lub niezdolny do świadomego
wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda jego przedstawiciela
ustawowego, a gdy pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego lub
porozumienie z nim jest niemożliwe to konieczna jest zgoda sadu
opiekuńczego.
Jeśli zachodzi potrzeba przeprowadzenia badania osoby małoletniej,
zgodę na przeprowadzenie badania może wyrazić także opiekun
faktyczny.



Jeśli pacjent ukończył 16 lat, wymagana jest także jego zgoda.
Lekarz może wykonać czynności medyczne bez zgody
przedstawiciela ustawowego pacjenta bądź zgody właściwego sądu
opiekuńczego, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie
uzyskania zgody groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty
życia lub zdrowia. W takim przypadku lekarz ma obowiązek, o ile
jest to możliwe zasięgnąć opinii drugiego lekarz i o wykonywanych
czynnościach niezwłocznie zawiadamia przedstawiciela
ustawowego, opiekuna faktycznego lub sąd opiekuńczy.
Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia
sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo
zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W
takim przypadku wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego.
(Art. 32 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz Art. 17 Ustawy o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta )
PISEMNA ZGODA PACJENTA



Lekarz może wykonać zabieg operacyjny albo zastosować metodę
leczenia lub diagnostyki stwarzającą podwyższone ryzyko dla
pacjenta małoletniego, po uzyskaniu pisemnej zgody jego
przedstawiciela ustawowego, a gdy pacjent nie ma przedstawiciela
lub gdy porozumienie z nim jest niemożliwe, to po uzyskaniu zgody
sądu opiekuńczego.
Lekarz może wykonać zabieg operacyjny bez zgody
przedstawiciela ustawowego pacjenta bądź zgody właściwego sadu
opiekuńczego, wtedy gdy pacjentowi groziłoby niebezpieczeństwo
utraty życia i zdrowia. Dopiero po wykonaniu czynności ratujących
zawiadamia przedstawiciela, opiekuna lub sąd opiekuńczy.
Jeżeli pacjent ukończył 16 lat, wymagana jest także jego pisemna
zgoda.
(Art. 34 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz Art. 18 Ustawy o prawach pacjenta i
Rzeczniku praw pacjenta)
OBOWIĄZEK UCZESTNICTWA W BADANIU
DZIECKA
Badania lekarskie u dzieci do 16 roku życia wykonywane są w
obecności opiekunów prawnych lub faktycznych.
(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r.w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – Dz. U. 09.139.1139)
PODSUMOWANIE
W przypadku, gdy rodzice wyjeżdżają za granicę, a nieletnie dziecko
zostaje w kraju, konieczne jest zapewnienie mu opieki tak
faktycznej jak i prawnej. Rodzice jako prawni opiekunowie
sprawujący władze rodzicielską nad dzieckiem uprawnieni są do
podejmowania decyzji dotyczących np. wykonywania zabiegów
medycznych u dziecka. Z tych powodów, zanim rodzice wyjadą
powinni rozważyć zapewnienie opieki prawnej nad dzieckiem w
celu ochrony jego praw, ale także w celu uchronienia się od zarzutu
porzucenia dziecka.
Download